Dołhołęka, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. bialsko-podlaskie

Download (0)

Full text

(1)

Sławomir Jastrzębski

Dołhołęka, gm. Międzyrzec Podlaski,

woj. bialsko-podlaskie

Informator Archeologiczny : badania 11, 165-166

(2)

EÇBCZYN0, gm.Białogard wo J.koszalińskie Stanowisko 2a

patrz

okres wpływów rzymskich

EÇBCZYNO, g*.Białogard patrz

woj«koszalińskie okras wpływów rzymakioh

Stanowisko 6

DÇBCZYNO, g*.Białogard patrz

woj.koszaliński· neolit

Stanowisko 39

DOBCZYCE patrz

woj,krakowski· późne średni owieoze

Zanak

DOŁHOŁ|KA, gm.Mlędzyrzeo Podlaski Uniwersytet la.Marii Curie woj.bialsko-podlaskie * Skłodowskiej

Zakład Archeologii w Lublinie

Badania prowadził mgr Sławomir Jastrzębski.Finan­ sował UMCS w Lublinie, Pierwszy sezon badań. Gro­ dzisko wozesnośredniowieozne /IX-X w·/.

Grodzisko położone Jest 600 m na południowy-waohód od zabu­ dowań wsi Dołhołęka, na skraju lasu zwanego Horodyszoz. Ma ono kształt w przybliżeniu kolisty o średnicy 75x60 a. Zachowana wy­ sokość wałów od 1 a w części zachodniej do 40 cm w części wschod­ niej. Od strony zachodniej, gdzie otaczający teren Jest nleoo wyższy, wystąpiła wyraźnie fosa głębokości około Z ■· Badania prowadzono w celu wstępnego rozpoznania obiektu oraz ustalenia jego chronologii· Wykopy, o ogólnej powierzchni 60 m2, objęły aajdan, wał oraz fragment terenu poza wałami.

Jądro wału stanowiła warstwa silnie przepalonej gliny o szerokości 175 cm zachowana do wysokości około 70 c·· Była ona pierwotnie ograniczona konstrukcją drewnianą /skrzynia V , o czy· świadczy jej regularność oraz fragmenty spelonyoh belek zachowane w partii dennej. Warstwa gliny wkopana została w war­ stwę piasku o szerokości około 3,5 a, usypaną na poziomie pier­ wotnej próchnicy· Rekonstruowana szerokość podstawy wału wyno­

si około 4,5 a,

W odległości około 2 m od podstawy wału, na majdanie od­ słonięto wsohodni kraniec obiektu olągnącego się równolegle do wału, o nieckowatym dnie, które wystąpiło na głębokości 90 ca od powierzchni. Wypełniako stanowiła ciemna ziemia z węglami drzewnymi i licznie występującą ceramiką. Mimo niewielkiej sze­ rokości obiektu /1,6 - 2 */ i nleckowatego dna trudno wykluczyć Jego mieszkalny charakter /obecność przęslików/.

(3)

- 166

W pozostałych wykopach z ale g ała c i «oka warstw« k u ltu ro «· /23-40

ал/,

d o starczając« jedynie u łwfcdv ceraeD ti. Cecfcy *or»> ■ a ln · 1 om anentacyjae pozw alają datowetf ją na IX-X wiefc.

Mieo niew ielkiego stopnia prxebadajai* obiektu ве±аа «tw ier­ d zić jego je*»f«jBowoś<S 1 fcrdtsotrw ałołć oeednietwa*

Zabytki zaajdują sit w Zakładzie Archeologii 0ИС8 w Lublinie.

Bada&Ła nie b%dą kontynuowane w najblitnya cs«aie.

№ M № « gjo.BræeAS Kujwwokl wojv*ftocłewakl« ataeowifcke 1 patrz okraa belartawld. g h ï w,

woj*· TMeew Polefca АШмба lin* Irwtytut Bi «torii Kelta ry

K e te ria la e j M u t i M Stenow i**» 1· TtnnnnanK

Metod n>nftrjTi»|~nti

Badania prow edoili dr Jacek P r*ao ieeło ,

»яг SiA·

Alefeasetder Jag»d ei£«fci, u r b rała ПпДие^м» 1tem1 в lak /aotorte. toMKeiifeaW » a *r Smm*z Bert&ob, ag r K rzy setef K łsiew lm r а *г bw jreej * g r Toeaez S c h o ll. Piaanegwelo Яцмм· А я 1 М ц )1 < «м w ÛdM&eku. Plèrweay M « m M i t f | w tliw M > i HÎuOiM l>

z

XI-ΚΙI I , « la s t » z Д П - к » .

0«1«β Ъ*Да4 <ЗД«м b yłe гощ с а м М * o M tn ta tj p * r t il «-feer·*

φα щ&аяЛш* т г м А Ш т ^ « $o«M4»łetó TtithnTwrrrn VS» W i A Ł m w ypał mim hîJ· « м intnltrd« pdwnle i y ^ H j l S t l W i M i y i h pr*r po-

aoöjr a r t M tirtal rwifW.

V p ie rv M M *te tp i» , щ awrfdwdW H* w M m ^ ilir r * # « « fl«

w t e lw is f tw ÿM p **o w IfwhqFA «tftH fetn R l«M dw iylW i№ io 2 o lą e l pmfUowri! eie«Xtirtrÿettnreb fe*Ngr o w w * stMüMn» s n m t w t а Ш ^ п ч й а м t a u n a m « иАм»и|г0д<й - PtB. Syortaatttyeaayai HxWlawd M W $ id U b ffti a iM to 1 » *4 * ta n e tt* M d t № w k А Ч п и й Ш /w eeM w lS «tV M **tu M V “ 6 frotiiowee ^ п ф о а м м у А ( м м ^ Ш б к # К ) Ш « ·

1«kL« *ъ©«йоАс1 w ątkAr aw 'd* p e ty« ki*3 w r U l n w a n t

n }«Q w etoda i rjtfcn - 6 p N < U l р о **е Ш » ск м и Ш v t r t f l ttietoo-

«w am ą T*yeU»M*ą, *

ЬЬштоЛ«!

p o i to n iO « · u łle y d r« *n ł*a *& №

u lic y »o Ä *d vy4xi«Хомо **4ац г *y w to q n a w ш ц м п » « oba «во* -

в Ц gagypaaych piw ni«« N t w w U fo ty im > b w J « М ж м м 5

fill «l»<ttyoGyorow/Bfa trö>fyaiiarowy«h 4a$**yófc a o t l l w » M M t * » - o^i m. gi^bofcoéci 2 », 3

1

, 4 1 } ц vjfeàiuiQ tu 2000 pmttrt*

i otnyw oo złofcoay cbrw arw w lii gpowodcweayofr otooobtelą Л *г-

py lub io e y il ·1 w tn łaal ) dofelwfa* in te rp re ta c ja «шкИм» b * d * i· po B M t w a y · msooI· Ъабш. Porta A roi· - w r«^onl« uli« DłucŁ#d, Bankowoj, V%ekl4j łytoiam » 6 profili, o dłu(o4oi od 4? da 110 щ

Figure

Updating...

References

Related subjects :