• Nie Znaleziono Wyników

SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH Przedmiot: Finanse publiczne i prawo finansowe Jednostka dydaktyczna: Katedra Prawa Finansowego

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: kolokwium w formie opisowej – 3 pytania

Prowadzący: mgr Michał Stawiński

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA Tryb studiów: STACJONARNY

Grupa: 1

Rok akademicki: 2016/2017

I. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest łączne spełnienie trzech warunków:

a) uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z dwóch kolokwiów (minimum ocena 3,0 z każdego),

b) obecność na zajęciach,

c) posiadanie zaliczenia z materiału przerabianego w semestrze zimowym (minimum ocena 3.0).

Pierwsze kolokwium odbędzie się 10 kwietnia 2017 roku (poprawa w dniu 24 kwietnia 2017 roku).

Drugie kolokwium odbędzie się 5 czerwca 2017 roku (poprawa w dniu 12 czerwca 2017 roku).

Każde kolokwium będzie przeprowadzone w formie pisemnej (3 pytania opisowe). Na zajęciach dopuszczalne są dwie nieobecności, z wyjątkiem zajęć na których odbywa się kolokwium. Pozostałe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach w terminie dwóch tygodni od absencji.

II. Ocena końcowa z przedmiotu

Ocena końcowa składa się z średniej arytmetycznej ocen:

a) z kolokwiów zaliczeniowych (w przypadku poprawy oceną z kolokwium jest ocena z dwóch otrzymanych ocen),

(2)

2

Ocena końcowa może ulec podwyższeniu w wyniku uwzględnienia aktywności studenta na zajęciach.

Za aktywność na zajęciach student może otrzymać plusa (maksymalnie dwa plusy w semestrze i jeden na jednych zajęciach). Dwa plusy powodują podniesienie oceny końcowej o 0,5, przy czym ocenę można podnieść maksymalnie o jeden stopień. Możliwość podniesienia oceny obejmuje wszystkich studentów, również tych którzy zaliczali kolokwium w terminie poprawkowym.

III. Zakres materiału

27.02.2017 Zajęcia organizacyjne. Konstrukcja podatku 06.03.2017 Zobowiązania podatkowe

13.03.2017 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

20.03.2017 Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej. Zryczałtowane formy podatku PIT.

27.03.2017 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 03.04.2017 Podatki dochodowe - kazusy

10.04.2017 Kolokwium

24.04.2017 Poprawa kolokwium. Podatki obrotowe (VAT) 08.05.2017 Podatki obrotowe: akcyza

12.05.2017 Podatki obrotowe: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatek od gier

15.05.2017 Podatek od spadków i darowizn

22.05.2017 Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 29.05.2017 Pozostałe podatki i opłaty lokalne

05.06.2017 Kolokwium

12.06.2017 Poprawa kolokwium, omówienie kolokwium, wystawienie ocen IV. Literatura

R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo finansowe, Warszawa 2013 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

V. Kontakt z prowadzącym

Konsultacje prowadzącego odbywają się w terminach podanych na indywidualnej wydziałowej stronie internetowej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

Zaliczenie nieobecności odbywa się poprzez odpowiedź ustną lub pisemną z materiału przerobionego na zajęciach, na których Student był nieobecny – na konsultacjach

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

 jedynie studenci, którzy z kolokwium uzyskają sumaryczną ocenę poniżej 6 pkt albo uzyskają ocenę 0 pkt z któregokolwiek z pytań, mogą jednokrotnie pisemnie, na takich samych

Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym

W sumie Student może otrzymać 24 punktów za przygotowanie czterech kazusów.. 2 Student, który zgłosi się do przygotowania i przedstawienia kazusu albo nie wykona kazusu, albo

Każdy student będzie członkiem jednej z siedmiu grup. Każda grupa jest zobowiązana do przygotowania porady prawnej dla przedsiębiorcy. Każda grupa do soboty godz.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

UWAGA: w przypadku nieobecności na pierwszym terminie kolokwium i niezaliczeniu kolokwium na drugim terminie, Studentowi nie przysługuje już możliwość

w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych

w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, w przypadku trzech kolejno występujących po sobie

2 uprzednim poinformowaniu prowadzącego (minimum dwa dni przed konsultacjami student powinien poinformować prowadzącego o zamiarze zaliczenia kolokwium w terminie

Zaliczenie nieobecności następuje przez zgłoszenie się na konsultacje prowadzącego w celu udzielenia odpowiedzi ustnej na pytanie z zakresu obejmującego tematykę zajęć, na

Prawo karne jako część systemu prawa – pojęcie i funkcje prawa karnego, zasady i źródła prawa karnego.. Czyn zabroniony a przestępstwo;

Odrębności i znaczenie wykładni językowej prawa podatkowego w obszarze systemu podatkowego objętego harmonizacją w ramach prawa unijnego. § Wykładnia systemowa prawa

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z kolokwium na ocenę końcową z przedmiotu składa się

Wymagane jest zaliczenie każdej nieobecności. Brak zaliczenia nieobecności skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu. w sprawie monitorowania

ocena 3,0). Możliwość podniesienia oceny końcowej.. 3 Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć. W przypadku poprawy oceny z

W sumie Student może otrzymać 12 punktów za przygotowanie dwóch kazusów.. 2 Student, który zgłosi się do przygotowania i przedstawienia kazusu albo nie wykona kazusu, albo

Prowadzący zastrzega sobie prawo do pozytywnej oceny aktywności studenta podczas zajęć.. 3 3) oceny z innej formy sprawdzenia wiedzy Studenta (jeżeli taką student posiada); 4)

-Wykonywanie zadań podczas lekcji on-line oceniane na plusy w ramach aktywności (uzyskanie 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą, za 10 plusów jest

Politechnika Wrocławska Rok akademicki 2012/2013 Typ kalendarza dwusemestralny Semestr Letni.. Kod grupy S00-22a Kod

Uspra- wiedliwienia należy wysyłać prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie z zasłoniętymi informacjami