PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184302-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S 111-184302

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie ul. Dr K Jaczewskiego 8

Osoba do kontaktów: mgr Ewa Lizinkiewicz 20-954 Lublin

POLSKA

Tel.: +48 817244520 E-mail: dzp@spsk4.lublin.pl Faks: +48 817467155 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk4.lublin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa, montaż i uruchomienie komory hiperbarycznej wraz z wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPSK-4 w Lublinie.

Kod NUTS PL314

(2)

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa, montaż i uruchomienie.

Komory hiperbarycznej wraz z wyposażeniem w minimalnej konfiguracji określonej w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniającej parametry techniczne i użytkowe zawarte w wymienionym załączniku, wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem prac przygotowawczych i adaptacyjnych w pomieszczeniu, w którym zainstalowana zostanie komora - wg przedstawionego programu funkcjonalno- użytkowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33157500, 45215140

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

15 000,00

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany minimalny termin płatności: nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

(3)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w niniejszym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność i Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa aparatury i/lub innych środków trwałych będących sprzętem medycznym o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 400 000,00 PLN.

W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w ppkt A) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców.

B) Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca ma prowadzony rachunek bankowy, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą: ... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego.

3. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z podaniem ich/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów/dokumentu potwierdzających, że co najmniej dostawy TE zostały wykonane należycie - na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia.

Uwaga: jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia

spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podmioty występujące wspólnie składają łącznie oświadczenie określone w pkt B.1.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i/lub wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (a w przypadku oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia Wykonawca określi w jakim zakresie te inne podmioty uczestniczą w realizacji zamówienia) odpowiednio:

(4)

1.) jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,

2) jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B.2. niniejszej SIWZ dotyczącej tych podmiotów poprzez dołączenie ich do oferty,

3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art.24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Dot. § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) z dnia 31.12.2009 r.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub

(5)

administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dot. § 2 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) z dnia 31.12.2009 r.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-6) na każdy z podmiotów z osobna.

D. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. C.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B.

Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp.

Złożenie dokumentów określonych w pkt. C. ppkt. 1) – 6) SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. 6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców.

Brak dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno:

— jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

(6)

— każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

— sposób ich współdziałania,

— zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,

— numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie,

— solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

— umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca ma prowadzony rachunek bankowy, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - odpowiednio:

1.) jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,

2) jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B.2. niniejszej SIWZ dotyczącej tych podmiotów poprzez dołączenie ich do oferty,

3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą: ... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe w banku

(7)

lub kasie oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 400 000,00 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - z podaniem ich/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów/dokumentu potwierdzających, że co najmniej dostawy te zostały wykonane należycie - na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia.

Uwaga: jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia

spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (a w przypadku oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia Wykonawca określi w jakim zakresie te inne podmioty uczestniczą w realizacji zamówienia).

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa aparatury i/lub innych środków trwałych będących sprzętem medycznym o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

(8)

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

EDZ.242-54/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 30,00 PLN

Warunki i sposób płatności: Gotówka lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 19.7.2012 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 19.7.2012 - 11:15 Miejscowość:

Lublin.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): "Przebudowa i doposażenie SOR SPSK Nr 4 w Lublinie " współfinansowany z PIOŚ, priorytet XII, działanie 12.1.

VI.3) Informacje dodatkowe VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA

(9)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

8.6.2012

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :