• Nie Znaleziono Wyników

P R O J E K T O W A N I E, K I E R O W A N I E, N A D Z Ó R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P R O J E K T O W A N I E, K I E R O W A N I E, N A D Z Ó R"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Budowa zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w Km 30+956 w m. Danków

Działka nr 222 obręb Danków

INWESTOR: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie

ADRES: ul. Gorzowska 17 66-500 Strzelce Krajeńskie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚCI DROGOWEJ Strona tytułowa

Opis techniczny

Oświadczenie projektanta Uprawnienia Budowlane Zaświadczenie LOIB

Decyzja ZDW-ZG-II-530-108/10 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Decyzja nr 65/2005 o ustaleniu warunków zabudowy Burmistrza Strzelec Krajeńskich Postanowienie ZDW-ZG-II-108//10 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Pismo RD-1/DZ/ZM/LK/11 - ENEA – Rejon dystrybucji Gorzów Wlkp.

str. 1 str. 2 do 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 do 10 str. 11 do 15 str. 16-18 str. 19-20

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan orientacyjny, skal 1:10 000

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 Przekrój konstrukcyjny zjazdu

str. 21 str. 22 str. 23

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

Projektant: mgr inż. Bolesław Haszto 106/94/Gw Konstr..-inż.

P R O J E K T O W A N I E , P R O J E K T O W A N I E , P R O J E K T O W A N I E , P R O J E K T O W A N I E , K I E R O W A N I E ,

K I E R O W A N I E , K I E R O W A N I E ,

K I E R O W A N I E , N A D Z Ó R N A D Z Ó R N A D Z Ó R N A D Z Ó R

BOHDAN BIELECKI

ul. Marcinkowskiego 13F/8 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 503 147 656 email : bohdan@vp.pl

(2)

OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego

,,Budowa zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w Km 30+956 w m. Danków’’

Działka nr 222 obręb Danków”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 17 66-500 Strzelce Krajeńskie.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w Km 30+956 w m. Danków położonego na działce o nr ewidencyjnym 222, na działkę o nr ewidencyjnym 25/4, w obrębie ewidencyjnym Danków

3. MATERIAŁY I DANE WEJŚCIOWE.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 - wizja lokalna i pomiary własne

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.(Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- Decyzja ZDW-ZG-II-530-108/10 z dnia 16.08.2010 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

- Decyzja Nr 65/2005 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 25 lipiec 2005 wydana przez Urząd Miasta i Gminy Drezdenko

- Postanowienie ZDW-ZG-530-108/10 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 19.04.2011 o uzgodnieniu projektu

- Pismo RD-1/DZ/ZM/LK/11 z dnia 21.04.2011 ENEA - Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp. o uzgodnieniu projektu

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Zjazd zlokalizowano w poboczu drogi wojewódzkiej nr 156 o szerokości 4,00.

(3)

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Plan sytuacyjny

Długość budowanego zjazdu wynosi 6.00 m: szerokość wzdłuż krawędzi jezdni 19.90 mb

5.2. Przekrój normalny

W celu umożliwienia wjazdu do leśniczówki oraz do Leśnego Centrum Ekologicznego, zaprojektowano zjazd o następujących parametrach:

- długość 4.00 mb - szerokość 6.00 mb

- szerokość wzdłuż krawędzi jezdni 19.90 mb - kostka betonowa gr. 8cm;

- posypka cementowo piaskowa gr.5 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- spadek jednostronny 2% w kierunku do nawierzchni jezdni

Konstrukcję zjazdu od strony wjazdowej i wyjazdowej oraz zewnętrzne krawędzie zjazdu obramowano na długości krawężnikiem betonowym wtopionym o wymiarach 15x30 ułożonym na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 grubości 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu B15.

Krawędzie zjazdu wyokrąglono łukami krawędziowymi o promieniu 8,0 m

5.3. ODWODNIENIE

W obrębie pasa drogowego odwodnienie zjazdu odbywać się będzie kierunku drogi wojewódzkiej.

5.4. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanego zjazdu występuje podziemna siec energetyczna zasilający leśniczówkę oraz Leśne Centrum Ekologicznej. Kabel energetyczny podziemny należy zgodnie z pismem nr

RD-1/DZ/ZM/LK/11, zabezpieczyć odcinkiem rurą dwudzielną PS fi 110 mm AROT o długości 5,0 m.

Prace powyższe należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego po uprzednim powiadomieniu właściciela kable energetycznego tj. ENEA - Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.

(4)

6

. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z w. w ustawą art. 6 formami ochrony przyrody są:

• parki narodowe

• rezerwaty przyrody

• parki krajobrazowe

• obszary chronionego krajobrazu

• obszary Natura 2000

• pomniki przyrody

• stanowiska dokumentacyjne

• użytki ekologiczne

• zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Projektowany zjazd znajduje się na obszarze Natura 2000.

Zgodnie Decyzją o warunkach zabudowy planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpływać na Obszar Natura 2000.

7. Informacja o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku.

Zgodnie z w. w ustawą art. 6 ochronie i opiece, bez względu na stan zachowania podlegają:

1) zabytki nieruchome będące w szczególności:

a) krajobrazami kulturowymi

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi c) dziełami architektury i budownictwa

d) dziełami budownictwa obronnego

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi

f) cmentarzami

2) zabytki architektoniczne będące w szczególności:

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa b) cmentarzyskami

c) kurhanami

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej

Żadna z powyższych form ochrony zabytków nie występuje w zasięgu oddziaływania zgłaszanych robót budowlanych.

Opracował:

(5)

Gorzów Wlkp. kwiecień 2011

Bolesław Haszto (imię i nazwisko)

ul. Krańcowa 20; 66-400 Gorzów Wlkp.

(adres zamieszkania)

106 / 94 / Gw

(nr uprawnień budowlanych)

Konstrukcyjno inżynieryjnej (specjalność i zakres uprawnień)

LBS / WM / 2500 / 01

(nr zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego)

OŚWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, iż sporządziłem projekt budowlany na realizację inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 156 W KM 30+956, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 222 OBRĘB DANKÓW

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...

(podpis projektanta )

(6)
(7)

Cytaty

Powiązane dokumenty

e-muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce jak również liderem w obszarze mobilnych usług dodanych:.. • Reprezentuje już ponad 650 polskich

Discover English 3 Zeszyt ćwiczeń Judy Boyle, Mariola

skie trzeba zrobić w stolicy specjalne badania lekarskie. Jeździła zawsze sama, brała pod uwagę tylko przestrogi matki i nie ubierała się zbyt szykownie. Żeby niczym nie

I tak, wśród źródeł prawa administracyjnego wymienia się akty normatywne wydawane przez egzekutywę w postaci rozporządzeń administracji rządowej oraz uchwał i zarządzeń

Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

Jeśli jednak zablokowanie aplikacji ogranicza sprawdzanie poczty elektronicznej, korzystanie z kalendarza, kontaktów lub dostęp do WiFi oraz VPN, być może warto zastanowić się,

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie