• Nie Znaleziono Wyników

Past Simple 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Past Simple 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas Past Simple

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Past Simple

1. We ……… (go) to Warsaw last week.

2. ………. (you / play) football lat Monday? 3. Three weeks ago, my mum ……….. (buy) a new

washing machine.

4. They ……… (not / visit) their grandparents.

5. My best Friend Tomek ………. (help) me with my homework yesterday.

6. Oscar and Susan ……… ( be) in the cinema yesterday. 7. His dog ……… (run) in the garden.

8. ………. (your sister / watch) TV yesterday? 9. She ………. (not /be) hungry.

(2)

Odpowiedzi: 1-went

2-Did you play 3-bought

4-didn’t visit 5-helped 6-were 7-ran

8-Did your sister watch 9-wasn’t

10-Were you

Cytaty

Powiązane dokumenty

B.Complete the sentences with past simple- skompletuj odpowiednią forma gramatyczną zdania w czasie przeszłym prostym. She ……….at eight o’clock

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczące w czasie past simple.. [Wykonując zadania można samodzielnie się sprawdzić i służą

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczące w czasie past simple.. [Wykonując zadania można samodzielnie się sprawdzić i służą

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika (Present Simple lub Present Continuous), zwróć uwagę na wyrażenia, które są w zdaniach zanim wybierzesz właściwy czas

Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwą formą czasu Past Simple czasowników z nawiasów, do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

ZASADY BUDOWANIA ZDAŃ W CZASIE PAST CONTINUOUS Zdanie twierdzące: Podmiot zdania + was/were + Present participle (czasownik z