• Nie Znaleziono Wyników

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie

Takie małe przygotowanko do sprawdzianu w 2 klasie gimnazjum. Powodzenia

1/ Jaką powierzchnię ma Afryka? ( podaj tylko liczbę, w mln km kwadratowych)

[ ] 30.3 [ ] 29.8

2/ Z jakiej orogenezy pochodzą góry Przylądkowe i góry Smocze? A z jakiej góry Atlas

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3/ Jak płyną rzeki w klimacie podrównikowym?

[ ] okresowo [ ] cały rok [ ] epizodycznie

4/ Przez co jest zaburzony układ klimatów i stref roślinności?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5/ Jaki to klimat?Na tych obszarach rośnie makia, typowymi glebami dla tego obszaru są gleby cynamonowe.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6/ Ile osób zamieszkiwało Afrykę w 2009 roku?

[ ] 1 miliard [ ] 500 milionów [ ] 990 milionów

7/ Co określa HDI?

[ ] głód w danym państwie [ ] długość trwania życia [ ] spożycie białka i kalorii [ ] dostęp do szkół/nauki

(2)

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie

https://www.memorizer.pl/nauka/6334/afryka---wszystko-o-czarnym-ladzie/

[ ] ilość chorych na AIDS [ ] analfabetyzm

8/ Co uprawia się między innymi w Afryce ?

[ ] ziemniaki [ ] bataty [ ] proso [ ] oliwki

9/ Jak nazywa się połączenie rasy żółtej i czarnej?

[ ] mulat [ ] zambosi [ ] metys4 [ ]

10/ Jakie religie są wyznawane w Egipcie (głównie)?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11/ Ile procent Egiptu zajmują tereny pustynne?

[ ] 36 % [ ] 97% [ ] 74%

12/ Co przynosi największe dochody Egiptowi

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13/ Czy Egipt zaspokaja potrzeby żywnościowe społeczeństwa?

[ ] nie [ ] tak

14/ Co uprawia się w Egipcie? ( przynajmniej 3 rzeczy)

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15/ Ile kilometrów kwadratowych ma RPA

[ ] 1000,4 tys [ ] 990,5 tys

(3)

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie

https://www.memorizer.pl/nauka/6334/afryka---wszystko-o-czarnym-ladzie/

[ ] 1219,9 tys

16/ W obrębie jakiej platformy i tarczy leży RPA?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17/ Ile procent ludności RPA stanowi biała rasa ludzka?

[ ] 80% [ ] 27% [ ] 10%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Each of the datasets was partially labeled by crowd workers (e.g., 1k reviews in the Amazon dataset) which allows us to estimate the accuracy distribution of workers on predicates

Powiązania personalno-własnościowe prasy II Rzeczypospolitej kryją szczególnie wiele tajemnic, tylko nieliczne daje się rozsupłać. Dotyczy to także prasy

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

[r]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 30/3-4, 9-16 1991.. am bicje tw órcze N

prow adził głośne obserw acje przejścia p lan e ty W enus przed tarczą słońca.. przeniósł sw oje zain teresow ania do W

R ed aktorem naczelnym „G azety W arszaw sk iej” został Józef

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

O dtąd cała jego działalność sk upiła się na poszukiw aniu rozw iązań kom prom i­ sow ych i zapobieżeniu nieprzygotow anem u w ybuchow i pow stania.. założył

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

propozycję pisania do „P rzegląd u Tygodniow ego”.. m usiał bulw

Nic więc dziw nego, że w szyscy potem niezależnie od późniejszych anim ozji podziw iali rzutkość, bystrość u m y słu i odw agę red ak to ra. C zystej, dokąd

Zachęcając czytelników tygodnika do pracy ośw iatow ej w ich środow i­ skach, obiecyw ał, że pism o będzie system aty czn ie udzielać p orad w za­ k resie

Do stały ch w spółpracow ników należeli A lek sander Św ięto­ chow ski i Filip Sulim irski.. jaw y życia literackiego i naukow ego na ziem iach

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Cywilnej, określi, w dro­ dze rozporządzenia:.. O

Typo of test facility Turning (J) Basin Circulating High-Speed Basin Water Channel. erry ein'.zlated Canal

Pojawia się pytanie, czy Trybunał orzeka o obo­ wiązywaniu prawa pojmowanego w kategoriach prawnych, czy fak­ tycznych?21 Czy wystarczające je st do uznania mocy

which the inner is constrained tO oscillate harmonically and the outer is spring supported, the equations of motion for a Newtonian liquid in.. the annulus between the tubes can