• Nie Znaleziono Wyników

Wnioski i postulaty z Konferencji w Poznaniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wnioski i postulaty z Konferencji w Poznaniu"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wnioski i postulaty z Konferencji w

Poznaniu

Forum Bibliotek Medycznych 5/1 (9), 546

(2)

546 Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 (9)

WNIOSKI Z XXX jUBILEUSZOWEj KONFERENCjI PROBLEMOWEj BIBLIOTEK MEDYCZNYCH

„otwarta biblioteka – otwarta nauka” Poznań, 12 września 2012

Wspieranie idei Open Access między innymi poprzez włączanie się w obchody 1.

Tygodni Open Access, w tym także zamieszczanie informacji na ten temat na stronach internetowych bibliotek i uczelni

Przygotowanie praktycznych wskazówek dla autorów zainteresowanych pu-2.

blikowaniem w wydawnictwach Open Access i umieszczanie ich na stronach www bibliotek i uczelni

Próba wypracowania wspólnych zasad prowadzenia polityki gromadzenia, 3.

opracowania i umieszczania dokumentów w repozytoriach cyfrowych

Wykorzystanie serwisów społecznościowych np. Facebook. Twitter w celu pro-4.

mowania bibliotek, nawiązywania kontaktów i wymiana doświadczeń między bibliotekarzami

Otwieranie się bibliotek medycznych na lokalną społeczność poprzez organizo-5.

wanie prelekcji, spotkań autorskich, wystaw okolicznościowych, akcji społecz-nych w duchu szeroko pojętego humanizmu

Promowanie zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i monitorowanie ich wyko-6.

rzystania

Dążenie do tego, aby informacje o własnych zasobach elektronicznych umiesz-7.

czać w katalogu biblioteki

Powołanie zespołu ds. ujednolicenia zasad opracowania elementów rekordu bi-8.

bliograficznego wprowadzanego do bibliografii uczelnianej

Powołanie zespołu, który opracuje jednolite efekty kształcenia w odniesieniu 9.

do dydaktyki bibliotecznej dla wszystkich stopni kształcenia

Następna XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych odbędzie się 10.

Cytaty

Powiązane dokumenty

For exam- ple, in the first case (tank no. 1), as the imperfection values are given in 202 vertical lines, the same number of field realizations can be considered (N R = 202). For

Ustalone współczynniki korelacji między zawartością próchnicy i azotu łatwo hydrolizującego dla poszczególnych typów i rodzajów badanych gleb m ogą być pomocne

Wstęp i cel badań W latach 1998–2000, w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach, prowadzono badania nad skutecznością i opłacalnością łącznego stosowania

To necessarily repeat the point already made, Darwin’s greatest secret is that he and Alfred Wallace fallaciously claimed alternately that no naturalist and no one at all read

The major goal of this study is to determine the degree of relationship between the volume of mortgage financing from the government’s subsidiary program “Family on

Ponadto, idąc śladem materiałów dotyczących kartuzów, w Bibliotece Litew- skiej Akademii Nauk w Wilnie znaleźliśmy materiały dotyczące kartuzji w Berezie (zwłaszcza

W celu zbadania obecności i przydatności poszczególnych elementów Internetu drugiej generacji na stronach internetowych bibliotek, a także oceny ogólnej znajomości tego

Termin nieco dłuższy niż zwykle ze względu na święta, tak więc czas na przesłanie zadania mija 16