Biuletyn Informacyjny Gmina Rudniki 1994, nr 1.

16  Download (0)

Full text

(1)

GMINA RUDNIKI

LUTY 1994

(2)

- 27,1 km sieci gazowej,

SZANOWNI PAŃSTWO !

Niejednokrotnie na spotkaniach z mieszkańcami lub w bezpośrednich rozmowach, stawiane są nam zarzuty, że na terenach wiejskich wiele inwe­

stycji infrastrukturalnych realizowanych jest z udziałem mieszkańców, natomiast w mieście wszystko robione jest "za darmo".

Okazuje się, że prawda jest nieco inna. Niemnie ma za darmo, za wszy­

stko trzeba płacić.Również w miastach i dzielnicach wiele inwestycji pro­

wadzonych jest w oparciu o czyny społeczne i zaangażowanie mieszkańców danej ulicy. Na potwierdzenie tego cytujemy fragment artykułu z czasopisma

"Nasza Częstochowa" Nr 12 /grudzień 1993/ pt. "Wspólnie z mieszkańcami - inwestycje realizowane w ramach czynów społecznych".

Jest to grupa inwestycji, przynosząca poprawę sytuacji bytowej miesz­

kańców peryferyjnych dzielnic, najczęściej angażujących się w organi­

zowanie społecznych komitetów budowy. Inwestycjami są najczęściej działania, mające na celu umożliwienie korzystania z miejskiej sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej(kanalizacja sanitarna) czy też gazu na na cele komunalno-bytowe i grzewcze. Zadania te są realizowane przy współudziale mieszkańców, jak i miasta. Zainteresowane osoby par­

tycypują w kosztach budowy, wpłacając na konto finansowania inwestycji środki pieniężne na: zakup materiałów, opracowanie dokumentacji techni­

cznej, bądź wykonanie pewnego zakresu w ramach zadania.

Przy tych inwestycjach, wzorem lat ubiegłych, Rada Miasta przyjęła zróżnicowany sposób dofinansowania zadań, biorąc pod uwagę "niezbędność mediów". I tak dofinansowanie wynosiło:

- przy budowie wodociągów - dotacja miasta do 70% wartości zadania, - przy budowie kanalizacji sanitarnej - dotacja miasta do 50% wartości

zadania,

- przy budowie oświetlenia ulic - dotacja miasta do 50% wartości zadania, - przy budowie gazociągów - dotacja do 30% wartości zadania.

y minionym roku program czynów społecznych obejmował 41 zadań na łą­

czną wartość 16.824,9 min zł, z czego udział mieszkańców wyniósł 9.133,3 min zł. Dzięki inicjatywom społecznym do wielu peryferyjnych ulic doprowadzona została sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa i oświetlenie ulic.

Rzeczywiste efekty wyniosły:

- 5,4 km sieci wodociągowej,

- 5,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

(3)

•»

- 27,1 kin sieci gazowej, - 44 punkty świetlne.

Do największych inwestycji realizowanych w roku bieżącym w ramach czy­

nów społecznych zaliczyć trzeba budowę kanalizacji sanitarnej ul.

Dobrzyńskiej, Lwowskiej, Chabrowskiej, Kąkolowej, Makowej, Wieluńskiej - o łącznej długości 1773 m, kanał sanitarny przy ul. Marynarki Wojennej z przyległymi ulicami w dz. Stradom o długości 1516 m, gazociąg przy ul. S. Rocha, Ikara, Radomskiej i Gminnej o dł. 15800 m, wodociąg dzielnicy Lisiniec III o dł. 2184 m. Rozpoczęto natomiast budowę sieci gazociągów przy ul. Sw. Barbary oraz ul. Szkolnej, Brzezińskiej,

Kusocińskiego.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że udział mieszkańców przy realizacji zadań wyniósł niejednokrotnie po kilka milionów zł na osobę.

Największym problemem przy realizacji Inwestycji jest brak zrozumie- nia potrzeb danej ulicy przez wszystkich mieszkańców. Osoby, które nie są zainteresowane inwestycją w danej chwili, czasami nie tylko rezy­

gnują z partycypowania w kosztach przedsięwzięcia, ale stwarzają przeszkody natury formalnej, np. nie wyrażają zgody na przeprowadze­

nie sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej przez swoją działkę. Powo­

duje to czasami wydłużenie okresu realizacji inwestycji i podraża koszty zadania, które muszą ponieść wszyscy członkowie społecznego komitetu budowy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w br. wprowadzone zostały do planu wszystkie inwestycje realizowane w ramach czynów społecznych, gdzie mieszkańcy spełnili warunki, aby inwestycja mogła być rozpoczęta.

Osobnym rozdziałem, wymagającym szczególnego podkreślenia jest reali­

zowana rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 (wraz z budową sali gimnastycznej).

Partycypowanie w kosztach tej budowy mieszkańców polega m.in. na zakupie materiałów budowlanych za społeczne pieniądze i realizacji prac bu­

dowlanych. Grzegorz Cierpiał

Z przedstawionego artykułu wynika, że tak potężna gmina jak Częstochowa, również nie jest w stanie sfinansować wszystkich inwestycji. Chcąc, aby

nasze życie było znośniejsze, musimy wszyscy się zatroszczyć o nasze otoczenie.

Urząd Gminy, jako jednostka odpowiedzialna za ład na danym terenie, nie czuje się zwolniona z nałożonych na nią obowiązków ustawowych, ale przeło­

żenie wszystkiego na administrację, na dzień dzisiejszy, jest również niemożliwe. Wszycy zatem, jako wspólnota gminna, odpowiedzialni jesteśmy za to co na naszym terenie się dzieje, co mieć będziemy a czego nie, co już mamy, a co ulegnie zdewastowaniu, nieraz przy biernej naszej postawie.

(4)

Uważam, że nasze błędne myślenie o budowie infrastruktury miejskiej bierze się stąd, iż patrzymy na miasto z punktu lokatora spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu. Teren osiedlowy i jego zagospodarowanie leży w kompetencji spółdzielni, która place, ulice i chodniki realizuje z opłat czynszowych. Wszyscy mieszkańcy osiedla na to łożą, a nie wiedzą za czyje pieniądze prace te są wykonywane i kto je wykonuje.

Inny problem stanowią inwestycje państwowe realizowane w mieście np.

drogi krajowe. W miastach prowadzone są również prace inwestycyjne realizo­

wane przez przedsiębiorstwa państwowe i prywatne.

Rozpoczął się 1994 rok, chciałem więc Państw przedstawić najważniejsze inwestycje, które w roku bieżącym będą realizowane na terenie naszej gminy:

- dokończenie telefonizacji gminy /umowa z TP S.A. została podpisana w dniu 21.09.1992 roku i zgodnie z umową w bieżącym rokutna nastąpić włą­

czenie naszej gminy do nowego systemu łączności/, z budżetu gminy na ten cel musiray wydatkować 4,2 mld zł;

- budowa i utrzymanie dróg ok. 1 mld zł, w tym budowa 1 km drogi asfaltowej;

- opracowanie nowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy ok. 250 min zł;

- dokończenie budowy gminnego wysypiska śmieci ok. 500 min zł;

- wodociągowanie miejscowości Pieńki ok. 100 min zł;

- rozliczenie i dofinansowanie wodociągów w m. Bobrowa, Łazy, Porąbki, Faustianka i Chwiły;

- opracowanie projektu oczyszczalni i kanalizacji miejscowości Rudniki ok. 300 min zł;

- przekazanie Kuratorium 300 min zł na budowę szkoły w Bobrowej.

Są to najważniejsze zamierzenia inwestycyjne, którymi chcemy się zająć w 1994 roku.

Andrzej Pyziak wójt gminy

(5)

* * * * *

Z obrad Rady Gminy * * * * *

W dniu 28 grudnia 1993 roku o godz. 10" w sali posiedzeń Urzędu25

Gminy rozpoczęła się XXXII Sesja Rady Gminy. W sesji udział wzięło 13 radnych, sołtysi i zaproszeni goście:

- zastępca Komendanta Rejonowego Policji Zbigniew Lerka,

- Maria Rychel - skarbnik Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy, - dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

- ustalenie stawek podatku od nieruchomości,

- ustalenie stawek podatku od środków transportowych, - opłaty administraćjnej, targowej i podatku od psów, - dokonanie zmian w budżecie gminy na 1993 rok,

- ustalenie stawki opłat zd wodę z wodociągu gminnego na 1994 rok, - akceptacji zawartych porozumień z Urzędem Rejonowym w Oleśnie

odnośnie spraw z zakresu administracji rządowej,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę II etapu wysypiska śmieci w Rudnikach,

- nieprzejmowania szkół podstawowych prze samorząd z dniem 01.01.1994 roku.

Ponadto powołano Kierownika Posterunku Policji Lokalnej. Kandydata przedstawił z-ca Komendanta Rejonowego Policji w Oleśnie - Zbigniew Lerka.

Kierownikiem 2-osobowego Posterunku w Rudnikach został sierżant Kazimierz Krych zam. Praszka.

Skarbnik Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy Rudniki przekazała informację o środkach finansowych Komitetu. Społeczny Komitet liczy 650 członków, zebrano 2,5 mld zł, które przekazano do TP S.A. w Częstochowie.

Podjęto także decyzję o przekazaniu z budżetu .gminy w 1994 roku

300 min złotych na rzecz Kuratorium Oświaty w Częstochowie z przeznaczeniem na budowę nowej szkoły w Bobrowej.

Sesja zakończyła się o godz. 17 •30

(6)

* * * * * Podatek gruntowy * * * * *

V/ związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi ustalania wysokości stawek podatku gruntowego, pragniemy poczynić kilka uwag, które być może wyjaśnią ten problem.

Na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym wraz z późniejszymi zmianami, wymiar podatku rolnego ustala się dwukro­

tnie w ciągu roku podatkowego:

styczeń - czerwiec - I półrocze

termin płatności 15 marzec i 15 maj;

lipiec - grudzień - II półrocze

termin płatności 15 wrzesień i 15 listopad.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi:

1. za I półrocze roku podatkowego - równowartość pieniężną 1,25 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za IV kwartał roku poprzedzają­

cego rok podatkowy,

2. za II półrocze roku podatkowego - równowartość pieniężną 1,25 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za II kwartał tego roku.

Średnie ceny skupu żyta, stanowiące podstawę do wymiaru podatku rolnego, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za IV kwartał 1993 roku cena 1q żyta, ogłoszona przez GUS wynosi 171.-300 zł i stanowić będzie podstawę do ustalania wysokości stawki podatku rolnego na I półrocze 1994 roku.

Rada Gminy, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli cena ogłoszona przez Prezesa GUS odbiega od cen występujących na danym terenie, może ustalić niższą cenę

żyta niż podana w komunikacie.

Od podatku rolnego zwolnione są:

- użytki rolne klasy V, VI, VIz,

- użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

(7)

GMINNY OŚRODEK POffiCY SPOŁECZNEJ

V/ 1993 roku pomocą objęto, niezależnie do rodzaju i formy świadcze­

nia 360 osób.

Udzielone świadczenia przedstawia poniższa tabela.

Koszt świadczeń

L.p. Formy pomocy Liczba pokrywanych z budżetu rodzin

gminnego centralnego

1. Zasiłki stałe 46 - 433.767.300 ,-

2. Dodatki do zasiłku 22

stałego - 71.427.200,-

3. Zasiłki okresowe 68 - 318.346.800,-

4. Zasiłki dla matek 5 - 12.488.500,-

5. Pomoc dla kombatantów 6 - 6.000.000,-

6. Świadczenia celowe 219 - 153.981.000,-

w tym:

koszt leków i leczenia 5 2.165.500,- - posiłek jako pomoc 8-3

w naturze 20.546.000,- -

odzież - pomoc finansowa 11 9.340.000,- - opał - pomoc finansowa 59 67.452.700,- - opał - pomoc w naturze 26 27.522.000,- - sprzęt gosp. domowego: >

- pomoc w naturze 2 1.227.000,- -

- inna pomoc 30 17.058.300,- -

7. Usługi opiekuńcze:

-dla chorych samotnych 7 51.064.300,- - - dla chorych w rodzinie 9 74.365.000,- -

8. Sprawienie pogrzebu 1 8.-569.500,- —

279.410.300,- 842.029.-300,- Razem

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 5 osób powyżej 75 lat, które nie posiadają zaopatrzenia emerytalno - rentowego i korzystają z w/w świadczeń.

Pomocą socjalną objęto 42 osoby.

W 1993 roku skierowano do Domów Pomocy Społecznej 5 osób, z tego 2 osoby już zostały umieszczone.

Rodziny mieszkające na terenie naszej gminy ubożeją z roku na rok.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom, które nie mają

(8)

żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury - obecnie jest to kwota 1.560.000,- zł.

Osoby i rodziny utrzymujące się z gospodarstwa rolnego mają prawo do świad­

czeń pieniężnych z pomocy społecznej, jeżeli nie mają żadnych innych źródeł utrzymania, a na osobę w rodzinie przypada nie więcej niż 2 ha przeliczeniowe. Dochód z 2 ha przeliczeniowych odpowiada kwocie naj­

niższej emerytury.

By uzyskać pomoc, muszą być spełnione poniższe warunki:

1. ubóstwo, 2. sieroctwo, 3. bezdomność,

4. potrzeba ochrony macierzyństwa, 5. bezrobocie,

6. upośledzenie fizyczne lub umysłowe, 7. długotrwała choroba,

8. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodar­

stwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 9. alkoholizm lub narkomania,

10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osoba ubiegająca się o pomoc powinna współpracować z Ośrodkiem Pomocy.

W 1993 roku charakterystyka rodzin i osób na terenie naszej gminy przedstawiała się następująco:

L.p. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin

Łączny koszt świadczeń

1. Bezrobocie 52 191.073.000,-

2. Sieroctwo 1 1.500.000,-

3. Alkoholizm 6 7.000.000,-

4. Upośledzenie fizyczne lub umysłowe 31 331.256.200,-

5. Długotrwała choroba 1 5.670.400,-

6. Bezradność w sprawach opiek.-wychów,

i prowadzenie gosp. domowego 16 104.365.000,- 7. Trudność w przystosowaniu do życia

po odbyciu kary pozbawienia wolności 4 1.640.000,-

8. Inne 6 6.000.000,-

9. Wielodzietność 20 99.100.400,-

(9)

10 Niskie dochody 171 249.143.300,-

11. Rodziny niepełne 23 45.472.500,-

12. Osoby samotnie wychowujące dzieci

niepełnosprawne 2 8.150.000,-

13. Samotność 27 71.064.300,-

Powyższe dane ukazują trudną sytuację rodzin, choć nie są w pełni ich odzwierciedleniem.

Kierownik GOPS Danuta Zając

***********

V, dniu 25 stycznia br odbył się w Urzędzie Gminy

I etap przetargu ograniczonego na opracowanie projektu technicz­

nego, realizację w systemie generalnego wykonawcy oraz rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w Rudnikach.

Oferty zgłosiło 9 firm.

W przetargu uczestniczyli: przedstawiciel Fundacji Zaopatrzenia

”rsi w Wodę w Warszawie mgr inż.Maciej Dzikiewicz, przedstawi­

ciel fojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Częstochowie mgr inż. Marek Mach, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Cz-wie, członkowie Zarządu

oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Wcisło.

W I etapie przetargu dokonano tylko otwarcia złożonych ofert i zapoznano się wstępnie z; prżedstawionymi materiałami.

Drugi etap tego przetargu który wyłoni byó może przyszłego wykonawcę odbędzie się w dniu 22 lutego br.

Chociaż inwestycja jest planowana do realizacji w następ­

nym roku, już teraz należy przygotowywać się do jej rozpoczęcia od strony merytorycznej.

(10)

KULTURA

WYSTAWA POPLENEROWA

"Dcrlni Lomna 93"

Muzeum Okręgowe - Częstochowa

Tradycję stały się już coroczne plenery malarskie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Częstocho­

wie. Uczestniczę w nich instruktorzy i plastycy nieprofe­

sjonalni z województwa częstochowskiego. Plenery te sę formę doskonalenia specjalistycznego. Ostatnio zorgani­

zowany plener malarski odbył się na terenie Czech w Dolni Lomnej w dniach 16-26.08.1993r . W plenerze uczestniczyło 24 plastyków nieprofesjonalnych z woj. częstochowskiego.

Gminę Rudniki reprezentowała instruktor d/s plastyki GOK Małgorzata Lukas. Była jedynę osobę reprezentujęcę wieś.

Pozostali uczestnicy byli z Częstochowy i kilku większych miast naszego województwa. Artystycznym plonem pleneru było 80 prac malarskich. Większość z nich prezentowana była w polonijnych domach i ośrodkach kultury na terenie Czech. Obecnie prace eksponowane sę w salach wystawowych Muzeum Okręgowego w Częstochowie, w dniach 20.I.-4.II.1994r.

Wystawa ta w miesięcu marcu przeniesiona zostanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach i prezentowana będzie w sali balkonowej GOK. 0 dokładnym terminie poinformujemy w terminie późniejszym .

(11)

INFORMACJE GOK LUTY

DYSKOTEKI

Nadeszły ferie zimowe. Śniegu nie ma. Czas wolny jest.

Zapraszamy młodzież tradycyjnie we wtorki i czwartki w czasie ferii na dyskoteki do GOK w Rudnikach.

GWARANTUJEMY DOSKONALĄ ZABAWĘ ! ZAPRASZAMY !

łłł****ł**»łłłł*ł**ł»łłłł»ł*łłł»ł»*»ł*ł»«*»»łł»***ł»»»*»iHf

Eliminacje Gminne

XV OGÓLNOPOLSKIEGO DZIECIĘCEGO FESTIWALU PIOSENKI KONIN '94.

Celem imprezy jest promowanie dziecięcej twórczości muzycznej .

Warunki uczestnictwa w konkursie : - soliści

- zespoły wokalne mogę liczyć max 3 osób 1. Uczestnicy wg grup wiekowych:

a/ 6-9 lat b/ 10-12 lat c/ 13-15 lat

2. Każdy wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do wieku o łącznym czasie trwania do 7 minut.

a/ utwór musi być wykonany w języku polskim

b/ sekcja rytmiczna towarzysząca soliście lub zespołowi może liczyć max 6 osób

3. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikują się 2 najlepsi soliści oraz 2 zespoły , po wstępnych środowiskowo- gminnych przesłuchaniach

Termin eliminacji gminnych - 17 luty 1994r., godz.10^, w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach.

Termin zgłoszeń w GOK Rudniki do 15.02,1994r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY UDANYCH PREZENTACJI !

(12)

" DZIEŃ BABCI I DZIADKA"

W dniu 22 stycznia 1994r. zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach uroczyste spotkanie z okazji

"Dnaa Babci i Dziadka". Przy skromnie nakrytych stołach - kawa, herbata i ciasteczka - nasi seniorzy / ok. 150 osób/

z przyjemnością oglądali przygotowane dla nich występy.

Na początek młodzieżowa orkiestra dęta z Żytni owa odegrała uroczyste "Sto lat". Następnie wręczone zostały nagrody

dzieciom biorącym udział w konkursie rysunkowym "Mój dziadek i babcia". Prace konkursowe zdobiły korytarze GOK.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach przygotowały piękny program słowno- muzyczny. W dalszej kolejności wystąpiły dzieci z sekcji muzycznej GOK, młodzieżowa orkiestra dęta "Trąby i trąbki" z Żytniowa oraz Zespół Folklorystyczny z kapelą działający przy GOK Rudniki.

Po części artystycznej zaczęła się zabawa taneczna dla seniorów.

Nucąc słowa pieśni " ... dopóki serce bije , dopóki starczy sił, śpiewaj i bądź radosny, a będziesz długo żył,"

- uczestnicy imprezy wychodzili uśmiechnięci i zadowoleni.

Sprostowanie

W Biuletynie Nr 5/93 w informacji dotyczącej oświaty p.t. " Co dalej ze szkołami? " podano błędnie informację dotyczącą pomocy finansowej dla szkół ze strony budżetu Gminy.

8 min zł otrzymała min. szkoła w RUDNIKACH a nie jak podano w JAWORZNIE.

Szkoła w Jaworznie uzyskała wsparcie finansowe na remont sali gimnastycznej w roku 1992 stąd też nie przydzielono dla niej

środków w roku 1993.

Wszystkie prace zostałj’- zrealizowane z wygospodarowanych środków przez Dyrektora Szkoły oraz Radę Rodziców.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszymy Wszystkich Czytelników w tym również Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaworznie.

(13)

Eliminacje Gminne

VI Wojewódzkiego KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI Szkół Podstawowych - Częstochowa '94.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania żywym słowem, pogłębianie zainteresowań literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz klasyczną.

Termin eliminacji gminnych : 15 lutego 1994r, godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach.

Warunki uczestnictwa

-Konkurs jest impreządladzieciimłodzieży szkół podstawowych,

-Podstawą uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru obejmującego:

a) utwór poetycki

b) dowolnie wybrany fragment prozy (literatura dziecięca i młodzieżowa, klasyka literatury polskiej lub powszechnej) i zgłoszenie go we właściwym terminie poszczególnych etapów.

- Uczestnicy występują w trzech kategoriach wie­ kowych:

Kategoria I Kategoria II Kategoria III

- dzieci klas 0 -3 - dzieciklas 4 - 6 - dzieci klas 7- 8

Uwaga! W odniesieniu do I Kategorii wiekowej dopuszcza się możliwość prezentacji 2 wierszy, a rezygnacjizfragmentu prozy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIALE I ŻYCZYMY UDANYCH

PRE ZE NT AaI

Stawki podatku od nieruchomości

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m1 2 3 4

powierzchni użytkowej... 850,- zł 2. Od budynków lub ich części z prowadzoną działal­

nością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2

powierzchni użytkowej...34.000,- zł 3. Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2

powierzchni użytkowej ... 7.000,- zł 4. Od budowli...2% wartości

Od 1 m2 powierzchni gruntów:

a/ związanych z działalnością gospodarczą,

z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi . . 1.400,- zł b/ pozostałych:

- do 3.000 m2... 140,- zł - powyżej 3.000 m2 ... 70,- zł

(14)

SZACHY

Dnia 23 stycznia 1994r w GOK Rudniki odbył się

TURNIEJ SZACHOWY o mistrzostwa Gminy Rudniki. Udział w imprezie wzięło 15 zawodników. Mistrzem Gminy został JAKUB MARCHEWKA , natomiast II i III miejsce zajęli Karol Marchewka i Tomasz Kaliszewski. Wymienieni

zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Szachy są dyscypliną sportu, w której osiągamy znaczące sukcesy w skali województwa czy nawet regionu.

Kierownikiem sekcji szachistów, a zarazem dobrym zawodni­

kiem jest Jarosław Marchewka.

Dużą niespodzianką była ostatnio bardzo dobra gra

w Mistrzostwach Szachowych naszego województwa juniora z Rudnik - Jakuba Marchewki, który był sprawcą kilku sensacji, gdyż nie posiadając żadnej KSLegorii 3ji_y..ai wyżej notowanych, w tym kandydata na mistrza.

Jeśli już mowa o szachach, to informujemy

wszystkich zainteresowanych, że w dniu 13 marca 1994r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudnikach odbędzie się symultana szachowa z Mistrzem oraz wystawa figur szachowych.

(15)

TENIS STOŁOWY

Jak co roku w m-cu lutym odbędzie się

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki

dnia : 20 lutego 1994r. / niedziela/, godz. 1400.

Tym razem gospodarzem imprezy będzie DALACHÓW / ubiegłoDoczny mistrz gminy/.

Celem turnieju jest popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży wiejskiej.

Obowiązują przepisy PZTS, zawodnicy w strojach sportowych / obuwie koszulka, spodenki/, system pucharowy.

Trzy kategorie wiekowe : I. Rocznik 1979 i młodsi II. Rocznik 1978 i starsi

III. Maluchy - do III klasy szkoły podstawowej

Prawo uczestniczenia mają uczniowie szkół, członkowie LZS, mieszkańcy środowiska wiejskiego z terenu gminy Rudniki.

Nagrody i dyplomy otrzymują indywidualni zawodnicy od I do III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. Po zliczeniu

punktów we wszystkich kategoriach przyznany zostanie Puchar Przewodniczącego Rady Gminy dla najlepszej drużyny.

ZAPRASZAMY 00 UDZIAŁU !

Wydawca: Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 17

Redaguje zespół w składzie: Andrzej Pyziak Marianna Krzykawiak Elżbieta Baros Małgorzata Lukas

(16)

SKŁAD

FABRYCZNY NAWOZÓW

AZOTOWYCH

• MOCZNIK

• SALETRA AMONOWA

• SALETRZAK

• SALMAG

• POLIFOSKA

• FOSFORAN

• SUPERFOSFAT

• SÓL POTASOWA

NAWOZY SPRZEDAWAJ® PO CENACH FABRYCZNYCH

WIĘKSZE ILOŚCI /powyżej 1 tony/

upust o 50 tys. zł na 1 tonie

KULEJ JAN

BOBROWA 22

Figure

Updating...

References

Related subjects :