• Nie Znaleziono Wyników

Medycyna Weterynaryjna - Summary Medycyna Wet. 65 (4), 241-244, 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medycyna Weterynaryjna - Summary Medycyna Wet. 65 (4), 241-244, 2009"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Medycyna Wet. 2009, 65 (4) 241

Artyku³ przegl¹dowy Review

Krew i jej produkty znajduj¹ coraz szersze zastosowa-nie w leczeniu Ÿrebi¹t. Stosowazastosowa-nie krwioterapii wydaje siê zasadne zw³aszcza po urazach powoduj¹cych masyw-ny krwotok oraz w schorzeniach immunologiczmasyw-nych, miê-dzy innymi takich, jak anemia hemolityczna. Osocze (plaz-ma) krwi sta³o siê lekiem z wyboru w leczeniu zaburzeñ odpornoœci. Praca ma na celu przedstawienie wskazañ do krwioterapii oraz zasad pos³ugiwania siê pe³n¹ krwi¹ i po-chodnymi.

Zaburzenia odpornoœci

Specyficzna budowa ³o¿yska koniowatych uniemo¿li-wia przechodzenie du¿ych cz¹steczek bia³ek z krwi kla-czy do krwiobiegu p³odu. St¹d czêstym problemem wczes-nego okresu wychowu Ÿrebi¹t jest zaburzenie nabywania odpornoœci biernej (failure of passive transfer, FPT) (7, 8, 17). Polega ono na wyst¹pieniu u nowo narodzonego zwierzêcia niedoboru przeciwcia³, które fizjologicznie s¹ przekazywane wy³¹cznie z siar¹. Bezpoœrednio po poro-dzie Ÿrebiê jest zawsze agammaglobulemiczne, a niewiel-ka koncentracja immunoglobulin (IgM) w jego krwi nie zapewnia dostatecznej odpornoœci biernej (8, 12, 17).

Korelacja pomiêdzy niedoborami odpornoœci biernej, a ryzykiem wyst¹pienia posocznicy lub chorób zakaŸnych jest bardzo dobrze udokumentowana (3, 12, 15, 17, 18). Pomimo zró¿nicowanych opinii przyjmuje siê, ¿e stê¿e-nie immunoglobulin w surowicy po wypiciu siary powin-no wypowin-nosiæ co najmniej 8 g/l. Stê¿enie immupowin-noglobulin w granicach 4-8 g/l uznawane jest za czêœciowy niedobór odpornoœci biernej i wtedy o potrzebie interwencji decy-duje stan ogólny pacjenta, warunki higieniczne i

epizoo-cjologiczne (7, 8, 15). U Ÿrebiêcia, którego koncentracja immunoglobulin jest ni¿sza ni¿ 4 g/l, wystêpuje brak od-pornoœci biernej. W takim przypadku konieczne jest napojenie oseska siar¹ w ci¹gu pierwszych 16 godzin ¿y-cia lub, jeœli jest starszy, podanie mu osocza drog¹ do¿yl-n¹ (4, 9, 12, 17, 18).

Przyczyny niedoborów odpornoœci Ÿrebi¹t

ród³a tej patologii mog¹ znajdowaæ siê zarówno u kla-czy, jak i Ÿrebiêcia. Z „winy” klaczy niedobór odpornoœci biernej noworodka pojawia siê na skutek:

• przedwczesnej laktacji i utraty siary poprzez wyciek z wymienia przed porodem,

• nie przygotowania gruczo³u mlekowego do produk-cji siary i mleka przy przedwczesnym porodzie wywo³a-nym np. zapaleniem ³o¿yska, oddzieleniem siê ³o¿yska w wysokiej ci¹¿y, zaburzeniami w kr¹¿eniu p³odowym,

• odrzucenia Ÿrebiêcia przez klacz lub jej nerwowego zachowania uniemo¿liwiaj¹cego pobranie siary.

Niedobór odpornoœci z „winy” Ÿrebiêcia najczêœciej spowodowany byæ mo¿e:

• os³abieniem wynik³ym z posocznicy (infekcje ³o¿yska), • brakiem rozwiniêtego odruchu ssania,

• zaburzeniem ortopedycznym, na przyk³ad przykur-czem œciêgien zginaczy palców uniemo¿liwiaj¹cym wsta-nie lub utrzymawsta-nie siê na nogach,

• niedotlenieniem oko³oporodowym powoduj¹cym za-burzenia œwiadomoœci (3, 15).

Istnieje wiele metod s³u¿¹cych do okreœlenia poziomu przeciwcia³ w surowicy Ÿrebi¹t, jedn¹ z nich jest test im-munodyfuzji radialnej (SRID). Ze wzglêdu na jego

wy-Zastosowanie krwi i produktów krwiopochodnych

w leczeniu zaburzeñ immunologicznych Ÿrebi¹t

KORNEL RATAJCZAK, ANDRZEJ GOLACHOWSKI, PIOTR SKRZYPCZAK

Katedra i Klinika Chirurgii Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UP, pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wroc³aw Ratajczak K., Golachowski A., Skrzypczak P.

Use of blood and derivative products in the immunological disease treatment of foals

Summary

Conditions common to foals in the neonatal period that may result in a requirement for blood and plasma transfusion or augmentation of oxygen carrying capacity have been discussed. Methods of recognition and management of massive blood loss, isoerythrolysis in a foal were described.

Administering colostrum, plasma or other products because of the failure of passive transfer has been presented. The use of hyperimmune plasma in first days of life as an effective method for protection against acquired Rhodococcus equi pneumonia in foals is reviewed. Detailed information about the range of blood and derivative products, oxygen carrying substances, indications and methods of administration, monitoring the patient in the field and hospital condition are given. Prevention, recognition and treatment of possible post-transfusion reactions are described.

(2)

Medycyna Wet. 2009, 65 (4) 242

sok¹ czu³oœæ i specyficznoœæ traktowany jest jako bada-nie referencyjne. Posiada jednak powa¿n¹ wadê, któr¹ jest minimum 24 godzinny okres oczekiwania na wynik. Nie-dobór odpornoœci Ÿrebiêcia wymagaj¹cy jak najszybsze-go rozpoznania zmusza do stosowania w praktyce lekar-skiej prób prostszych i mniej dok³adnych, ale dostarcza-j¹cych wynik w krótkim czasie (2, 12, 15). Z tego wzglê-du czêsto stosuje siê poœrednie okreœlanie zawartoœci im-munoglobulin w surowicy i siarze.

Warto podkreœliæ, ¿e ca³kowite g³odzenie Ÿrebiêcia mo¿e przed³u¿yæ czas zamkniêcia bariery jelitowej. Po-danie per os jakiejkolwiek substancji, nawet wody, przy-spiesza ten proces. W niektórych przypadkach jednak celowo przyspiesza siê zamkniêcie bariery jelitowej, aby zminimalizowaæ ryzyko wch³oniêcia bakterii, które mog¹ wywo³aæ posocznicê. Osobniki posiadaj¹ce dobrze wy-kszta³cony odruch ssania mog¹ byæ pojone z butelki, u s³a-bych, le¿¹cych, bez odruchu ssania wskazane jest poda-nie siary przez sondê nosowo-¿o³¹dkow¹ (8, 15). Dojeli-towe podanie siary do 12.-16. godziny ¿ycia Ÿrebiêtom podejrzanym o niedobór odpornoœci lub Ÿrebiêtom z roz-poznanym niedoborem podniesie zawartoœæ immunoglo-bulin do poziomu zapewniaj¹cego dostateczn¹ ochronê (3, 7).

U Ÿrebi¹t, które nie naby³y odpornoœci z siar¹ do 16. godziny ¿ycia metod¹ z wyboru jest podanie plazmy. Ce-lem transfuzji jest osi¹gniêcie koncentracji immunoglo-bulin w surowicy powy¿ej 8 g/l (4, 7, 8, 15, 17). Dok³ad-ne okreœlenie iloœci plazmy potrzebDok³ad-nej do przetoczenia jest trudne do oszacowania. Zale¿y od istniej¹cego po-ziomu IgG w surowicy, koncentracji IgG w przetaczanej plazmie oraz stanu zdrowia biorcy. U zdrowego Ÿrebiêcia przetoczenie 1 litra plazmy, zawieraj¹cej minimum 20 g immunoglobulin/l, podnosi o 20% zawartoœæ immunoglo-bulin w surowicy krwi (8, 15, 18). U chorego osobnika po przetoczeniu 1 l tego samego osocza wzrost koncen-tracji immunoglobulin w surowicy mo¿e byæ ni¿szy i wy-nosiæ tylko oko³o 10% (15). Podanie jednej jednostki plaz-my zawieraj¹cej 15 g/l immunoglobulin zdrowemu Ÿre-biêciu podnosi koncentracjê IgG w surowicy biorcy o oko-³o 3 g/l (4, 8, 12).

Jedn¹ z zalet komercyjnej, hiperimmunizowanej plaz-my jest znana zawartoœæ immunoglobulin (4, 15). Wa¿ne jest powtórne okreœlenie zawartoœci IgG pacjenta po kil-ku godzinach od transfuzji (8, 15). Podane immunoglo-buliny docieraj¹ do przestrzeni œród- i zewn¹trznaczynio-wej. U klinicznie zdrowego Ÿrebiêcia stosunek pomiêdzy przeciwcia³ami kr¹¿¹cymi we krwi a tymi poza przestrze-ni¹ naczyniow¹ wynosi 1 : 1 (4, 15, 18). Plazma, oprócz immunoglobulin, zawiera fibronektynê, czynniki krzep-niêcia i sk³adniki dope³niacza. Te sk³adniki mog¹ dzia³aæ niekorzystnie u chorych Ÿrebi¹t, przyczyniaj¹c siê do po-wstania rozsianego wykrzepiania wewn¹trznaczyniowe-go lub reakcji alergicznych (18).

Plazmê podaje siê przez kateter do¿ylny. Farmakolo-giczne uspokojenie Ÿrebiêcia usprawnia kaniulacjê ¿y³y i wykonanie wlewu. Najlepszym œrodkiem premedykacji jest diazepam podany do¿ylnie w dawce 5-10 mg na Ÿre-biê. Noworodki s¹ bardzo wra¿liwe na uspakajaj¹ce i na-senne dzia³anie tego leku (8). Do podawania plazmy i in-nych produktów krwiopochodin-nych u¿ywa siê zestawu do przetaczania krwi. Pierwsze 50 ml przetacza siê bardzo

powoli, obserwuj¹c zachowanie, wygl¹d zwierzêcia i mo-nitoruj¹c czêstoœæ têtna oraz oddechów. Najczêœciej wy-stêpuj¹ce reakcje poprzetoczeniowe po podaniu plazmy to: tachykardia, tachypnoe, niepokój, pokrzywka, obrzêk chrap, kaszel. Ich wyst¹pienie wymaga zwolnienia lub zaprzestania podawania plazmy. Konieczne w leczeniu powy¿szych odczynów poprzetoczeniowych mo¿e byæ podanie adrenaliny 0,1% w dawce 0,4-0,8 ml na Ÿrebiê oraz hydrokortyzonu w dawce 1-4 mg/kg (8, 15, 18).

U zdrowych Ÿrebi¹t z niedoborami odpornoœci 1 l plaz-my mo¿na podaæ w ci¹gu 20-30 min. U noworodków z rozwiniêt¹ posocznic¹ tempo wlewu powinno byæ ni¿-sze i wynosiæ oko³o 20 ml/kg/h, tak aby ca³¹ objêtoœæ podaæ w ci¹gu 3-4 godzin. U Ÿrebi¹t, którym przetacza siê wiêksze iloœci plazmy (2-3 l) konieczne jest monito-rowanie uk³adu kardiopulmonarnego, w celu wczesnego wychwycenia objawów przeci¹¿enia kr¹¿enia, takich jak: bradykardia, obecnoœæ szmerów oddechowych, kaszel, wzrost oœrodkowego ciœnienia ¿ylnego (8, 15).

Zastosowanie plazmy w profilaktyce

niektórych chorób zakaŸnych u Ÿrebi¹t

Zapalenie p³uc spowodowane przez Rhodococcus equi jest szeroko opisywanym schorzeniem wystêpuj¹cym u Ÿrebi¹t pomiêdzy pierwszym a trzecim miesi¹cem ¿y-cia. Wra¿liwoœæ na zaka¿enie jest œciœle zwi¹zana z po-wy¿ej okreœlonym wiekiem. W tym okresie wystêpuje luka immunologiczna wywo³ana spadkiem poziomu przeciw-cia³ zapewniaj¹cych protekcjê otrzymanych od matki, a brakiem w³asnych, co predysponuje do zaka¿eñ (10, 15). Schorzenie to charakteryzuje siê powolnym, czêsto nie-zauwa¿alnym rozwojem. Wyst¹pienie zmian klinicznych towarzyszy ju¿ zaawansowanej postaci choroby. Choro-ba powoduje du¿e straty w hodowlach koni, mo¿e wystê-powaæ endemicznie (10, 15, 18).

Z powodu s³abej immunogennoœci bakterii jak dot¹d nie opracowano skutecznej szczepionki zapewniaj¹cej powstanie odpornoœci przeciwko temu patogenowi (10). Uodpornianie bierne Ÿrebi¹t poprzez podanie hiperimmu-nizowanej plazmy znacz¹co zmniejsza czêstoœæ wystê-powania rodokokozy na terenach endemicznych i dotych-czas jest jedynym œrodkiem profilaktycznym dostêpnym dla lekarzy i hodowców koni (15, 18).

Ostatnie badania wykaza³y, ¿e do infekcji Rhodococ-cus equi dochodzi w pierwszych dniach ¿ycia. Podawa-nie plazmy koniom z rozwiniêt¹ chorob¹ Podawa-nie zwiêksza prze¿ywalnoœci i nie skraca czasu leczenia (10, 11, 15, 18). Podawanie Ÿrebiêtom siary klaczy immunizowanych przeciwko Rhodococcus equi nie przynosi³o efektów w za-pobieganiu rodokokozie (11, 15, 18). Podanie plazmy od hiperimmunizowanych wa³achów w ci¹gu pierwszych dni ¿ycia na terenach, gdzie endemicznie wystêpuje rodoko-koza, jest uznawana za jedyn¹ skuteczn¹ metodê immu-noprofilaktyki (10, 11, 15, 18).

Transfuzja krwi w przypadku krwotoków

i anemii hemolitycznej

Urazy wywo³uj¹ce masywny krwotok, a tak¿e stany chorobowe, w których dochodzi do hemolizy krwi, sta-nowi¹ u Ÿrebi¹t zasadnicze wskazania do podania krwi lub jej substytutów, posiadaj¹cych w³aœciwoœci

(3)

przeno-Medycyna Wet. 2009, 65 (4) 243 szenia tlenu. Straty krwi poza jamy cia³a maj¹ miejsce:

podczas porodu, po przedwczesnym przerwaniu pêpowi-ny, w krwawieniach do przewodu pokarmowego. Straty krwi do jam cia³a mog¹ mieæ tak¿e t³o urazowe. Wystê-puj¹ w postaci krwiaka op³ucnej (haemothorax) i otrzew-nej (haemabdomen) mo¿liwych do zdiagnozowania przy pomocy badania ultrasonograficznego. Najczêstsz¹ przy-czyn¹ haemothorax jest uraz klatki piersiowej, zw³asz-cza wywo³uj¹cy z³amanie ¿eber. Objawia siê ono obrzê-kiem okolicy ¿eber lub mostka, zw³aszcza za ³okciem. Przy omacywaniu s³yszalne lub wyczuwalne bywaj¹ trzeszczenia. Z³amane ¿ebra mog¹ uszkodziæ têtnice i ¿y³y miêdzy¿ebrowe oraz du¿e naczynia serca. ród³em mi¹¿-szowego krwawienia s¹ tak¿e od³amy koœci lub uszko-dzone miêœnie. Powik³ane z³amania ¿eber, które spowo-dowa³y uszkodzenie p³uc, pneumothorax, haemopericar-dium – stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia Ÿrebiêcia. Natomiast haemothorax nie zawsze wymaga interwencji lekarskiej, poniewa¿ krew w jamie op³ucnej w krótkim czasie ulega wch³oniêciu. Dobrze jednak, jeœli ten proces jest inten-sywnie kontrolowany monitorowaniem uk³adu kr¹¿enia i badaniami ultrasonograficznymi powtarzanymi w krót-kich odstêpach czasu. Krwawienie do jamy op³ucnowej powoduje wzrost ciœnienia w jej wnêtrzu, co zaburza wy-mianê gazow¹, sprzyjaj¹c rozwojowi niewydolnoœci od-dechowej i wstrz¹su (8, 15, 16).

U Ÿrebi¹t z krwawieniem do jam cia³a czeœæ erytrocy-tów powraca do kr¹¿enia, przez co wyniki badania krwi obwodowej szybciej siê normalizuj¹ ni¿ przy utracie krwi poza jamy lub do uk³adu pokarmowego. Autotransfuzjê zaleca siê wykonaæ, gdy objêtoœæ krwi wynaczynionej do jamy op³ucnowej wywo³a objawy dusznoœci w postaci przyspieszenia czêstoœci oddechów i têtna oraz bladoœci lub zasinienia œluzówek. Technika polega na aseptycz-nym pobraniu krwi z wnêtrza klatki piersiowej do wor-ków lub sterylnych butli z antykoagulantem i jej do¿yl-nym podaniu (15, 16). Gdy odtworzenie objêtoœci kr¹¿e-nia krwi¹ pacjenta nie jest mo¿liwe, konieczne jest w³¹-czenie do leczenia œwie¿ej krwi allogenicznej. Lew³¹-czenie musi byæ wdro¿one w trybie pilnym i zwykle lekarz nie dysponuje czasem potrzebnym na wykonanie prób krzy-¿owych. Pe³n¹ krew pozyskuje siê od zdrowego wa³acha (16). Allogeniczne erytrocyty maj¹ u Ÿrebi¹t okres pó³-trwania wynosz¹cy oko³o 5,5 dnia (14). ród³em hemo-globiny mog¹ byæ tak¿e przep³ukane czerwone krwinki pochodz¹ce od klaczy-matki lub roztwór zdolny do prze-noszenia tlenu w krwi pacjenta (8, 15).

Takie w³aœciwoœci posiada preparat o nazwie Oxyglo-bin. W UE jest lekiem zarejestrowanym dla psów i ko-tów. Jest to oczyszczony roztwór spolimeryzowanej he-moglobiny bydlêcej, bez elementów komórkowych, roz-puszczanej w zmodyfikowanym p³ynie Ringera z dodat-kiem mleczanów. Oxyglobin nie jest immunogenny, przed podaniem nie wymaga prób krzy¿owych. Œrednio zawie-ra 130 g/l hemoglobiny, jego pH wynosi 7,6-7,9, a osmo-larnoœæ oko³o 300 mosm/l. Transport tlenu do tkanek i je-go dyfuzjê przez b³ony komórkowe wspomaga niska lep-koœæ roztworu i stosunkowo ma³a masa cz¹steczkowa polimerów hemoglobiny. Preparat, podobnie jak natural-ne osocze krwi, dziêki obecnoœci spolimeryzowanych bia-³ek hemoglobiny, ma w³aœciwoœæ utrzymywania ciœnie-nia onkotycznego (5, 13, 15). Po jego infuzji wzrostowi

iloœci hemoglobiny i zawartoœci tlenu we krwi têtniczej towarzyszy obni¿enie liczby erytrocytów i hematokrytu (5). Wlew do¿ylny roztworu spolimeryzowanej hemoglo-biny powoduje zmianê koloru osocza i b³on œluzowych, co mo¿e zaburzaæ wyniki badañ biochemicznych krwi Ÿrebiêcia, przeprowadzanych przy u¿yciu metod kolory-metrycznych. Z tych powodów przy podawaniu prepara-tu Oxyglobin badania biochemiczne krwi nie mog¹ byæ przeprowadzane w rutynowy sposób przy u¿yciu metod spektrofotometrycznych (5, 13, 15).

Zalet¹ wymienionego leku krwiozastêpczego jest po-nadto ³atwy sposób przechowywania. Nie ma potrzeby jego zamra¿ania i odmra¿ania przed podaniem, okres ³oœci wynosi 3 lata (13). Ze wzglêdu na krótki okres trwa-nia w organizmie biorcy najczêœciej jednokrotne podanie nie jest jednak wystarczaj¹ce do wyleczenia, ale zapew-nia tzw. pomost tlenowy, podtrzymuj¹cy natlenienie tka-nek na bezpiecznym poziomie do czasu wykonania prób krzy¿owych i przygotowania transfuzji pe³nej krwi (5). Oxyglobin mo¿e byæ stosowany w szybkich wlewach do¿ylnych z u¿yciem normalnego zestawu do przetacza-nia p³ynów (13, 15).

Z powodu wysokich kosztów jest u¿ywany g³ównie u Ÿrebi¹t, rzadko u doros³ych koni. Podanie dawki ni¿-szej ni¿ zalecana (15-30 ml/kg) przynosi równie¿ popra-wê stanu pacjenta, gdy¿ w przeciwieñstwie do innych kategorii leków, roztwór hemoglobiny, by dzia³aæ korzyst-nie, nie musi osi¹gn¹æ minimalnego stê¿enia terapeutycz-nego w osoczu. St¹d nawet niewielkie jego iloœci wspo-magaj¹ przenoszenie tlenu i s¹ efektywne u Ÿrebi¹t z sil-n¹ niedokrwistoœci¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu (5, 15).

Anemia hemolityczna Ÿrebi¹t

Anemia hemolityczna Ÿrebi¹t wywo³uje hemolizê ery-trocytów, co zmniejsza zdolnoœci transportowe tlenu przez krew. Noworodki z siln¹ hemoliz¹ wymagaj¹ podania ery-trocytów lub roztworów maj¹cych zdolnoœci przenosze-nia tlenu (5, 8, 15). Objawy kliniczne charakterystyczne dla tego schorzenia to: bladoœæ lub za¿ó³cenie b³on œluzo-wych, anemia, hemoglobinuria (8, 15).

Choroba mo¿e ujawniæ siê w pierwszym tygodniu ¿y-cia, ale najczêœciej rozwija siê w kilka lub kilkanaœcie godzin po urodzeniu (1, 8, 15). Badanie krwi wykazuje anemiê, podwy¿szony indeks bilirubiny, zw³aszcza jej frakcji niezwi¹zanej. Równie¿ parametry funkcji nerek mog¹ byæ nieprawid³owe, ze wzglêdu na nefrotoksyczny efekt hemoglobinemii (1). Za¿ó³cenie b³on œluzowych, doœæ charakterystyczne dla tego schorzenia, mo¿e poja-wiæ siê te¿ w przebiegu innych chorób, np. posocznicy, ale wtedy badanie krwi nie wyka¿e silnej anemii (8). U niektórych Ÿrebi¹t mog¹ wystêpowaæ objawy ze strony oœrodkowego uk³adu nerwowego, spowodowane niedo-tlenieniem mózgu lub ¿ó³taczk¹ j¹der podkorowych. Naj-czêœciej s¹ nimi œpi¹czka i napady drgawek (8, 15).

Anemia hemolityczna Ÿrebi¹t jest chorob¹, której ³a-two zapobiec poprzez ocenê klaczy pod wzglêdem pod-wy¿szonego ryzyka zwi¹zanego z grup¹ krwi, obecnoœ-ci¹ alloprzeciwcia³ w surowicy lub wyst¹pieniem anemii hemolitycznej po wczeœniejszych ci¹¿ach (1, 16). Przy zaistnieniu takiej okolicznoœci wykonuje siê test agluty-nacji, mo¿liwy do przeprowadzenia poza lecznic¹, w wa-runkach polowych, zaraz po urodzeniu Ÿrebiêcia, zanim

(4)

Medycyna Wet. 2009, 65 (4) 244

napije siê ono siary. Pobiera siê próbkê siary lub surowi-cy od klaczy oraz próbkê krwi od Ÿrebiêcia. Dodatnim wynikiem testu, wskazuj¹cym na obecnoœæ alloprzeciw-cia³ jest aglutynacja erytrocytów w rozcieñczeniu 1 : 6 i wy¿szych (8). Stanowi to wskazanie do podania Ÿrebiê-ciu siary od innej klaczy. Jednoczeœnie przez pierwsze 24 godziny ¿ycia nie dopuszcza siê do karmienia mlekiem matki. Po tym okresie dochodzi do ustania produkcji sia-ry oraz zamkniêcia bariesia-ry jelitowej i nawet jeœli w mle-ku bêd¹ znajdowaæ siê przeciwcia³a, nie zostan¹ wch³o-niête do krwiobiegu Ÿrebiêcia. W czasie pojenia nowo-rodka obc¹ siar¹, klacz-matka jest dojona co 2 godziny, tak by usun¹æ siarê i nie dopuœciæ do rozwoju zapalenia gruczo³u mlekowego (8, 15).

Anemia hemolityczna Ÿrebi¹t jest zwi¹zana z przeciw-cia³ami skierowanymi przeciw antygenom Aa i Qa na ery-trocytach, posiadaj¹cymi silne w³asnoœci hemolityczne. Uszkodzenie czerwonych krwinek jest te¿ mo¿liwe przez przeciwcia³a skierowane przeciw antygenom Ab, Qrs, Qb, Qc, Dc, Da, Ka, Pa, i Ua. Wystêpowanie anemii hemoli-tycznej Ÿrebi¹t jest doœæ rzadkie, ma miejsce u ok. 1% Ÿrebi¹t pe³nej krwi angielskiej i u ok. 2% Ÿrebi¹t innych ras. S¹ równie¿ doniesienia o subklinicznych postaciach tego schorzenia (5, 8, 15).

Podjêcie decyzji o przetoczeniu krwi lub preparatu Oxyglobin nie powinno opieraæ siê tylko na bezwzglêd-nej wartoœci hematokrytu. Uwzglêdniaæ trzeba raczej ten-dencje jego zmian oraz braæ pod uwagê wartoœci bia³ka ca³kowitego. Istotny jest równie¿ stan kliniczny pacjenta, natlenienie jego tkanek, kolor b³on œluzowych oraz do-stêpnoœæ odpowiedniego dawcy (1, 5, 8).

Wybór donatora krwi jest niezmiernie wa¿ny, gdy¿ pozwala zapobiec groŸnym powik³aniom, jak równie¿ przed³u¿yæ czas przetrwania erytrocytów w organizmie biorcy. Dawcy s¹ selekcjonowani na podstawie prób zgod-noœci grup krwi lub po oznaczeniu grupy krwi. Powinni byæ w dobrej kondycji, zdrowi klinicznie, z aktualnymi szczepieniami, wolni od infekcji bakteryjnych, wiruso-wych i paso¿ytniczych.

O pogarszaniu siê stanu klinicznego pacjenta w wyni-ku utraty erytrocytów œwiadczy pog³êbiaj¹ca siê tachy-pnoe i tachykardia mimo stosowania p³ynoterapii. U 12--godzinnego Ÿrebiêcia prawid³owa czêstoœæ oddechów wynosi 30-40/min., a têtna 80-120/min. Temperatura wewnêtrzna, mierzona w prostnicy u nowo narodzonego Ÿrebiêcia nie jest miarodajnym wskaŸnikiem postêpuj¹-cej choroby. W wyniku hemolizy temperatura mo¿e ulec podwy¿szeniu, obni¿eniu lub utrzymywaæ siê w granicach normy. W warunkach terenowych badanie hematokrytu i bia³ka ca³kowitego nie jest ³atwe. Warto podkreœliæ rów-nie¿, ¿e te parametry w ostrej fazie krwotoku nie zmie-niaj¹ siê istotnie (5, 8). Wobec tego najprostszym i naj-wra¿liwszym testem postêpuj¹cej hipowolemii i hipoksji pozostaje liczenie têtna i oddechów. Przy wzroœcie war-toœci tych wskaŸników nale¿y podj¹æ decyzjê o trans-fuzji.

W przypadku, gdy dostêp do laboratorium jest mo¿li-wy, warto zmierzyæ ciœnienia cz¹stkowe tlenu w krwi ¿yl-nej (PvO2) oraz oznaczyæ poziomu elektrolitów i równo-wagê kwasowo-zasadow¹. Spadek PvO2, którego normal-na wartoœæ wynosi 35-42 mmHg, jest œwiadectwem wzmo-¿onej ekstrakcji tlenu przez tkanki, œwiadcz¹cej o

obni-¿eniu zdolnoœci transportowania tego gazu przez uk³ad kr¹¿enia. Zmiany w zakresie jonogramu i niedobór zasad (BE) mog¹ wskazywaæ na anaerobowy przebieg metabo-lizmu tkankowego (5, 8).

Zarówno Ÿrebiêta, jak i doros³e konie dobrze znosz¹ bardzo niskie wartoœci hematokrytu, gdy utrata krwi na-stêpuje stopniowo przy zachowanej prawid³owej objêtoœ-ci kr¹¿¹cej krwi. Wartoœæ hematokrytu spadaj¹ca poni¿ej 0,14 l/l i zawartoœæ hemoglobiny mniejsza ni¿ 0,05 g/l s¹ wskazaniem do podania krwi lub preparatów krwiopo-chodnych u Ÿrebi¹t (8, 15).

Jak wynika z przedstawionego materia³u, zarówno krew, jak i preparaty krwiopochodne s¹ wartoœciowymi œrod-kami, coraz szerzej wykorzystywanymi zarówno w profi-laktyce, jak i leczeniu szerokiej gamy zaburzeñ zdrowia w okresie neonatalnym u Ÿrebi¹t. Znajomoœæ zasad sto-sowania oraz monitorowania terapii produktami krwi, zarówno w warunkach terenowych, jak i klinicznych zwiêksza skutecznoœæ prowadzonego leczenia i pozwala ograniczyæ ryzyko powik³añ mog¹cych zagra¿aæ ¿yciu noworodka.

Piœmiennictwo

1.Bain F.: Colloid therapy in equine patients. Proc. 7th International Veterinary

Emergency and Critical Care Symposium, Orlando 2000, s. 655-657. 2.Baldwin J., Cooper W., Vanderwall D., Erb H.: Prevalence (treatment days)

and severity of illness in hypogammaglobulinemic and normogammaglo-bulinemic foals. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1991, 198, 423-428.

3.Clabough D., Levine J., Grant G., Conboy H.: Factors associated with failure of passive transfer of colostral antibodies in standardbred foals. J. Vet. Intern. Med. 1991, 5, 335-340.

4.Crump L., Foreman J., Riddle W.: Evaluation of hyperimmune equine plasma for the treatment of failure of passive transfer in foals. Proc. Ann. Conv. Am. Assoc. Equine Pract. 1992, 37, 9-15.

5.Giger U., Rentko V.: Alternatives to blood transfusions. Proc. 16th ACVIM

Forum 2002, s. 430-431.

6.Hunt E., Wood B.: Use of blood and blood products. Vet. Clin. North Am. Food Pract. 1999, 15, 641-662.

7.Jeffcott L.: Current Therapy in Equine Medicine. Saunders W. B., Philadel-phia 1987, 210-215.

8.Koterba A., Drummond W., Kosch P.: Equine Clinical Neonatology, Lea &Febiger, Philadelphia 1990.

9.LeBlanc M.: Responses to plasma transfusion in clinically healthy and clini-cally ill foals. Proc. AAEP New Orleans 1987, 755-761.

10.Madigan J. E., Hietala S., Muller N.: Protection against naturally acquired Rhodococcus equi pneumonia in foals by administration of hyperimmune plasma. J. Reprod. Fert. 1991, 44, 571-578.

11.Martens R. J., Martens J. G., Fiske R. A.: Rhodococcus equi foal pneumo-nia: Protective effects of immune plasma in experimentally infected foals. Equine Vet. J. 1989, 21, 249-255.

12.McClure J., DeLuca J., Lunn D., Miller J.: Evaluation of IgG concentration and IgG subisotypes in foals with complete or partial failure of passive transfer after administration of intravenous serum or plasma. Eq. Vet. J. 2001, 33, 681-686.

13.Perkins G., Divers T.: Polymerized hemoglobin treatment in a foal with neonatal isoerythrolysis. J. Vet. Emerg. Crit. Care 2001, 11, 141-145. 14.Smith J., Dever M., Smith J., DeBowes M.: Post-transfusion survival of

5°Cr--labelled erythrocytes in neonatal foals. J. Vet. Intern. Med. 1992, 6, 183--185.

15.Sprayberry K.: Neonatal transfusion medicine: The use of blood, plasma, oxygen-carrying solutions and adjunctive therapies in foals. Clin. Techniq. Eq. Pract. 2003, 2, 31-41.

16.Sprayberry K., Bain F., Seahorn T., SIovis N., Byars T.: 56 Cases of rib fractures in neonatal foals hospitalized in a referral center intensive care unit from 1997-2001. Proc. AAEP San Diego 2001, s. 395-398.

17.Traub-Dargatz J., McClure J., Koch C., Schlipf J.: Neonatal isoerythrolysis in mule foals. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1995, 206, 67-70.

18.Wilkins P., Dewan M.: Efficacy of intravenous plasma to transfer passive immunity in clinically healthy and clinically ill equine neonates with failure of passive transfer. Cornell Vet. 1994, 84, 7-14.

Adres autora: prof. dr hab. Kornel Ratajczak, pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wroc³aw; e-mail: kornel.ratajczak@up.wroc.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ferrytyna nie może być jednak dobrym wskaźnikiem rozpoznania choroby Stilla u dorosłych, gdyż wysokie jej stężenie stwierdza się także w innych jednostkach chorobowych,

for this reason, treatment of severe lupus nephritis is a great challenge and requires careful consideration of ben- efits of the intensive immunosuppressive therapy and

Nawroty choro- by są częstsze u pacjentów z zajęciem nerek (2) i charakteryzują się zazwyczaj łagodniejszym prze- biegiem (17).. McCarthy HJ, Tizard EJ:

U chorych z twardziną układową nadciśnienie płucne może rozwijać się na tle obturacyjnej angiopatii tętnic płucnych (tętnicze, izolowane nadciśnienie płucne) lub wskutek

That blind, controlled placebo examination proved more frequent and intense occurrence of neurological symp- toms in case of patients who suffered from fibromyalgia than in

Nawiązując do koncepcji radzenia sobie z sytuacją trudną (coping), zwrócono uwagę na mechanizm błędnego koła, w którym stres może wywołać początek choroby lub jej

Znaczenie kliniczne mają przeciwciała przeciw Jo-1, ich obecność koreluje ze zmianami śródmiąższowymi płuc, objawem Raynau- d`a, oraz zapaleniem stawów w

Imaging used in diagnosis and evaluation of treat- ment of rheumatoid arthritis (RA) patients includes the following types of examination: radiological, ultrasono- graphic,