Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa

Pełen tekst

(1)

42-217 Częstochowa

Mapa akustyczna

dla dróg miasta

Częstochowa

po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie

Część opisowa

Zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji w celu wykorzystywania do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem (zgodnie z Załącznikami nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, Dz. U. Nr 187, poz. 1340)

Wykonawca:

Podwykonawcy:

Przeźmierowo, listopad 2016 r.

(2)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejski Zarząd Dróg i Transportu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6 42-217 Częstochowa

PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE

Wykonawca

AkustiX Sp. z o. o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo

Podwykonawca

AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań

Podwykonawca

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław

Podwykonawca

NATURPROJEKT Tomasz Pakuła, ul. Dzieci Warszawy 25B/7, 02-495 Warszawa

ZESPÓŁ AUTORSKI

Kierownik zespołu: dr Piotr Kokowski

Wykonawcy:

• mgr Michał Kowalczuk

• mgr Danuta Nabiałek

• mgr Anna Przewoźnik

• mgr inż. Kajetan Pachucy

• dr Michał Gałuszka

• lic. Jacek Gruszka

• Mgr inż. Przemysław Lewicki

• inż. Grzegorz Szyliński

• Mgr. Inż. Wojciech Waleczek

• Mgr inż. Karol Nowak

• Mgr inż. Dominika Słoboda

• mgr inż. Robert Wańczyk

• mgr Paulina Adamaszek

• mgr Robert Ciesielski

• mgr Bartłomiej Dzierża

• inż. Dorota Kolińska

• mgr Sławomir Kuliś

• mgr Tomasz Pakuła

(3)

SPIS TREŚCI

Część Opisowa

1. Informacje wprowadzające ... 5

1.1. Podstawa opracowania oraz dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania i podmiotu realizującego zadanie ... 5

1.2. Podstawa prawna ... 6

1.3. Podstawowe pojęcia i oznaczenia ... 7

1.4. Rodzaje wykonanych map ... 10

2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie ... 12

2.1. Zakres opracowania ... 15

2.2. Identyfikacja i charakterystyka źródła hałasu ... 18

3. Uwarunkowania akustyczne wynikające ze sposobów zagospodarowania terenów ... 23

4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku ... 28

5. Materiały wyjściowe ... 30

6. Metody wykorzystane do opracowania map akustycznych ... 31

6.1. Wskaźniki oceny hałasu ... 31

6.2. Podstawowe metodyki oraz oprogramowanie ... 34

7. Bazy danych wejściowych ... 39

8. Zestawienie wykorzystanych wyników badań ... 40

9. Kalibracja i walidacja modelu obliczeniowego ... 43

10. Informacje i analizy uprzednio wykonanych map akustycznych ... 46

11. Informacje na temat uprzednio zrealizowanych Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem ... 47

12. Efekty wynikające z podjęcia działań przeciwhałasowych zrealizowanych od poprzedniej edycji map akustycznych i ocena ich efektywności ... 54

12.1. Działania zrealizowane ... 54

12.2. Działania planowane lub w trakcie realizacji ... 56

12.3. Ocena skuteczności planowanych i zrealizowanych działań przeciwhałasowych ... 57

13. Wyniki analiz rozkładu hałasu w środowisku ... 60

13.1. Wyniki analiz rozkładu hałasu na elewacjach budynków na różnych wysokościach ... 61

13.2. Wyniki analiz rozkładu hałasu na elewacjach budynków za ekranami przeciwhałasowymi ... 71

14. Liczba osób, budynków i terenów zagrożonych hałasem ... 74

15. Analiza trendów zmian stanu akustycznego środowiska ... 77

16. Wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem ... 80

16.1. Ocena kosztochłonności i korzyści planowanych działań przeciwhałasowych 80 16.2. Proponowane kierunki zmian sposobu zagospodarowania terenów ... 82

17. Podsumowanie i wnioski ... 83

18. Materiały źródłowe i metodyczne ... 85

19. Zestawienie tabel ... 86

20. Zestawienie rysunków ... 87

(4)

Część Graficzna – Spis map

Lp. Rodzaj mapy (PDF)

1. Mapa emisyjna dla wskaźnika LDWN

2. Mapa emisyjna dla wskaźnika LN

3. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN

4. Mapa imisyjna dla wskaźnika LN

5. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LDWN

6. Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla wskaźnika LN

7. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN

8. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN

9. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN (wykorzystywana do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem) 10. Mapa terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN (wykorzystywana do

informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem)

11. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN

12. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN

13. Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LDWN

14. Mapa przestrzennego rozkładu wartości wskaźnika M LN

15. Mapa kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego dla hałasu

Załączniki do części opisowej – w wersji elektronicznej na płycie DVD

Lp. Nazwa pliku lub katalogu

1. Sprawozdania do Komisji Europejskiej

2. Sprawozdania i wyniki z pomiarów hałasu i ruchu (PDF)

3. Róże wiatru z okresu 2006 – 2015 z wybranych terminów pomiarowych dla Częstochowy

4. Warunki meteorologiczne sprzyjające rozprzestrzenianiu się dźwięku na obszarze Częstochowy

Dane GIS – model danych – w wersji elektronicznej na płycie DVD

Lp. Nazwa pliku lub katalogu

1. Model wektorowy (SHP) 2. Model rastrowy (TIFF+TWF)

(5)

1. Informacje wprowadzające

1.1. Podstawa opracowania oraz dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania i podmiotu realizującego zadanie

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 271/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku, zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie, reprezentowanym przez Dyrektora MZDiT mgr Mariusza Sikorę oraz Zastępcę Dyrektora MZDiT mgr inż. Piotra Kurkowskiego, a firmą AkustiX Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu dr Tomasza Kaczmarka.

Podwykonawcami zadania są AECOM Polska Sp. z o.o., LEMITOR Ochrona Środowiska SP. z o.o. oraz NATURPROJEKT Tomasz Pakuła.

Informacje adresowe i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za realizację mapy akustycznej oraz wykonawców tej mapy przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Dane identyfikacyjne podmiotów odpowiedzialnych za realizację mapy akustycznej Lp. Typ jednostki Nazwa jednostki Dane adresowe i kontaktowe

1.

Podmiot

odpowiedzialny za realizację mapy akustycznej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6 42-217 Częstochowa

tel. 34 366 43 37 http://www.mzd.czest.pl email: mzd@mzd.czest.pl

2.

Podmiot

wykonujący mapę akustyczną

AkustiX sp. z o. o. (lider Konsorcjum)

ul. Wiosny Ludów 54 62-081 Przeźmierowo http://www.akustix.pl e-mail: poczta@akustix.pl tel. +48 61 625 68 00 fax +48 61 624 37 52

3.

Podwykonawcy

AECOM Polska Sp. z o.o.

ul. Chłapowskiego 29 60-965 Poznań tel: +48 22 427 37 00 faks: +48 22 427 37 01

4. LEMITOR Ochrona

Środowiska Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 40 51-162 Wrocław

http://www.lemitor.com.pl e-mail: biuro@lemitor.com.pl tel./faks: 71 325 25 90, 326 02 40, 372 79 02

5. NATURPROJEKT Tomasz

Pakuła

ul. Dzieci Warszawy 25B/7 02-495 Warszawa

http://www.naturprojekt.pl/

e-mail: biuro@naturprojekt.pl tel. +48 22 290 53 83, 603 783 098

(6)

1.2. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące akty prawne:

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.: Dz.

U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.);

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.);

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 655 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.

poz. 112)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz.164)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN, (Dz. U. Nr 215, poz. 1414)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498)

• Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku („Dyrektywa”);

(7)

1.3. Podstawowe pojęcia i oznaczenia

Poniżej zestawiono podstawowe oznaczenia, pojęcia i definicje stosowane w tym opracowaniu (na podstawie POŚ i Dyrektywy):

GIS – system informacyjny, który służy do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz wizualizacji danych odniesionych przestrzennie do powierzchni ziemi. Dane GIS przechowywane są w bazie danych w postaci zbioru warstw tematycznych wzajemnie powiązanych relacjami przestrzennymi.

Hałas w środowisku – (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej.

W przypadku ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzana jest w art. 3 definicja ogólna hałasu, czyli dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.

LAeq - Równoważny poziom hałasu.

LAeq D - (zgodnie z art. 112 a, pkt 2, lit. a) POŚ) równoważny poziom hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200).

LAeq N - (zgodnie z art. 112 a, pkt 2, lit. b) POŚ) równoważny poziom hałasu dla pory nocy (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

LDWN (Lden) - Długookresowy średni poziom dźwięku A (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej) wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz.

1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

LN (Lnight) - Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00 (wskaźnik hałasu dla pory nocnej)

Natężenie ruchu – liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce czasu.

MPZP – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar ciszy w obrębie aglomeracji – wg. art. 3 Dyrektywy, oznacza obszar, którego granice wyznacza właściwy organ, na przykład obszar, w którym narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej wartości LDWN lub innego odpowiedniego wskaźnika hałasu wyznaczonego przez Państwo Członkowskie.

Ocena - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza dowolną metodę stosowaną do obliczania, przewidywania, szacowania albo pomiaru wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków.

(8)

Plany działań - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznaczają plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu oraz, w razie potrzeby, zarządzania działaniami zmniejszającymi poziom hałasu. W ustawie Prawo ochrony środowiska pod tym pojęciem funkcjonuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.

Planowanie akustyczne - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza działania wpływające na przyszły hałas poprzez wykorzystanie środków, takich jak planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu i sieci drogowej, inżynieria systemów transportowych, zmniejszenie hałasu przez stosowanie środków z zakresu izolacji dźwiękowej i przez kontrolę źródeł pod kątem hałasu oraz monitoring.

POŚ – ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Równoważny poziom hałasu - (zgodnie z art. 3, pkt 32 b) POŚ) oznacza wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską Normą.

Średni dobowy ruch w roku (SDR) - liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu jednego roku.

SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Sporządzanie mapy hałasu – na podst. art. 3 Dyrektywy oznacza przedstawianie na mapie rozkładu wskaźnika hałasu, dla danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia obowiązujących wartości granicznych dla zabudowy lub terenu, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości wskaźnika na analizowanym obszarze.

Strategiczna mapa hałasu - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza mapę, opracowaną do celów całościowej oceny narażenia na hałas zabudowy lub obszaru z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów prezentacji ogólnych prognoz dla danego obszaru.

Wskaźnik hałasu - (na podstawie art. 3 Dyrektywy) oznacza wartość, stosowaną do określenia hałasu w środowisku.

Wartość graniczna (dopuszczalna) – na podst. art. 3 Dyrektywy oznacza wartość LDWN lub LN, po przekroczeniu której właściwe władze są obowiązane rozważyć wprowadzenie środków łagodzących. Dopuszcza się różnicowanie wartości granicznych według różnych rodzajów hałasu (od ruchu kołowego, szynowego, lotniczego, z działalności przemysłowej, etc.), różnego rodzaju terenu i różnej wrażliwości mieszkańców na hałas. Dopuszcza się także ich różnicowanie

(9)

w zależności od istniejącej sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku, gdy nastąpiła zmiana sytuacji w zakresie źródła hałasu lub wykorzystania terenu).

Wskaźnik M – wskaźnik pozwalający na ustalenie kolejności realizacji zadań w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem (POH). Sposób wyznaczania wartości wskaźnika M został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).

(10)

1.4. Rodzaje wykonanych map

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340), w części graficznej dokumentacji, dla analizowanego źródła hałasu, tj. hałasu drogowego, przedstawiono następujące mapy:

• Mapa emisyjna dla LDWN

• Mapa emisyjna dla LN

Mapa prezentująca poziom emitowanego dźwięku wyrażony w postaci wskaźników LDWN i LN. Mapa prezentuje rozmieszczenie izolinii poziomu imisji dźwięku dla wskaźników LDWN i LN w sytuacji niezakłóconego rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań terenowych i przeszkód w propagacji hałasu.

• Mapa imisyjna dla LDWN

• Mapa imisyjna dla LN

Mapa obrazująca stan akustyczny środowiska wyrażony wskaźnikiem LDWN

i LN w postaci barwnych stref, ilustrujących przedziały zakresu imisji. Mapa uwzględnia w pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan i sposób jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne warunki meteorologiczne. Mapa prezentuje również obiekty chronione akustycznie.

• Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN

• Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LN

Mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN na rozpatrywanym obszarze w zależności od sposobu zagospodarowania terenu.

• Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LDWN

• Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LN

Mapa prezentująca wielkość przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN, określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska, wyrażona w postaci obszarów odpowiadających zróżnicowanym przedziałom przekroczeń. Wykonano mapę prezentującą przekroczenia wartości dopuszczalnych w przedziałach co 5 dB oraz mapę w przedziałach co 10 dB.

(11)

• Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LDWN

• Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LN

Mapa prezentująca przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika M dla wskaźników LDWN i LN, wyznaczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (POH).

• Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LDWN

• Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LN

Mapa zagrożeń akustycznych w odniesieniu do liczby osób eksponowanych na hałas, wyznaczona dla wskaźników LDWN i LN, powstająca przez analizę rozkładu liczby osób mieszkających w poszczególnych strefach imisji dźwięku.

• Mapa zawierająca proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego

Mapa prezentująca rozmieszczenie obszarów i obiektów objętych ochroną akustyczną w środowisku zewnętrznym (na podst. ustawy POŚ) oraz przestrzenny zasięg stref proponowanego ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikający z występowania wysokich wartości imisji dźwięku.

Wszystkie wymienione wyżej mapy zostały przedstawione w załącznikach graficznych. Mapy zostały wydrukowane na arkuszach, przedstawiających oddziaływanie hałasu na dany obszar miasta (miasto Częstochowa zostało podzielone na 17 sekcji).

Uwaga

Kształty obszarów wyznaczonych izoliniami poziomów hałasu w różnych mapach tematycznych (np. mapa imisyjna i mapa przekroczeń) nie muszą się pokrywać.

Rozbieżność ta wynika z konieczności zachowania zgodności prezentowanych wyników obliczeń z wymaganiami formalnymi. Przedziały imisji hałasu i przedziały przekroczeń wartości dopuszczalnych przedstawiane są, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.

U. 2007, nr 187, poz. 1340), co 5 decybeli, w przedziałach wyznaczonych przez wielokrotność liczby 5 (50, 55, 60 dB, itd.). Z drugiej strony, dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U.

2014, poz. 112), nie pokrywają się z wielokrotnością liczby 5. Dla przykładu, jeśli wartość dopuszczalna wynosi 68 dB to przekroczenie zaczyna się w ok. połowie przedziału imisji 65 - 70 dB, tj. zaczyna się od poziomu hałasu 68 dB, którego izolinii nie widać ze względu na konieczność prezentacji w ww. przedziałach, tj. co 5 dB.

(12)

2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Zasięg terytorialny opracowania obejmuje obszar zawarty w granicach administracyjnych Częstochowy, będącej miastem na prawach powiatu, znajdującej się województwie śląskim. Miasto, w którym mieszka ok. 227,3 tys. osób, zajmuje powierzchnię ok. 160 km2, a gęstość zaludnienia wynosi ok. 1 423 osób na km2 (stan ludności na 30.06.2016 – dane pochodzą ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego - http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx).

Częstochowa podzielona jest na 20 dzielnic:

• Błeszno,

• Częstochówka – Parkitka,

• Dźbów,

• Gnaszyn – Kawodrza,

• Grabówka,

• Kiedrzyn,

• Lisiniec,

• Mirów,

• Ostatni Grosz,

• Podjasnogórska,

• Północ,

• Raków,

• Stare Miasto,

• Stradom,

• Śródmieście,

• Trzech Wieszczów,

• Tysiąclecie,

• Wrzosowiak,

• Wyczerpy – Aniołów,

• Zawodzie – Dąbie.

W Częstochowie znajduje się 47 osiedli, których lokalizacja została przedstawiona na Rys. 1.

(13)

Rys. 1. Podział administracyjny Częstochowy

Na terenie Częstochowy znajdują się:

• 3 żłobki,

• 114 przedszkoli,

• 58 szkół podstawowych,

• 40 gimnazjów,

• 52 szkoły ponadgimnazjalne (16 liceów, 15 techników, 3 ogólnokształcące szkoły artystyczne, 18 szkół zawodowych)

• 8 szkół specjalnych,

• 27 szkół policealnych,

(14)

• 2 domy dziecka,

• 4 ośrodki pomocy społecznej,

• 6 szpitali.

Podstawowe dane statystyczne dla Częstochowy dot. mieszkalnictwa:

• liczba mieszkań – 98,1 tys. (informacja z opracowania „Województwo Śląskie.

Podregiony, powiaty, gminy” Urzędu Statystycznego w Katowicach, stan na 31.12.2014)

• powierzchnia użytkowa mieszkań – 6063,1 tys. m2. (informacja z opracowania

„Województwo Śląskie. Podregiony, powiaty, gminy” Urzędu Statystycznego w Katowicach, stan na 31.12.2014)

Całkowita powierzchnia gruntów w Częstochowie to około 16 tys. ha. Poniżej przedstawiono sposoby użytkowania gruntów, w kolejności od zajmujących największą powierzchnię:

• grunty zabudowane i zurbanizowane,

• użytki rolne,

• grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,

• tereny różne,

• nieużytki, grunty pod wodami,

• użytki ekologiczne.

Sieć drogowa Częstochowy składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drogi krajowe przebiegające przez miasto to:

• DK nr 1: Sosnowiec k. Strykowa – Łódź – Tuszyn – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Dąbrowa Górnicza – Tychy – Pszczyna – Bielsko-Biała

• DK nr 43: Wieluń – Kłobuck – Częstochowa

• DK nr 46: Kłodzko – Nysa – Opole – Lubliniec – Częstochowa – Szczekociny

• DK nr 91: Gdańsk – Tczew – Piotrków Trybunalski – Kamieńsk – Radomsko – Częstochowa

DK nr 1 jest jednocześnie drogą o randze europejskiej E75.

Przez Częstochowę przebiega także 5 dróg o znaczeniu wojewódzkim:

• droga wojewódzka nr 483: Łask – Szczerców – Nowa Brzeźnica – Częstochowa,

• droga wojewódzka nr 491: Działoszyn – Łobodno – Częstochowa,

• droga wojewódzka nr 494: Bierdzany – Olesno – Wręczyca Wielka – Częstochowa,

(15)

• droga wojewódzka nr 786: Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno – Ruda Strawczyńska – Kielce,

• droga wojewódzka nr 908: Częstochowa – Tarnowskie Góry.

Na terenie Częstochowy działa komunikacja miejska, wśród której do ruchu drogowego włączają się 32 linie autobusowe obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie.

2.1. Zakres opracowania

W zakresie opracowania mapy akustycznej znalazły się drogi o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie, które wymieniono w Tab. 2, a ich lokalizację przedstawiono na Rys. 2.

Tab. 2. Zestawienie ulic objętych mapą akustyczną

L.p. Ulice objęte mapą akustyczną

Nazwa ulicy Odcinek ulicy

1 Al. Wojska Polskiego gr. miasta - Al. Marszałkowska

2 Al. Wojska Polskiego Al. Marszałkowska - Al. Warszawska

3 Al. Wojska Polskiego Warszawska - Al. Jana Pawła II

4 Al. Wojska Polskiego Jana Pawła II - Legionów

5 Al. Wojska Polskiego Legionów - Krakowska

6 Al. Wojska Polskiego Krakowska - Jagiellońska

7 Al. Wojska Polskiego Jagiellońska - Bugajska

8 Al. Wojska Polskiego Bugajska - gr. miasta

9 Warszawska Al. Jana Pawła II - DK1

10 Warszawska DK1 - Batalionów Chłopskich

11 Rędzińska Batalionów Chłopskich - gr. miasta

12 Przejazdowa / Główna -

13 Św. Jadwigi Główna - Św. Rocha

14 Św. Krzysztofa Św. Rocha - Okulickiego

15 Okulickiego Św. Krzysztofa - Szajnowicza Iwanowa

16 Szajnowicza Iwanowa Okulickiego - Jana Pawła II

17 Jana Pawła II Szajnowicza Iwanowa - DK1

18 Św. Rocha gr. miasta - Wręczycka

19 Okulickiego Wręczycka - Św. Krzysztofa

20 Św. Barbary Św. Jadwigi - Św. Kazimierza

21 Pułaskiego Kopernika - Boh. Monte Cassino

22 Boh. Monte Cassino Pułaskiego - Jagiellońska

23 Jagiellońska Boh. Monte Cassino - DK1

24 Ludowa Młodości - Kisielewskiego

25 Kisielewskiego Ludowa - Wyzwolenia

26 Armii Krajowej Wyzwolenia - Jana Pawła II

27 Sejmowa gr. miasta - Ludowa

28 Wręczycka Dobrzyńska - Św. Rocha

29 Powstańców Warszawy / Dźbowska Leśna - Sabinowska

30 Sabinowska Dźbowska - Jagiellońska

31 Jagiellońska Sabinowska - Boh. Monte Cassino

32 Wyzwolenia Kisielewskiego - Fieldorfa Nila

33 Michałowskiego Wyzwolenia - Fieldorfa Nila

34 Sosabowskiego Fieldorfa Nila - Wyzwolenia

(16)

L.p. Ulice objęte mapą akustyczną

Nazwa ulicy Odcinek ulicy

35 Pileckiego Michałowskiego - Al. Marszałkowska

36 Fieldorfa Nila Michałowskiego - Wały Dwernickiego

37 Obr. Westerplatte Armii Krajowej - Szajnowicza Iwanowa

38 Szajnowicza Iwanowa Obr. Westerplatte - Okulickiego

39 Dekabrystów Szajnowicza - Cmentarna

40 Al. NMP Wolności - Warszawska

41 Sobieskiego Nowowiejskiego - Wolności

42 Łódzka Św. Rocha - Okulickiego

43 Św. Rocha Wręczycka - Łódzka

44 Jana Pawła II Łódzka - Szajnowicza-Iwanowa

45 Dąbrowskiego Jana Pawła II - Al. NMP

46 Kilińskiego Jana Pawła II - Al. NMP

47 Popiełuszki / Pułaskiego Jana Pawła II - Kopernika

48 Nowowiejskiego Al. NMP - Sobieskiego

49 Śląska Al. NMP - Sobieskiego

50 Korczaka Sobieskiego - Boh. Monte Cassino

51 Boh. Monte Casino Sobieskiego - Pułaskiego

52 Kościuszki Jana Pawła II - Al. NMP

53 Wolności Al. NMP - 1. Maja

54 1 Maja Boh. Monte Cassino - Niepodległości

55 Krakowska Al. NMP - DK1

56 Katedralna Ogrodowa - Krakowska

57 Al. Niepodległości 1 Maja - Jagiellońska

58 Al. Pokoju DK1 - Łukasińskiego

59 Legionów DK1 - Brzyszowska

60 Jesienna / Rakowska Grzybowska - DK1

61 11 listopada Jagiellońska - Jesienna

62 Żyzna Dźbowska - Poselska

63 Piastowska Zaciszańska - Sabinowska

64 Faradaya Legionów - Mirowska

65 Bór Al. Niepodległości - DK1

66 Wilsona Al. NMP - Garibaldiego

67 Al. Marszałkowska Pileckiego - DK1

68 Wały Dwernickiego Cmentarna - DK1

69 Mirowska Warszawska - Faradaya

(17)

Rys. 2. Ulice na terenie Częstochowy objęte mapą akustyczną 2016

(18)

2.2. Identyfikacja i charakterystyka źródła hałasu

W ramach niniejszego opracowania analizą objęto hałas drogowy, którego źródłem są poruszające się pojazdy samochodowe. Poziom hałasu drogowego generowanego podczas ruchu pojazdów zależy od wielu czynników, m.in. od:

• prędkości ruchu – im większa prędkość ruchu tym hałas drogowy większy,

• rodzaju i stanu technicznego nawierzchni jezdni,

• rodzaju ruchu – ruch płynny (jednostajny), ruch niejednostajny,

• rodzaju pojazdów samochodowych,

• struktury ruchu (liczby pojazdów lekkich i ciężkich),

• położenia drogi (droga na nasypie, w wykopie, w poziomie terenu) oraz ukształtowania terenu,

• rodzaj pokrycia terenu pomiędzy źródłem hałasu (drogą) a punktem obserwacji.

W celu określenia poziomu hałasu wokół przedmiotowych odcinków dróg, należy dysponować informacjami o poszczególnych czynnikach/parametrach, które decydują o hałasie. Poniżej przedstawiono i omówiono poszczególne parametry.

Natężenie ruchu

Natężenie ruchu pojazdów samochodowych na potrzeby niniejszego opracowania określono na podstawie:

• danych dostarczonych od Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie

• całodobowych pomiarów natężenia ruchu towarzyszącym pomiarom hałasu wykonanym w 75 punktach pomiarowych w 2016 roku przez Laboratorium Badawcze Akustix oraz Laboratorium Badawcze LEMITOR.

Do wykonania modelowania akustycznego wprowadzono średniogodzinowe natężenia ruchu dla pojazdów lekkich i ciężkich – w poszczególnych okresach doby, tj. w porze dziennej (od 6.00 do 18.00), w porze wieczornej (od 18.00 do 22.00) oraz w porze nocnej (od 22.00 do 6.00).

Udział procentowy poszczególnych pór doby ustalono na podstawie zmierzonego rozkładu dobowego, wyznaczonego podczas ww. pomiarów całodobowych, wykonanych na potrzeby niniejszej mapy akustycznej.

Natężenie ruchu przyjęte do obliczeń akustycznych wraz udział procentowym poszczególnych pojazdów w poszczególnych porach doby, przedstawiono w Tab. 3.

(19)

Tab. 3. Natężenie ruchu na analizowanych drogach przyjęte do obliczeń akustycznych

L.p. Ulice objęte mapą akustyczną SDR

[poj./dobę]

Procentowy udział pojazdów w SDR [%]

Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy

Nazwa ulicy Odcinek ulicy PL PC PL PC PL PC

1 Al. Wojska Polskiego Al. Marszałkowska - Al. Warszawska 43063 53 13 15 4 8 7

2 Al. Wojska Polskiego Bugajska - gr. miasta 50279 55 12 15 4 7 6

3 Al. Wojska Polskiego gr. miasta - Al. Marszałkowska 39809 49 15 14 5 8 8

4 Al. Wojska Polskiego Jagiellońska - Bugajska 65101 55 12 15 4 7 6

5 Al. Wojska Polskiego Jana Pawła II - Legionów 62829 58 11 15 3 8 6

6 Al. Wojska Polskiego Krakowska - Jagiellońska 64770 60 10 16 2 7 5

7 Al. Wojska Polskiego Legionów - Krakowska 55035 58 11 15 3 8 6

8 Al. Wojska Polskiego Warszawska - Al. Jana Pawła II 55684 55 12 15 4 8 6

9 Warszawska Al. Jana Pawła II - DK1 19120 70 8 14 1 5 1

10 Warszawska DK1 - Batalionów Chłopskich 19355 72 4 16 1 7 1

11 Rędzińska Batalionów Chłopskich - gr. miasta 10064 71 4 16 1 7 1

12 Przejazdowa / Główna - 15600 69 9 12 2 6 2

13 Św. Jadwigi Główna - Św. Rocha 11353 69 8 14 2 5 2

14 Św. Krzysztofa Św. Rocha - Okulickiego 8408 65 9 16 2 6 2

15 Okulickiego Św. Krzysztofa - Szajnowicza Iwanowa 29210 70 7 15 1 5 2

16 Szajnowicza Iwanowa Okulickiego - Jana Pawła II 22563 68 7 16 1 6 2

17 Jana Pawła II Szajnowicza Iwanowa - DK1 35033 67 5 19 1 6 2

18 Św. Rocha gr. miasta - Wręczycka 17300 67 6 16 1 10 1

19 Okulickiego Wręczycka - Św. Krzysztofa 17270 73 5 16 1 4 1

20 Św. Barbary Św. Jadwigi - Św. Kazimierza 10940 67 8 13 2 8 1

21 Pułaskiego Kopernika - Boh. Monte Cassino 23712 73 4 13 1 9 1

22 Boh. Monte Cassino Pułaskiego - Jagiellońska 26372 35 2 11 1 49 3

23 Jagiellońska Boh. Monte Cassino - DK1 26100 69 8 13 1 7 1

24 Ludowa Młodości - Kisielewskiego 12557 68 6 17 1 7 1

25 Kisielewskiego Ludowa - Wyzwolenia 14643 66 6 19 1 7 1

26 Armii Krajowej Wyzwolenia - Jana Pawła II 24088 68 4 20 1 6 1

27 Sejmowa gr. miasta - Ludowa 9020 69 6 16 1 7 1

28 Wręczycka Dobrzyńska - Św. Rocha 13879 71 5 16 1 6 1

29 Powstańców Warszawy /

Dźbowska Leśna - Sabinowska 12741 72 10 11 1 6 1

30 Sabinowska Dźbowska - Jagiellońska 18863 69 9 15 1 6 1

(20)

L.p. Ulice objęte mapą akustyczną SDR [poj./dobę]

Procentowy udział pojazdów w SDR [%]

Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy

Nazwa ulicy Odcinek ulicy PL PC PL PC PL PC

31 Jagiellońska Sabinowska - Boh. Monte Casino 25827 70 5 13 1 11 1

32 Wyzwolenia Kisielewskiego - Fieldorfa Nila 18467 76 2 17 0 6 0

33 Michałowskiego Wyzwolenia - Fieldorfa Nila 18074 71 4 19 1 5 1

34 Sosabowskiego Fieldorfa Nila - Wyzwolenia 11539 55 11 18 2 13 2

35 Pileckiego Michałowskiego - Al. Marszałkowska 15472 74 1 19 0 6 0

36 Fieldorfa Nila Michałowskiego - Wały Dwernickiego 10396 72 3 18 1 6 0

37 Obr. Westerplatte Armii Krajowej - Szajnowicza Iwanowa 17774 76 2 17 0 6 0

38 Szajnowicza Iwanowa Obr. Westerplatte - Okulickiego 20820 73 2 20 0 5 0

39 Dekabrystów Szajnowicza - Cmentarna 17938 74 4 15 1 6 0

40 Al. NMP Wolności - Warszawska 16336 72 3 16 1 7 1

41 Sobieskiego Nowowiejskiego - Wolności 9699 71 9 13 2 4 1

42 Łódzka Św. Rocha - Okulickiego 9614 72 1 20 0 7 0

43 Św. Rocha Wręczycka - Łódzka 21211 68 6 16 1 8 1

44 Jana Pawła II Łódzka - Szajnowicza-Iwanowa 22736 70 6 17 1 6 1

45 Dąbrowskiego Jana Pawła II - Al. NMP 12892 77 4 14 1 4 0

46 Kilińskiego Jana Pawła II - Al. NMP 14101 78 3 14 1 4 0

47 Popiełuszki / Pułaskiego Jana Pawła II - Kopernika 26481 78 3 14 1 4 1

48 Nowowiejskiego Al. NMP - Sobieskiego 10991 76 3 15 1 5 0

49 Śląska Al. NMP - Sobieskiego 13159 79 2 14 0 4 0

50 Korczaka Sobieskiego - Boh. Monte Cassino 8378 76 2 16 0 6 0

51 Boh. Monte Casino Sobieskiego - Pułaskiego 13450 75 2 16 0 6 0

52 Kościuszki Jana Pawła II - Al. NMP 23500 71 5 15 1 6 1

53 Wolności Al. NMP - 1. Maja 20216 67 9 14 2 7 2

54 1 Maja Boh. Monte Cassino - Niepodległości 11275 70 8 14 1 7 1

55 Krakowska Al. NMP - DK1 12590 72 7 15 2 3 1

56 Katedralna Ogrodowa - Krakowska 10251 78 4 12 1 4 1

57 Al. Niepodległości 1 Maja - Jagiellońska 23563 73 3 17 1 5 1

58 Al. Pokoju DK1 - Łukasińskiego 12492 65 9 19 2 5 0

59 Legionów DK1 - Brzyszowska 17544 69 6 11 1 12 1

60 Jesienna / Rakowska Grzybowska - DK1 8434 78 3 13 0 5 1

61 11 listopada Jagiellońska - Jesienna 14718 68 5 17 1 8 1

62 Żyzna Dźbowska - Poselska 9443 72 6 12 1 8 1

63 Piastowska Zaciszańska - Sabinowska 8941 72 5 17 1 6 0

(21)

L.p. Ulice objęte mapą akustyczną SDR [poj./dobę]

Procentowy udział pojazdów w SDR [%]

Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy

Nazwa ulicy Odcinek ulicy PL PC PL PC PL PC

64 Faradaya Legionów - Mirowska 11833 73 8 12 1 6 1

65 Bór Al. Niepodległości - DK1 9441 77 2 14 0 6 0

66 Wilsona Al. NMP - Garibaldiego 9441 78 4 12 1 4 1

67 Al. Marszałkowska Pileckiego - DK1 11921 76 3 15 0 5 0

68 Wały Dwernickiego Cmentarna - DK1 10898 69 4 19 0 8 0

69 Mirowska Warszawska - Faradaya 9401 73 5 14 1 6 1

(22)

Prędkość ruchu

Prędkość jest jednym z podstawowych parametrów determinujących hałas generowany przez samochody. W poniższej tabeli przedstawiono zmianę poziomu emisji hałasu drogowego, wyrażonego przez wielkość poziomu mocy akustycznej dla pojazdów lekkich i ciężkich, wywołaną zmiana prędkości. Jak widać zmiana prędkości, np. z 70 do 90 km/godz., oznacza wzrost poziomu hałasu o 2,2 dB – dla pojazdów lekkich oraz 2,1 dB – dla pojazdów ciężkich. Analiza ta pokazuje, że przyjęcie precyzyjnych i wiarygodnych wartości prędkości jest kluczowe w kontekście wiarygodności mapy akustycznej.

Tab. 4. Poziom mocy akustycznej, dla pojazdów lekkich i ciężkich, na nawierzchni typu asfaltobeton, dla kilku wybranych prędkości ruchu (na podstawie R. Makarewicz

„Hałas w środowisku”) Kategoria

pojazdów

Poziom mocy akustycznej, LWA [dB]

V = 30 km/godz. V = 50 km/godz. V = 70 km/godz. V = 90 km/godz.

Pojazdy

lekkie 96,7 99,9 103,7 105,9

Pojazdy

ciężkie 106,0 111,1 113,1 115,2

Prędkość pojazdów na poszczególnych odcinkach analizowanych dróg przyjęto na podstawie całodobowym pomiarów hałasu drogowego, którym towarzyszył pomiar prędkości pojazdów. Dodatkowo, na rondach przyjęto prędkość pojazdów lekkich równą 35 km/h, a pojazdów ciężkich – 30 km/h.

Rodzaj ruchu

Wielkość hałasu drogowego zależy również od płynności ruchu pojazdów samochodowych. Hałas generowany podczas przyspieszania (np. podczas odjazdu ze skrzyżowania) jest większy niż hałas generowany w ruchu jednostajnym.

W obliczeniach akustycznych, dla analizowanego terenu, przyjęto rodzaj ruchu określony w metodyce referencyjnej jako ruch równomierny.

Rodzaj i stan nawierzchni drogi

Rodzaj i stan nawierzchni drogi ma wpływ na emisję hałasu drogowego.

W niniejszej mapie akustycznej, przyjęto, że większość odcinków ulic wykonana jest z tradycyjnej nawierzchni asfaltowej (tzw. beton asfaltowy) oraz znajdują się w dobrym stanie. Dla odcinków, dla których lepszą zgodność pomiędzy wartościami obliczonymi i pomiarowymi uzyskiwano dla innego rodzaju lub stanu nawierzchni, została ona odpowiednio zmieniona. W obliczeniach propagacji hałasu przyjęto, że nawierzchnia drogi jest akustycznie twarda (G=0).

(23)

3. Uwarunkowania akustyczne wynikające ze sposobów zagospodarowania terenów

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), oceny czy teren należy do terenów wymagających ochrony przed hałasem, dokonuje się na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu. Do terenów, dla których określa się dopuszczalne poziomy hałasu należą tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe oraz rekreacyjno – wypoczynkowe.

W przypadku, gdy dla określonych terenów nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 115 Ustawy POŚ, właściwe organy dokonują oceny, czy omawiany obszar należy do wyżej wymienionych rodzajów terenów chronionych, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów.

Sposób zagospodarowania terenów na analizowanym obszarze określono na podstawie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które pozyskano na potrzeb niniejszego opracowania, a w przypadku ich braków – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Na ich podstawie powstała wyjściowa warstwa z obszarami podlegającymi ochronie.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 Ustawy POŚ, ochronie podlegają jedynie tereny faktycznie zagospodarowane. W związku z tym, warstwa z ustaleniami z MPZP i SUiKZP została poddana analizie. Na podstawie informacji o budynkach mieszkalnych z bazy BDOT oraz ortofotomapy, tereny chronione akustycznie wg dokumentów planistycznych, a które nie są faktycznie zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem wyłączono z ochrony. Ponadto, tereny niechronione wg dokumentów planistycznych, a zagospodarowane faktycznie, w sposób wymagający ochrony – dodano do analizy. Tereny objęte analizą, ostatecznie zakwalifikowane jako chronione akustycznie, przedstawiono na Rys. 4.

Tereny objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiono na Rys. 3. Wykaz dokumentów uchwalających MPZP, znajdujących się w otoczeniu analizowanych dróg i wykorzystanych w mapie akustycznej, zestawiono w Tab. 5. W tabeli, do poszczególnych uchwał przypisano numer odpowiadającego im planu z rysunku.

(24)

Rys. 3. Obszary objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Częstochowy. Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/3215,miejscowe-plany- zagospodarowania-przestrzennego.html

Tab. 5. Wykaz uchwalonych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenach w otoczeniu analizowanych w mapie akustycznej dróg

Lp. Dokument uchwalający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr planu na Rys. 1

1

Uchwała nr 351/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ośrodka

usługowego w dzielnicy Parkitka

2

2 Uchwała Nr 817/LXII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy 3 3 Uchwała Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 4

(25)

Lp. Dokument uchwalający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr planu na Rys. 1

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Kucelin Łąki w Częstochowie

4

Uchwała Nr 230/XXI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w

rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego w Częstochowie

6

5

Uchwała nr 997/LXI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb połączenia komunikacyjnego projektowanego węzła drogowego na drodze krajowej Nr 1 (Aleja

Wojska Polskiego) z projektowanym północnym korytarzem - połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy

13

6 Uchwała nr 1015/LXII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2006 roku w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy 14 7

Uchwała nr 66/VIII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy

Kanonierów w dzielnicy Stradom w Częstochowie

17

8

Uchwała nr 223/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic

Lwowskiej i Bytomskiej w Częstochowie

19

9

Uchwała nr 224/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy

Grabówka w rejonie ulic: Goździków, Św. Rocha i Ikara w Częstochowie

20

10

Uchwała nr 280/XXIV/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:

Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej w Częstochowie

22

11

Uchwała nr 540/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w

rejonie ulic: Legionów, Hallera i Złotej w Częstochowie

24

12

Uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy

Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie

25

13

Uchwała nr 727/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy

miasta

26

14

Uchwała nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy

Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta

28

15

Uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie

w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej

29

16

Uchwała nr 212/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:

Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie

30

17

Uchwała nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie

w dzielnicy Częstochówka - Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej

31

18

Uchwała nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i

Focha

32

19 Uchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie 34

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :