• Nie Znaleziono Wyników

Całka Riemanna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Całka Riemanna"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

Analiza Matematyczna. Całka Riemanna

Aleksander Denisiuk denisiuk@pjwstk.edu.pl

Polsko-Japo ´nska Wy˙zsza Szkoła Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gda ´nsku

ul. Brzegi 55 80-045 Gda ´nsk

(2)

Całka Riemanna

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Najnowsza wersja tego dokumentu dost ˛epna jest pod adresem http://users.pjwstk.edu.pl/~denisjuk/

(3)

Definicja całki oznaczonej

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Niech

f

(x)

b ˛edzie funkcj ˛a ograniczon ˛a na sko ´nczonym przedziale

[a, b]

.

Definicja 1. 1. Niech dane b ˛ed ˛a punkty

a

= x

0

< x

1

<

· · · < x

n

= b

. Mówimy wówczas, ˙ze okre´slony jest podział

P

n przedziału

(a, b)

.

2. Przedziały

[x

i−1

, x

i

]

, gdzie

i

= 1, 2, . . . , n

, nazwiemy

przedziałami cz ˛astkowymi podziału.

3. Długo´sci przedziałów

[x

i

, x

i−1

]

oznaczamy przez

i

(

i

= x

i

− x

i−1), a maksymaln ˛a z nich,

∆(P

n

) = max

i=1,...,n

i

(4)

Definicja całki oznaczonej, cd

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

4. Niech dane b ˛ed ˛a równie˙z w ˛ezły

ξ

i

∈ [x

i−1

, x

i

]

, gdzie

i

= 1, . . . , n

. Sum ˛e

S(f, P

n

) =

n

P

i=1

f

i

)∆

i nazwiemy sum ˛a całkow ˛a.

5. Granic ˛e (o ile istnieje)

lim

n→∞ ∆(Pn)→0

S

(f, P

n

)

nazwiemy całk ˛a

oznaczon ˛a (całk ˛a Riemanna), oznaczamy

b

R

a

f

(x) dx

. Funkcja

(5)

Sens geometryczny całki oznaczonej

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe a = x0 ξ1 x1 ξ2 x2 ξ3 x3 ξ4 x4 ξ5 x5 = b

(6)

Sens geometryczny całki oznaczonej, cd

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Niech b ˛edzie

f

(x) > 0

dla

x

∈ [a, b]

. Suma całkowa,

odpowiadaj ˛aca podziałowi

P

n i wyborowi w ˛ezłów

ξ

i równa jest polu

figury, zło˙zonej z prostok ˛atów, zobacz rysunek 1. Granica pól takich figur, czyli całka zgadza si ˛e z polem trapezu krzywoliniowego, i.e.,

obszaru ograniczonego łukiem krzywej

y

= f (x)

, odcinkiem osi

Ox

oraz prostymi

x

= a

i

x

= b

.

Je˙zeli za´s w przedziale

[a, b]

jest

f

(x) 6 0

, to analogiczne pole równa si ˛e

b

Z

a

f

(x) dx.

(7)

Klasy funkcji całkowalnych

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 2. Ci ˛agła w przedziale

[a, b]

funkcja jest całkowalna. Twierdzenie 3. Funkcja ograniczona i ci ˛agła w przedziale

[a, b]

z wyj ˛atkiem co najwy˙zej sko ´nczonej liczby punktów jest całkowalna.

Twierdzenie 4. Monotoniczna w przedziale

[a, b]

funkcja jest całkowalna.

(8)

Suma i ró˙znica całek

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 5. Niech funkcje

f

(x)

i

g(x)

b ˛ed ˛a całkowalne

w przedziale

[a, b]

. Wtedy

f

(x) ± g(x)

b ˛edzie funkcj ˛a całkowaln ˛a oraz

R

ab

f

(x) ± g(x)

 dx = R

ab

f

(x) dx ±

R

ab

g

(x) dx

.

Dowód. Rozwa˙zmy sumy całkowe:

S

(f ± g, P

n

) =

n

X

i=1

f

i

) ± g(ξ

i

)∆

i

=

=

n

X

i=1

f

i

)∆

i

±

n

X

i=1

g(ξ

i

)∆

i

= S(f, P

n

) ± S(g, P

n

).

(9)

Liniowo ´s ´c całki wzgl ˛edem mno˙zenia przez liczb ˛e

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 6. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowaln ˛a w przedziale

[a, b]

. Wtedy

λf

(x)

, gdzie

λ

∈ R

b ˛edzie funkcj ˛a całkowaln ˛a oraz

R

b

a

λf

(x) dx = λ

R

b

a

f

(x) dx

.

(10)

Własno ´sci funkcji całkowalnych

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 7. Niech funkcje

f

(x)

i

g(x)

b ˛ed ˛a całkowalne

w przedziale

[a, b]

. Wtedy

f

(x) · g(x)

b ˛edzie funkcj ˛a całkowaln ˛a. Twierdzenie 8. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowalna w przedziale

[a, b]

. Wtedy

|f(x)|

te˙z b ˛edzie funkcj ˛a całkowaln ˛a.

Twierdzenie 9. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowaln ˛a w przedziale

[a, b]

. Wtedy

f

(x)

b ˛edzie całkowaln ˛a w dowolnym przedziale

(11)

Własno ´sci funkcji całkowalnych, cd.

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Definicja 10. Umówmy si ˛e, ˙ze dla fukcji

f

(x)

, całkowalnej

w przedziale

[a, b]

1. a

R

b

f

(x) dx = −

b

R

a

f

(x) dx

2. a

R

a

f

(x) dx = 0

.

Twierdzenie 11. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowaln ˛a

w przedziałach

[a, c]

oraz

[c, b]

. Wtedy

f

(x)

b ˛edzie całkowaln ˛a

w przedziale

[a, b]

oraz

b

R

a

f

(x) dx =

c

R

a

f

(x) dx +

b

R

c

f

(x) dx.

(12)

Oszacowanie całek

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 12. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowaln ˛a

w przedziale

[a, b]

oraz

f

(x) > 0

przy

x

∈ [a, b]

. Wtedy

b

R

a

f

(x) dx > 0

. Dowód.

S

(f, P

n

) =

n

X

i=1

f

i

)∆

i

>

0.

(13)

Oszacowanie całek, cd.

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Wniosek 14. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowalna w przedziale

[a, b]

. Wtedy

b

R

a

f

(x) dx

6

b

R

a

f

(x)

dx

.

Twierdzenie 15. Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowalna

w przedziale

[a, b]

,

M

= sup

x∈[a,b]

f

(x)

,

m

= inf

x∈[a,b]

f

(x)

. Wtedy

∃µ

,

m 6 µ 6 M

, takie ˙ze b

R

a

f

(x) dx = µ · (b − a)

.

(14)

Całka oznaczona a całka nieoznaczona

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 16. Niech funkcj ˛a

f

(x)

b ˛edzie ci ˛agł ˛a w przedziale

[a, b]

. Wtedy

x

R

a

f

(t) dt

jest funkcj ˛a pierwotn ˛a dla

f

(x)

.

Wniosek 17. Niech funkcj ˛a

f

(x)

b ˛edzie ci ˛agł ˛a w przedziale

[a, b]

.

Wtedy istnieje funkcja pierwotna dla

f

(x)

.

Wniosek 18 (Twierdzenie Newtona-Leibniza). Niech funkcj ˛a

f

(x)

b ˛edzie ci ˛agł ˛a w przedziale

[a, b]

,

F

(x)

b ˛edzie funkcj ˛a pierwotn ˛a. Wtedy b

R

a

f

(x) dx = F (x)

b

a

,

gdzie u˙zyto oznaczenie

F

(x)

b a

= F (b) − F (a)

.

(15)

Przykłady

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe 1. 1

R

0

x

n

dx

=

xn+1n+1

1 0

=

1 n+1,

n

6= −1

, 2. π

R

0

sin x dx = − cos x

π 0

= 2

, 3. 1

R

0

4

1+xdx2

= 4 arctg x

1 0

= π

.

(16)

Zamiana zmiennej w całce oznaczonej

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 19. Niech funkcja

ϕ

(x)

b ˛edzie ci ˛agł ˛a w przedziale

[α, β]

, funkcja

ϕ

(x)

b ˛edzie monotoniczn ˛a w tym przedziale, a

g

(t)

b ˛edzie ci ˛agł ˛a w przedziale

(ϕ(α), ϕ(β))

. Wtedy

β

R

α

g

(ϕ(t))ϕ

(t) dt =

ϕ(β)

R

ϕ(α)

g

(x) dx.

Dowód. Niech

G

(x)

b ˛edzie funkcj ˛a pierwotn ˛a dla

g

(x)

. Wtedy

(17)

Przykłady

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe 1. 1

R

0

x

1 + x

2

dx

=

1 + x

2

= t

2x dx = dt

=

12 2

R

1

t dt

=

12

·

23

t

3/2

2 1

=

√ 8−1 3 . 2. π/2

R

0

sin

3

x dx

=

π/2

R

0

sin x(1 − cos

2

x) dx =

cos x = t

− sin x dx = dt

= −

0

R

1

(1 − t

2

) dt = (

1 3

t

3

− t)

0 1

=

2 3.

(18)

Całkowanie przez cz ˛e ´sci w całce oznaczonej

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Twierdzenie 20. Niech funkcje

u

(x)

oraz

v

(x)

b ˛ed ˛a ci ˛agłe

w przedziale

[a, b]

. Wtedy

Z

b a

u(x)v

(x) dx = u(x)v(x)

b a

Z

b a

u

(x)v(x) dx.

Przykład 21. π/2

R

0

x

cos x dx =

u

(x) = x

v

(x) = cos x

u

(x) = 1

v(x) = sin x

=

x

sin x

π 2 0

π/2

R

0

sin x dx =

π2

+ cos x

π 2 0

=

π 2

− 1.

(19)

Całki niewła ´sciwe

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe

Definicja 22 (Całki funkcji nieograniconych). Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowalna w ka˙zdym przedziale

[a, b − ε]

(

ε >

0

). Wtedy

b

Z

a

f

(x) dx = lim

ε→0 b−ε

Z

a

f

(x) dx

Definicja 23 (Całki w przedziale niesko ´nczonym). Niech funkcja

f

(x)

b ˛edzie całkowalna w ka˙zdym przedziale

[a, N

(

N > a

). Wtedy

Z

a

f

(x) dx = lim

N →∞ N

Z

a

f

(x) dx

(20)

Przykłady całek niewła ´sciwych

Całka RiemannaCałka oznaczonaWła´sciwo´sciOszacowanieTwierdzenie Newtona-Leibniza •Całki niewła´sciwe Przykład 24. 1. 1

R

0 dx xλ

=

(

x1−λ 1−λ

1 0

, λ

6= −1

ln x

1 0

,

λ

= −1

=

lim

ε→0 x1−λ 1−λ

1 ε

, λ

6= −1

lim

ε→0

ln x

1 ε

,

λ

= −1

=

(

1 1−λ

, λ <

1

∞,

λ >

1

2. +∞

R

0 dx 1+x2

= arctg x

∞ 0

= lim

N →∞

arctg x

N 0

=

π 2 3. +∞

R

1 dx xλ

=

(

x1−λ 1−λ

∞ 1

λ

6= −1

ln x

∞ 1

,

λ

= −1

=

(

1 λ−1

, λ >

1

∞,

λ 6

1

Obraz

Rysunek 1: Sens geometryczny całki Riemanna

Cytaty

Powiązane dokumenty

attribute – globalne zmienne które mogą się zmieniać per vertex (np. kolor czy texcoord), wysyłane z aplikacji do vertex shaderów. Dostępny tylko w VS, tylko

RDF Schema Wprowadzenie RDF Semantic Web Składnia Kontenery Kolekcje RDFS DCMI RDFa Microdata JSON-LD ✔ Rozszerzenie RDF. ✔ Zawiera język do opisania zestawów predykatów

JQuery Wprowadzenie Dostęp Modyfikacjia Łańcuch 2 / 23 Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod

je˙zeli serwer nie rozpoznał metody ˙z ˛ adania, on zwraca kod odpowiedzi 501 (Not implemented). je˙zeli serwer rozpoznał metod ˛e, ale one nie mo˙ze zosta´c zastosowana do

[r]

Znajdź równanie parametryczne krzywej, którą tworzy punkt okręgu o promieniu r, toczącego się bez. poślizgu wzdłuż

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem http://users.pjwstk.edu.pl/~denisjuk/.

Znajdź kąt między przekątnymi płaszczyzn Oxy oraz Oyz kartezjańskiego układu współrzędnych.. Udowodnij, że ABCD jest równole- głobokiem i znajdź