• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

163 S P I S T R E Ś C I

Paweł Czapliński

Lokalne centrum pierwszej sprzedaży ryb jako narzędzie regulacji rynku rybnego na przykładzie LCPSR – Aukcji Rybnej Ustka sp. z o.o. . . . 5 The local center of first sale as a tool for fish market regulation a case study of LFSC – Fish Auction LLC in Ustka

Jerzy Jonczak

Właściwości materii organicznej gleb deluwialnych dna dolinki erozyjno-

-denudacyjnej wciętej w utwory zastoiskowe i zwałowe Równiny Sławieńskiej . . 23

Properties of organic matter of delluvial soils in the bottom of erosional-denudational valley incised in hollow and glacial deposits of Sławieńska Plain

Jerzy Jonczak, Agnieszka Parzych, Zbigniew Sobisz

Gleby i flora wykrocisk w zespole Empetro nigri-Pinetum ericetosum Słowiń-skiego Parku Narodowego . . . 33 Soils and flora of the windthrows in association Empetro nigri-Pinetum ericetosum in Słowiński National Park

Aneta Marek

Wyspa Wielkanocna jako współczesny cel turystyczny . . . 43 Easter Island as a contemporary tourist destination

Aneta Marek, Ireneusz J. Olszak

Turystyczne jaskinie Czech i Moraw . . . 61 The tourist caves of Czech and Moravian

Tomasz Michalski

Bezpieczeństwo publiczne w województwie pomorskim w 2010 roku . . . 79

Public safety in the Pomeranian province in 2010 Mariusz Miedziński

Możliwości zmiany granic administracyjnych miasta Kołobrzeg w kontekście je-go rozwoju przestrzenneje-go i funkcjonalneje-go . . . 99 Possibilities for changing of the administrative boundaries of Kolobrzeg city in terms of its spatial and functional development

(2)

164

Krzysztof Parzych

Analiza wybranych aspektów turystyki spa. Studium przypadku Hotelu Spa „Do-lina Charlotty” Resort & SPA . . . 109 The analysis of the selected aspects of spa tourism. The example of Spa Hotel “Dolina Charlotty” Resort & SPA

Krzysztof Parzych, Alan Liedtke

Imprezy kulturalne w gminie Brusy jako walor turystyczny . . . 121 Cultural eventes in the Brusy community as a tourist attraction

Stepan Rudenko, Valeriy Rudenko

Ukrainian physic-geographical regions: component organization of nature- -resource potential . . . 131 Regiony fizycznogeograficzne Ukrainy: komponenty organizacji potencjalnych zaso-bów naturalnych

Paulina Szmielińska-Pietraszek

Źródła informacji w aspekcie kształcenia geograficznego (wyniki badań w szko-łach podstawowych) . . . 143 The sources of information in the aspect of geographical education (results of a re-search in primary schools)

Arkadiusz Marek Tomczyk

Pogoda upalna w Poznaniu w latach 1980-2011 . . . 155 The heat weather in Poznań in the years 1980-2011

(3)
(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pewnie właśnie dlatego raz przeczytana nigdy ostatecznie nie zostaje odłożona na półkę, po- wraca się do niej oraz ma się ochotę opowiedzieć o niej innym i podzie- lić

kronik…, s.. Niemniej nie można jednoznacznie stwierdzić, że strategia obrony terenów była pozbawiona sensu, albowiem większość silniejszych siedlisk dla

Biuletyn RE jest potrzebny do budowy rynków elektroprosumeryzmu w taki sposób, aby zapewniały one dostępność rynkową wszystkich potrzeb energetycznych każdemu kto je ma za

I nie można się dziwić – historia Profesora na tej ścieżce splatała się dokładnie z historią Instytutu, który przez długie lata był symbolem tygla

porównawczej transakcji międzynarodowych w porównaniu do przedsięwzięć ograniczonych do rynków krajowych (lokalnych). Z badań Dycka i Zingalesa 22 wynika, Ŝe inwestorzy

Lower stocks of SOM and TOC in ectohumus at lar- ger contents and stocks of these components in humic horizons, larger contents and stocks of tn and narrower toc:tn

Based on these two examples (water trails, mountain trails), it is concluded that the optimal, appropriate management of tourism and recreation area, in particular national park

The aim of this research undertaken was the com- parison of biogens and accumulation ability of chosen heavy metals by Scots pine’s needles (Pinus sylvestris L.) (Ps) and Black