Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich

10  Download (0)

Full text

(1)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

31. WACŁAW MAKOWSKI

Ur. 1880 r. w Wilnie, kand. praw. Uniw. Warszawskiego w 1902 r., później adwokat w Warszawie. Od 1919 członek Komisji Kodyfikacyjnej. Od 1920 pro­ fesor prawa karnego Uniw. Warszawskiego. Dwukrotny minister sprawiedli­ wości w latach 1922—23 i 1926; od 1928 poseł na Sejm i przewodniczący Ko­ misji Konstytucyjnej Sejmu. Redaktor kwartalnika „Nowe Państwo" i wyd. „Encyklopedja prawa karnego". Ogłosił: Zbrodnie, kary i sądy wyjątkowe (1911); Podstawy filozofji prawa karnego (1917); Komentarz do Kodeksu Karnego 1903 r., t. I — I I I . (1921—1922); Prawo karne, wykład porównawczy, t. I, II. (1919—1924); Rozważania prawnicze (1927); Les transformations du droit pe­ nal (1929); Nowa Polska w nowej Europie (1930); Reklama polityczna a t. zw. wola społeczna (1932); Komentarz do Kodeksu Karnego 1932 r., t. I. i I I .

(2)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.). 6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.). 8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.). 9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.). 12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Ś. p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.). 14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.). 16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.). 20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.). 21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.). 22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.). 23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.). 24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.). 25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.). 26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.). 27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.). 28. Juljusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 T.). 29. Ś. p. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.). 30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.).

(3)

ALBUM EKONOMISTÓW

I STATYSTYKÓW POLSKICH

28. X. ALEKSANDER WÓJCICKI

Ur. 1878 r. w Mostowie z. warszawskiej, dr. nauk politycznych i społecznych Uniw. w Lowanjum, kand. teol. Rzymsko-katolickiej Akademji Duchownej w Pe­ tersburgu. Od 1910-1918 profesor socjologji Akademji Duchownej w Peters­ burgu, od 1918—1924 prof. socjologji i historji gospodarczej w Uniwersytecie Lubelskim, poseł na Sejm i prezes sejmowej komisji pracy od 1922—27, od 1924 profesor chrześcijańskich nauk społecznych na Uniwersytecie Wileńskim. Ogłosił: La classe ouvrière dans la grande industrie du Royaume de Pologne

(1910), Instytucje fabryczne i społeczne w przemyśle Król. Polsk. (1915), Chrze­

ścijański ruch robotniczy w Król. Polsk. (1916), Demokracja chrześcijańska w Polsce (1918), Program Demokracji chrzęśc. w Rosji (1918), Dzieje rozwoju klasy robotniczej fabrycznej w Król. Polsk. (1918), Chrześcijański ruch robotni­ czy w Polsce (1921), Historja rozwoju warstwy robotniczej w czasach now­ szych (1922), Robotnik polski w życiu rodzinnem (1922), Question ouvrière

en Pologne (1928), La politique sociale en Pologne (1928), Dzieje robotników

(4)

Album ekonomistów i statystyków

polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.). 4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.). 5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.). 6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.). 7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.). 9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.). 10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.). 13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.). 14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.). 15. Ś. p. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.). 17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.). 18. Bolesław Markowski (zesz. 3. z 1930 r.). 19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.). 20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.). 21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.). 23. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

24. Kazimierz Kasperski (zesz. 1 z 1932 r.). 25. Ś. p. Artur Benis (zesz. 2 z 1932 r.). 26. Roger Battaglia (zesz. 3 z 1932 r.). 27. Nadobnik Marcin (zesz. 4 z 1932 r.).

(5)

ALBUM SOCJOLOGÓW POLSKICH

6. LUDWIK KULCZYCKI

Ur. w 1886 w Warszawie. Studjował nauki społeczne w Uniwersytecie Genew­ skim. Za działalność polityczną dwukrotnie karany więzieniem rosyjskiem w la­ tach 1888—1893 i 1895—96 i zesłaniem na Syberję, skąd zbiegi i osiadł we Lwowie. Od 1917—1928 na służbie państwowej w Min. Pr. i Op. Społ. Obecnie prof. Szkoły Nauk Politycznych i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Ogłosił: Zarys podstaw socjologji ogólnej (1900); Anarchizm współczesny (1902); Współczesne prądy umysłowe i polityczne, 2 tomy (1903 i 1904); Historja pol­ skiego ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim (1903); Upadek absolutyzmu w Austrji (1905); Polskija politiczeskija partji, po rosyjsku, pod pseudonimem Mazowieckiego (1905); Nowy kierunek w socjalizmie europejskim (1905); Au-tonomja i federalizm (1906); Federalizm a polityka socjalistyczna (1906); Anarchizm we współczesnym ruchu Rosji (1907); Rewolucja rosyjska, tom 1. i II. (1909 i 1910); Druga rewolucja rosyjska (1917); Zasady socjologji (1923); Odrodzenie Gruzji (1921); Jaką powinna być nasza Konstytucja (1932) i inne.

(6)

Album socjologów polskich

1. Ludwik Krzywicki (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Florjan Znaniecki (zesz. 1 z 1928 r.). 3. Stefan Czarnowski (zesz. 1 z 1929 r.). 4. Jan Stanisław Bystroń (zesz. 1 z 1931 r.). 5. Bronisław Malinowski (zesz. 1 z 1932 r.).

(7)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

32. LUDWIK CICHOWICZ

Ur. 6 września 1857 r. w Pszczynie w pow. Międzyrzeckim. Studja uniwersy­ teckie w Berlinie, zakończone w roku 1878 egzaminem referendarjuszowskim. Od 1883 r. adwokat, a od roku 1893 także notarjusz w Poznaniu. Pierwszy prezes Wydziału Izby Adwokackiej w Poznaniu po odzyskaniu niepodległości. Brał żywy udział w pracach organizacyjnych około spolszczenia Sądownictwa. Od r. 1919—1920 wiceprezes Komisji Kodyfikacyjnej. Autor wielu artykułów, które drukowano: w Przeglądzie Administracyjnym, Ruchu Prawniczym, Ga­ zecie Sądowej Warszawskiej, Palestrze oraz w Czasopiśmie Adwokatów Polskich

(8)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.). 2. Ś. p. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.). 3. Ś. p. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.). 4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.). 6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Alfons Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.). 8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.). 10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.). 12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. ». p. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.). 14. Ś. p. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.). 16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.). 17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.). 18. Jakób Glass (zesz. 4 z 1929 r.).

19. Antoni Peretiatkowicz (zesz. 1 z 1930 r.). 20. Eugenjusz Waśkowski (zesz. 2 z 1930 r.). 21. Ś. p. Stanisław Posner (zesz. 3 z 1930 r.). 22. Ś. p. Konrad Dynowski (zesz. 4 z 1930 r.). 23. Stanisław Estreicher (zesz. 1 z 1931 r.). 24. Ś. p. Aleksander Doliński (zesz. 2 z 1931 r.). 25. Marceli Chlamtacz (zesz. 3 z 1931 r.). 26. Stanisław Kutrzeba (zesz. 4 z 1931 r.). 27. Stanisław Bukowiecki (zesz. 1 z 1932 r.). 28. Juljusz Makarewicz (zesz. 2 z 1932 r.). 29. Ś. p. Józef Brzeziński (zesz. 3 z 1932 r.). 30. Jan Jakób Litauer (zesz. 4 z 1932 r.). 31. Wacław Makowski (zesz. 1 z 1933 r.).

(9)

ALBUM EKONOMISTÓW

I STATYSTYKÓW POLSKICH

29. TOMASZ LULEK

Ur. w r. 1878 w Paleśnicy w Małopolsce, studja wyższe na uniwersytetach w Krakowie i Wiedniu, doktór praw Uniwersytetu Wiedeńskiego, od r. 1906 do 1924 profesor Wyższej Szkoły (Akademji) Handlowej w Krakowie, od r. 1925 profesor prawa skarbowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłosił: W sprawie kolei na Świnicę (1913); Organizacja obrony ziemi (1916); Polityczne wa­ runki pracy gospodarczej w Królestwie Kongresowem (1918); Sprawa walutowa w Polsce (1919); Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej (1922); Główne zagadnienia polityki handlowej w Polsce (1922); Metodyczny podręcznik księ­ gowości kupieckiej, część I. II. (1922—1925); Opodatkowanie dochodu osób prawnych (1924); Waloryzacja bilansów (1925); Przywileje podatkowe przed­ siębiorstw publicznych w Polsce (1928); Wykształcenie ekonomiczne w szkol­ nictwie średniem (1929; Reforma podatku majątkowego w Polsce (1929); Nor­ malizacja bilansów (1932); Przedsiębiorstwa państwowe w Polsce (1932);

(10)

Album ekonomistów i statystyków

polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.). 2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.). 4. Adam Krzyżanowski (zesz. 1 z 1927 r.). 5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.). 6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.). 7. Stanisław Grabski (zesz. 3 z 1927 r.). 8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.). 9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.). 10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.). 11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.). 13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.). 14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.). 15. Ś. p. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1929 r.). 16. Stefan L. Zaleski (zesz. 4 z 1929 r.). 17. Franciszek Bujak (zesz. 2 z 1930 r.). 18. Bolesław Markowski (zesz. 3. z 1930 r.). 19. Feliks Młynarski (zesz. 4 z 1930 r.). 20. Adam Heydel zesz. 1 z 1931 r.). 21. Jan Rutkowski (zesz. 2 z 1931 r.).

22. Stanisław Wojciechowski (zesz. 3 z 1931 r.). 23. Józef Buzek (zesz. 4 z 1931 r.).

24. Kazimierz Kasperski (zesz. 1 z 1932 r.). 25. Ś. p. Artur Benis (zesz. 2 z 1932 r.). 26. Roger Battaglia (zesz. 3 z 1932 r.). 27. Marcin Nadobnik (zesz. 4 z 1932 r.). 28. X. Aleksander Wóycicki (zesz. 1 z 1933 r.).

Figure

Updating...

References

Related subjects :