• Nie Znaleziono Wyników

klasa 8 - test-polska po II wojnie światowej 24 IV.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "klasa 8 - test-polska po II wojnie światowej 24 IV.pdf"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Test

Polska po II wojnie światowej

Test podsumowujący rozdział IV

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Spośród podanych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

4

3

imię i nazwisko

klasa data 0–2 p. 0–2 p. 0–4 p.

Grupa B

a) Rozstrzygnij, czy autor tekstu był zwolennikiem, czy przeciwnikiem władz komunistycznych. Uzasadnij odpowiedź.

b) Przedstaw, jakie były według autora tekstu skutki przeprowadzonego referendum.

Śmiało można powiedzieć, że referendum stało się okazją do życzliwego zbliżenia się wzajemnego nawet ludzi obcych sobie i do pogłębienia solidarności narodowej społeczeństwa [...]. W rozmowach z sąsiadami, z ludźmi przygodnie spotkanymi znikała owa znamienna nieufność, zaszczepiona w nas przez NKWD-owski system szpie-gostwa i donosicielstwa. Przejrzeliśmy się, dogadaliśmy się, poczuliśmy się pewniejsi i silniejsi świadomością solidarności i powszechnej godności patriotycznej społeczeństwa. Jest rzeczą charakterystyczną, że w rozmowach na temat głosowania nie przywiązywano uwagi do ilości zgłoszonych „nie”. Treść referendum, z przewrotności której ogół doskonale zdaje sobie sprawę, była zupełnie nieistotna. Chodziło tylko o protest przeciwko koszmarne-mu stanowi rzeczy, protest podzielany przez ludzi wszystkich stanów.

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C

A. wybory do sejmu ustawodawczego B. uchwalenie Konstytucji PRL C. referendum ludowe Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniły się liczba i skład etniczny ludności Polski na skutek II wojny światowej i powojennych traktatów. Wykorzystaj podane w ramce pojęcia.

1

0–4 p.

akcja Wisła, wysiedlenia, Holokaust, mniejszości narodowe, konferencja w Poczdamie, repatrianci

Rozwiń podane skróty. PPR –

UB –

WiN – PRL –

(2)

Test

Wyjaśnij, do jakich zmian wprowadzanych przez władze komunistyczne odnoszą się podane pojęcia, i określ skutki tych działań.

kolektywizacja –

bitwa o handel –

5

0–6 p.

Zapoznaj się z obrazem, a następnie wykonaj polecenia.

6

a) Opisz scenę ukazaną na obrazie.

b) Wskaż, jakie cechy tego obrazu pozwalają uznać go za dzieło socrealistyczne.

0–2 p.

0–3 p.

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

7

0–2 p.

0–3 p. a) Podaj przyczyny strajku robotników wymienione przez autora tekstu.

b) Wyjaśnij, dlaczego hasło głoszące, że „człowiek stanowi najwyższe dobro” raziło robotników pracujących w opisywanej fabryce.

Strajk rozpoczęła załoga fabryki Wagonów [...] Zakładów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski” [...]. Do najważ-niejszych przyczyn [...] [należały] m.in. bardzo złe warunki pracy, pogarszające się warunki ekonomiczne robotni-ków oraz klimat społeczny w Zakładach. Warunki pracy były krytyczne pod wieloma względami. Chodzi o wielkość pomieszczeń, w których praca na miejsce, wyposażenie w narzędzia pracy, wentylację [...]. Wadliwy system zabez-pieczeń [...] stanowił kolejny mankament. [...] Więcej niż 50% wypadków w 1956 roku przypadało od stycznia do czerwca, 26% wypadków spowodowanych było środkami transportu, a 20% ciasnotą. Łącznie w 1956 roku miały miejsce 1252 wypadki. [...] Ciągłe powoływanie się na sytuację wyjątkową, która zmusza do wyjątkowych kroków, stawało się dodatkowym źródłem konfliktów. Robotnicy spotykali się w międzyczasie w masowych środkach przekazu z apoteozą [pochwałą] rzeczywistości, w której „człowiek stanowi najwyższe dobro”.

(3)

Test

Podaj, do jakiego okresu odnosi się hasło budowy „drugiej Polski”, i wyjaśnij, jakie zmiany towarzyszyły wprowadzaniu go w życie.

9

0–3 p.

Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj polecenia.

10

0–3 p.

0–2 p.

Zgodnie z planem pięcioletnim na lata 1966–1970 najbardziej miała wzrosnąć liczba osób posiadających własne radia. P F

W latach 1965–1970 najbardziej zwiększył się odsetek osób posiadających na własność rower. P F

W latach 1971–1975 planowano wypuścić na rynek znacznie więcej pralek niż lodówek. P F

b) W świetle danych przedstawiających stan w 1970 r. oceń, na ile – dla pokazanych na wykresie produktów – udało się zrealizować cele planu pięcioletniego określone w 1966 roku.

a) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Uszereguj podane wydarzenia z 1970 r. w kolejności chronologicznej. Wstaw odpowiednie litery na osi czasu.

8

0–2 p.

A. wprowadzenie podwyżek cen żywności C. rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej B. „czarny czwartek” D. odsunięcie od władzy Władysława Gomułki

Stan posiadania ważniejszych artykułów trwałego użytkowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców według planów pięcioletnich na lata 1966–1970 i 1971–1975

350 250 300 200 150 100 50 0 stan w 1965 roku

Plan pięcioletni na lata

1966–1970 Plan pięcioletni na lata1971–1975

cel na 1970 rok stan w 1970 roku cel na 1975 rok

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być

– zna daty: obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), wydarzeń marcowych (III 1968), wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (14–21 XII 1970) – identyfikuje postacie:

W Perspektywie teorii poznania Autor wskazuje na Jezusa jako na byt najdoskonalszy i jedno- cześnie pełnię Mądrości w której świetle człowiek jest w stanie zrozumieć

Społeczeństwo wobec następstw stanu wojennego (1) (Rafał Habielski)

Tabel 3.6.8A: De gemiddelde puntprijs (in guldens) naar kwaliteitsk1asse en naar verhuisgeneigdheid, voor alleen eengezinshuizen Aantal Beslist Eventueel/ Wil wel,

Tym czasem two- rżenie struktur wywiadu wojskowego było uzależnione od postępu w pracach orga- nizacyjnych powstającego od podstaw Sztabu Generalnego W P.5 W edług

i do swoich studentów i pracowników obecnych na sali oraz zaprosił na spotkanie autorskie w pierwszym semestrze roku akademickiego 1995/96. Ksiądz R ektor WSD w

Odkrycia Kazimierza Piekarskiego dostarczyły badaczom materiał w postaci rozmaitych kalendarzy i prognostyków, wydobytych z oprawy ksiąg rachunkowych salin wielickich i