• Nie Znaleziono Wyników

Widok RECENZJA KSIĄŻKI PT. „TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA STUDENTÓW MIASTA PŁOCKA” AUTORSTWA DR KINGI PRZYBYSZEWSKIEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok RECENZJA KSIĄŻKI PT. „TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA STUDENTÓW MIASTA PŁOCKA” AUTORSTWA DR KINGI PRZYBYSZEWSKIEJ"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

137 Społeczeństwo. Edukacja. Język TOM 1

Małgorzata Jagodzińska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

RECENZJA KSIĄŻKI

PT. „TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA

STUDENTÓW MIASTA PŁOCKA”

AUTORSTWA DR KINGI PRZYBYSZEWSKIEJ

Z dużym uznaniem trzeba odnotować niezwykle trafny pomysł zaprezentowania zagadnienia polskiej tożsamości społeczno-kulturowej w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Problematyka poruszana w opracowaniu jest niezwykle interesująca i aktualna.

W publikacji Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy tożsamość spo-łeczno-kulturowa studentów, jej treść i natężenie mają wpływ na postawy młodych ludzi wobec UE.

W części teoretycznej scharakteryzowano zagadnienie dotyczące rozumienia tożsamości społeczno-kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem pogłębionej definicji tożsamości jed-nostki i tożsamości zbiorowej. Dużo miejsca poświęcono pojęciu postawa, które omówiono w ujęciu tradycji behawiorystycznej, koncepcji socjologicznej i teorii poznawczej stosowa-nej w psychologii. Uzupełnieniem informacji dotyczących ww. zagadnienia jest charakte-rystyka wymiarów postawy, którą Autorka opracowała na podstawie pogłębionej literatury publikacji przedmiotowych Nowaka S., Mądrzyckiego T., Miki S., Prężyny W.

Zasadniczą część pracy stanowi materiał empiryczny zgromadzony, opracowany i zaprezentowany zgodnie z przyjętą metodologią.

Publikacja opracowana przez Kingę Przybyszewską w bardzo szczegółowy sposób wskazuje zależności między tożsamością lokalną a postawą wobec UE. Na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań Autorka wnosi, iż osoby o sil-nej tożsamości lokalsil-nej wykazują wyłącznie pozytywną lub zdecydowanie pozytywną postawę wobec Unii. Odsetek pozytywnie nastawionych wobec UE maleje wraz ze zmniejszaniem się nasilenia tożsamości lokalnej. Odwrotne zależności zaobserwowa-no w przypadku tożsamości religijnej. Osoby o silnej tożsamości religijnej wykazują mniej pozytywną postawę wobec UE. Autorka konstatuje, że świadomość elementów polskiej tożsamości społeczno-kulturowej u badanych studentów jest kształtowana po-przez działania edukacyjne i socjalizacyjne. Jako elementy polskiej tożsamości badani najczęściej wymieniali zwyczaje i zachowania związane z Bożym Narodzeniem, Wiel-kanocą, Dniem Wszystkich Świętych, założeniem rodziny, narodzinami w niej dziecka i śmiercią jej członka.

Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego została zaprezento-wana w dziewięciu oddzielnych rozdziałach

Rozdział IV dotyczy samookreślenia tożsamości społeczno-kulturowej oraz cech

mieszkańców regionu i kraju. Zaprezentowane wyniki zostały opisane poprzez pry-zmat tożsamości środowiskowej, samookreślenia obywatelskości oraz przynależności do społeczności religijnej. Respondenci w dokonywanej samoocenie mieszkańców

(2)

re-138

gionui kraju wskazywali, iż w obrazie Mazowszanina, w ich opinii, wyraźnie dominują cechy pozytywne: życzliwość, poczucie humoru, uprzejmość. Najważniejsze cechy Po-laków, również w opinii respondentów, to: gościnność, pracowitość, patriotyzm, poczu-cie dumy, przekonanie o wyjątkowości. W rozdziale omówiono też determinanty samo-określenia tożsamości.

W rozdziale V zatytułowanym „Świadomość elementów tożsamości

społeczno-kul-turowej”

Autorka opisuje zróżnicowanie elementów każdej tożsamości społeczno-kulturowej. Zostały one pogrupowane według dziedzin, do których się odnoszą, m.in.: preferowane wartości, znajomość i znaczenie symboli narodowych i religijnych, znajomość znaczą-cych miejsc i przedmiotów, znajomość znacząznaczą-cych wydarzeń i osób, znajomość legend, opowiadań i zwyczajów, znajomość twórców kultury i zespołów artystycznych.

Kolejny rozdział VI zawiera analizę uczestnictwa studentów w instytucjonalnych

przejawach tożsamości społeczno-kulturowej. Dokonano w nim analizy uczestnictwa w imprezach kulturalnych, w organizacjach i stowarzyszeniach, w działalności społecz-nej (gotowość studentów).

Rozdział VII dotyczy religijnego wymiaru tożsamości społeczno-kulturowej.

Poru-szono takie problemy jak: autodeklaracja religijna badanych, intensywność praktyk reli-gijnych oraz więź ze wspólnotą religijną.

W rozdziale VIII zaprezentowano poznawcze komponenty postawy studentów wobec

Unii Europejskiej. W ww. przedmiocie poznania opisano wiedzę respondentów na temat UE, oczekiwane korzyści z przynależności Polski do UE.

Emocjonalno-oceniające komponenty postawy studentów wobec UE opisano w

roz-dziale IX. Szczególną uwagę zwrócono na zaufanie do mediatorów przyłączenia Polski

do UE i do informacji na temat UE. Zaprezentowano również wyobrażenia responden-tów na temat wyobrażonych cech obywatela UE, obawy i lęki.

Rozdział X dotyczy wolitywnych komponentów postawy studentów wobec UE.

W tej kwestii przebadano respondentów pod kątem decyzyjnego nastawienia wobec UE oraz pod kątem pracy w UE.

W prezentowanej publikacji scharakteryzowano również stosunek do innych i otwar-tość na jednoczenie krajów Europy (rozdział XI) oraz tożsamość społeczno-kulturową w kontekście postaw wobec UE (rozdział XII).

Ostatni rozdział jest bardzo interesujący. Zawiera bardzo szczegółową analizę podję-tego zagadnienia. Na podstawie danych uzyskanych w wyniku prowadzonego sondażu diagnostycznego można było określić skalę samodeklaratywnej tożsamości obywatel-skiej, środowiskowej i religijnej.

Na koniec opracowania Autorka dokonała wieloczynnikowej (całościowej) analizy tożsamości społeczno-kulturowej pod kątem postaw wobec UE.

Całość proponowanej publikacji przedstawia się interesująco i będzie wartościową pozycją wydawniczą. Opiniowana książka, zarówno w odniesieniu do procesu kształce-nia w zakresie nauk społecznych, jak i w obszarze wiedzy pedeutologicznej jest bardzo wartościowa merytorycznie i ze względu na szczególne walory praktyczne potrzebna i pożyteczna społecznie. Powinna ona zainteresować nie tylko badaczy, ale także na-uczycieli i studentów różnych specjalności, nie tylko kierunków pedagogicznych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W istocie chodzi tu o znalezienie formułki rozstrzygającej, jakie stany określane być mają mianem życia ludzkiego, które jest czymś cennym i zasługującym na

Zestawienie i porów nanie ze sobą w ar­ tości w wykazało, że przy większym stopniu obciążenia próbek glebowych w czasie badania zmniejsza się m aksym alna

Zbliżony przebieg rozwoju otłuszczenia ramienia zauważa się u chłopców wiejskich. Do 9 roku życia widoczne jest zmniejszanie się grubości fałdu ramie­ niowego,

Prawie 79% (30 przypadków) rozmówców wskazało na kwestie dawania twarzy jako jeden z najważniejszych czynników w inicjuj ącej fazie współpracy z partnerem

Also, administration of aloe preparation and a derivative of 5-oxo-1,2,4-triazine under induced stress in turkey hens resulted in reduction of blood lipid

The effect of mucus of carps being under the influence of transport stress in such seasons as: spring, summer and autumn, on the percentage of inhibition of

PiRkno Pisma jest pojmowane przez Hugona w trojaki sposób: jako piRk- no duchowe, wyraZajAce siR w harmonii i gORbi my\li, jako piRkno zmy- sOowe, polegajAce na wdziRku

Předmět Vzdělávací technologie – nástroje každoročně absolvuje téměř 400 studentů prezenční a asi 200 studentů kombinované formy studia.. K podpoře výuky