• Nie Znaleziono Wyników

NIE DO ROZWIĄZANIA (2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "NIE DO ROZWIĄZANIA (2)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Witold Bednarek – szkic rozwiązania

Nie do rozwiązania (2)

Zadanie 1. Wykaż, że istnieje nieskończenie liczb pierwszych, których zapis dziesiętny kończy się na:

a) 111…11; b) 333…33; c) 777…77; d) 999…99. Rozwiązanie

a) Niech 𝑘 ≥ 1 będzie dowolnie ustaloną liczbą naturalną. Przyjmijmy 𝒂 = 𝟏𝟏𝟏 … 𝟏𝟏⏟

𝒌 𝒄𝒚𝒇𝒓

𝒊 𝒓 = 𝟏𝟎𝒌

Liczby te są względnie pierwsze. Na mocy twierdzenia Dirichleta ciąg arytmetyczny 111 … 11 ⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 1 111 … 11⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 2 111 … 11⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 3 111 … 11⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; …

Zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych, a każda liczba w tym ciągu kończy się na 111 … 11

𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟

b) Niech 𝑘 ≥ 1 będzie dowolnie ustaloną liczbą naturalną. Przyjmijmy 𝒂 = 𝟑𝟑𝟑 … 𝟑𝟑⏟

𝒌 𝒄𝒚𝒇𝒓

𝒊 𝒓 = 𝟏𝟎𝒌

Liczby te są względnie pierwsze. Na mocy twierdzenia Dirichleta ciąg arytmetyczny 333 … 33 ⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 1 333 … 33⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 2 333 … 33⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 3 333 … 33⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; …

Zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych, a każda liczba w tym ciągu kończy się na 333 … 33

𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟

c) Niech 𝑘 ≥ 1 będzie dowolnie ustaloną liczbą naturalną. Przyjmijmy 𝒂 = 𝟕𝟕𝟕 … 𝟕𝟕⏟

𝒌 𝒄𝒚𝒇𝒓

𝒊 𝒓 = 𝟏𝟎𝒌

Liczby te są względnie pierwsze. Na mocy twierdzenia Dirichleta ciąg arytmetyczny 777 … 77 ⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 1 777 … 77⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 2 777 … 77⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 3 777 … 77⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; …

Zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych, a każda liczba w tym ciągu kończy się na 777 … 77

𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟

d) Niech 𝑘 ≥ 1 będzie dowolnie ustaloną liczbą naturalną. Przyjmijmy 𝒂 = 𝟗𝟗𝟗 … 𝟗𝟗⏟

𝒌 𝒄𝒚𝒇𝒓

𝒊 𝒓 = 𝟏𝟎𝒌

Liczby te są względnie pierwsze. Na mocy twierdzenia Dirichleta ciąg arytmetyczny 999 … 99 ⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 1 999 … 99⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 2 999 … 99⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; 3 999 … 99⏟ 𝑘 𝑐𝑦𝑓𝑟 ; …

Zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych, a każda liczba w tym ciągu kończy się na 999 … 99

(2)

Zadanie 2. Wykaż, że równanie: 𝑥3+ 2𝑦3+ 4𝑧3 = 14𝑥𝑦𝑧 nie ma rozwiązania w liczbach całkowitych dodatnich x, y, z.

Rozwiązanie

Zakładamy, że podane równanie ma rozwiązanie (𝑥0; 𝑦0; 𝑧0) w liczbach całkowitych

dodatnich z najmniejszym 𝑥0 > 0. Następnie wnioskujemy z równania kolejno, że: 𝑥0 =

2𝑥1; 𝑦0 = 2𝑦1; 𝑧0 = 2𝑧1; (𝑥1; 𝑦1; 𝑧1 ∈ 𝑁+). Mamy wówczas równanie

𝑥13+ 2𝑦

13 + 4𝑧13 = 14𝑥1𝑦1𝑧1

Co przeczy minimalności 𝑥0, bo 𝑥1 = 12𝑥0 < 𝑥0

Zadanie 3. Wykaż, że istnieje nieskończenie wiele par a,b>0 liczb naturalnych, dla których: 𝑎|𝑏2+ 1 𝑖 𝑏|𝑎2+ 1

Rozwiązanie

Przyjmujemy 𝑎 = 𝑓2𝑛−1 𝑖 𝑏 = 𝑓2𝑛+1 i korzystamy z tożsamości:

𝑓2𝑛+3∙ 𝑓2𝑛−1− 1 = 𝑓2𝑛+12

Dwukrotnie

𝑓2𝑛+3∙ 𝑓2𝑛−1− 1 = 𝑓2𝑛+12 𝑖 𝑓2𝑛+1∙ 𝑓2𝑛−3− 1 = 𝑓2𝑛−12 𝑑𝑙𝑎 𝑛 ≥ 2

(W drugiej tożsamości kładziemy 𝑛 − 1 zamiast n). Mamy więc 𝑓2𝑛+3∙ 𝑓2𝑛−1= 𝑓2𝑛+12 + 1 𝑖 𝑓

2𝑛+1∙ 𝑓2𝑛−3 = 𝑓2𝑛−12 + 1

Skąd

𝑓2𝑛−1|𝑓2𝑛+12 + 1 𝑖 𝑓2𝑛+1|𝑓2𝑛−12 + 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pierwszym krokiem rozwiązania problemu brzegowego metodą R-funkcji jest definicja funkcji określających obszar rozwiązania.. 3a pokazano obszar rozwiązania wraz

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 Do następnego etapu zakwalifikujesz się, jeżeli uzyskasz co najmniej 32 punkty... Przeczytaj uważnie zamieszczony poniżej utwór

Zad. Znajdź prawdopodobieństwo, że pomiar masy będzie przeprowadzony z błędem nieprzekraczającym 0,02 g.. Zad. 121) Automat

2.9 Iloma sposobami można przydzielić 3 pokoje różnej kategorii 5 uczestnikom wy- cieczki tak, aby żaden pokój nie był wolny i w każdym z nich nie było więcej niż 2

W każdej partii gry losuje się dwóch graczy, a następnie jeden z nich, wybrany znów losowo, daje drugiemu 1 żeton.. Gra jest kontynuowana do momentu, gdy jednemu z graczy

Całka Lebesgue’a — zadania do samodzielnego

Natomiast, podział przypadków na podprzypadki ma znaczenie dla zespołu, który ten system buduje, ponieważ pozwala na zmniejszenie złożoności – złożony przypadek, podzielony

Przykładowy scenariusz dla przypadku użycia związanego z prezentowaniem produktów posiadanych przez hurtownię z ewentualnym podawaniem opisu dla wybranego produktu

Dotyczy: list zgłoszonych w okręgu wyborczym związanym z miejscem zamieszkania wyborcy lub list zgłoszonych w obszarze nadzorowanym przez komisję wyborczą i całego kraju dla

Odpowiedź na pytanie 1: Nie każdy prostokąt jest kwadratem, ponieważ nie każdy prostokąt ma wszystkie boki równej długości (np. spójrzcie na podręcznik – jest prostokątem,

13.30 - 13.35 Prezentacja nagrodzonych pracy oryginalnych - Sesja Młodych Naukowców. 13.35 – 13.50 Selektywne ograniczenie wzrastania płodu (sFGR) w

Wielkoformatowe, wewnętrzne wyświetlacze LED firmy Samsung, w tym The Wall i urządzenia serii IF, gwarantują optymalną jakość obrazu bez zakłóceń w każdym centrum

Kiedy młody człowiek dorasta, pojawiają się natarczywe pytania: kim jestem i jakie jest moje miejsce w świecie, pytania, na które u progu dorosłości trudno jest

Praca składałaby się z części teoretycznej pokazującej jak zapisać rozwiązanie w postaci wartości oczekiwanej pewnego procesu losowego, oraz części implementującej Monte

Znając współczynnik tarcia µ, określić maksymalny kąt α, przy którym możliwa jest równowaga walca..

Zbadać zbieżność ciągu (a n ) określonego podanym wzorem; obliczyć granice ciągów zbieżnych, rozstrzygnąć czy ciągi rozbieżne mają granicę niewłaściwą.. 165.. Zadania

Załóżmy, że liczba log 2 3 jest wymierna i niech m/n będzie jej przedstawieniem w postaci ilorazu liczb naturalnych (zauważmy, że jest to liczba dodatnia).. Otrzymana

brak lokalizacji do uwagi W sytuacji gdy wyznaczenie miejsc postojowych nie było możliwe ze względu na niewystarczające parametry drogi, ale możliwy jest legalny postój pojazdu

Rodzaje etykiet Niezadrukowane lub wstępnie zadrukowane, różne kolory Niezadrukowane lub wstępnie zadrukowane, różne kolory Kleje do etykiet Permanentne, odlepne, do

Zarówno ze względu na ochronę unikalnych a niszczejących zabytków techniki ludowej, jak i ze względu na ogólnokulturalne, a w szczególności połiteehnizacyjne,

Niech A, B będą

Niech A, B będą

Charakterystyka „Biblioteki” do roku 2009 przedstawiona została na konferencji naukowej „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów”, zorganizowanej przez