Szkolenie zdalne- regulacje prawne i rozporządzenia dla edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

Download (0)

Full text

(1)

Temat : Szkolenie zdalne- regulacje prawne i rozporządzenia dla edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Cele:

 zapoznanie z nowymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi kształcenia on-line oraz zadaniami nauczycieli w kontekście edukacji zdalnej

Metody:

 komunikator Microsoft Teams- wykład Środki dydaktyczne:

 komputer z dostępem 365 Office Formy:

 zbiorowa i indywidualna Zadania nauczyciela:

 Informowanie rodziców o dostępnych materiałach  Udzielanie konsultacji dla rodziców

 Przy zadawaniu „prac domowych” uwzględnianie bezpieczeństwa uczniów i ich możliwości psychofizycznych

 Dobór narzędzi proponowanych przez nauczyciela musi uwzględniać dostępność tych narzędzi

 Zaproponowane działania dla dziecka muszą uwzględniać pracę nie tylko z komputerem (dziecko nie może spędzać więcej niż 2-2,5 godziny przed komputerem)

 Przedstawienie tygodniowego , obowiązkowego rozkładu zajęć (podać ilość godzin)  Nauczyciela obowiązuje 40- godzinny czas pracy (art.42) i w tym czasie przygotowuje

się do zajęć, prowadzi zajęcia i doskonali swój warsztat pracy

 Nauczyciel powinien zweryfikować program nauczania, pamiętając , że realizuje podstawę programową w całości

 Dostosowanie programu do kształcenia na odległość i przedstawienie dyrektorowi nowych wymagań edukacyjnych

 Nawiązanie współpracy z rodzicami (zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym)

(2)

 Ustalenie harmonogramu konsultacji z rodzicami ( kiedy i o której godzinie nauczyciel wychowawca służy rodzicowi radą i pomocą)

W swoich działaniach nauczyciele wszystkich specjalności mogą korzystać z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).Otrzymają tam pomoc w postaci :

 materiałów

 programów edukacyjnych (z wydawnictwa, lub stworzyć samodzielnie)  multibooki

 e-podręczniki

MEN przypomina o ochronie praw autorskich!

Uczniowie mają (powinni) podejmować aktywność wskazaną przez nauczyciela. Będzie to podlegało ocenie w postaci rzetelnej informacji zwrotnej. Ocena powinna motywować dziecko do działania! Szczególne znaczenie w edukacji zdalnej ma Ocenianie kształtujące składające się z kilku elementów: Cel; NaCoBeZU= kryteria sukcesu; informacja zwrotna; Samoocena.

Nauczyciel informuje ucznia, że po zajęciach będzie: wiedział , umiał., potrafił, itp. Inne zadania : o wspieraj o dostarczaj inspiracji o rozwijaj aktywność o rozwiązuj problem o monitoruj

Jak można się komunikować w „nowej rzeczywistości”?  Dziennik elektroniczny

 Strona internetowa przedszkola (tam też zamieszczać materiały dla dzieci)  Mailing do rodziców, starszego rodzeństwa

 Portale społecznościowe  Platformy edukacyjne

Według rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku Dz.U poz.493

(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :