• Nie Znaleziono Wyników

I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania z Historii:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania z Historii:"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBOWCU

w klasach IV- VIII

I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania z Historii:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 i 1078).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.)

4. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI i IV-VIII szkoły podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego „Wczoraj i dziś”, Nowa Era.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 z późn. zm.)

II. Cele ogólne oceniania:

1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.

2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy.

4. Dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

6. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

III. Przedmiotowy system oceniania uwzględnia:

1. Informacje, jakie umiejętności nabyte na przedmiocie historia i społeczeństwo będą podlegały ocenie.

2. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności

3. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

4. Sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej;

5. Kryteria ocen zawierające wymagania na daną ocenę śródroczną i roczną.

6. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

7. Kontrakt między nauczycielem a uczniem.

8. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

(2)

psychofizycznych ucznia.

9. Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.

10. Wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

d) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.

IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii:

Uczniowie ci mają prawo do:

1. Wydłużonego czasu pracy,

2. Obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych, 3. Mniejszej ilości zadań,

4. Dostosowania warunków i form pracy podczas pisania prac pisemnych,

5. Indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach, podczas odpowiedzi ustnych i w trakcie

pisania pracy, 6. Innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.

V. Przedmiotem oceniania są:

1. Wiadomości: wiedza przedmiotowa określona w podstawie programowej.

2. Umiejętności:

a) posługiwanie się datami i faktami historycznymi a także umiejętność wyciągania z nich wniosków,

b) czytanie mapy i korzystanie z atlasu,

c) czytanie ze zrozumieniem (tekstu z podręcznika), d) umiejętność analizy prostego tekstu źródłowego,

e) obliczanie czasu wydarzeń, długości ich trwania, umieszczenie ich na taśmie chronologicznej,

f) wykorzystanie ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie opisu w formie ustnej lub pisemnej),

g) umiejętność narysowania drzewa genealogicznego,

h) konstruowanie prostych zagadek historycznych (krzyżówek, rebusów, szarad).

3. Postawa ucznia i jego aktywność na zajęciach, udział w konkursach historycznych oraz dyscyplina pracy.

(3)

VI. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w ocenianiu bieżącym:

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają następujące formy pracy ucznia:

- prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki), - odpowiedzi ustne,

- wypowiedzi pisemne na zadany temat, - aktywność na lekcji, - praca w grupach,

- prace domowe,

- prace długoterminowe, projekty, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty, wywiady środowiskowe,

- indywidualne prace dodatkowe zadane przez nauczyciela, - praca z tekstem źródłowym lub mapą,

- osiągnięcia w konkursach historycznych.

Sprawdzian - to określenie sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości z zakresu danego działu programowego. Sprawdzian zawsze jest poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając Sprawdzian, podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do napisania sprawdzianu. Jeżeli uczeń z przyczyn uzasadnionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, ma obowiązek napisać go w terminie

uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną, ma obowiązek poprawić go w ciągu 2 tygodni w czasie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń może poprawiać dany sprawdzian dwukrotnie. Każdorazowo, ocena uzyskana przez ucznia z poprawy jest wpisywana do dziennika. Niezaliczenie przez ucznia pracy klasowej ma wpływ na ocenę śródroczną lub roczną. Każdy uczeń, którego otrzymana ocena nie satysfakcjonuje, może ją poprawić w terminie i czasie uzgodnionym z nauczycielem. Otrzymana z poprawy ocena wpisywana jest do dziennika. Nauczyciel jest zobowiązany do ocenienia sprawdzianów najpóźniej do dwóch tygodni po ich przeprowadzeniu.

Test - to określenie sprawdzenia stopnia opanowania przez uczniów wiadomości z zakresu co najmniej dwóch działów programowych lub z całego semestru. Dopuszcza się roczne podsumowanie wiadomości. Test zawsze jest poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel

zapowiadając test, podaje dokładnie zakres obowiązującego materiału. Dalszy tok postępowania jak w zakresie sprawdzianu.

Kartkówka (10-15 minut) - to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatnich lekcji (max. z trzech) lub określonego zakresu tematycznego

wyznaczonego przez nauczyciela. Stosuje się ją przynajmniej raz w danym dziale bez

konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Nie podlega ona poprawie przez ucznia.

O napisaniu kartkówki przez ucznia w przypadku jego losowej nieobecności lub choroby decyduje nauczyciel.

Praca z tekstem źródłowym lub mapą - rodzaj pracy pisemnej (nie dłużej niż 20 minut) sprawdzającej umiejętności ucznia takie jak czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozumowanie.

(4)

VII. Zasady ustalania oceny:

1. Prace pisemne:

100% - ocena celująca 99%-90% - ocena bardzo dobra 89%-71% - ocena dobra

70%-51% - ocena dostateczna 50%-31% - ocena dopuszczająca 30%-0% - ocena niedostateczna

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

91%-100% - ocena celująca 71%- 90% - ocena bardzo dobra 55%-70% - ocena dobra

40%-54% - ocena dostateczna 20%-39% - ocena dopuszczająca 19%-0% - ocena niedostateczna

2. Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych lub określonego zakresu tematycznego wyznaczonego przez nauczyciela. Podczas odpowiedzi uczeń otrzymuje pytania o stopniu trudności

dostosowanym do rozpoznanych przez nauczyciela możliwości ucznia. Jeśli uczeń nie

odpowiada w pełni poprawnie i wymaga pomocy nauczyciela, otrzymuje ocenę niższą o jeden stopień od oceny wstępnie przewidywanej. Jeżeli uczeń mimo pomocy nauczyciela ma

problem z udzieleniem odpowiedzi, nauczyciel zmienia mu pytania na ocenę o stopień niższą (itd.). Jeśli uczeń wzorowo udzielił odpowiedzi na zadane pytania zgodnie ze swoimi

możliwościami, otrzymuje pytania o wyższym stopniu trudności. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymuje ocenę wyższą o stopień niż przewidywana na wstępie. Jeśli nie odpowie, otrzymuje ocenę wstępnie przewidywaną. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie udzieli żadnej odpowiedzi na 3 pytania dostosowane do wymagań na ocenę

dopuszczającą.

Wymagania na poszczególne oceny bieżące:

Ocena dopuszczając a

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca Ocenianie

odpowiedzi

Uczeń ma wiadomości konieczne, luźno powiązane, słabo rozumie

uogólnienia, nie potrafi wyjaśnić zjawisk,

nie potrafi dokonać

Uczeń posiada wiadomości w stopniu

podstawowym, poprawnie rozumie podstawowe zjawiska historyczne, dokonuje

Uczeń opanował materiał, jego wiadomości w danym

zakresie są logicznie powiązane, poprawnie rozumie związki

Uczeń w sposób wyczerpujący opanował wiedzę potrafi

kojarzyć wiadomości oraz

przekazywać je zgodnie z logicznym

Uczeń posiada szerszy zasób wiedzy niż wynikający z wymagań programowych rozumie, zgodnie ze

(5)

analizy

przyczynowo- skutkowej stosuje wiedzę w sposób

jedynie odtwórczy i tylko

z pomocą nauczyciela, posiada bardzo ubogie

słownictwo przedmiotowe, wypowiada się chaotycznie, niespójnie pod względem językowym

prostych analiz przy

pomocy nauczyciela, potrafi wykorzystać wiadomości do celów

praktycznych, jedynie

dzięki pomocy nauczyciela, jego

wypowiedz jest uboga w

słownictwo przedmiotu, umie wyjaśniać podstawowe definicje, potrafi wykonać proste

ćwiczenia z mapą i tekstami źródłowymi

pomiędzy wydarzeniami, w

sytuacjach nietypowych potrafi dokonać prostych

uogólnień, pod kierunkiem nauczyciela potrafi dokonać analizy

przyczynowo- skutkowej i odnaleźć związki i zależności miedzy faktami, zna podstawowe pojęcia i terminy naukowe, jego odpowiedź jest spójna i

poprawna pod względem językowym.

układem, właściwie rozumie uogólnienia i związki pomiędzy zjawiskami historycznymi, wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela, umiejętnie i samodzielnie wykorzystuje wiadomości w teorii i

praktyce, w poprawny

sposób posługuje się terminologią historyczną.

stanem badan, związki

miedzy faktami, swobodnie dokonuje uogólnień, wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów

teoretycznych i praktycznych, swobodnie posługuje się terminologią historyczną, wypowiada się płynnie,

konkretnie oraz poprawnie pod względem językowym.

Ocenianie umiejętności posługiwania się mapą

na wskazanym przez

nauczyciela obszarze potrafi znaleźć państwa, miejsca bitew i traktatów pokojowych.

na wskazanym przez

nauczyciela obszarze potrafi znaleźć państwa, miejsca bitew i traktatów pokojowych

w sposób samodzielny i sprawny posługuje się każdym

rodzajem mapy, jeżeli jest on dopasowany do danego zagadnienia

w sposób samodzielny i sprawny posługuje się każdym

rodzajem mapy, dopasowanym do danego okresu historycznego

w sposób samodzielny i sprawny posługuje się każdym

rodzajem mapy nieżalenie od stanu jej

przydatności do danego

zagadnienia lub okresu

historycznego Ocenianie

umiejętności analizy tekstu źródłowego

korzystając z krótkiego tekstu

dostosowanego do podstawy programowej oraz przy

pomocy nauczyciela potrafi:

-opowiedzieć treść tekstu

pracując na krótkim tekście

dostosowanym do

podstawy programowej oraz przy pomocy nauczyciela potrafi: dokonać ogólnej analizy

pracując na tekście

dostosowanym do

podstawy programowej potrafi:

z pomocą nauczyciela dokonać analizy źródła z pomocą nauczyciela

potrafi

korzystając ze wskazówek nauczyciela dokonać analizy tekstu

źródłowego dostosowanego do wymagań podstawy programowej,

tzn.:

samodzielnie potrafi:

- dokonać analizy tekstu źródłowego - przedstawić własne

pytania do tekstu na podstawie własnych wniosków określić

(6)

-odnieść treść do epoki w której powstał -określić jego rodzaj

tekstu w oparciu o podane pytania konstruować własne pytania dokonać korelacji wiadomości z tekstu i wiadomości z

podręcznik a

określić rodzaj źródła

przedstawić własne pytania do tekstu odnieść wiadomości z tekstu do znanej sobie faktografii dokonać ogólnej oceny źródła

przedstaw ić własne pytania do tekstu -na podstawie własnych wniosków określić konsekwencje przedstawionyc h zjawisk -odnieść wiadomości z tekstu do znanej sobie faktografii - dokonać pełnej oceny źródła

konsekwencje przedstawionych zjawisk,

odnieść wiadomości z tekstu do znanej sobie faktografii, dokonać pełnej oceny źródła

Uczeń nie spełniający powyższych kryteriów otrzymuje ocenę niedostateczną.

3. Aktywność ucznia na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji.

Systematyczność pracy ucznia na lekcji można oceniać znakiem plus (+). Z 5 kolejno uzyskanych znaków (+ ) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Jednorazowo podczas lekcji nauczyciel może wystawić ocenę za aktywność – celującą, bardzo dobrą lub dobrą za szczególny udział w lekcji lub dostateczną bądź dopuszczającą za słabą aktywność na zajęciach.

4. Praca domowa, zeszyt przedmiotowy - obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym i odrabianie prac domowych. Uczeń, który był nieobecny na lekcji lub kilku lekcjach ma obowiązek uzupełnić wszystkie notatki i prace

domowe w zeszycie przedmiotowym w ciągu tygodnia.

Przy sprawdzaniu prac domowych ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność merytoryczna, umiejętność i atrakcyjność prezentacji (w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Za brak zeszytu w sytuacji gdy zadana była pisemna praca domowa, uczeń otrzymuje wpis„bz” – brak zadania. Uzyskanie dwóch takich wpisów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nie za każdą pracę domową uczeń otrzymuje ocenę. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny tylko i wyłącznie na kolejnej lekcji, okazując nadrobioną pracę domową.

Ocena uzyskana w wyniku poprawy pracy domowej wpisywana jest obok oceny niedostatecznej, co jest informacją, że uczeń nie zawsze pracuje systematycznie.

5. Praca dodatkowa (referat, projekt, album, praca plastyczna, plansze, gazetki) - jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje

opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy.

Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału. Nauczyciel przynajmniej jeden raz w semestrze proponuje uczniom pracę dodatkową. Przy ocenie prac dodatkowych brane są pod uwagę następujące elementy; zawartość merytoryczna,

pomysłowość, estetyka pracy, sposób przekazania wiedzy, różnorodność źródeł z których

(7)

uczeń korzystał. Prace dodatkowe oceniane są w skali: celujący, bardzo dobry, dobry lub za pomocą plusów.

6. Udział w konkursach

Uczniowie, którzy brali udział w konkursach historycznych pozaszkolnych i otrzymali przynajmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, otrzymują ocenę celującą (ocenianie bieżące). Jeśli uczeń został laureatem lub finalistą konkursu historycznego na szczeblu co najmniej powiatowym, może otrzymać ocenę śródroczną i roczną celującą, pod

warunkiem uzyskiwania odpowiednich ocen cząstkowych.

VIII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

1. Osiągnięcia ucznia są notowane w dzienniku za pomocą następujących oznaczeń:

- sprawdzian - S, - test - T,

- kartkówka - KR

- odpowiedź ustna - ODP., - praca domowa - ZD, - tekst źródłowy - TZ,

- praca z mapą - M,

- aktywność - A, - praca dodatkowa - D,

- udział w konkursie - KS .

2. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.

3. W ocenianiu stosuje się następującą skalę:

6 - celujący 5 - bardzo dobry 4 - dobry

3 - dostateczny 2 - dopuszczający 1 – niedostateczny

4. Przy wystawianiu ocen bieżących i oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wykluczeniem oceny celującej i niedostatecznej.

5. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1- 6.

6. W ciągu semestru przy jednej godzinie zajęć tygodniowo, uczeń powinien uzyskać przynajmniej dwie oceny a w przypadku dwóch godzin zajęć tygodniowo minimum trzy oceny z odpowiedzi ustnej.

7. Oceny ze sprawdzianów i testów wpisywane są kolorem czerwonym.

IX. Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej semestralnej i rocznej:

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej semestralnej i rocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe uzyskane ze wszystkich form aktywności ucznia.

2. Nauczyciel ustala klasyfikacyjną ocenę semestralną lub roczną dokonując zestawienia osiągnięć i postępów ucznia.

(8)

3. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę bieżące oceny ucznia z poszczególnych obszarów działalności:

- prace pisemne,

- odpowiedzi ustne i kartkówki, - aktywność na zajęciach,

- prace domowe, - prace dodatkowe,

- osiągnięcia w konkursach historycznych,

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze szczególnie pod uwagę systematyczność pracy ucznia w całym semestrze (roku).

5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest na podstawie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i cząstkowych ocen uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze.

6. Oceny klasyfikacyjne ustala się jako średnia ważona ocen cząstkowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące średniej ważonej znajdują się w statucie szkoły.

7. Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica, uzasadnić ustaloną ocenę.

8. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

9. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny wskazujący mocne i słabe strony pracy ucznia.

X. Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował treści podstawowych, koniecznych zawartych w podstawie programowej, - ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, które

uniemożliwiają dalszą naukę, - nie wykazuje chęci poprawienia cząstkowych ocen niedostatecznych,

- nie współpracuje z nauczycielem w celu uzupełnienia braków w wiadomościach, - nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,

- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je uzupełnić,

- wykonuje typowe ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności,

- przejawia gotowość i chęć przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem, - czyta zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze, .

- prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym, - wykonuje typowe ćwiczenia o podstawowym stopniu trudności i niewielkim stopniu

złożoności, - ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela, - zna podstawowe pojęcia historyczne,

- posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej, - próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje, - -

(9)

- odczytuje wydarzenia z osi czasu, - - - - określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,

- współpracuje z nauczycielem, - wykazuje minimalną aktywność na lekcji, - odrabia prace domowe, - poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje

zadania o średnim stopniu trudności i złożoności, - poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,

- wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,

- ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne, - dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, - wykazuje się dużą znajomością dat, - prawidłowo posługuje się osią czasu; zaznacza daty, określa wiek itp.

- poprawnie posługuje się mapą,

- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy, -

- efektywnie współpracuje w zespole i w miarę aktywnie pracuje w grupie, - bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii w danej klasie,

- sprawnie posługuje się wiadomościami; łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, - stosuje chronologię i hierarchię treści,

- rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i wydarzenia historyczne,

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo- politycznych, - potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,

- biegle posługuje się mapą,

- umiejętnie analizuje teksty źródłowe,

- umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach spornych,

- wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- w wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości wykraczające poza granice programowe danej klasy,

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę, - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, - samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania,

- jest zawsze aktywny w czasie zajęć, - wykonuje prace dodatkowe,

- uzyskuje wysokie oceny cząstkowe.

(10)

Postanowienia końcowe:

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO ze szczególnym zwróceniem uwagi na szacunek ucznia do przedmiotu oraz odpowiednią postawę na lekcji.

2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.

3. Przedmiotem oceniania są rożne formy aktywności uczniów.

4. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.

5. Zaliczenie przez ucznia pracy pisemnej jest obowiązkowe.

6. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.

7. W przypadku pisania pracy pisemnej w drugim terminie lub pisania pracy poprawkowej, obowiązują te same kryteria oceniania.

8. Wszystkie ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole do końca danego roku szkolnego.

9. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia nauczycielowi braku pracy domowej lub zeszytu przedmiotowego oraz nieprzygotowania się do zajęć z powodu choroby lub szczególnych okoliczności. Nie dotyczy to ustalonych wcześniej prac pisemnych oraz zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych kartkówek.

10. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.

11. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości i notatki z lekcji, na których był nieobecny.

12. Każdy uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałego tematu lekcji.

13. Jeżeli uczeń będzie nieobecny na lekcji (udział w konkursie, wycieczka szkolna, wyjazd na basen lub lodowisko, zwolnienie z zajęć przez rodzica itp.) jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienie braków (wiadomości, notatki z lekcji, pracy domowej).

14. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach historii i systematycznie przygotowywać się do zajęć.

15. Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce zawiera statut szkoły.

Opracowała Urszula Michalska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej powoduje, że ma on tylko jeden termin, aby napisać zaległą pracę – w terminie poprawkowym, i nie ma możliwości

ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim

Za awans do następnego etapu uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą (Wagę tej oceny ustala nauczyciel w zależności od rodzaju konkursu i osiągnieć ucznia). Za

Ocena pracy w grupie jest dokonywana na podstawie samooceny poszczególnych członków grupy i całej grupy oraz na podstawie obserwacji nauczyciela. Przygotowanie do lekcji

Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników.. Słownictwo z dialogu znajdziesz

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań..

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań..

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację poleceń bez pomocy nauczyciela.. Uczeń zna i stosuje ograniczony