• Nie Znaleziono Wyników

Kraków - Bieżanów Gaj. Stanowisko XII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kraków - Bieżanów Gaj. Stanowisko XII"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kazimierz Reguła

Kraków - Bieżanów Gaj. Stanowisko

XII

Informator Archeologiczny : badania 8, 36

(2)

36

-KRAKÓW - BIEŻANÓW GAJ Muzeum Żup Krakowskich Stanowisko XII w Wieliczce

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finanso­ wało Muzeum Żup Krakowskich w W ieliczce.Pier­ wszy sezon badań. Osada otwarta neolit, epoka brązu.

To wyjątkowo bogate stanowisko zostało odkryte podczas badań tereno­ wych przeprowadzonych przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i Kate­ drę Archeologii UJ w 1966 r. Zlokalizowane jest ono na niewysokim wzgórzu, którego południowy stok łagodnie opada w kierunku szerokiej podmokłej doli­

ny. 2

Założono 25 wykopów o łącznej powierzchni 750 m , odkrywając na głę- bobkości 40 cm obiekty kulturowe związane z okresami: neolitu /kultura len- dzielska?/ 2 prostokątne ziemianki o wymiarach 5,0 x 4 ,4 m i 4 ,0 x 3,2 m i głębokości Ilo - 120 cm, oraz 1 owalną jamę o średnicy 2 ,5 m.

Z epoki brązu pochodzi 6 jam kolistego kształtu, 3 skupiska ceramiki i polepy oraz zagadkowy rów, który biegł ukośnie do zbocza na linii północ- wschód - południowy-zachód. Całkowita jego długość wynosiła 28,5 m, sz e ­ rokość wahała się od 60 do 140 cm, zaś głębokość od 40 do 70 cm.

Wśród zabytków uzyskanych w trakcie badań osady wyróżniamy dwie grupy chronologiczne i kulturowe.

Zabytki związane z bliżej niezidentyfikowaną kulturą neolityczną, r e ­ prezentujące prawdopodobnie krąg kultur południowych /kultura lendzielska?/. Są to fragmenty naczyń z brzegami wysokimi, lekko wychylonymi na zewnątrz, zdobionymi niekiedy na krawędzi odciskami palcowymi lub zaopatrzone w ma­ ły poziomo uformowany guzek, kawałki den z wyodrębnionymi podstawami itp. Ceramice tej towarzyszyły nieliczne wyroby z krzemienia i obsydianu w pos­ taci wiórów i odłupków, oraz narzędzia wykonane z kamienia: rozcieracz i fragment tłuka kamiennego.

Ceramika kultury łużyckiej z III okresu brązu /grupa gómośląsko-mało- polska. Najbardziej charakterystyczna dla tego okresu ceramika guzowa, po­ jawia się tutaj w postaci amfor z baniastym brzuścem i cylindryczną lub lek­ ko wychyloną, wysoką szyjką. Guzy wystają na zewnątrz i obwiedzione są k il­ koma półkolistymi żłobkami. Wystąpiły misy profilowane z taśmowatymi uszka­ mi, zdobione na załomie pionowymi nacięciami, zaś w dolnej części pionowy­ mi liniami rytymi; garnki jajowate, dzbany i kubki uchate.

Cytaty

Powiązane dokumenty

the applied po- lice sciences comprise: police management, police sociology, police psychology, police eth- ics, theory of instruction in special police disci- plines, police

При всем различии организации процесса обучения риториче- ским законам в сфере русского как родного языка и как иностранного

Z równania (30.6) wynika, że indukcja magnetyczna E B pola, wytworzonego przez ten prąd ma taką samą wartość we wszystkich punktach, znajdujących się w odległości r od

Wartości współczynników wnikania ciepła zależą przede wszystkim od prędkości przepływu czynnika grzejnego lub powietrza oraz ich właściwości

Ponieważ badanie koncepcji narodu będzie oparte w naszym przypadku na źródłach publicystycz- nych, programach politycznych, polemikach itp., jako agentów będziemy

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza uregulowana została w rozdzia- le VI ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.. Jest ona (obok odpowiedzialności:

If the universities, in Europe, remains part of a given country, the implementation of the Knowledge Society European Policy will require to define a European Strategy for Higher

Z tym kasztanowym koszyczkiem wiąże się w mojej pamięci zdarzenie, które jej nigdy nie opuściło, a działo się to przed siedemdziesięciu bez mała laty.. Ja z babcią