• Nie Znaleziono Wyników

Część szczególna materialnego prawa wykroczeń - przewodnik i ćwiczenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Część szczególna materialnego prawa wykroczeń - przewodnik i ćwiczenia"

Copied!
59
5
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

174

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Ewa Jakimiuk

CZęść sZCZEgólNA

MATERIAlNEgo pRAwA wYKRoCZEń

– pRZEwoDNIK I ćwICZENIA

CENTRUM sZKolENIA polICJI

legionowo 2018

(2)

Korekta, skład i druk: wydział wydawnictw i poligrafii Centrum szkolenia policji w legionowie

Nakład 35 egz.

według stanu prawnego na dzień 19 lipca 2018 r.

wydawca wyraża zgodę na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie publikacji przez jednostki organizacyjne policji do użytku służbowego.

(3)

Spis treści

Wykaz skrótów ... 7 Wstęp ... 11 Rozdział I. Część szczególna materialnego prawa wykroczeń (JM01 JS03 KPN 12–21)

– przewodnik ... 13 Rozdział II. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi

i spokojowi publicznemu (JM01 JS03 KPN 12) – ćwiczenia ... 15

1. Nieopuszczanie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania

właściwego organu (art. 50 k.w.) – pytania nr 1–9 ... 15 2. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.)

– pytania nr 10–21 ... 16 3. Zakłócenie spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.)

– pytania nr 22–46 ... 16 4. Nawoływanie do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.)

– pytania nr 47–60 ... 18 5. Wykraczanie przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.)

– pytania nr 61–70 ... 19 6. żebractwo w miejscu publicznym (art. 58 k.w.)

– pytania nr 71–84 ... 20 7. Niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości (art. 64 k.w.)

– pytania nr 85–91 ... 20

Rozdział III. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (JM01 JS03 KPN 13) – ćwiczenia .... 22

1. Wprowadzenie w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.)

– pytania nr 92–100 ... 22 2. Fałszywy alarm (art. 66 k.w.)

– pytania nr 101–114 ... 22

Rozdział IV. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (JM01 JS03 KPN 14) – ćwiczenia ... 24

1. Podjęcie czynności przez osobę niezdolną (art. 70 k.w.)

(4)

3. Niezachowanie należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.) – pytania nr 143–161 ... 26 4. Rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny

będący w ruchu (art. 76 k.w.)

– pytania nr 162–174 ... 27 5. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.)

– pytania nr 175–183 ... 28 6. Drażnienie lub płoszenie zwierząt (art. 78 k.w.)

– pytania nr 184–195 ... 29

Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

(JM01 JS03 KPN 15) – ćwiczenia ... 30

1. Niszczenie znaków (art. 85 k.w.)

– pytania nr 196–220 ... 30 2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku

niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.)

– pytania nr 221–246 ... 31 3. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod

wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.)

– pytania nr 247–271 ... 33 4. Prowadzenie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.)

– pytania nr 272–283 ... 36 5. Dopuszczenie przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru

nad małoletnim do lat 7 do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego (art. 89 k.w.)

– pytania nr 284–294 ... 36 6. Zanieczyszczanie drogi publicznej (art. 91 k.w.)

– pytania nr 295–304 ... 37 7. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.)

– pytania nr 305–317 ... 38 8. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania

lub strefie ruchu (art. 94 k.w.)

– pytania nr 318–332 ... 39 9. Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (art. 95 k.w.)

– pytania nr 333–344 ... 40 10. Dopuszczenie do ruchu (art. 96 k.w.)

– pytania nr 345–358 ... 41 11. Wykraczanie przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

– Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze publicznej, w strefie

(5)

zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciela lub posiadacza pojazdu (art. 97 k.w.) – pytania nr 359–369 ... 42 12. Niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego poza drogą publiczną,

strefą zamieszkania lub strefą ruchu pojazd i stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby (art. 98 k.w.)

– pytania nr 370–381 ... 43

Rozdział VI. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko osobie

(JM01 JS03 KPN 16) – ćwiczenia ... 45

1. Skłanianie do żebrania (art. 104 k.w.)

– pytania nr 382–394 ... 45 2. Dopuszczenie do przebywania w w okolicznościach niebezpiecznych

dla zdrowia człowieka (art. 106 k.w.)

– pytania nr 395–404 ... 46 3. Szczucie psem człowieka (art. 108 k.w.)

– pytania nr 405–418 ... 46

Rozdział VII. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko mieniu

(JM01 JS03 KPN 17) – ćwiczenia ... 48

1. Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (art. 119 k.w.)

– pytania nr 419–436 ... 48 2. Wyłudzenie, inaczej szalbierstwo (art. 121 k.w.)

– pytania nr 437–444 ... 49 3. Paserstwo (art. 122 k.w.)

– pytania nr 445–464 ... 49 4. Kradzież ogrodowa (art. 123 k.w.)

– pytania nr 465–471 ... 51 5. Niszczenie, uszkodzenie lub czynienie niezdatnej do użytku cudzej

rzeczy (art. 124 k.w.)

– pytania nr 472–481 ... 51 6. Kradzież rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 k.w.)

– pytania nr 482–489 ... 52 7. Nielegalne posiadanie wytrychów (art. 129 k.w.)

– pytania nr 490–496 ... 52

Rozdział VIII. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej (JM01 JS03 KPN 18) – ćwiczenia ... 53

1. Nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w.)

– pytania nr 497–503 ... 53 2. Nieprzyzwoite zachowania w miejscu publicznym (art. 141 k.w.)

– pytania nr 504–513 ... 53 3. Natarczywe oferowanie usług seksualnych (art. 142 k.w.)

(6)

Rozdział IX. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego (JM01 JS03 KPN 19) – ćwiczenia ... 55

1. Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (art. 143 k.w.)

– pytania nr 523–533 ... 55 2. Niszczenie roślinności (art. 144 k.w.)

– pytania nr 534–540 ... 56 3. Zanieczyszczanie miejsca publicznego (art. 145 k.w.)

– pytania nr 541–550 ... 56 Bibliografia ... 58

(7)

WYKAZ SKRÓTÓW

art. – artykuł

Dz. U. – Dziennik Ustaw

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.)

k.p.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro-czenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.)

por. – porównaj tj. – tekst jednolity

z późn. zm. – z późniejszymi zmianami

SZP – szkolenie zawodowe podstawowe JM – jednostka modułowa

JS – jednostka szkolna

(8)
(9)

a

Repetitio est mater studiorum

Powtarzanie jest matką wiedzy

(10)
(11)

WSTĘP

Publikacja pt. Część szczególna materialnego prawa wykroczeń – przewodnik i

ćwi-czenia stanowi narzędzie wspierające proces edukacji i formę pomocy dydaktycznej jako

uzupełnienie opracowań zawierających zagadnienia teoretyczne. Jest efektem doświadcze-nia zdobytego w jednostce terenowej Policji oraz podczas zajęć dydaktycznych ze słucha-czami szkoleń zawodowych podstawowych, a także kursów specjalistycznych. Uwzględ-nia zgłaszane potrzeby wydawnicze w zakresie praktycznych aspektów służby w Policji. Łącznie zawiera 550 pytań przydatnych funkcjonariuszom Policji podczas realizacji zadań służbowych.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych oraz kursów specjalistycznych. Jest spójne z aktualnym programem szkole-nia zawodowego podstawowego wskazanego w decyzji nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 77, z późn. zm.), gdyż dotyczy tematu JM01 JS03 KPN 11–21. Można je także polecić jako materiał dydaktyczny stanowiący lekturę dla osób, które chcą opano-wać teoretyczne podstawy części szczególnej materialnego prawa wykroczeń. Zadania zawarte w repetytorium ułatwią przypomnienie i uporządkowanie wiadomości oraz zrozumienie roz-wiązań przyjętych przez ustawodawcę lub sądy.

Uwzględniając doświadczenie pedagogiczne oraz dydaktyczną zasadę poglądowości nauczania, wymogi programowe szkolenia zawodowego podstawowego pokazano w zwięzły, przystępny i uporządkowany sposób. Ujęcie zagadnień zgodnie z kolejnością tematyki zawartej w programie szkolenia może pomóc w poznawaniu treści merytorycznych, a także zmobili-zować do nauki, usprawniając proces systematycznego uczenia się i powtarzania wiadomości przez słuchaczy.

Należy podkreślić, że znajomość części szczególnej materialnego prawa wykroczeń jest niezmiernie ważna z punktu widzenia przyszłych obowiązków służbowych każdego funkcjo-nariusza Policji. Zagadnienia te mają bowiem ważne, wręcz fundamentalne znaczenie dla toku nauki. Odgrywają ogromną rolę w procesie edukacji zawodowej policjantów, gdyż prawidłowe zrozumienie i opanowanie zagadnień teoretycznych rzutuje w praktyce na prawidłowość czyn-ności, które zostaną wykonane w ramach reakcji Policji na czyn zabroniony.

Wiedzę z zakresu części szczególnej materialnego prawa wykroczeń muszą posiadać wszyscy funkcjonariusze, do których zadań służbowych należy dokonywanie kwalifikacji prawnej czynu zabronionego. Dotyczy to m.in. umiejętności określania ustawowych znamion wykroczeń: przeciwko porządkowi i spokojowi, przeciwko instytucjom państwowym, samo-rządowym i społecznym, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko osobie, przeciwko mieniu, przeciwko obyczajności publicznej czy przeciwko urządzeniom użytku publicznego, a także umiejętności dokonywa-nia kwalifikacji prawnej stanów faktycznych. Dlatego też wiadomości, które Czytelnik utrwali korzystając z niniejszego repetytorium, mają związek ze służbą. Natomiast celem zadań zapre-zentowanych w repetytorium jest skuteczne zmobilizowanie słuchaczy do efektywnej nauki.

(12)

Publikacja składa się z 9 rozdziałów, w których znajduje się przewodnik oraz repety-toria z poszczególnych tematów. Przewodnik zawiera informacje na temat: poszczególnych zagadnień programowych (KPN), czasu i metody ich realizacji, a także bibliografii w postaci wykazu aktów prawnych oraz literatury, która może stanowić pomoc w analizowaniu zagad-nień szczegółowych. Natomiast w repetytoriach znajdują się zróżnicowane pod względem form i skali trudności zadania testowe typu otwartego. Podstawowe instytucje prawa karnego zo-stały przedstawione w formie pytań, które mają na celu uporządkowanie i usystematyzowa-nie wiedzy. Dlatego niusystematyzowa-niejsze repetytorium, wraz z serią materiałów dydaktycznych, w tym kompendium aktów prawnych i leksykonów z przedmiotowej tematyki, może stanowić pomoc dydaktyczną dla słuchaczy oraz nauczycieli policyjnych.

Zbiór opracowań zawierających przewodniki i repetytoria z zakresu elementów wstępu do prawoznawstwa oraz prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń obejmuje następujące pozycje:

1) Elementy wstępu do prawoznawstwa oraz część ogólna prawa karnego materialnego i

pra-wa wykroczeń – przewodnik i repetytorium,

2) Część szczególna prawa karnego materialnego – przewodnik i repetytorium, 3) Część szczególna materialnego prawa wykroczeń – przewodnik i repetytorium, 4) Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych – przewodnik i repetytorium.

W niniejszych materiałach dydaktycznych uwzględniono stan prawny na dzień 19 lipca 2018 r. Autor

(13)

Rozdział I.

Część szczególna materialnego prawa wykroczeń

(JM01 JS03 KPN 12–20) – przewodnik

Kod i nazwa jednostki modułowej Kod i nazwa jednostki szkolnej Kluczowe punkty nauczania Czas realizacji kluczowych punktów nauczania Metoda realizacji kluczowych punktów nauczania JM01 Ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpie-czenie ich miejsca JS03 Część szcze-gólna prawa karnego ma-terialnego i prawa wykroczeń

12. Systematyka części szczególnej Kodeksu wykroczeń (rodzajowy przedmiot ochrony). 13. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:

a) nieopuszczanie zbiegowiska publicznego (art. 50 k.w.),

b) posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.),

c) zakłócenie spokoju i porządku publiczne-go (art. 51 k.w.),

d) nawoływanie do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.),

e) wykraczanie przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.), f) żebractwo (art. 58 k.w.),

g) niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości (art. 64 k.w.).

2 godziny wykład, analiza przypadku

14. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko instytucjom państwowym, samo-rządowymi społecznym:

a) wprowadzenie w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.), b) fałszywy alarm (art. 66 k.w.).

1 godzina wykład, analiza przypadku

15. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: a) podjęcie czynności przez osobę niezdolną

(art. 70 k.w.),

b) niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego (art. 72 k.w.), c) niezachowanie należytej ostrożności

w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.),

d) rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu (art. 76 k.w.),

e) niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.), f) drażnienie zwierząt (art. 78 k.w.).

2 godziny wykład, analiza przypadku

(14)

16. Ustawowe znamiona wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: a) niszczenie znaków (art. 85 k.w.),

b) powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (art. 86 k.w.),

c) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 k.w.),

d) prowadzenie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.), e) pozostawienie dziecka bez opieki na

drodze publicznej (art. 89 k.w.), f) zanieczyszczanie drogi publicznej

(art. 91 k.w.),

g) niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 k.w.),

h) prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art. 94 k.w.),

i) prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów (art. 95 k.w.),

j) dopuszczenie do ruchu (art. 96 k.w.), k) wykraczanie przeciwko innym przepisom

o bezpieczeństwie ruchu na drogach publicznych i niepublicznych (art. 97 i 98 k.w.).

4 godziny wykład, analiza przypadku

17. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń: a) przeciwko osobie:

– skłanianie do żebrania (art. 104 k.w.), – dopuszczenie do przebywania

w niebezpieczeństwie (art. 106 k.w.), – szczucie psem człowieka (art. 108 k.w.), b) przeciwko mieniu:

– kradzież i przywłaszczenie (art. 119 k.w.), – wyłudzenie (szalbierstwo) (art. 121 k.w.), – paserstwo (art. 122 k.w.),

– kradzież ogrodowa (art. 123 k.w.), – uszkodzenie rzeczy (art. 124 k.w.), – kradzież rzeczy o wartości

niemajątko-wej (art. 126 k.w.),

– nielegalne posiadanie wytrychów (art. 129 k.w.).

3 godziny wykład, analiza przypadku, dyskusja

18. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej:

a) nieobyczajny wybryk (art. 140 k.w.), b) nieprzyzwoite zachowania (art. 141 k.w.), c) natarczywe oferowanie usług seksualnych

(art. 142 k.w.).

1 godzina wykład, analiza przypadku, dyskusja

19. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego: a) utrudnianie korzystania z urządzeń

publicznych (art. 143 k.w.),

b) niszczenie roślinności (art. 144 k.w.), c) zanieczyszczanie miejsca publicznego

(art. 145 k.w.).

1 godzina wykład, analiza przypadku

20. Kwalifikowanie określonych stanów

fak-tycznych dotyczących wykroczeń. 4 godziny ćwiczenia 21. Test osiągnięć. 1 godzina pisemny test

(15)

Rozdział II.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

(JM01 JS03 KPN 12) – ćwiczenia

1. Nieopuszczanie zbiegowiska publicznego

pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.)

1. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.).

2. Wymień i omów typ wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska publiczne-go pomimo wezwania właściwepubliczne-go organu (art. 50 k.w.).

3. Wyjaśnij pojęcie „zbiegowisko publiczne” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.).

4. Wyjaśnij pojęcie „właściwy organ uprawniony do wezwania do opuszczenia zbiegowiska publicznego” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na nieopusz-czaniu zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.). Wy-mień organy uprawnione do wezwania do opuszczenia zbiegowiska publicznego.

5. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.).

6. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska pu-blicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. material-nych).

7. Omów podmiot wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska publicznego po-mimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.).

8. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska pu-blicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.).

9. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na nieopuszczaniu zbiegowiska publicznego po-mimo wezwania właściwego organu (art. 50 k.w.).

(16)

2. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.)

10. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmio-tów (art. 50a k.w.).

11. Wymień i omów typ wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmio-tów (art. 50a k.w.).

12. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 50a § 1 k.w. sąd orzeka przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły wła-sności sprawcy.

13. Wyjaśnij pojęcie „miejsce publiczne” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.).

14. Wyjaśnij pojęcie „inny podobnie niebezpieczny przedmiot” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na posiadania niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.). 15. Wyjaśnij pojęcie „posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przed-miotu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na posiadaniu nie-bezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.).

16. Wyjaśnij pojęcie „okoliczności posiadania noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecz-nego przedmiotu wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa” w kon-tekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.).

17. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.). 18. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych

przedmiotów (art. 50a k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. material-nych).

19. Omów podmiot wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.).

20. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.).

21. Podaj przykłady posiadania niebezpiecznych przedmiotów (art. 50a k.w.).

3. Zakłócenie spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.)

22. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicz-nego (art. 51 k.w.).

23. Wymień i omów typy wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicz-nego (art. 51 k.w.).

24. Wyjaśnij pojęcie „miejsce publiczne” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.).

25. Wyjaśnij pojęcie „wybryk” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.).

(17)

a

Rozdział II. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

26. Wyjaśnij pojęcia: „krzyk, hałas, alarm” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.).

27. Wyjaśnij pojęcie „zakłócenie spokoju” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.).

28. Wyjaśnij pojęcie „zakłócenie porządku publicznego” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.). 29. Wyjaśnij pojęcia „spoczynek nocny” oraz „zakłócenie spoczynku nocnego” w kontekście

ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicz-nego (art. 51 k.w.).

30. Wyjaśnij pojęcie „wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.).

31. Wyjaśnij pojęcie „czyn o charakterze chuligańskim” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 47 § 5 k.w., art. 51 k.w.).

32. Wyjaśnij pojęcie „dopuszcza się czynu, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.). 33. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny)

wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.). 34. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku

publicznego (art. 51 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 35. Omów podmiot wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego

(art. 51 k.w.).

36. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 k.w.).

37. Podaj przykłady typu podstawowego wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 § 1 k.w.).

38. Podaj przykłady typu kwalifikowanego wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego (art. 51 § 2 k.w.).

39. Wyjaśnij, czy podżeganie i pomocnictwo do wykroczenia polegającego na zakłóceniu spo-koju i porządku publicznego (art. 51 k.w.) są karalne.

40. Podaj przykłady podżegania do wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i porząd-ku publicznego (art. 51 k.w.).

41. Podaj przykłady pomocnictwa do wykroczenia polegającego na zakłóceniu spokoju i po-rządku publicznego (art. 51 k.w.).

42. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który będąc w stanie nietrzeźwości, zagrał wczo-raj o godzinie 23.00 na gitarze, zakłócając spoczynek nocny Annie Nowak.

43. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który będąc w stanie nietrzeźwości, wczoraj około godziny 23.00 nakłonił pełnoletniego, poczytalnego, będącego w stanie nietrzeźwo-ści kolegę do zagrania na gitarze po to, by zakłócić spoczynek nocny Anny Nowak. Nakła-niany dopuścił się czynu, do którego namawiał go kolega. Oceń zachowanie – w kontekście

(18)

odpowiedzialności karnej – osoby nakłaniającej, jak też osoby skutecznie nakłonionej do dokonania czynu zabronionego.

44. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który będąc w stanie nietrzeźwości, wczoraj około godziny 23.00 nakłonił pełnoletniego, poczytalnego, będącego w stanie nietrzeźwo-ści kolegę do zagrania na gitarze po to, by zakłócić spoczynek nocny Annie Nowak. Na-kłaniany nie dopuścił się czynu, do którego namawiał go kolega, gdyż obawiał się odpo-wiedzialności karnej. Oceń zachowanie – w kontekście odpoodpo-wiedzialności karnej – osoby nakłaniającej, jak też osoby nieskutecznie nakłonionej.

45. Podaj kwalifikację prawną czynu sprawcy, który będąc w stanie nietrzeźwości, ułatwił za-granie wczoraj o godzinie 23.00 na gitarze, a w konsekwencji zakłócenie spoczynku noc-nego Anny Nowak. Pożyczający gitarę wiedział, w jakim celu pożycza gitarę. Oceń zacho-wanie – w kontekście odpowiedzialności karnej – osoby pożyczającej gitarę, jak też osoby grającej na gitarze.

4. Nawoływanie do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.)

46. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestęp-stwa (art. 52a k.w.).

47. Wymień i omów typ wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestęp-stwa (art. 52a k.w.).

48. Wyjaśnij pojęcie „publiczne” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegające-go na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

49. Wyjaśnij pojęcie „publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na nawoływa-niu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

50. Wyjaśnij pojęcie „publiczne nawoływanie do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowią-cemu źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestęp-stwa (art. 52a k.w.).

51. Wyjaśnij pojęcie „publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

52. Wyjaśnij pojęcie „zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

53. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.). 54. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia

przestępstwa (art. 52a k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

55. Omów podmiot wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

(19)

a

56. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

57. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.).

58. Wyjaśnij, od czego zależy kwalifikacja prawna czynu jako wykroczenie polegające na na-woływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.) albo jako przestępstwo publicznego nawoływania do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego (art. 255 § 1 k.k.), publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni (art. 255 § 2 k.k.) albo publicznego po-chwalania popełnienia przestępstwa (art. 255 § 3 k.k.).

59. Wyjaśnij, od czego zależy kwalifikacja prawna czynu jako forma stadialna w posta-ci dokonania wykroczenia polegającego na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa (art. 52a k.w.) albo jako forma zjawiskowa w postaci podżegania do popełnienia przestęp-stwa (np. podżeganie do popełnienia przestępprzestęp-stwa zabójprzestęp-stwa typu podstawowego – kwalifi-kacja prawna czynu sprawcy: art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.).

5. Wykraczanie przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.)

60. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepisom po-rządkowym (art. 54 k.w.).

61. Wymień i omów typ wykroczenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepisom po-rządkowym (art. 54 k.w.).

62. Wyjaśnij pojęcie „w miejscach publicznych” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.). 63. Wyjaśnij pojęcie „przepis blankietowy” (in. „odsyłający”) w kontekście ustawowych

znamion wykroczenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.).

64. Podaj przykład upoważnienia ustawowego do ustanowienia przepisów porządkowych doty-czących zachowania się w miejscach publicznych (art. 54 k.w.).

65. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidu-alny) wykroczenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.).

66. Omów stronę przedmiotową wykroczenia wykraczania przeciwko przepisom porządko-wym (art. 54 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 67. Omów podmiot wykroczenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepisom

porząd-kowym (art. 54 k.w.).

68. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na wykraczaniu przeciwko przepi-som porządkowym (art. 54 k.w.).

69. Podaj przykłady wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym (art. 54 k.w.).

Rozdział II. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

(20)

6. żebractwo w miejscu publicznym (art. 58 k.w.)

70. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 k.w.).

71. Wymień typy wykroczenia i omów, które z nich ustawodawca ustanowił w przypadku że-bractwa w miejscu publicznym (art. 58 k.w.).

72. Wyjaśnij pojęcie „żebranie” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 k.w.).

73. Wyjaśnij pojęcie „w miejscu publicznym” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 k.w.).

74. Wyjaśnij pojęcie „żebrze, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy” w kontek-ście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 k.w.).

75. Wyjaśnij pojęcie „żebranie w sposób natarczywy” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 § 2 k.w.).

76. Wyjaśnij pojęcie „żebranie w sposób oszukańczy” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 § 2 k.w.).

77. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na żebractwie (art. 58 k.w.).

78. Omów stronę przedmiotową żebractwa (art. 58 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 79. Omów podmiot wykroczenia polegającego na żebractwie (art. 58 k.w.).

80. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na żebractwie (art. 58 k.w.).

81. Podaj przykłady wykroczenia typu podstawowego polegającego na żebractwie w miejscu publicznym (art. 58 § 1 k.w.).

82. Podaj przykłady typu kwalifikowanego wykroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym w sposób natarczywy (art. 58 § 2 k.w.).

83. Podaj przykłady typu kwalifikowanego wykroczenia polegającego na żebractwie w miejscu publicznym w sposób oszukańczy (art. 58 § 2 k.w.).

7. Niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości (art. 64 k.w.)

84. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku oznaczenia nieruchomości (art. 64 k.w.).

85. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku niedopełnienia obo-wiązku oznaczenia nieruchomości (art. 64 k.w.).

86. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidual-ny) wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku oznaczenia nieruchomości (art. 64 k.w.).

87. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku ozna-czenia nieruchomości (art. 64 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

(21)

a

c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 88. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku oznaczenia

nieru-chomości (art. 64 k.w.).

89. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku ozna-czenia nieruchomości (art. 64 k.w.).

90. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku oznaczenia nie-ruchomości (art. 64 k.w.).

Rozdział II. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

(22)

Rozdział III.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko instytucjom państwowym,

samorządowym i społecznym

(JM01 JS03 KPN 13) – ćwiczenia

1. Wprowadzenie w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.)

91. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na wprowadzeniu w błąd organu państwo-wego (art. 65 k.w.).

92. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wprowadzenia w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.).

93. Wyjaśnij pojęcie „legitymowanie” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na wprowadzeniu w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.).

94. Wyjaśnij pojęcie i podaj przykłady „organu państwowego lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na wprowadzeniu w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.).

95. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na wprowadzeniu w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.). 96. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na wprowadzeniu w błąd organu

państwowego (art. 65 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. material-nych).

97. Omów podmiot wykroczenia polegającego na wprowadzeniu w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.).

98. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na wprowadzeniu w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.).

99. Podaj przykłady wprowadzenia w błąd organu państwowego (art. 65 k.w.).

2. Fałszywy alarm (art. 66 k.w.)

100. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.). 101. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku fałszywego alarmu

(art. 66 k.w.).

102. Wyjaśnij, w jakiej sytuacji sąd może orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych w przy-padku fałszywego alarmu (art. 66 k.w.).

(23)

a

103. Wyjaśnij pojęcie „instytucja użyteczności publicznej” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.).

104. Wyjaśnij pojęcie „organ ochrony bezpieczeństwa” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.).

105. Wyjaśnij pojęcie „organ ochrony porządku publicznego” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.).

106. Wyjaśnij pojęcie „organ ochrony zdrowia” w kontekście ustawowych znamion wykrocze-nia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.).

107. Wyjaśnij pojęcie „fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd” w kontek-ście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.). 108. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny)

wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.).

109. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. material-nych).

110. Omów podmiot wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.).

111. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.). 112. Wskaż, który zwrot użyty przez ustawodawcę w treści przepisu dotyczącego wykroczenia

polegającego na fałszywym alarmie (art. 66 k.w.) wskazuje na stronę podmiotową umyśl-ną w zamiarze bezpośrednim.

113. Podaj przykłady fałszywego alarmu (art. 66 k.w.).

Rozdział III. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

(24)

Rozdział IV.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

(JM01 JS03 KPN 14) – ćwiczenia

1. Podjęcie czynności przez osobę niezdolną (art. 70 k.w.)

114. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdol-ną (art. 70 k.w.).

115. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku podjęcia czynności przez osobę niezdolną (art. 70 k.w.).

116. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia podjęcia czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 i 2 k.w.) orzeczenie podania orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób ma fakultatywny czy obligatoryjny charakter.

117. Omów zasady podania orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny spo-sób w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 i 2 k.w., art. 31 k.w.).

118. Wyjaśnij pojęcie „osoba niezdolna do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywo-łać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 k.w.). 119. Wyjaśnij pojęcie „nieumiejętne wykonanie czynności niebezpiecznej dla życia lub

zdro-wia człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 k.w.).

120. Wyjaśnij pojęcie „przedsiębierze czynność, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 k.w.). 121. Wyjaśnij pojęcie „porucza osobie niezdolnej do wykonania czynność, której nieumiejętne

wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka” w kontek-ście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 k.w.).

122. Wyjaśnij pojęcie „wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania przez osobę nie-zdolną czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla ży-cia lub zdrowia człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 k.w.).

123. Wyjaśnij pojęcie „wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 2 k.w.).

124. Wyjaśnij pojęcie „wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po uży-ciu alkoholu i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę nie-zdolną (art. 70 § 2 k.w.).

(25)

a

Rozdział IV. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

125. Wyjaśnij pojęcie „znajduje się w stanie po użyciu środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbo-we” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 2 k.w.).

126. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 k.w.). 127. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę

niezdolną (art. 70 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 128. Omów podmiot wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną

(art. 70 k.w.).

129. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na podjęciu czynności przez osobę niezdolną (art. 70 k.w.).

130. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na tym, że sprawca, będąc niezdolny do czynno-ści, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania nie-zdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru, dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną (art. 70 § 1 k.w.).

131. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na tym, że sprawca wbrew obowiązkowi zacho-wania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe (art. 70 § 2 k.w.).

2. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego (art. 72 k.w.)

132. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebezpiecz-nego (art. 72 k.w.).

133. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku niezabezpieczenia miej-sca niebezpiecznego (art. 72 k.w.).

134. Wyjaśnij pojęcie „nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegające-go na niezabezpieczeniu miejsca niebezpiecznepolegające-go (art. 72 k.w.).

135. Wyjaśnij pojęcie „miejsce niebezpieczne dla życia lub zdrowia człowieka” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebez-piecznego (art. 72 k.w.).

136. Wyjaśnij pojęcie „wbrew swemu obowiązkowi” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego (art. 72 k.w.).

137. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego (art. 72 k.w.). 138. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca

nie-bezpiecznego (art. 72 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

(26)

c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 139. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego

(art. 72 k.w.).

140. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebez-piecznego (art. 72 k.w.).

141. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na niezabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego (art. 72 k.w.).

3. Niezachowanie należytej ostrożności w postępowaniu

z przedmiotami (art. 75 k.w.)

142. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

143. Omów, jakie typy wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku niezachowania należy-tej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

144. Wyjaśnij pojęcie „ciężkie przedmioty” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

145. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności wystawia ciężkie przedmioty” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

146. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności wywiesza ciężkie przedmioty” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

147. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności rzuca ciężkimi przedmiotami” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

148. Wyjaśnij pojęcie „płyny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.). 149. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności wylewa płyny” w kontekście usta-wowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w po-stępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

150. Wyjaśnij pojęcie „nieczystości” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegają-cego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.). 151. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności wyrzuca nieczystości” w kontekście

ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

152. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności doprowadza do wypadania ciężkich przedmiotów” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.). 153. Wyjaśnij pojęcie „bez zachowania należytej ostrożności doprowadza do wylewania się

płynów” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

154. Wyjaśnij pojęcie „dopuszcza się czynu określonego w art. 75 § 1 k.w. ze złośliwości” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 § 2 k.w.).

(27)

a

Rozdział IV. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

155. Wyjaśnij pojęcie „dopuszcza się czynu określonego w art. 75 § 1 k.w. ze swawoli” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 § 2 k.w.).

156. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidual-ny) wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

157. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostroż-ności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 158. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożności w

postę-powaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

159. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niezachowaniu należytej ostrożno-ści w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

160. Podaj przykłady niezachowania należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami (art. 75 k.w.).

4. Rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami

w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.)

161. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przed-miotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

162. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polega-jącego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

163. Wyjaśnij pojęcie „pojazd mechaniczny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny bę-dący w ruchu (art. 76 k.w.).

164. Wyjaśnij pojęcie „pojazd mechaniczny będący w ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd me-chaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

165. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd me-chaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

166. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

167. Omów podmiot wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiota-mi w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

(28)

168. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

169. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiota-mi w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.).

170. Analizując ustawowe znamiona wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.), podaj kwalifi-kację prawną czynu w sytuacji, gdy sprawca rzuci jednym kamieniem lub jednym przed-miotem w pojazd mechaniczny będący w ruchu.

171. Analizując ustawowe znamiona wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.), podaj kwa-lifikację prawną czynu w sytuacji, gdy sprawca rzuci kamieniami lub innymi przedmio-tami w pojazd mechaniczny, który w chwili rzutu nie znajduje się w ruchu w związku ze zmianą warunków panujących na drodze (np. czerwone światło na sygnalizatorze świetl-nym drogowym, utworzony przez pojazdy zator na drodze, konieczność zatrzymania się kierowcy autobusu miejskiego w zatoczce celem wysadzenia pasażerów).

172. Analizując ustawowe znamiona wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.), podaj kwa-lifikację prawną czynu w sytuacji, gdy poczytalny, pełnoletni sprawca rzucił jednym kamieniem w pojazd mechaniczny będący w ruchu, powodując wybicie szyby bocznej w kierowanym przez pokrzywdzonego samochodzie osobowym. Pokrzywdzony osza-cował wysokość szkody na kwotę 800 zł i złożył wniosek o ściganie karne sprawcy zniszczenia mienia.

173. Analizując ustawowe znamiona wykroczenia polegającego na rzucaniu kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu (art. 76 k.w.), podaj kwa-lifikację prawną czynu w sytuacji, gdy poczytalny, pełnoletni sprawca rzucił jednym kamieniem w pojazd mechaniczny będący w ruchu, powodując wybicie szyby bocznej w kierowanym przez pokrzywdzonego samochodzie osobowym. Pokrzywdzony osza-cował wysokość szkody na kwotę 60 zł i złożył żądanie ścigania i ukarania sprawcy zniszczenia mienia.

5. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

(art. 77 k.w.)

174. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

175. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegające-go na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

176. Wyjaśnij pojęcie „niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzę-cia” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu środ-ków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

177. Wyjaśnij pojęcie „niezachowanie nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-rzęcia” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

178. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzę-cia (art. 77 k.w.).

(29)

a

179. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostroż-ności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 180. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostrożności przy

trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

181. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostrożno-ści przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

182. Podaj przykłady niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 k.w.).

6. Drażnienie lub płoszenie zwierząt (art. 78 k.w.)

183. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

184. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegające-go na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

185. Wyjaśnij pojęcie „drażnienie zwierzęcia” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

186. Wyjaśnij pojęcie „płoszenie zwierzęcia” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

187. Wyjaśnij pojęcie „przez drażnienie lub płoszenie zwierzęcia, doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

188. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

189. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 190. Omów podmiot wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt

(art. 78 k.w.).

191. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płoszeniu zwierząt (art. 78 k.w.).

192. Podaj przykłady drażnienia zwierząt (art. 78 k.w.). 193. Podaj przykłady płoszenia zwierząt (art. 78 k.w.).

194. Wyjaśnij stosunek przepisu dotyczącego wykroczenia polegającego na drażnieniu lub płosze-niu zwierząt (art. 78 k.w.) do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dotyczących znęcania się nad zwierzętami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm. – m.in. art. 6 i art. 35 ustawy).

(30)

Rozdział V.

Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi

w komunikacji (JM01 JS03 KPN 15) – ćwiczenia

1. Niszczenie znaków (art. 85 k.w.)

195. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 k.w.). 196. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia

polegają-cego na niszczeniu znaków (art. 85 k.w.).

197. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia określonego w art. 85 § 1 lub 2 k.w. orze-czenie obowiązku zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego ma fakultatywny czy obligatoryjny charakter (art. 85 § 3 k.w.).

198. Wyjaśnij pojęcie „znak” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

199. Wyjaśnij pojęcie „sygnał” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

200. Wyjaśnij pojęcie „urządzenie ostrzegawcze” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

201. Wyjaśnij pojęcie „urządzenie zabezpieczające” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

202. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie ustawia znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabez-pieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

203. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie niszczy znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabez-pieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

204. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie uszkadza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabez-pieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

205. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie usuwa znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabez-pieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

206. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

(31)

a

207. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie zmienia położenie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegaw-czego lub zabezpieczającego” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegają-cego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

208. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie zasłania znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabez-pieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

209. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie czyni niewidocznymi znak, sygnał, urządzenie ostrzegaw-cze lub zabezpieczające” w kontekście ustawowych znamion wykroostrzegaw-czenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 1 k.w.).

210. Wyjaśnij pojęcie „znak turystyczny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 2 k.w.).

211. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie niszczy znak turystyczny” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 2 k.w.).

212. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie uszkadza znak turystyczny” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 2 k.w.).

213. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie usuwa znak turystyczny” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 2 k.w.).

214. Wyjaśnij pojęcie „samowolnie ustawia znak turystyczny” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 § 2 k.w.).

215. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 k.w.).

216. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 k.w.): a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 217. Omów podmiot wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 k.w.).

218. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na niszczeniu znaków (art. 85 k.w.). 219. Podaj przykłady niszczenia znaków (art. 85 k.w.).

2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.)

220. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeń-stwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.). 221. Omów, jakie typy wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia

po-legającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

222. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagroże-nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowazagroże-nia należytej ostrożności (art. 86 § 1 k.w.) orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma fakultatywny czy obliga-toryjny charakter (art. 86 § 3 k.w.).

223. Wyjaśnij pojęcie „należyta ostrożność” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyni-ku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

224. Wyjaśnij pojęcie „niezachowanie należytej ostrożności” w kontekście ustawowych

zna-Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

(32)

mion wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

225. Wyjaśnij pojęcie „szczególna ostrożność” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w., art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

226. Wyjaśnij pojęcie „zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagro-żenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w., art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

227. Wyjaśnij pojęcie „spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagro-żenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

228. Mając na uwadze ustawowe znamiona wykroczenia polegającego na spowodowaniu za-grożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostroż-ności (art. 86 k.w.), wyjaśnij, co oznacza, że spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie musi być bezpośrednie, ale musi być realne i konkretne.

229. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

230. Wyjaśnij pojęcie „strefa zamieszkania” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyni-ku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

231. Wyjaśnij pojęcie „strefa ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia pole-gającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

232. Wyjaśnij pojęcie „w stanie po użyciu alkoholu” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-wym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

233. Wyjaśnij pojęcie „w stanie po użyciu podobnie działającego środka” w kontekście ustawo-wych znamion wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 § 2 k.w.). 234. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny)

wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-wym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

235. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagroże-nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowazagroże-nia należytej ostrożności (art. 86 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. mate-rialnych).

236. Wyjaśnij, na czym polega skutek rzeczowy, a na czym skutek sytuacyjny w przypadku wy-kroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

Cytaty

Powiązane dokumenty

„na żądanie”, prowadzący jest zobowiązany zatrzymać pojazd jeżeli pasażer oczekujący na przystanku zasygnalizuje potrzebę zatrzymania pojazdu poprzez wyraźne

Przykład 8.1.4.Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta 60˚.. Rozwiązanie

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION accounts-daemon.service loaded active running Accounts Service alsa-restore.service loaded active exited

Poprzedni kanał/zmniejszenie głośności – naciśnięcie powoduje powrót do poprzednio odtwarzanej stacji lub piosenki, przytrzymanie zmniejszy głośność muzyki.. Pauza/wyszukiwanie

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.. Dzieci powinny korzystać z pojazdu wyłącznie pod nadzorem

I właśnie znając w przybliżeniu wartość dla danego silnika minimalnego jednostkow ego zużycia paliwa, dynamikę napędu i wyliczając ze wzoru (1) wartość

Celem niniejszego opracowania jest analiza znaczenia specyfiki układu obejmującego pojazd, którym wyrządzono szkodę (jego stan techniczny) oraz osobę kierującego w

System sterowania platform Č w czasie utraty ųČcznoƑci ze stanowiskiem dowodzenia .... System zasilania elektrycznego

Przegląd najnowszych rozwiązań podano w dalszej części artykułu, natomiast tutaj formułuje się uwarunkowania dla pojazdu w segmencie naziemnego transportu

Oznacza to, że w praktyce istnieją grupy organów administracji, dla których wysoki stopień formalizacji przepisów prawa administracyjnego, a więc zminimalizowany luz

• Pojazd należy ładować przez 8-12 godzin, nie należy przekraczać czasu ładowania w wysokości 20 godzin.. • Nie należy mieszać ze sobą różnych

Prawdopodobna przyczyna: Upewnij się że akumulator i ładowarka są prawidłowo podłączone. Prawdopodobna przyczyna: Ładowarka nie

Polskie samochody pancerne zadały olbrzymie straty bol- szewikom prowadząc ogień aż do wyczerpania się amunicji.. Jednak nawet wówczas nie przerwano akcji obrzucając wroga

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 61/4,

[r]

[r]

4. Który ze znaków oznacza, że ruch rowerów i pieszych odbywa się na całej powierzchni drogi przeznaczonej dla tych uczestników ruchu?:. A.. Znak

Rys.. Szerzej system produkcyjny Toyoty oparty na KANBAN został objaśniony w: A.. W karcie zaw arte są stałe inform acje. N a karcie kontroli zapasów k

Mechanizm związany z obniżkam i cen, a zastosowany przez „C entro- papier” , sprow adzał się do następujących założeń59. W zrost zbytu mógł w yrównać straty

28 pojazdów GT8 [5] dla Saarbrücken, wytwarzanych przez konsorcjum Bombardier/Kiepe/Elin, ma platformê do wsiadania na wysokoœci 400 mm, szerokoœæ wagonu na poziomie pod³ogi

Jednym z kluczowych zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem regionalnym województwa mazo- wieckiego jest ocena mo¿liwoœci inwestycyjnych narodowego i zagranicznego kapita³u maj¹cym na

Stąd tak ważna na rynku medycznym jest osoba lekarza (personelu medycznego) i zaufania jakim zostaje on obdarzony przez pacjentów.. Podobnie jak w innych branżach, przygotowując

 A) Znamiona opisowe (deskryptywne) – nie wymagają występowania żadnych ocen, posługują się opisem zachowania, jego okoliczności, ich występowanie daje się łatwo