Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części Zamawiającym., zwanym w dalszej części Wykonawcą. z siedzibą NIP:.

Download (0)

Full text

(1)

Umowa - wzór

zawarta w dniu ………..

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1. ………

2. ………

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice NIP: 954-277-00-64

a ………, zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

reprezentowanym przez ………..

z siedzibą ………..

NIP: ……….

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku postępowania o numerze sprawy ……….

przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”

dotycząca pełnienia funkcji biegłego dendrologa na potrzeby postępowań prowadzonych w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2020

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sporządzanie przez Wykonawcę opinii biegłego z zakresu dendrologii – na potrzeby postępowań prowadzonych w Departamencie Ochrony

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2020, zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy złożoną

w postępowaniu.

(2)

2. Określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy warunki sporządzania opinii spełniają minimalne wymagania Zamawiającego.

3. Każdorazowe zlecenie Wykonawcy sporządzenia opinii biegłego będzie określało zakres opinii i inne, niezbędne do jej sporządzenia dane.

4. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych prześle wersję elektroniczną opinii do weryfikacji. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych zgłosi uwagi lub ich brak, a następie Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie kolejnych 7 dni

kalendarzowych w postaci opinii biegłego w 2 egzemplarzach własnym transportem i na własny koszt lub wyśle je pocztą do siedziby Zamawiającego – budynek przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, pokój 164.

5. Funkcję biegłego w prowadzonych postępowaniach Wykonawca będzie wykonywał

osobiście w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do zawiadomień o udziale Wykonawcy w charakterze biegłego mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

6. Wykonawca – w ramach wynagrodzenia za sporządzenie danej opinii – zobowiązany będzie także do zajęcia stanowiska w przypadku zgłoszenia przez strony postępowania uwag do sporządzonej przez wykonawcę opinii. Stanowisko zostanie przedstawione na piśmie w nakreślonym w toku postępowania terminie.

§ 2

1. Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiający, jako Administrator danych osobowych upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ramach następujących czynności (procesów):

 [97] Wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów.

- w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych

osobowych i sposobów ich zabezpieczeń, również po ustaniu umowy oraz do przestrzegania obowiązujących u Administratora Danych Osobowych instrukcji i procedur związanych z ochroną danych osobowych.

3. Osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych ze strony Wykonawcy będzie

………...

4. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu

dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi

w zakresie działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w okresie od zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 roku, albo do wyczerpania limitu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 4.

1. Realizacja umowy odbywała się będzie w trybie odrębnych zleceń ekspertyz dla

poszczególnych postępowań administracyjnych dokonywanych w formie pisemnej w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia planowanej liczby opinii maksymalnie o 20% - wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem usługi

a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

3. Ustala się ceny poszczególnych usług objętych umową jako:

(3)

a. Sporządzenie opinii biegłego (ryczałt dla jednego drzewa lub krzewu w skupinie o powierzchni do 30 m2) ………… zł brutto.

b. Sporządzenie opinii biegłego (ryczałt dla kolejnego drzewa lub pnia drzewa w ramach jednego postępowania) ……….. zł brutto.

c. Sporządzenie opinii biegłego (ryczałt dla dalszej powierzchni krzewów co 10 m2 powierzchni w ramach jednego postępowania) ………… zł brutto.

d. Sporządzenie opinii biegłego z zastosowaniem dodatkowych środków technicznych (ryczałt dla jednego drzewa) ………..zł brutto.

e. Sporządzenie opinii biegłego z zastosowaniem dodatkowych środków technicznych (ryczałt dla kolejnego drzewa w ramach jednego postępowania) ………zł brutto.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie które nie przekroczy łącznie kwoty brutto ……….…. zł. (słownie: …………. zł.).

5. Wynagrodzenie określone w pkt. 3 i 4, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

6. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy „bez zastrzeżeń” dla

poszczególnych zakresów ekspertyz w trybie określonym w punkcie 3 będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. Faktura powinna być wystawiona na: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski

Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice NIP: 954-277-00-64, REGON:

276254650.

8. Zapłata wynagrodzenia, określonego w pkt 3 i 4, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

9. Płatność będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.).

10. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie swych praw wynikających z niniejszej umowy a w szczególności cesji wierzytelności.

§ 5.

1. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera co najmniej: zakres usługi, ilość, datę i miejsce świadczenia usługi wraz z numerem sprawy której dotyczy, informację o zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych objętych postępowaniem, podpisanie protokołu nastąpi w terminie do 3 dni od dostarczenia opinii.

2. Jako osoby umocowane do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z ramienia Zamawiającego wyznacza się ………. oraz osobę/osób merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie sprawy, której dotyczy zakres usług objętych protokołem, działających łącznie.

3. Jako osobę umocowaną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z ramienia Wykonawcy wyznacza się ………

4. Z chwilą sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego dla każdej ze sporządzonych opinii, Wykonawca przenosi – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy – na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego wykonanego dzieła w postaci opinii biegłego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowanie całości lub części utworu;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie

(4)

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 6

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania opinii, o której mowa w § 1 ust. 4,

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto dla poszczególnego zakresu opinii, o jakim mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W razie pisemnego odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji opinii, o której mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zmawiającemu kary umownej w wysokości 50 % wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 3 odpowiadającej zakresowi danej opinii.

3. W przypadku dwukrotnego odstąpienia Wykonawcy, o jakim mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od dalszej realizacji niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych oraz nakładanie grzywien w trybie przepisów (art. 88) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczących udziału biegłego w postępowaniu.

§ 7.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp, b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy Pzp.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego przepisu podlega unieważnieniu.

3. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

(5)

4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany stanu prawnego. Wówczas dla dalszej realizacji umowy strony zobowiązane są do stosowania odpowiednich przepisów po zmianie.

Ewentualne zmiany kosztów związane z dostosowaniem do nowego stanu prawnego obciążają Wykonawcę.

5. Zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie elementów umowy Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom części zamówienia wskazane w złożonej ofercie (jeśli dotyczy).

4. .W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy rozpozna Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

§ 12.

Załącznikiem do umowy jest wydruk danych rejestrowych spółki lub wpisu CEiDG

Wykonawca Zamawiający

Figure

Updating...

References

Related subjects :