m M =3 m d z Z Z R g T T Z K R ≈ R R ≈ R · 5 v R m d R r M r M R r L M ~F 1 m D

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Grawita ja

1. Cz¡stka o masie

m 1

=0.67 kg znajduje si w odlegªo± i

D

=23 m od jednego z ko« ów jednorodnego preta o dªugos i

L

=3 mimasie

M

=5kg wjego osi. Obli zwarto±¢ siªy grawita yjnej

F ~

,jak¡ dziaªa

prtna z¡stk.

2. Trzy kule omasa h 100 kg,200 kgi300 kgumiesz zono wroga h trójkatarównobo znego. Obli z:

a) siª, zjak¡ ukªadtendziaªa na mas 500 kgumiesz zon¡ w±rodkutrójkata,

b) energipoten jaln¡ ukªadu,

)pra wykonan¡ przezsiªgrawita yj¡ przyusuwaniu ±rodkowej kuli.

3. Wyzna z nat»enie pola grawita yjnego ipoten jaª tego pola wpunk ie odlegªym o

r

od ±rodka jed-

norodnej kuliomsie

M

ipromieniu

R

. Przedyskutujotrzymane rozwi¡zaniawzalezno± i odwarto± i

r

.

4. Wkuliopromieniu

R

wydr¡»ono kulistyotwór opromieniu

r

. Masakulibezwydr¡»eniawynosiªa

M

.

Obli z siªgrawita yjn¡, zjak¡ kulaprzy i¡ga mas

m

znajduj¡ ¡ si wodlegªo± i

d

od jej±rodka.

R M r

m

d

5. Obli zy¢ prdko±¢

v

,jak¡powinien mie¢ satelita Ziemikr¡»¡ y po orbi ieo promieniu

R

,je±li:

a)

R ≈ R Z

=6370 km,b)

R ≈ R K

=3.84

·

10

5

km.

Obli zy¢ zas

T

peªnegoobiegu satelitywokóª Ziemiwobupowy»szy h przypadka h.

6. Na sta jonarnej orbi ie o promieniu 6500 km kr¡»y sztu zny satelita Ziemi o masie 100 kg. Satelita

tenmaby¢przeneisionyna orbit opromieniu 7000 km. Obli z:

a) energi satelityna obuorbita h,

b) energipotrzebn¡ do opisanej zmianyorbity.

7. Rakietaomasie150kgzostaªawystrzelonaradialniezpowierz hniZiemiinawysoko± i200kmponad

powierz hni¡maprdko±¢3.70km/s.

a) Obli z energikinety zn¡ rakietyna wysoko± i 1000 km.

b) Jaka jestmaksymalnawysoko±¢na jak¡mo»e wznie±¢ sita rakieta?

8. Wjakiejodlego± iod±rodkaZiemipowinienkr¡»y¢satelita,abyznajdowaªsionstalenadtymsamym

punktemnakuliziemskiej? Wyrazi¢promie«tegosatelityprzezogólnieznanewielko± i: promie«Ziemi

R z

,przyspieszeniena powierz hni Ziemi

g Z

,oraz zas obieguZiemiwokóª swejosi

T Z

.

9. Po iskomasie100tonzostaªwystrzelonyzpierwsz¡prdko± iakosmi zn¡pionowodogóry. Obli zy¢,

jak¡siª¡ polegrawita yjne Ziemibdzie dziaªa¢na po iskwnajwy»szym punk ie jego toru.

10. Dwie gwiazdy o masa h

m

i

M = 3m

kra»¡ wokóª wspólnego ±rodka masy w odlegªo± i

d

od siebie.

Wyzna z promie«orbityka»dejzgwiazd,i hprdko± i linioweik¡towe,okresobieguwokóª i h±rodka

masyi aªkowit¡energime hani zn¡ ukªadu.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :