• Nie Znaleziono Wyników

Szpalty pamięci : adwokat Ryszard Barnat (1948-1997)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Szpalty pamięci : adwokat Ryszard Barnat (1948-1997)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Stanisław Zdanowski

Szpalty pamięci : adwokat Ryszard

Barnat (1948-1997)

Palestra 42/3-4(483-484), 260-262

(2)

Adwokat Ryszard Barnat

(1948-1997)

18 września 1997 roku zmarł w wieku 49 lat w Toronto adwokat dr Ryszard Barnat.

Jeszcze kilka miesięcy temu był wśród nas, jak zawsze pełen zapału do pracy, radości z życia i przyjaźni do ludzi. Wiadomość o Jego śmierci zatem, kiedy dotarła do nas, była przyjmowana wręcz z niedowierzaniem, prowadząc w konsekwencji do wielkiego przygnę­ bienia.

Nie było nam dane pożegnać Rysia osobiście, spoczął bowiem w przyjaznej Mu ziemi Kanady. Jedynie przez udział

/

w Mszach Świętych w Kościele G ar­ nizonowym w Puławach oraz Kościele Akademickim Katolickiego Uniwersyte­ tu Lubelskiego w Lublinie, łączyliśmy się duchowo z Nim i Jego Rodziną, pogrążoną w głębokim bólu.

Adwokat dr Ryszard Barnat urodził się w Sanoku w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec Edward z wykształcenia był inżynierem rolnikiem.

260

Szkołę podstawową rozpoczął w m iej­ scu zamieszkania, a ukończył w Opolu Lubelskim, gdzie zam ieszkał z rodzica­ mi po służbowym przeniesieniu ojca do pracy. W Opolu Lubelskim ukończył też Liceum Ogólnokształcące im. Adama M ickiewicza, po czym w 1967 roku rozpoczął studia na W ydziale Prawa Uniwersytetu M arii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zakończone magisterium w 1971 roku.

1 września 1971 roku, podjął pracę w Prokuraturze W ojewódzkiej w Lub­ linie, pracując kolejno, jako aplikant Prokuratury Powiatowej w Łukowie, asesor Prokuratury Powiatowej w Puła­ wach, podprokurator i w iceprokurator Prokuratury Rejonowej w Puławach.

Ten etap pracy zawodowej ukończył w dniu 31 października 1979 rozw iązu­ jąc stosunek służbowy.

Już w czasie pracy w prokuraturze wykazał się ogrom ną pracowitością, wiedzą i starannością. Jego delikatna

(3)

Szpalty pamięci

natura i wrażliwość powodowały jednak, iż w tamtych czasach z trudem mógł pogodzić własne przekonania z otaczają­ cą Go rzeczywistością.

Z tego, między innymi, powodu roz­ począł starania o wpis na listę adw oka­ tów, zakładając, iż w pełni zawodowo będzie się mógł realizować, tylko w wol­ nym zawodzie prawniczym.

Wpis na listę ad­ wokatów Izby Lu­ belskiej Ryszard Bamat otrzymał w dniu 24 maja 1982 roku i rozpo­ czął wykonywanie zawodu, początko­ wo w Zespole Ad­ wokackim Nr 1 w Lubartowie, na­ stępnie w Zespole Adwokackim Nr 1 w Puławach. Przedtem je d ­ nak, jako radca prawny pracował w wielu instytuc­ jach w tym w W o­ jew ódzkim Przed­ siębiorstwie Hand­ lu W ewnętrznego w Lublinie.

Każdy kto Go znał, wie z jakim zaan­ gażowaniem wykonywał zawód adwo­ kata. Zawsze starannie przygotowany, bronił żarliwie, w czym sprzyjała mu wrodzona zdolność wypowiedzi oraz fi­ lozoficzne podejście do problemów. Ser­ deczny w kontaktach z ludźmi, przyja­ cielsko usposobiony do kolegów w za­ wodzie, powszechnie był łubiany.

Z początkiem lat 90, uznając potrzebę dalszego kształcenia się, adwokat Ry­

szard Bam at wyjechał do Kanady, aby tam skorzystać ze stypendium naukowe­ go na Uniwersytecie im. Adama Smitha w Canadian School o f M anagement w Toronto.

Studia te w konsekwencji zaowoco­ wały doktoratem z dziedziny prawa gos­ podarczego w przedmiocie zarządzania nowoczesną firm ą i jej strategicznym rozwojem. Dalsze kształcenie zaś za­ owocowało tytułem doktora filozofii w Instytucie CSM o f Graduate Studies w Londynie. Osiągnięcia te, wymagające perfe­ kcyjnej znajomości języka angielskie­

go, wymagały wie­ lkiego charakteru szeregu wyrzeczeń, ogromnej pracowi­ tości i wytrwałości w realizacji zamie­ rzonych celów. Po powrocie do kraju adw. dr Ry­ szard Bamat podjął praktykę adwokac­ ką, jednak widać by­ ło, iż zaangażowanie w naukę zaczęło dominować w Jego życiu. Propozycje dal­ szej pracy na uczelniach zagranicznych, jakie otrzymał, spowodowały, że wyjechał ponownie do Kanady, aby spożytkować posiadaną wiedzę.

Niestety, nieubłagane zrządzenie losu sprawiło, że nie mógł zrealizować już swoich życiowych planów. Straszna choroba o której sam dowiedział się zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią

(4)

Szpalty pamięci

okazała się silniejsza od Niego, mimo walki jaką prowadził z nią do ostatniej chwili.

Przedwcześnie odszedł od nas znako­ mity adwokat, prawnik o ogromnych zaletach charakteru, uczciwy zdolny i społecznie uczynny.

W spaniały kolega i przyjaciel, wszyst­ kim życzliwy dobry człowiek.

Zabrakło Go, ale nadal żyć będą Jego osiągnięcia i pam ięć o niespożytej, jak się wydawało, energii i entuzjazmie.

Stanisław Zdanowski

Cytaty

Powiązane dokumenty

dwa główne zadania: zagospodarowanie nie użytkowanych obiektów zabytko­ wych oraz prowadzenie robót remonto­ wo-konserwatorskich przy wybranych obiektach architektury.

Była to propozycja nie tylko obca trad y cjo m polskiego gotyku, ale zaprzeczająca elem en tarn y m zasadom re stau racji zabytków. Prezbiterium kościoła

Ochrona zabytków drogownictwa: — kontynuować prace nad wyszu­ kiwaniem obiektów techniki drogo­ wej, mogących mieć wartość zabyt­ kową, oraz prace ewidencyjne,

In the consciousness of the Finns Suomen­ linna plays a particular role and after the completion of all conservation and investment tasks it is to be a place

This brings about reducing dimensions of the layers that had become worst deformed and then, after a subsequent drying of the wood, to its initial humidity it

Illustration no 2 (distemper polychromy) reveals a rapid bulging of wooden layers of unpolychromed side of the painting cau­ sed by the adsorption of water

Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, mit einem derartigen Modell- propeller versuchsma8ig durch syste- matische Variation der gegenseitigen Stellung der beiden Teile

The presented stresses here are taken from the fine mesh analysis of Model 4 (Fig. The computed longitudinal and shear stresses in the deck and side shell platirigs between Fr.