• Nie Znaleziono Wyników

Cyfrowe przetwarzanie sygnaw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cyfrowe przetwarzanie sygnaw"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

CYFROWE PRZTWARZANIE SYGNAŁÓW (Zastosowanie transformacji Fouriera) I. Wprowadzenie do ćwiczenia

Ogólnie termin przetwarzanie sygnałów odnosi się do nauki analizowania zmiennych w czasie procesów fizycznych. Rozróżniamy analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Analogowe przetwarzanie dotyczy sygnałów ciągłych w czasie, które mogą przyjmować ciągły zakres wartości amplitudy. Zatem cyfrowe przetwarzanie sygnałów dotyczy sygnałów o czasie dyskretnym (kwantowanej osi czasu) oraz dyskretnych wartościach. W literaturze technicznej przyjmuje się określenie sygnał cyfrowy w przypadku kwantowania zarówno osi czasu jak i osi wartości.

Podstawowa różnica pomiędzy sposobem, w jaki jest reprezentowany czas w systemach ciągłych i dyskretnych związany jest z częstotliwością. Ponieważ częstotliwość sinusoidy stanowi odwrotność okresu, w systemach dyskretnych pojawia się problem odstępów (szybkości) próbkowania. W cyfrowym przetwarzaniu sygnałów bardzo pomocne jest określenie składowych częstotliwościowych sygnałów dyskretnych w dziedzinie czasu.

Jedną z najbardziej wydajnych metod przetwarzania sygnałów z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości jest przekształcenie Fouriera, które w postaci ciągłej zdefiniowane jest jako:

∞ ∞ − − = x t e dt f X( ) ( ) jft (1)

gdzie: x(t) jest pewnym sygnałem ciągłym w dziedzinie czasu.

W dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów stosuje się dyskretne przekształcenie

Fouriera DFT (2) oraz jego modyfikację FFT (szybkie przekształcenie Fouriera).

− = − = 1 0 / 2 ) ( ) ( N n N nm j e n x m X π (2)

gdzie: x(n) - jest dyskretnym ciągiem spróbkowanych wartości w dziedzinie czasu sygnału

ciągłego x(t).

II. Szybka transformata Fouriera FFT – procedura fft w MATLABie

Przykład Dla przebiegu x(t): ) 10 sin( 5 ) 10 cos( 5 ) 5 sin( 1 ) 5 cos( 2 ) sin( 3 ) cos( 4 1 ) (t t t t t t t x = + ω + ω + ω − ω + ω − ω (3)

1. Wyznaczyć rozkład harmoniczny Fouriera.

2. Korzystając z współczynników ai, bi rozkładu Fouriera dokonać porównania przebiegu

aproksymowanego z przebiegiem wzorcowym x(t).

(2)

Zadanie to realizuje przedstawiony m-plik. % dydaktyka 2006

% matlab cw 2 % analiza fouriera

T=0.1;n=2047; % okres i ilosc probek w okresie

% uwaga! ilosc probek ma wpływ na dokladnosc odwzorowania t=0:T/n:T;n=length(t);

w=2*pi/T; % pulsacja x0=ones(1,n);

m=10; % największa harmoniczna w sygnale uzytecznym

x1=4*cos(w*t)+3*sin(w*t); x2=2*cos(5*w*t)-1*sin(5*w*t); x3=5*cos(m*w*t)-5*sin(m*w*t);

x=x0+x1+x2+x3; % przebieg x(t) do analizy widmowej widmo=fft(x); % szybka transformata fouriera

sp=widmo; % do wyznaczenia rozkladu harmonicznych

C=widmo(1:m+1);widmo=[]; % redukujemy widmo do zakresu: (sklada stala -:- m harmoniczna)

C=C*2/n;

C(1)=C(1)/2; % skladowa stala

A=real(C),B= -imag(C) % wspolczynniki wielomianu trygonometrycznego xx=zeros(1,n);

for k=0:m

xx=xx+A(k+1)*cos(k*w*t)+B(k+1)*sin(k*w*t); end;

% aproksymacja wielomianem trygonometrycznym figure(1)

plot(t,x,'g',t,xx,'r-.') xlabel('t');

ylabel('x(t), xm(t)'); Legend('x(t)','xm(t)');

% sprawdzenie, oba wykresy powinny sie pokrywac grid on

% ---tworzenie wykresu harmonicznych --- figure;

p_w=sqrt(sp.*conj(sp))/(n/2); % przeskalowanie amplitudy przez czynnik (n/2)

f=n/2*(0:n/2)/(n/2); % ograniczenie zakresu do częstotliwości dodatnich

%p_w(2:n/2)=2*p_w(2:n/2); przeniesienie mocy częstotliwości ujemnych na

%czętotliwości dodatnie (nalezy zastosować w przypadku gdy p_w/n)

p_w(n/2+2:n)=[]; p_w(1)=p_w(1)/2;

bar(f(1:(m+1))/T,p_w(1:(m+1)),0.1); %przeskalowanie wykresu na częstotliwość rzeczywistą

grid; xlabel('f');

(3)

W wyniku otrzymujemy: 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 -15 -10 -5 0 5 10 15 t x (t ), x m (t ) x(t) xm(t)

Rys. 1 Porównanie przebiegów x(t) oraz aproksymowanego xm(t)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 f a m p lit u d y h a rm o n ic z n y c h

Rys.2 Rozkład harmonicznych w funkcji częstotliwości

Uwagi do przykładu

Przetwarzanie wstępne danych czasowych przed wyznaczeniem FFT

Używając algorytmu FFT o podstawie 2 należy dążyć do tego by liczba próbek była równa

wielokrotności liczby dwa. Jeżeli dysponujemy liczbą próbek z zakresu 2k−1 < N <2k, należy

uzupełnić liczę próbek do wartości 2k za pomocą zer, a nie odrzucać do wartości 2k-1.

Należy pamiętać, że korzystając z algorytmu FFT otrzymujemy po transformacji próbki

zespolone X(m)=Xreal(m)+jXimag(m). Aby wyznaczyć prawdziwą wartość amplitudy

z dziedziny czasu na podstawie wyników widmowych należy podzielić wartości przez

czynnik skalujący N. W przypadku rzeczywistych próbek amplitudowych FFT

(4)

III. Opis zadania laboratoryjnego

1. Przeprowadzić analizę Fouriera przebiegu piłokształtnego. Wyznaczyć współczynniki

rozkładu ai, bi,. Liczbę harmonicznych ograniczyć do pięciu najbardziej znaczących.

Porównać przebieg wzorcowy x(t) z przebiegiem aproksymowanym xm(t). Przedstawić

rozkład częstotliwościowy amplitud harmonicznych na wykresie.

2. Dokonać identyfikacji modelu ciągłego na podstawie charakterystyk widmowych

Metodę tę stosuje się, gdy trudno jest zrealizować wymuszenie skokowe i sinusoidalne. Dla

wybranego sygnału wejściowego u(t) rejestruje się odpowiedź sygnału wyjściowego y(t).

Dokonuje się przekształcenia Fouriera sygnałów u(t) i y(t) (za pomocą algorytmu FFT).

Określenie charakterystyki częstotliwościowej polega na wyznaczeniu wyrażenia:

{ }

{ }

( ) F ) ( F ) ( ) ( ) ( t u t y j U j Y j K = = ω ω ω , (4)

gdzie F

{ }

oznacza przekształcenie Fouriera dla zarejestrowanych przebiegów u(t), y(t).

Sygnał pobudzający u(t) przyjmuje tylko dwie wartości +a oraz -a przy czym zmiana tych

wartości występuje przypadkowo, w chwilach będących wielokrotnościami okresu

próbkowania Tp (rys. 3). u(t) a t - a

Rys. 3 Wykres sygnału binarnego losowego

Przeprowadzić identyfikację układu przedstawionego na rys. 4.

R

C

u(t) y(t)

(5)

Równania różniczkowe potrzebne do określenia przebiegu y(t) są następujące: ) ( ) (t iR y t u = + (5) dt t dy C i= ( ) (6) Przebieg ćwiczenia

W części pierwszej należy napisać m-plik funkcyjny pozwalający wyznaczyć współczynniki

rozkładu Fouriera dla dowolnego przebiegu x(t). Dobrać okres T przebiegu piłokształtnego

oraz częstotliwość próbkowania (realizowane za pomocą doboru ilości próbek).

Przeprowadzić analizę przy zmianie tych parametrów.

W części drugiej wyznaczyć przebieg y(t). Należy skorzystać z m-plików służących do

rozwiązywania równań różniczkowych (poprzednie zadanie laboratoryjne). Następnie

wyznaczyć rozkład harmoniczny Fouriera dla przebiegów u(t) oraz y(t). W końcowym etapie

określić transmitancje widmową K(jω).

W sprawozdaniu należy przedstawić między innymi:

- najważniejszą część skryptów m-plików funkcyjnych, dla części pierwszej i drugiej,

- wykres przebiegów sygnału wzorcowego x(t) i sygnału aproksymowanego xm(t),

- wykres rozkładu częstotliwościowego harmonicznych dla przebiegu piłokształtnego,

- przebieg napięcia na kondensatorze y(t) (rys.4),

- charakterystykę widmową K(jω) (wzór 4),

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podstawowym zadaniem projektowanej aplikacji jest możliwość demodulacji sygnałów radiowych odbieranych przy pomocy zewnętrznego układu.. Wymaga to kontrolowania

Dlatego wystarczy jeśli jest spełnione twierdzenie Shannono że wystarczy jeśli częstotliwość próbkowania będzie więcej niż dwa razy większa od największej

Widzimy więc że odpowiednikiem filtru RC jest operacja przesunięcia z -1 , wymnożenia i dodania a więc jest to opisana wcześniej operacja splotu.. A więc operację

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in

Filtr IIR jest asymptotycznie stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie pierwiastki wielomianu charakterystycznego (mianownik transmitancji Z układu) leżą wewnątrz