A Report on the Activity of the Foundation of the Centre for the Research and Documentation of the Struggles for Independence in 2014

Download (0)

Full text

(1)

S

prAWOzDAniezDziAŁAlnOści

f

unDAcji

c

enTruM

D

OKuMenTAcji

c

zynu

n

iepODlegŁOściOWegO W

2014

rOKu

Adam Roliński

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529)

Ad 1

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457

Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901 Regon: 351472359

Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski Członek Zarządu: Adam Roliński Członek Zarządu: Stanisław Markowski Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej, zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.

Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udo-stępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

Ad 2

Programy ogólne: Program 1

Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów

W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 80 przybytków (w znacznej więk-szości dary) – akcesje komputerowe 2467-2547 – obejmujących kilka tysięcy jednostek; obecnie przebiega inwentaryzacja pozyskanych zbiorów.

SprAWOzDAniA

S O W I N I E C 2015, nr 47, s. 121-124

(2)

122 Adam Roliński SOWINIEC nr 47

Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:

– wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Elżbietę Chajdaś, Zbigniewa Dąbrowskiego, Piotra Hlebowicza (komplet czasopisma „Solidarność Zwycięży”), Mirosława Lewandowskiego, Jadwigę Miszalską, prof. Romana Mazurkiewicza (wraz z podobnymi drukami po prof. Wacławie Twardziku), Bogusława Sonika, Jacka Swałtka i Romana Włodka (wszyscy z Krakowa) oraz Ireneusza Banaszkiewicza z Częstochowy, Artura Kasprzykowskiego z Bielska-Białej (prasa z Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność”) i Zbigniewa Nowickiego ze Szczecina;

– materiały dotyczące Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przekazane przez Czesława E. Blicharskiego (dalszy ciąg Archiwum Tarnopolskiego, nr 51-52), Irenę Kotowicz (czasopismo „Głosy Podolan”), ks. Witolda Kowalowa (ośrodek „Wołanie z Wołynia”) oraz Ryszarda Hubisza;

– publikacje dotyczące polskich zmagań niepodległościowych przekazane przez Bogdana Gancarza, Mariana Kłapkowskiego, Leszka Jaranowskiego, Piotra A. Kalisza i Pawła Naleźniaka.

Ze sporym wysiłkiem organizacyjnym wiązała się sprawa zakupu „solidarno-ściowej” kolekcji po Zdzisławie Ruszelu, jednak pozyskane środki finansowe umoż-liwiły zakup obszernego zbioru, który wśród 268 niezależnych książek, ponad tysią-ca numerów prasy podziemnej zawierał także 2292 szt. znaczków niezależnej poczty „Solidarności”, 1486 różnorodnych odznak i plakietek, a także 225 niezależnych kart pocztowych „Solidarności” oraz 36 imitacji banknotów.

Kontynuowano wymianę wydawnictw z Biblioteką Narodową w Warszawie, Biblioteką Jagiellońską, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Karta. Nawiązano wymianę wydawnictw ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności w Krakowie.

Program 2

Opracowywanie pozyskanych nabytków

W 2014 r. kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu: druki zwarte i ciągłe, niezależna filatelistyka (znaczki, karty i koperty poczty „Solidarności”) oraz plakaty w sześciu formatach; opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki, a także kontynuowano opracowywanie rozpoczętych wcześniej materiałów.

Program 3

Udostępnianie zbiorów

W 2014 r. czytelnię FCDCN odwiedziło 130 czytelników, którym udostępniono 484 woluminy rękopisów i wszystkich kategorii druków.

Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych i udzielono kilkaset informacji bibliograficznych.

Wydawnictwa:

A. Seria Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego: Program 4

Tom 43 – Fedorowicz Szymon, Pułkownik Barta. Patriotyczna i niepodległościowa

działalność pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthal (1893-1919), Kraków

(3)

SOWINIEC nr 47 Sprawozdanie z działalności Fundacji… 123 Program 5

Tom 44 – Majchrowski Jacek, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, wyd. 3 popr. i uzup., Kraków 2014.

B. „Sowiniec”. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu

Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego: Program 6

„Sowiniec” 2014, nr 44/45 (czerwiec/grudzień) – numery zawierające m.in. artykuły dotyczące 100. rocznicy wymarszu 1 Kompanii Kadrowej.

C. Inne publikacje: Program 7

Kalisz Piotr Andrzej, Z krakowskich Oleandrów do Niepodległości, Kraków 2014. Wystawy:

Program 8

„Cum tacent, clamant – Milcząc wołają” – wystawa fotografii Piotra Życieńskiego z eks-humacji przeprowadzonej na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, zor-ganizowana w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej w dniach 1-21 lipca 2014 r. Wystawa zorganizowana została we współpracy z Fundacją Niepodległości z Lublina. Kurator wystawy: Dariusz Walusiak.

Program 9

„Z krakowskich Oleandrów do Niepodległości” – wystawa na ogrodzeniu i budynku Biblioteki Jagiellońskiej (informacja o wystawie i portret Marszałka Józefa Piłsudskiego zawieszony na wschodniej ścianie BJ), 5 sierpnia – 30 września 2015 r. Kuratorzy wy-stawy: Piotr A. Kalisz i Adam Roliński. We wrześniu 2014 r. przedłużono pozwolenie władz miejskich na ekspozycję baneru na wschodniej ścianie budynku BJ do 15 sierpnia 2015 r.

Inne programy: Program 10

Muzeum „Solidarności”. Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność” (www. solidar.pl).

Trzeci rok realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

W ramach realizowanego projektu opracowywano i katalogowano wydawnictwa drugiego obiegu i wydawnictwa emigracyjne związane z NSZZ „Solidarność”:

– katalogowanie druków zwartych i ciągłych drugiego obiegu;

– katalogowanie druków emigracyjnych dotyczących NSZZ „Solidarność”; – katalogowanie znaczków niezależnej poczty („Solidarności” i in.);

– digitalizacja 100 kaset i taśm magnetofonowych, 1300 znaczków, kopert i kartek nie-zależnej poczty;

(4)

124 Adam Roliński SOWINIEC nr 47

– katalogowanie i digitalizacja plakatów z lat 1976-1990. Program 11

Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich (IV etap)

W 2014 r. kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.

Program 12

Uruchomienie działającego przy Fundacji CDCN Obywatelskiego Komitetu na Rzecz Oleandrów. Organizacja konferencji prasowej na Oleandrach zwołanej w związ-ku z podjęciem prac budowlanych na działce położonej w bliskim sąsiedztwie Domu J. Piłsudskiego oraz przygotowanie dwóch konferencji tematycznych: „Oleandry – ko-lebka Niepodległości” (27 maja 2014 r.) i „Krakowskie Przestrzenie Wolności” (8 lipca 2014 r.).

Program 13

Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl

Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad katalogowaniem wszystkich kategorii gromadzonych zbiorów.

Figure

Updating...

References

Related subjects :