• Nie Znaleziono Wyników

Afryka ..., test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Afryka ..., test PDF / Memorizer"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Afryka ...

1/ Afryka jest położona na ilu półkulach?

4

2/ Afryka w jakich strefach klimatycznych leży?

równikowej,zwrotnikowej,podzwrotnikowej

3/ Najwyższy szczyt Afryki to :?

Kibo

4/ Przylądek najdalej wysunięty na połódnie??

Igielny

5/ Największa pustynia swiata to ??

Sahara

6/ Bardzo uboga roślinnośc i małe ilości opadów co to za strefa klimatyczna ?

pustynia

7/ Najdłuższy łańcuch górski to?

Atlas

8/ Państwo którą stolica jest Kair ??

Egipt

9/ Jaka stolice ma RPA??

Pretoria

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

prow adził głośne obserw acje przejścia p lan e ty W enus przed tarczą słońca.. przeniósł sw oje zain teresow ania do W

R ed aktorem naczelnym „G azety W arszaw sk iej” został Józef

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

O dtąd cała jego działalność sk upiła się na poszukiw aniu rozw iązań kom prom i­ sow ych i zapobieżeniu nieprzygotow anem u w ybuchow i pow stania.. założył

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

propozycję pisania do „P rzegląd u Tygodniow ego”.. m usiał bulw

Nic więc dziw nego, że w szyscy potem niezależnie od późniejszych anim ozji podziw iali rzutkość, bystrość u m y słu i odw agę red ak to ra. C zystej, dokąd

Zachęcając czytelników tygodnika do pracy ośw iatow ej w ich środow i­ skach, obiecyw ał, że pism o będzie system aty czn ie udzielać p orad w za­ k resie