Spis treści Contents U S Ł U G I T U R Y S T Y C Z N E W P E R S P E K T Y W I E I N S T Y T U C J O N A L N E J

Download (0)

Full text

(1)

Spis treści Contents

U S Ł U G I T U R Y S T Y C Z N E W   P E R S P E K T Y W I E I N S T Y T U C J O N A L N E J Piotr Piskozub

Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich w praktyce

świadczenia usług hotelarskich ... 5 The classification of hotels and other accommodation premises in a practice

Włodzimierz Banasik

Działania samorządu na rzecz rozwoju turystyki w powiecie koneckim ... 19 The activities of local government to develop tourism in the county Końskie

Małgorzata Zawadzka

Rola i zadania regionalnych organizacji turystycznych na przykładzie

województwa mazowieckiego ... 31 The significance and objectives of a regional tourism organizations.

An example of Mazovia Region

K U L I N A R N Y W Y M I A R P O D R Ó Ż Y T U R Y S T Y C Z N Y C H Karolina Iwan, Bolesław Iwan

Current trends in culinary tourism ... 45 Współczesne trendy w podróżach kulinarnych

Edyta Gheribi

Struktura popytu na usługi przedsiębiorstw gastronomicznych

w czasie wyjazdów turystycznych ... 63 The structure of foodservice companies demand during tourist trips

Halina Makała

Atrakcyjność dziedzictwa kulinarnego Podlasia ... 81 Attraction culinary heritage of Podlasie

D Z I E D Z I C T W O K U L T U R O W E I   P R Z Y R O D N I C Z E J A K O A T R A K C J A T U R Y S T Y C Z N A

Piotr Karendał

Ainu – tourism in the service of autarchy? ... 93 Ajnowie – turystyka w służbie autarkii?

(2)

Aneta Stawiszyńska

Działalność Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi w latach I wojny światowej ... 111 The activities of the Museum of Science and Art in Lodz

in the years of world war I Renata Byczek

Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii i jej wpływ na rozwój

turystyki przyjazdowej Brytyjczyków do Polski ... 123 Emigration of Poles to the United Kingdom and the impact on the development

of the inbound tourism amongst British citizens visiting Poland Henryk Legienis

Wulkany świata atrakcją turystyki górskiej w Ameryce Północnej,

Ameryce Południowej, Afryce ... 137 Volcanoes world of mountain tourism attraction in North America,

South America, Africa

T U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A Z D R O W I E C Z Ł O W I E K A Wiesław Szczęsny

Bezpieczeństwo turysty podczas konsumpcji produktu turystycznego ... 149 Tourist security during consumption of tourist product

Beata Dec, Jan Krupa

Uzdrowiska jako obszary recepcji turystyki zrównoważonej ... 163 Health resorts as the reception area of sustainable tourism

Katarzyna Iliev

Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich ... 181 Horse tourism development in rural areas

Figure

Updating...

References

Related subjects :