• Nie Znaleziono Wyników

Nowinka, pow. Elbląg. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nowinka, pow. Elbląg. Stanowisko 1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Mirosław Pietrzak

Nowinka, pow. Elbląg. Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 5, 203-204

(2)

203

ornam ent** l i n i i f a l i s t e j ? Z aliczyć j ą należy de starszy ch fa z o k rem wcz* snośrodnlowlocznego - wlekćw V H I- H . Bazem z tymi fermami odkry­ to na z tanowi akn Nr 2 ceramikę typa drohloklego, jednak prymitywniej wykonaną 1 ołabo obtaczaną? Wydaje a l ę , te motna j ą odnieść do X w?

Na podatawle ma ter la la zabytkowego motna a tw ierd zić, te badana osada atytkowana b y ła w V II I - I w? Prawdopodobnie oaadnlctwo koncentro­ wało a lę w hodowlach naziemnych, ktćrych śladćw nie odało a lę nobwy- c i ć , a część gospodarczą stanow iły jamy drątono w p lask a?

Stosanek osady do grodn nlo jo a t je sz c z e ja sn y , jednak n aloty s ą d z ić , to j e s t ona w oześn lejsm od grodn.

Stanowisko 4

Osada na stanowisko znajdoje s i ę na piaszczystym wzgćrkn nad rzeką C etynią, na południowy mchćd od groda, w o d le g ło śc i od niego około 1200 m 1 po przeciw nej stro n ie r z e k li W bletąoyn sezonie wyko­ paliskowym przebadano t a 5 ,5 ara w c e n traln e j c z ę śc i osady oraz aohwy- cono p e ry fe rie osadnictwa na krańca pćłnocnym? Na przekopanej powie­ rzchni odkryto 21 oblektćw, z ktćrych trzy stanow iły ja r y kultnry tr z o ln le c k lo j 1 łntyoklej^ a r e sz ta to ja ty 1 paleniska wczesnośrednio­ wieczne? Jamy miały k s z t a ł t nleckowaty, a głębokość Ich dochodziła do 1 m? Jedną z n ich , dość dntych rozmlarćw motna nznać za pozosta­ ło ść pćłzlem lanki? Paleniska były zakładane bądś w ja z a c h , bądś na powierzchni ziemi 1 sk ła d ały s i ę z n le re g a la m le nłotonyoh kamieni polnych? W jamach 1 palen isk ach cdkryto d atą I lo ść ceram iki, węgle drzewne? kości zwierzęco oraz zabytki metalowe - note te ła z n e , sryd ło a tak ie dwa p r z ę ś llk l 1 paolorek szklany?

CeiamU* z osady na stanowiskn J e s t charakterystyczna d la wczeanyeb fa z okrasa wczesnośredniowiecznego? Lepiona ręozn lo, gćrą lekko obtaczana, zdobiona jo a t ornamentem w ielokrotnej l l n l l f a l i s ­ t e j prowadzonej w k ilk a rzędach? Wstępnie datować j ą motna na V II- V III wiek?

Naloty stw ie rd z ić , te kompleks osadniczy w Niewiadomej zyskoje coraz w cześn iejszą metrykę, a badane w poprzednloh sezonach gro d zis­ ko 1 cmentarzysko stanow ią końcową fa z ę osadn lotza wczesnośredniowiecz­ nego w tym r e jo n ie .

NOWINKA, pcw. E lbląg Mozę om Archeologlozne w Gdańska Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Mirosław P ietrzak ? P l- nanaował WEZ w Gdańska? Pierwszy sezon badań?

(3)

204

C m e n tarz y sk o z o k r e s u w ędrów ek ludów

/V-VI w ./.

Cmentarzysko położone je e t na południowy zachód od wal, w od­ le g ło ś c i ok? 500 m na obazarze r o z le g łe j eksploatowanej p laśn lo y ? Badania miały charakter ratowniczy 1 rozpoznawcgr. Zbadano p rzestrzeń ok? 80 m^, o d sła n ia ją c 8 grobów ciałopalnych jamowych oraz 1 pochó­ wek koński zaw ierający 1 s z k ie le t .

Croby jamowe w rzutach poziomych przedataw lały k s z t a ł t n iere­ gularnych owali o średnicy od 0,50 do 1,00 m, a w rzu cie pionowym tworzyły n iecki o p ó łk o listy ch lub p łask ich dnachj Croby wyposażone były bardzo ubogo, zaw ierały małą llo śó przepalonych k ości ludzkich, w ęgli drzewnych oraz drobne skorupy7 Tylko w jednym groble /n r 2 /

Inwentarz sk ła d a ł s i ę z 2 Identycznych zapinek brązowyoh, b ran so lety brązowej druclkow atej, 3 ułamków d m g le j b ian ao lety oraz nożyka że­ laznego zachowanego fragm entarycznie? Zapinki n ależą do dwuczęścio­ wych z wewnętzzną olęolw ą, gdzie a z p lle s p e łn ia ją ro lę kabłąka 1 s ą w ygięte łukowato? Dwie o z ę śc l zapinki połączone s ą przy pomocy drew­ nianego kołeczka, który przeohodzl przez wnętrze sprężyn ki?

S z k ie le t koński znajdował s i ę w b lisk im sąsied ztw ie grobu nr 8 1 prawdopodobnie n a le ż a ł do osobnika pochodzącego z tego grobu? Zawierał on wędzidło żelazne oraz brązowe okucia zdobiące rzemienie uprzęży. Na czaszoe konia w pobliżu oozodołów, znajdowała s i ę n ie­ w ielka llo ś ó przepalonych kości ludzkich? Występowały one też poje­

dynczo w lnnyoh p artiac h sz k ie le tu . Na podstawie zapinek poohodząr cyoh z grobu nr 2 oraz znale zlonyoh luśno /zaplnłm z trzema grzeby­ kam i/ wstępnie można datowaó omentarzysko na V-VI w? n ?e?

Badania będą kontynuowanej

NOWOGH&D, pow? Łomża konserwator Zabytków A rcheologioz-nyoh w Białymstoku 1 Muzeum kur­ piowskie w Nowogrodzie Łomżyńskim Badania prow adził mgr Tadeusz BJŻarowskl oraz

mgr Jo la n ta Sobiech 1 dr Andrzej Niewęgłow­ s k i? Finansował WkZ w Białym stoku? P iąty se­ zon badań na p l ? Ziemowita? Grodzisko wcze­ snośredniowieczne 1 zamek średniowieczny?

Badania prowadzono w dwóch wykopach pogłębianych w ub?r? 1 obok w dwóch nowych? W warstwach kulturowych zauważono zmiany w rozplanowaniu pizestrzennym , z a sz łe na przełomie H I I /H V w? p o

Cytaty

Powiązane dokumenty

Partners­ ka współpraca pomiędzy nimi a K orporacją Rozwoju D oków Londyńskich jako kreatorem nowych funkcji obszaru pozwoli tak pokierować przemianami, aby stale

The outcome of the scientific meeting has been set forth in the form of proceedings from the XXVI Conference of Medical Library Issues concerning scientific medical information

Interesujące są opracowania następnych autorów, którzy prezentują nowe gmachy biblioteczne, ciekawe rozwiązania techniczne, dostosowywanie usług biblioteczno-informacyjnych

Znaczące odkrycia na tym polu zostały dokonane dopiero w ostatnich latach i można sądzić, że zarówno ten kierunek badań, jak i refleksja nad ich wynikami będą się

Jeśli jednak chodzi o podstawowe pytanie dotyczące tożsamości miasta – prawie wszyscy rozmów- cy podkreślali następujące dwa czynniki: a) elementy materialne kultury

Różnica pomiędzy Tomaszem z Akwinu a Dunsem Szkotem w sprawie nieskończoności polega na tym, że dla pierwszego nieskończoność Boga jest brakiem ograniczenia

Tematem artykułu uczyniłam poglądy metaetyczne Czeżowskiego, dlatego też nie podejmowałam w ogóle kwestii normatywnych. Nie należy jednak zapomi­ nać, że one

160], Ten aspekt psychiczny treningu jest bardzo ważny, gdyż Mistrz Yun podkreśla z naciskiem, że ,jednym z założeń mojej sztuki jest wytworzenie w człowieku pewności