• Nie Znaleziono Wyników

View of Report on the International Scientific Symposium in Ružomberok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Report on the International Scientific Symposium in Ružomberok"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

233 SPRAWOZDANIA

BEATA KORNIOWICZ JERZY JAROSZYN´ SKI

Doktoranci Katedry Katechetyki Integralnej KUL

SPRAWOZDANIE

Z MIE

 DZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO

W RUZ

 OMBERKU

Dnia 12 maja 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie w Ruzomberku (Sowacja) odbyo sie miedzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Kos´ció w Internecie – Internet w Kos´ciele” zorganizowane przez komitet organizacyjny, w skad którego weszli pracownicy naukowi oraz doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II oraz Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberku.

Sympozjum zainaugurowa ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasepa – Rektor Katolic-kiego Uniwersytetu w Ruzomberku, wybitny specjalista w dziedzinie wspóczesnych form przekazu wiary. Rektor, peni acy honory gospodarza, przywita i przedstawi zaproszonych gos´ci oraz prelegentów. Wygosi tez sowo wstepne, w którym okres´li i scharakteryzowa cel sympozjum. Nastepnie gos zabra dr Imrich Gazda, który przedstawi kolejno pracowników naukowych i doktorantów Katedry Uniwersytetu w Ruzomberku. Dr Gazda wygosi prelekcje, w której omówi funkcjonowanie swo-jego Instytutu i przyblizy obszary badawcze, którymi zajmuj a sie pracownicy Ka-tedry Dziennikarstwa.

Po czes´ci wstepnej, kolejno prezentowano referaty, wyst apienia naukowe pracow-ników i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberku. Doc. Terézia Ronèá-ková przedstawia publikacje, które zostay wydane w Instytucie w ci agu ostatniego roku oraz podkres´lia dobrze ukadaj ac a sie wspóprace uniwersytetów w Ruzomberku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II. Gos zabrali równiez pracownicy naukowi Peter Kravèák, Marek Hasák oraz doktoranci: Katarína Grenèí-ková, Monika Domeniková oraz Marián Meches. Nastepnie odbya sie prezentacja filmu przedstawiaj acego akademick a prace doktorantów Uniwersytetu w Ruzomberku. Program by bogaty, róznorodny, a przez to bardzo ciekawy.

Wyst apienia pracowników i doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Kate-chetyki rozpocz a ks. dr hab. Andrzej Kicin´ski, prof. KUL – dyrektor Instytutu. Wyst apienie dotyczyo historii, struktury i organizacji kierowanej przez niego jed-nostki. Ksi adz dyrektor zwróci szczególn a uwage na potrzebe organizacji podobnych spotkan´ celem wymiany dos´wiadczen´ naukowych. Profile naukowe edukacji medial-nej i dziennikarstwa maj a ze sob a wiele wspólnych paszczyzn badawczych. Oba kierunki obecnie stawiaj a sobie za cel przygotowanie rzetelnych, uczciwych specja-listów rozumiej acych s´wiat mediów. Podkres´li fakt, ze si a Instytutu jest stawianie

(2)

234 SPRAWOZDANIA

na formacje czowieka, a gównym punktem odniesienia powinna byc´ rozmowa i re-fleksja nad tres´ciami, które s a przetwarzane przez wspóczesne s´rodki przekazu.

Nastepnie swój referat, pt. „Internet w Kos´ciele polskim na przykadzie archidie-cezji lubelskiej”, przedstawi ks. dr Jarosaw Woz´niak – adiunkt Katedry Wspóczes-nych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II. Na pocz atku wyst apienia autor zaznaczy, ze Katedra wydaje periodyk naukowy „Biuletyn Edukacji Medialnej” i cay czas pracuje nad tym, zeby utrzymac´ jego wysoki poziom. Po krótkim wstepie autor przeszed do tematu was´ciwego, czyli nauczania Kos´cioa katolickiego w dobie Internetu. Stwierdzi, ze Kos´ció w Inter-necie widzi s´rodek komunikacji w swoich strukturach wewnetrznych i na zewn atrz. Odk ad istniej a takie mozliwos´ci, biskupi diecezjalni w Polsce posuguj a sie tym poteznym narzedziem w celu ewangelizacji. Archidiecezja lubelska od 1998 roku prowadzi wasn a strone internetow a, na której umieszczane s a informacje dotycz ace najwazniejszych wydarzen´ diecezjalnych oraz najs´wiezsze wiadomos´ci z zycia Kos´-cioa w Polsce i na s´wiecie. Znaczna liczba parafii, zakonów oraz ruchów religijnych posiada wasne strony internetowe, co wiecej niektórzy kapani archidiecezji lubel-skiej zakadaj a blogi internetowe. Na portalach spoecznos´ciowych czy forach inter-netowych tematyka religijna jest obecna dos´c´ czesto.

Kolejn a prelekcje wygosi: o. dr Mirosaw Chmielewski – adiunkt Katedry Wspóczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II. Tytu referatu to: „Nowa ewangelizacja w mediach spoecznos´ciowych”. W pierwszej czes´ci referatu autor omówi wazne wydarzenie z jesieni 2012 roku, jakim byo XIII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów. Najistotniejsze wska-zania Synodu dotyczyy okres´lenia trzech kategorii adresatów oraz poszukiwania nowych form i sposobów goszenia nauki Chrystusa we wspóczesnym s´wiecie. Autor podj a próbe ukazania zwi azku miedzy now a ewangelizacj a a mediami spoecznos´cio-wymi (social media). Prelegent przedstawi jeden z szes´ciu (spoecznos´cio-wymienionych przez synod) kontekstów nowej ewangelizacji – kontekst medialny. W zakon´czeniu autor wskaza inne kierunki badan´ omawianego obszaru.

W dalszej czes´ci sympozjum doktoranci Instytutu Teologii Pastoralnej i Kate-chetyki KUL wygosili nastepuj ace referaty:

Ks. mgr lic. Grzegorz Umin´ski omówi temat: „Internet – tylko medium spoecz-nego przekazu?” Tres´ci a wyst apienia bya próba analizy tezy: czy zjawisko Internetu mozna upros´cic´ jedynie do funkcji medium spoecznego komunikowania. Pierwsz a czes´c´ prelekcji stanowia prezentacja genezy powstania, rozwoju Internetu, jego specyfiki oraz mozliwos´ci masowej komunikacji. Druga czes´c´ to próba usystema-tyzowania mediów tradycyjnych i tzw. nowych mediów; proces konwergencji, ich wzajemne wspódziaanie ze sob a w sieci. Przedstawione zostao szerokie spektrum mozliwos´ci wykorzystania Internetu w róznych dziedzinach zycia.

Ks. mgr Dariusz Sonak przedstawi referat pt.: „Internet w nauczaniu trzech papiezy” na podstawie Oredzi na S´wiatowe Dni S´rodków Spoecznego Przekazu. Kos´ció, obecny w konkretnej przestrzeni historycznej, jest wezwany do goszenia oredzia zbawienia wykorzystuj ac do tego s´rodki wspóczesnej kultury. W latach 60. kultury XX wieku pojawia sie Internet, który sta sie zarazem wyzwaniem dla Kos´cioa, jak i narzedziem goszenia Ewangelii. Stolica Apostolska bardzo szybko zareagowaa na nowe zjawisko

(3)

235 SPRAWOZDANIA

ery komputerowej. Papiez Jan Pawe II juz w 1990 roku pos´wieca temu zagadnieniu Oredzie na S´wiatowy Dzien´ S´rodków Spoecznego Przekazu zatytuowane: Misja

Ko-s´cioa w erze komputerów. Porusza równiez ten temat w kolejnych oredziach.

Bene-dykt XVI podkres´la wazn a role Internetu w komunikacji. Franciszek w Internecie widzi szanse na wieksz a solidarnos´c´ na rzecz ubogich.

Mgr Róza Jesionowska wygosia referat pt: „Dziaalnos´c´ Papiezy w Internecie”, który dotyczy gównie Benedykta XVI i Franciszka, gdyz posiadaj a swoje konta na twitterze (@Pontifex) i tam pojawiy sie ich krótkie komentarze do homilii, wezwania czy pozdrowienia. Jan Pawe II takiego nie posiada, ale z Internetu korzysta, jak choc´by wysyaj ac e-maile. Benedykt by obecny na twitterze od 12 grudnia 2012 roku. Pierwszy wpis zosta dokonany przez niego osobis´cie, kolejne wstawiali jego asystenci. Ostatni wpis pochodzi z 10 lutego 2013 roku. Konto Franciszka zostao aktywowane zaraz po wyborze na Stolice Piotrow a i od 9 maja tego roku w wersji polskojezycznej ukazao sie 311 wpisów. Ponadto obecny Papiez widnieje takze na You Tube, gdzie pojawi sie filmik z jego udziaem. Choc´ coraz czes´ciej Stolica Apostolska posuguje sie medium, jakim jest Internet, to nalezy pamietac´ o tym, ze gówn a przestrzeni a do goszenia Sowa Bozego jest spotkanie bezpos´rednie.

Mgr Damian Belina przedstawi referat pt: „Pasterz w sieci – biskupi katoliccy ewangelizuj acy przez Internet”. W swoim referacie poruszy problem nowej ewangeli-zacji przez pasterzy Kos´cioa katolickiego w Internecie, przy uzyciu nowoczesnych s´rodków i metod. Wykaza, ze pasterze, w tym biskupi, dostrzegaj a potrzebe goszenia Ewangelii Chrystusa w taki sposób, aby staa sie ona zrozumiana, przystepna i atwo przyswajalna przez wspóczes´nie zyj ace pokolenia.

Mgr Ewa askarzewska zajea sie zagadnieniem „Blog kapan´ski jako potencjalne miejsce prowadzenia dziaan´ duszpasterskich i ewangelizacji”. W swojej prezentacji wykazaa, ze wazn a rol a w nowoczesnej ewangelizacji jest zakadanie blogów przez duchownych oraz uzywanie odpowiedniego jezyka, którym duchowni mogliby dotrzec´ do umysów i serc wszystkich ludzi.

Mgr Izabela Pi atek-Belina wygosia referat pt: „Wideoblog jako narzedzie nowej E-w@ngelizacji w Internecie na przykadzie wideoblogu Bez Sloganu oo. Franciszka-nów”. Staraa sie wykazac´, ze wideoblog to narzedzie skuteczne w nowej ewangelizacji, które nalezy wykorzystac´ w „s´wiecie Internetu”.

Ks. mgr Pawe Kucia zaprezentowa przedozenie pt: „Duszpasterstwo w sieci, czyli ks. Piotra Wis´niowskiego «cybermisjonarz» z Dolnego S´l aska”. W swoim wy-st apieniu, na przykadzie ks. Piotra Wis´niowskiego, poruszy problem jak duszpaste-rzowac´ w Internecie.

Mgr Agnieszka Szajda przedstawia temat „Katecheza w Internecie na przykadzie serwisu katechetycznego www.katecheza.natan.pl”. Zaprezentowaa polski serwis katechetyczny dla nauczycieli religii www.katecheza. natan.pl i jego role w posudze katechetycznej. Przywoaa w nim trzy zasadnicze formy dziaalnos´ci serwisu doty-cz ace katechezy. Nalez a do nich Internetowa Biblioteka Katechetyczna, Videoblog – „Przy kominie” o katechezie, na którym ks. Zbigniew Pawe Maciejewski dzieli sie swoimi przemys´leniami dotycz acymi „nowoczesnej” katechizacji. Serwis kateche-tyczny Natan.pl ma za zadanie umozliwic´ permanentn a formacje osób regularnie ko-rzystaj acych z jego zasobów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Już śnieg topnieje, Samorząd nam się śmieje, W powszedni dzień i w święta Komisja nim

narzędziem. Internet i jego uwartość są jedyn ie odzwi erciedleniem moralnego i duchowego stanu społeczeństwa. Samo narzędzie nie przesądza o dalszych losach Kościoła

Jako wizytator z ramienia Okręgowego Biura Szkolnego (tajne kuratorium) przeprowadzał także kontrolę poziomu nauczania w innych kompletach 12. wrócił z obozu zoolog doc.

18. Polskę, Niemcy wyznaczyli sobie nie tylko cele militarne na polach bitewnych. Niezmiernie ważne było dla nich przechwycenie dokumentacji wywiadu polskiego, czyli II Oddziału

Otrzymujesz od nas 104 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie

Otrzymujesz od nas 104 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie

Otrzymujesz od nas 104 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie

Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. W czasie konkursu