• Nie Znaleziono Wyników

Dobroń, woj. sieradzkie. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dobroń, woj. sieradzkie. Stanowisko 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Andrezj Pelisiak

Dobroń, woj. sieradzkie. Stanowisko

1

Informator Archeologiczny : badania 18, 19

(2)

19

-Рол md to odkryto 11 grobów w czesnochrześcijańskich w układzie rzędowym. Pochówki ułożone na wznak po oui W -E, C zęść z nich posiadała wyposażenie w poatact; sre b rn e g o pierścionka# fragm entu kolczyka z brązu oraz

& ob rączek brązow ych.

O sadę średniow ieczną re p re z e n tu je 5 obiektów. N ajciekaw szy z nich to obiekt n r 11 o owaluyn kształcie# o o sia ch 370 x 170 cm i głębokości 150 cm od pow ierzchni gruntu. Zaw ierał żelazny nóż* ślad y paleń.ska, liczne fragm enty ce ra m ik i /XIV w / o ra z kostny m a te ria l zw ierzęcy.

U niw ersytet lm , Adama Mickiewic7a w Poznaniu

Instytut P ra h is to rii Zespół Badań Kujaw

Badania prow adził Z espół Badań Kujaw pod kierownictwem doc. d r habLl, A leksandry Co ft y-B ron lew sklej. Finansował Uniwersy­ tet W arezaw ski. C zw arty sezon badań. Osada k ultury pucharów lejkowatych.

Badania skoncentrow ano w m iejscach eksplorow any d i w roku ubiegłym. Objęły one p a rtię kraw ędzi kulm i­ n acji w yniesienia identyfikow anego z tzw. " c z ę śc ią m ieszkalną" osiedla* Ogółem badano pow ierzchnię 2 arów , kończąc p ra c e w o brębie 1*5 a ra .

Z arejestro w an o zabudowę z dwu faz zasied len ia tej części stanowiska# r e je s tru ją c różrtofunkcyjne obiekty ja k też n ad er złożony zbiór źródeł ruchom ych; ceram icznych# krzem iennych, kamiennych# kostnych o ra z Z fra g ­ m enty b liżej nierozpoznanej substancji /sk a m ie n ia ły d z ie g ie ć ? /.

F a z ę s ta rs z ą re p re z e n tu je obiekt 61/90# zbadany w części o "atypowych" w ym iarach ok* 17 x ponad 5 m, p rz y głębokości p rz e k ra c z a ją c e j 1 ,5 m* W wypełnieku zarejestro w an o dużą koncentrację źródeł ruchomych w Spągu zaś liczne przeglęblenia* B liższa In te rp re ta c ja funkcjonalna obiektu będzie możliwa po zakończeniu prac wykopaliskowych. C e ram ik ę z wypelntaka należy datow ać na p rzeło m faz IIlA 1 lit B.

F a z ę m łodszą re p re z e n tu je słupowy obiekt naziem ny - 103 o ra z zespól konstrukcji tow arzyszących. Układ ów zbadano częściowo# co utrudnia jego ch arak tery sty k ę. Pozyskano bogaty zespół Źródeł ruchom ych. Wśród c e ­ ra m ik i w ystąpiły liczne fragm enty zdobione motywami pas m ow o-grze byków у mi orAZ " barokowo - w Lórockt m i", co pozw ala datować cały kom pleks Inform acji na fazę HIC,

Badania będą kontynuowane. D AB ROW A BISKUPIA woj# bydgoskie Stanowisko 31 DĘBCZYNO woj. k o sz aliń sk ie Stanow isko 22 DOBROŃ woj. sie ra d z k ie Stanow isko 1 p atrz

o k res wpływów rzy m sk ich

Muzeum A rcheologiczne 1 Etnograficzne w Lodzi

B adania prow adził m gr A ndrzej F e lie ia k , Finansow ał WKZ w S ierad zu . T rz e c i sezon badań. O ida kultury pucharów lejkowa­ tych.

Badania я tanów li у kontynuację problem atyki kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabi, P ra c e kon­ cen tro w ały się n a rozpoznaniu części С stanow iska o ra z na zlokalizow aniu zasięgów innych jego p a rtii. Badania­ m i objęto o b sz ar o pow ierzchni 750 n A Odkryto liczny inw entarz zabytków ruchom ych w całości związanych z k u ltu rą pucharów lejkowatych* W jego skład wchodziły fr, ceram iki# p rzed m io ty k rzem ienne 1 kamienne* polepa o ra z Łr. kości zw ierzęcych. W stępna a n aliza ce ra m ik i o ra z przedm iotów krzem iennych wykazuje zbieżność ch ro ­ nologiczną c z ę ś c i С oaady z przebadanym i w latach 1983 1 1963 c z ę śc ia m i A l El,

P o za m a te ria ła m i archeologicznym i uchwycono także s z e re g elementów u śc iślający ch dotychczasowe u sta ­ le n ia dotyczące naturalnych warunków funkcjonowania społeczności zam ieszkującej osadę.

M a te ria ły z badań przechow yw ane aą w a l o r a c h MAIE w Lodz;, Badania będą kontynuowane.

DR ZONO W O# gm, L isew o * Uhl w e r eytet im* Mikołaja Kopernika woj. toruńskie Instytut A rcheologii i E tnografii Stanow isko 3 w Toruniu

Badania prow adził m gr Stanisław Ku kawka /a u to r spraw ozdania/ i T o m asz Szczepański. Finansow ał WKZ w T oruniu. P ierw szy sezon badań. O sada kultury pucharów lejkowatych# faza 1П; osada późnośredniow ieczna.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nadawca nie waha się przyjąć perspektywy odbiorcy, wprowadzając nawet kolokwializmy („Chodźże i ty z nami, wypijmy po pracy jednego” – DN, 1905: 421),

From a second wave radical feminist perspective, reshaping or beautifying the female body is seen as complying with the male gaze and with male su- premacy as

Zatem funkcjonowanie ludzi w starszym wieku zależne jest od wie- lu zazębiających się uwarunkowań wewnętrznych, które leżą poza za- sięgiem wpływów współczesnego

The Law of Ukraine “On International Labour Migration”, dated November 5, 2015, No. 761‑VIII, establishes the rights of migrant workers and members of their families,

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w ujęciu Foucaulta głównym dziedzictwem klasztorów jest to, że stanowią one źródło, choć dalekie i przetransformowane, porządku

Gaweł S.C.J., Obecność i posługa księży sercanów w diecezji tarnowskiej [The presence and service of Dehonian priests in the diocese of Tarnów]; B. Margański,

Powyższy sposób ujęcia zdrowia zrodził się pod wpływem holizmu jako ogólnej koncep­ cji filozoficznej, a w szczególności holistycznej koncepcji poznania

Racjonalności zatem, według Schnadelbacha, nie da się ostatecznie określić, odwołując się do pojęcia uzasadniania z trzech powodów: pojęcie uzasadniania jest