Wyniki spisu czerwcowego. 1981

Pełen tekst

(1)

W O j r W Ó D Z KI U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do użytku służbowego

Egz. Nr 3 ^

WYNIKI SPISU CZERWCOWEGO

' /

1981

]> v . ' . . ■■ •

-ą ą G

Katowice wrzesień 1981

(2)

SPIS Tf?ii?)CI >

n c e c u a m t a s t ss r s

UWAGI OGÓLNC...

UWAGI ANALITYCZNA...

SPIS TABLIC aj«#*S530Cia!fi*J»3

i u ż y t k o w a n i e g r u n t ó w

a t s a e a » 3 3 ! 3 e » e t a n 8 r s s ; s 3 c i Q M > a s : s :

Użytkowanie gruntów wedihug użytkowników w 1981 roku ... ...

Użytkowanie gruntów w całym rolnictwie w 1931 roku...

Użytkowanie gruntów w Spółdzielniach Produkcyjnych w 1981 roku....

Użytkowanie gruntów w Spółdzielniach Kółek Rolniczych w 1981 roku..

Użytkowanie gruntów w go3podarco nio uspołecznionej w 1931 roku A. Ogółem...

8 .Indywidualne gospodarstwa rolno...

C.Indywidualne obiekty rolne o powierzchni ogólnej do 0,50 ha włócznie... -...

II POWIERZCHNIA ZASIEWÓW ' i

asaaascusKasaKti3B3S3r.3a3

Powierzchnia za3iowów według rodzajów i użytkowników w 1981 roku Powierzchnia zasiewów w Spółdzielniach Produkcyjnych w 1981 roku Powierzchnia zasiewów w Kółkach Rolniczych w 1981 roku...

Powierzchnia zasiewów w gospodarce nio uspołecznionej według grup ziemiopłodów w 1981 roku...

Powierzchnia zasiowów w Indywidualnych gospodarstwach rolnych po­

wyżej 0,50 ho w 1901 roku... . III POCrŁCf.T^ ZWIERZĄT

s a a a B B D S b o a a K a B s u a B c r . k »

Zwierzęta według wioku i płci w 1981 roku... ...

Zwierzęta wodług użytkowników w 1981 roku...

Bydło wodług użytkowników w 1981 roku...

Bydło w całym rolnictwie w 1981 roku...

Bydło w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych w 1981 roku'

A.Własność zespołowa... ...

B.Własność pracowników... ..

Bydło w Kółkach Rolniczych w 1931 roku...

Bydło w Państwowych Gospodarstwach Rolnych Ministerstwa Rolnictwa w 1981 roku... . Bydło w pozostałych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w 1981 roku Bydło w gospodarce nie uspołecznionej w 1981 roku...

A.Ogółem...

8.Indywidualno gospodarstwa rolno... ...

C .Indywidualno działki rolno do 0,50 ha... ...

D.Indywidualni właściciel© zwiorzęt gospodarskich nio posiadający użytków rolnych... ...

Trzoda chlewna według użytkowników w 1981 roku... ...

Trzoda chlewna w całym rolnictwio w 1981 roku...

Trzoda chlewna w Spółdzielniach Produkcyjnych w 1981 roku

A.Własność zespołowa...

■, B.Własność pracowników... ... ...

7 8 10 11

1 1

13 15

16 17 21 22 23

25 25 27 23 30 3'i. 32:

Z?

33 35 37 58 39 40

43 44

(3)

1

SeiS=TĄBLIC _ J t r .

Trzoda chlewna w Kółkach Rolniczych w 1981 roku... 44

Trzoda chlewna w pozostałych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w 1981 roku A.Państwowo Gospodarstwa Rolne resortów nierolniczych... 45

B.Inne.państwowe i społeczne nie posiadające użytków rolnych.... 45

C.Tuczarnie i bazy opasowe podległe Centrali Przemysłu Mięsnego 46 Trzoda chlewna w Państwowych Gospodarstwaoh Rolnych Ministerstwa Roi nictwa w 1981 roku... ... ... 46

Trzoda chlewna pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych podległych CZ PPGR w 1981 roku... ... 47

Trzoda chlewna w pozostałych Państwowych Gospodarstwach Rolnych Ministerstwa Rolnictwa w 1981 roku.... ... ... ; 48

Trzoda chlewna pracowników pozostałych Państwowych Gospodarstw Rolnych Ministerstwa Rolnictwa w 1981 roku... . 48

Trzoda chlewna w gospodarce nie uspołecznionej w 1981 roku A.Ogółe m ... B.Indywidualne gospodarstwa rolne... ... 50

C-Indywidualne działki rolne do 0,50 ha... ... . 52

0.Indywidualni właściciele zwierząt gospodarskich... ... 54

Owce,konie i kury według użytkowników w 1981 roku... 55

Owoe',konie i kury w całym rolnictwie w 1981 roku... ... 56

Owce,konie i kury w gospodarce nie uspołecznionej w 1981 roku A.Ogółem... ... 57

8.Indywidualne gospodarstwa rolne... .59

C.Indywidualne działki rolne do 0,50 ha... ... 61

0.Indywidualni właściciele zwierzęt gospodarskich... 62

Zwierzęta gospodarskie na 100 ha użytków rolnych w indywidualnych * gospodarstwach rolnych w 1981 roku... 63

Opracowalit mgr inż.B.Oanczak,E.Malanowska,F.Maślanka C.Pawelczyk,D.Zych.

(

(4)

UWAGI OG&LNE DBOBBBSnaSBB

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 1981 roku przeprowadzono w dniach od 1-7 lipca 1981 roku - doroozny spis rolniczy. Spisom objęto powierzchnię użytków rolnych, lasów, pozostałych gruntów i nieużytków oraz powierzchnię zasiewów poszczególnych upraw . Spisem objęto również pogłowie zwlerzęt gospodarskich. Na terenie województw:katowickiego , poznańskiego i łomżyńskiego spis uzupełniony został informację dotyczęcę wartości sprzedanych

produktów rolnych w punktach skupu przez użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie od 1 U do 31.12 1980 roku. ' >

Spis rolniczy przeprowadzono we wszystkich indywidualnych gospodarstwach, a więc w każdej wyodrębnionej jednostce organizacyjnej o powierzchni ogólnej powyżej 0,50 ha, która w całości lub w części jest użytkowana rolniczo Jako grunt orny,6ad, łęka lub pastwisko,niezależnie od tytułu władania oraz miejsca położenia.

• Spisem objęto również w zakresie pogłowia zwlerzęt gospodarskich indywidualnych właści­

cieli, użytkowników działek rolnych o powierzchni ogólnej do 0,50 ha włęcznie oraz indy­

widualnych właścicieli zwlerzęt nie posiadaJęcych użytków rolnych.

Jednostki państwowe, spółdzielcze i społeczne posiadajęce w użytkowaniu gospodarstwa rolna,a także posiadajęce zwierzęta hodowlane, zobowiązana zostały do sporządzania odpowiednich sprawozdań statystycznych odpowiadajęcych tematycznie spisowi rolniczemu.

Ola zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia prac przygotowawczych i spisu Wojewoda Katowicki Decyzję nr RL-V-0136/1/81 z dnia 24 kwietnia 1981 roku powołał Wojewódzkiego Komisarza Spisowego i jego zestępcę pełnięcego zarazem funkcję Kierownika Wojewódzkiego Biura Spisowego. Za całokształt spraw organizacyjnych i mery­

torycznych spisu w miastach 1 gminach odpowiedzialni byli prezydenci i naczelnicy tych

jednostek. _

Informacja dotyczęca wartości eprzedanych produktów w punktach skupu zostania wykorzystana w odrębnym opracowaniu spisu pogłowia zwlerzęt w indywidualnych gospodarstwach rolnych według grup obszarowych.

UWAGI ANALITYCZNE Użytkowania gruntów

W zakresie użytkowania gruntów wyniki tegorocznego spisu czerwcowego, w porównaniu z wynikami spisu czerwcowego 1980, wykazuję utrzymywanie się ogólnsj po­

wierzchni użytków rolnych na tym samym pozlómie.

Użytkowanie ziemi według wyników spisu rolniczego w poszczególnych latach minionej 5-latki przedstawia się następujęco«

(5)

3

WYSZCZEGÓL­ 1976 1977 1978 1979 1980 19Ś1

NIENIE tys.

ha % tys.

ha % tys.

ha % tys.

ha % tys.

ha % tys.

ha %

Ogólna po­

wierzchnia

województwa 665 100,0 665 100,0 665 100,0 66r 100,0 665 100,0 665 log.o -użytki rolne 340 51,1 340 51,1 334 50,2 329 49,5 326 49,0 326 49,0 grunty orne 260 39,1 260 39,1 257 38,6 254 38,2 253 38,0 253 38,0

7 1,0 7 i.o 7 1.0 7 1.0 6 0,9 6 0,9

łąki... 54 8,1 63 8,0 51 7,7 50 7.6 49 7,4 49 7,4

pastwiska... 19 2,9 20 3,0 19 ¿ . 9 18 2,7 18 2,7 18 2,7

-lasy »...••« 191 28,7 190 28,6 190 28,6 190 28,6 190 28,6 188 28,3 -pozostałe

grunty .... 13* 20,2 135 20,3 141 21,2 146 21,9 149 22,4 151 22,7

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach uspołecznionych jest mniejsza o 0,8 lys.ha /O,1 % / . Największy spadek odnotowano w gruntach ornych; w PGR wyniósł on

1 ,2 .% , tj. 542 ha. W spółdzielniach kółek rolniczych powierzchnia gruntów ornych w porów­

naniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 75 ha czyli o 30,7%.

Część użytków rolnych, których spadek zaznaczył się w gospodarce uspołecznio­

nej, została przejęta we władanie lub użytkowanie gospodarki nie uspołecznionej. W wy­

niku przejęcia tych gruntów udział użytków rolnych w gospodarce nie uspołecznionej

wzrósł w ogólnej powierzchni użytków rolnych z 76,7% w 1980 roku do 76,8% w roku bieżącym.

Struktura użytków rolnych według użytkowników przedstawia się następującos

1976 1977 1978 U / 1030 198.1

WYoZu£cbULNlcN.Lb

tys.

ha % tys.

ha % tys.

ha

tys.

ha % tys.

ha (V/o tys.

hu %

Użytki rolne w województwie ogó-

339,7 100,0 340,0 100.0 333,7 lOOjO 329.0100,0 326.3100.0 325,8 100,0 Gospodarka nie

uspołeczniona... 282,6 83,2 274,9 81.0 267,4 80.1 256.7 78.1 250,1 76,7 250,4 76.8 Gospodarka uspo­

łeczniona... 57,1 16,8 65,1 19.0 66,3 19.9 72.3 21.9 76, £ 23.3 75,4 23.2 - PGR Minister­

stwa Rolni'ctwa 35,7 10,5 39,0 11.1 39,5 11.8 41.3 12.5 43. i 13,2 42,5 13.0 - Pozostałe PGR 3,6 1.1 4.6 1.2 4.7 1.4 3’ 5 1.1 3 ,C 0,9 2,6 0.8

Inne państwowe

i uspołecznione 5,7 1.7 5.4 2,0 3.8 1.1 4,e 1.4 4,5 . 1,4 5,8 1.8 8,2 2,4 11.1 3.2 12.4 3.8 18, £ 5.5 25,( 7,7 24.3 7.5 _ SKR... 3,9 1 .1 5.0 1.5 5.9 1.8 4.5 1.4 0.2 0 ,1 0.2 0 .1

Czerwcowy spis 1981 wykazał równleZ dość znaczny wzrost powierzchni odłogów i ugorów , wynoszący w skali całego województwa 753 ha, tj. o 44,1%. Należy 'przy cym

\

zaznaczyć, Ze zwiększenie obazaru odłogów i ugorów miało miejsce zarówno w gospodarce nie uspołecznionej o 72 ha/o 400,0%/ jak i w gospodarce uspołecznionej o 681 ha

h 41,1%/, w tym w PGR Ministerstwa Rolnictwo o 144 ha /o 25,5%/ o r a z u spółdzielniach produkcyjnych o 171 ha /o 217,1%/. 3ednak gospodarstwa indywidualne partycypuję tu tylko w niecałych 10%.

(6)

Wysoki wzrost powierzchni wyłączonej z uprawy, wykazanej w spisie jako odłogi i ugory, stanowiące niejednokrotnie grunty czasowo wyłączone z użytkowania, częściowo na skutek prowadzenia między Innymi prac melioracyjnych, jest przejawem nie­

gospodarności. W wyniku zwiększenia w/w powierzchni- powierzchnia zasiewów, w stosunku do spisu z roku ubiegłego jest mniejsza o 1,2 tys.ha,tj. o 0,5%.Spadek powierzchni zasiewów w skali całego rolnictwa był wyłącznie wynikiem zmniejszenia się powierzchni zasiewów w gospodarce uspołecznionej o 1,3 tys. ha /o 2,3%/. W ramach gospodarki us­

połecznionej najwyższy spadek odnotowane w państwowych gospodarstwach rolnych o 1,0 tys.

ha? t j . o 2,7%.

W strukturze zasiewów w całym rolnictwie największy spadek powierzchni nastąpił w uprawach:

- przemysłowych o 1,6 tys.ha.tj. 14,4% ' <

- pozostałych o 2,6 tys.ha, tj. 8,8% w tym warzyw o 1,6 tys.ha.tj. 9,1%.

Powierzchnia upraw przemysłowych w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się zarówno w gospodarce nie uspołecznionej o 0,5 tys.ha /o 14,7%/ jak i uspołecznionej o l^Ltys.ha /o 14,3%/. Aroał upraw przemysłowych w całym rolnictwie zmniejszył się o 14,4%, w tym s buraków cukrowych o 3,7%, rzepaku i rzepiku o 16,4%, lnu o 45, 2%.

Korzystne tendencje odnotowano w powierzchni zasiewów upraw pastewnych w całym rolnictwie, gdzid wzrost wyniósł 1,7 tys.ha, tj. 4,7% , Zadecydował o tym przyrost powierzchni upraw pastewnych w gospodarce nie uspołecznionej o 1 ,6 tys.ha tj. o 5,9%.

Powiorzchnia zasiewów 4 zbóż wykazana w tegorocznym spisie w stosunku do 1980 roku jest w/ższa o 1,4%, w tym powierzchnia zasiewów mieszanek zboiowych o 16,2%, 0góxna powierzchnia upraw zbożowych zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 2,6 tys.ha.

Strukturę zasiewów poszczególnych grup uprawowych przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

1976 1977 1978 1979 19 BO 1981

tys.

ha % tys.

ha /o tys.

ha % tys.

ha %

,

hotys. %

tys.

ha ' % Powierzchnia za­

siewów ogółem... 257035 100,0 258666 100,0 2563131.00,0 252827 L00 ,0251992 JDOp 250809 100,0 w tyra:

Zbożowe razem .. 122776 47,8 127941 49,5 12 5971 49,1 122531 48,i119209 17,3 121807 48,6

— pszeniofl... 33573 13,1 35109 13,6 35700 13,9 31958 12,6 31842 L2 ,6 28986 11,6 23512 9,1 21602 8,4 27163 10,6 30810 12,2 31098 12,3 29/98 11.9 8402 3,3 9783 3,8 11191 4,4 11117 4,4 11160 4,4 10603 4,2 a

220 0,1 144 0,1 232 0 ,1 327 0 ,1 298 0 ,1 Ziemniaki... 496-00 19,3 48416 18,7 46014 18,0 45733 18,1 45130 L7,9 44507 17,7 Przemysłowe.... 9057 3,5 9991 3,9 10220 4,0 9952 3,9 11399 4,6 9754 3,9 Pastewne... 38786 15,1

11,0

35611 13,8 10,2

35089 13,6 34908 13,3 35327 1.4 ,0 36989 14,8 28374 6704 27684 10,8 20334 11,2 29440 11,7 26851 10,7

(7)

Pogłowie zwierząt gospodarskich

Wyniki spisu rolniczego 1981 o stanie pogłowia zwierząt gospodarskich w województwie wg stanu w dniu 30 czerwca br. wykazały pogłębiający się spadok produk­

cji zwierzęcej . Na taki atan wpływ maję zmiany w strukturze pogłowia zwierząt.głów­

nie ciągłe obniżanie się na przestrzeni lat stanu byuła.a w szczególności tendencja malejąca w pogłowiu krów.

Tendencję malejącą w ostatnich latach zaobserwowano również w hodowli trzody chlewnej.Jedynie systematycznie z roku na rok wzrasta pogłowie owiec. Wstępne dane wykazały,że w dniu 30 czerwca br. stan pogłowia zwierząt gospodarskich był następujący:

- 205803 sztuki bydła,w tym 91725 sztuk krów

- 319135 sztuk trzody chlewnej.w tym 127232 sztuk prosiąt /poniżej 3 miesięcy/

i 32288 sztuk macior na chów - 121865 sztuk owieo.

\ .

. Wyniki czerwcowego spisu rolniczego 1981 w porównaniu z wynikami z poprzednich lat prezentuje poniższe zestawienie?

WYSZCZEGÓLNIENIE 1976 1977 1978 1979 1980 I 1981

W SZTUKACH

218712 219005 219416 215380 214216 205803 106638 103896 101604 97112 95115 91725 266233 296556 336626 341674 378561 319135 22092 55527 524646 55159 54067 52288

Owoe 72488 91415 105960 11226? 116'l 92 12^865

/ NA 100 ha UŻYTKÓW ROLNYCH

G 4 ,4 64,6 65,7 65,5 05,7 63,2 31,4 30,6 30,4 29,5 29,2 ^8,2 78,4 87,4 100,9 103,9 116,0 97,9

6,5 9,8 0,7 10,1 10,4 9.9

21,3 26,9 31,7 34,1 35,6 37,4

Wyniki obecnego apisu w porównaniu ze stanem pogłowia zwierząt gospodar­

skich w dniu 30 czerwca 1980 roku wykazują spadek bydła o 3,9%, w tym krów o 3,6%, trzody chlewnej o 15,7%,w tym macior na chów o 5,2%. Zwiększenia zaznaczyło się tylko w pogłowiu owiec o 4,9%.

Dokonując natomiast porównania z wynikami apisu w styczniu 1901 obserwuje­

my zjawisko:

- zwiększenia się pogłowia bydła o 2,8%,w tym krów o 1,6%, - zwiększenia macior na chów o 5,6%, owiec o 53,3%,

- spadku pogłowia, trzody chlewnej o 3,3%-

Obniżenie się stanu pogłowia bydła w porównaniu do czerwca 1980 roku w całym rolnictwie jest wynikiem zmniejszenia, się stada tak w gospodarce nie uspołecznionej jak i uspołecznionoJ, prawie na jednakowym poziomie. Na pogłębianie się tendencji spadko­

wej w pogłowiu bydła w gospodarstwach indywidualnych niewątpliwy wpływ miał brak pasz w roku ubiegłym i na początku b r , a w gospodarstwach uspołecznionych znaczne zmniejszenie zakupu bydła od rolników indywidualnych szczególnie w X kwartale br. Jednak w sektorze Indywidualnym odnotować nałoży tendencje odbudowy otjda, którego atan w czerwcu I981r w stosunku do stycznia 1981r zwiększył się o 4,4%, w tym krów o 2,2%,a w grupie wiekowej bydła do G-ciu miesięcy nastąpił wzrost o 32,0%.

(8)

6

Przejawom zahamowania spodkowej tendencji w hodowli bydła jest wzrost w br.

cen wolnorynkowych krów i Jałówek.

Stan pogłowia bydławlitach 1976-1981 przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE 1976 1977 1978 1979 1980 1981

bydło w sztukach

WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM... 218712 219005 219416 215380 214216 164245 49971

205803 158278 47525 34120 Gospodarka nie uspołeczniona .... . 176525 174462 171981 168635

46745 34217 Gospoda rka uspołeczniona... 42187 44543 47435

w tym PGR Ministerstwa Rolnictwa.. 31210 32304 33924 35437

Stan pogłowia trzody chlewnej według wyników spisu wynosił na koniec czerwca 1981 roku 319135 sztuk i zmniejszył się w porównaniu tak z czerwcem 1980 roku jak i styczniem 1981 odpowiednio o 15,7% i 3,3%. Na tak wysoki spadek bezpośredni wpływ miało zmniejszenie 6ię pogłowia trzody chlewnej w gospodarce uspołecznionej, a zwłaszcza w PGR Minieter8twa Rolnictwa w porównaniu do czerwca 1980 roku o 30,2%,a do stycznia 1981 roku o 32,2%. Jest to skutek przede wszystkim braku pasz, tak z własnoj produkcji jak i w sprzedaży, a także odstępienia od priorytetu zaopatrzenia w pasze PGR i trakto­

wania ich na równi z gospodarkę indywidualnę. Zastanawia Jednak fakt, że w tak krótkim /

czasie w PGR podległych CZPPGR zmniejszono stado trzody chlewnej o 1/3 stanu i w dalszym cięgu następuje spadek trzody.

i

W gospodarce indywidualnej spis rolniczy 1981 roku wykazał w stosunku do stycznia 1981 wzrost pogłowia trzody chlewnej o 6,6%, w tym proaięt /poniżej,3 m-cy/

o 28,3%. Pozytywne jest również to, żo następił tak w stosunku do czerwca 1980 roku, Jak 1 stycznia 1981 wzrost macior prośnych odpowiednio o 4,3% i 23,5%.

Stan pogłowia trzody chlewnej w latach 1976-1981 /W ozerwou/obrazuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

1976 1977 1978 1979 1980 1981

trzoda chlewna w sztukach WOOEWÓOZTWO OGÓŁEM...

w tym PGR Ministerstwa Rolnictwa

266233 177494 88739 43993

296556 201663 94893 46274

336626 207859 128767 57143

341674 223188 118486 54554

378561 229232 149329 63320

319135 205890 113245 44228

Pogłowie owiec tak w porównaniu do czerwca 1980 Jak i lat ubiegłych ulega systematycznemu wzrostowi wahajęcemu się w granicach od 4-19 tys.sztuk rocznie.

(9)

I. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

I . I

Tabl.l UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG RODZAJÓW UŻYTKÓW I UŻYTKOWNIKÓW W 1981 roku

UŻYTKOWNICY

Powierz­

chnia ogólna

Użytki rolne razem grunty

orne sady łąki trwałe

pastwi­

ska

Lasy

?ozosta łe grun ty 1 nie użytki W HEKTARACH

665021 325822

(

252545 6283 48978 18016 188342 L50857 GOSPODARKA USPOŁECZ­

NIONA ... 369468 75462 56786 1087 9640 7949 „ 165738 128268 Państwowe Gospodarstwa

52541 45115 35758 954 4010 4393 1896 5530 Ministerstwa Rolnict-

48687 42535 34385 896 3075 4179 1276 4876

3854 2580 1373 58 935 214 620 654

Spółdzielnie Produk­

cyjne... 26882 24339 19964 62 3321 992 683 1860

213 172 169 - 3 - - 41

Grunty państwowe i spo- łeozne nie stanowiące

gospodarstw rolnych .. 289832 5836 895 71 2306 2564 163159 120837 GOSPODARKA NIE USPOŁEC2

NIONA ... 295553 250360 1980

195759 - 100

5196 39338 10067 22604 22589

OGÓŁEM... 100,0 99,9 99,9 95,1 99,9 100,3 99 łl 101,5 GOSPODARKA USPOŁECZ­

NIONA ... 99,9 99,1 99,1 102,0 96,3 102,4 99,0 101,4 Państwowe Gospodarstwa

96,3 97,7 98,2 101,0 90,2 99,8^ 81,1 92,2 Ministerstwa Rolnict-

98,5 98,6 98,3 100,0 96,5 102,0 97,8 97,9

75,7 84,9 96,2 118,4 66,4 69,7 60,0 64,2

Spółdzielnle ProdukcyJ-

97,3 97,4 99,7 110,7 87,7 89,6 104,6 92,9

Kółka Rolnicze... 56,3 57,3 69,3 - 11,1 - - 54,7

Grunty państwowe 1 społ nie stanowiące gospo­

darstw rolnych... 100,8 124,4 136,6 112,7 132,1 115,1 99,3 102,1 GOSPODARKA NIE USP0ŁE02

NIONA ... 100,2 100,1 100,2 93,8 100,8 98,8 99,3 102,1 W ODSETKACH

Według radżajów użytków

100,0 49,0 38,0 0,9 7,4 2,7 28,3 22,7

GOSPODARKA USPOŁECZNI0-

100,0 20,4 15,4 0,3 2,6 2,1 44,9 34,7

Państwowe Gospodarstwa

100,0 85,9 68,1 1,8 7,6 8,4 3,6 10,5

Ministorstwa Rolni-

100,0 87,4 70,6 1.9 6,3 8,6 2,6 10,0

100,0 66,9 35,6 1.5 24,3 5,5 16,1 17,0

Spółd/iolnie ProdukcyJ-

100,0 90,5 74,3 0,2 12,3 3,7 2,6 6,9

Kółka Rolnicze#... 100,0 80,8 79 A - 1,4 - mm 19,2

Grunty państwowe i społ nie stanowięce gospo­

darstw rolnych.... . 100,0 2,0 0,3 Ml 0,8 0,9 56,3 41,7

(10)

8

Tabl.l UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG R00ZA3ÓW UŻYTKÓW I UŻYTKOWNIKÓW W 1981 R/dok./

UŻYTKOWNICY

Powierz­

chnia ogólna

Użytki rolne razem grunty

orne

sady łąki trwałe

pastwi­

ska

Lasy

Pozostałe grunty i nieużyt­

ki W ODSETKACH /dok./

Według rodzajów użytków /dok./

GOSPODARKA NIE USPOŁEC

C Z N I O N A ... 100,0 84,7 66,2 1.8 13,3 3,4 7.6 7.7

OGÓŁEM... 100,0

Wedłi 100,0

lg użytkc 100,0

iwników

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 GOSPODARKA USPOŁECZ­

NIONA ... 55,6 23,2 22,5 17,3 19,7 44,1 88,0 85,0 Państwowe Gospodarstwa

7.9 13,8 14,1 15,2 8.2 24,4 1.0 3.7

Ministerstwa Rolnictwa 7,3 13,0 13,6 14,3 6,3 23,2 0,7 3,2

0,6 0 ,8 0,5 0,9 1,9 1 ,2 * 0,3 0 ,5

Spółdzielnie Produkcyjni ' 4,1 7,5 7,9 1 6*8 5.5 0,4 1 .2

Kółka Rolnioze... - 0,1 0,1 - - - - -

Grunty państwowe i społ nie etanowlęcc gos­

podarstw rolnych... 43,6 1 .8 0,4 1 .1 4,7 14,2 86,6 80,1 GOSPODARKA NIE USPOŁE­

CZNIONA ... 44,4 76,8 77,5 82,7 80,3 55,9 12,0 15,0

Tabl.2 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W CAŁYM ROLNICTWIE W 1981 ROKU

Użytki rolne '

MIASTA

powierz chnia gruntów

grunty

orne sady *.ęki

trwałe pastwis­

ka

razem użytki rolne

Lasy Pozoeta łe grun ty w hektarach

MiASTA ---

665021 252545 6283 48978 18016 325822 188342 150857

16471 1884 114 467 139 2604 6381 7486

. 50C2 2054 199 226 103 2582 202 2218

1917 541 3 295 65 904 190 823

4700 ¿56 24 33 13 426 3796 478

8258 1847 265 120 51 2283 1530 4445

3358 535 1 16 29 5P1 232 2545

Chrzanów* 3831 662 63 219 122 1066 1706 1059

Czechowice-Dziedzice 3298 1271 37 201 137 1646 241 1411

1657 696

5693 8 6 12 722 27 908

20950 232 2137 880 8942 4490 7518

13603 5198 173 699 471 6541 1553 5509

8985 4 656 57 839 367 5919 649 2417

15220 3688 137 1252 75 5152 4930 5138

3025 449 3 83 73 608 1154 1263

Kuźnia Raciborska.... 3175 135 1 61 35 232 2598 345

3850 1896 21 283 93 2293 634 923

Libięż... 3604 768 11 355 155 1289 1648 667

2020 658 70 156 52 936 189 895

875 200 28 99 49 376 168 331

6515 2683 147 521 211 3562 1547 14C6

11737 3326 195 1261 186 4968 2018 4751

2894 670 38 148 67 923 1572 399

2563 883 19 23 25 950 720 893

Orzesze... 8209 1996 57 712 74 2839 4205 1245

3967 1708 149 136 78 2071 243 1653

11968 4113 40 1155 360 5668 822 5478

3015 1269 9 159 17 1454 59 1502

(11)

Tabl.2 UŻYTKOWANIE GRUNTt)W W CAŁYM ROLNICTWIE W 1981 ROKU /dok./

Ogólna Użytki rolne

MIASTA GMINY

chnia gruntóv

grunty

orne sady łęki t rwałe

pastwis­

ka

razem użytki rolne

Lasy Pozo­

stałe grunty

w hektarach MIASTA/dok./

7496 4223 71 661 100 5055 411 2030

7767 1778 139 271 66 2256 1651 3860

Rybnik...

Siemianowice Śląskie

13510 3346 290 780 244 4660 3491 5359

2516 752 2 13 38 805 33 1678

3822 1247 15 842 68 2172 1047 603

9120 1191 113 259 104 1667 1519 • 5934

1322 146 1 17 15 179 \ 1143

15115 2581 145 536 184 3446 8131 3538

967 567 27 46 16 656 90 221

3130 829 32 164 88 1113 753 1264

Tychy... 27097 7666 229 3719 965 12579 9350 5168

11085 5594 315 906 465 7280 974 2831

974 507 16 17 19 559 177 238

8047 2197 98 247 215 2757 1303 3987

12528 5616 141 903 396 7056 3301 2171

6464 2528 74 577 243 3422 1465 1577

GMINY

5430 1788 41 672 139 2640 1988 • 802

5245 2275 133 659 124 3191 1052 1002

7687 3348 5 1026 373 4752 1293 1642

5784 1840 28 274 370 2512 2760 512

Chrzanów... 4119 1778 173 291 195 2437 1193 489

Czechowice-Oziedzlce 7085 3443 75 753 270 4541 1081 1463

2713 1475 40 438 123 2076 237 400

6734 3527 61 632 85 4305 1172 1257

3797 2091 5 329 213 2638 379 780

6483 3424 73 673 71 4241 815 1425

11931 3929 21 441 284 4675 5294 1962

4706 3603 19 530 83 4235 16 455

Krzyżanowice... 6967 4711 52 657 j 173 5593 263 1111

Kuźnia Raciborska.... 9509 1203 21 735 135 2094 6726 689

7713 2304 13 404 130 2851 3865 997

Libię*... . 2132 717 1 320 120 1158 711 263

4183 2040 56 316 120 2532 546 1105

Lyski... 8413 3864 70 1035 128 5097 2311 1005

12331 3459 123 1642 540 5764 5479 1138

5127 2895 70 428 52 3445 773 909

314b 1981 59 363 127 2530 185 431

5714 1381 22 741 114 2258 2567 889

5675 2924 63 79 269 3335 1977 363

12503 5380 66 28 157 5631 6027 845

Pawłowice... 7136 4084 30 639 473 5226 624 1285

Pietrowice Wielkie... 6807 5149 35 546 181 5911 241 655

Pilchowice... 8248 3381 30 386 171 3968 3235 1045

13889 9415 65 646 183 10309 2885 695

4577 2413 55 749 111 3328 583 666

10297 3714 10 894 362 4980 4370 947

7394 5386 194 473 239 6292 528 574

16039 5204 25 966 609 6804 6085 3150

9234 3743 27 1323 61 5154 2517 1563

11624 2758 29 502 348 3637 6735 1252

4^ CG 809 150 91 17 1067 2110 1311

2402 1427 13 167 63 1670 370 362

4347 1874 7 1071 2952 710 685

8985 5496 13 676 444 6629 1660 696

7392 2318 73 233 487 3111 3256 1025

15434 1984 3 364 419 2770 12297 1367

11659 6541 90 725 300 7656 3212 791

14108 10296 78 329 180 10883 2047 1178

14871 8347 69 703 1011 10130 2795 1946

4168 2013 45 164 270 2492 851 825

12477 7453 143 1131 364 9091 2687 699

7563 2757 - 1114 161 4032 2634 097

(12)

10

Tabl.3 UŻYTKOWANIE GRUNT&W W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH W 1981 ROKU

Ogólna Użytki rolne

Fozosta łe grun MIASTA ty

GMINY

powierz­

chnia gruntów

grunty

orne sady łęki trwałe

pastwi ska

1

razem użytki rolne

Lasy

* w hektarach

WOOEW&DZTWO...

MIASTA

26882 19964 62 3321 992 24339 683 ’ 1860

109 25 10 73 108 - 1

225 209 8 2 219 - 6

64 44 15 59 1 4

106 101 - - 101 - 5 '

217 180 Mi 18 - 198 19

186 153 - . - 153 5 ' 28

Chrzanów... 213 132 w - 132 :^ 81

Czechowice-Dziedzice... 78 66 7 73 3 2

474 459 _ - 459 15

Oaatrzębie-Zdrój....

1230 884 1 146 112 1143 60 27

294 228 mm 36 13 277 6 11

1147 607 343 41 991 99 57

55 34 7 - 41 1 13

40 40 - - . 40 -

Libiąż... 212 138 42 12 192 20

92 67 6 1 74 _ 18

114 61 31 19 111 1 2

27 23 1 - 24 3

312 205 1, 293 3 16

32 28 - 1 29 2 1

240 177 14 4 195 1 44

499 328 86 47 461 9 29

353 335 mm 5 340 1 12

115 66 mm 7 - 73 3 39

336 188 mm 41 59 288 1. • 47

359 338 mm 8 5 351 1 * 7

271 188 mm 34 27 249 - 22

28 25 - - 3

70 61 mm - 61 _ 9

26 26 26 _ _ - ,

110 86 24 110 mm

633 1 404 26 140 570 7 56

227 227 227

58 29 mm 10 39 2 17

20 mm 18 - 18 2

290 248 - 13 8 269 5 16

GMINY

222 147 mm 40 187 35

1036 681 mm 277 18 976 4 56

271 201 mm 22 2 225 5 41

214 162 mm 18 12 192 7 15

Chrzanów,. . . . 195 175 15 190 - 5

Czechowioa-Dziedzioe .. 494 324 2 76 5 407 8 79

170 129 mm 37 - 166 1 3

419 353 5 14 5 377 14 28

168 125 15 5 145 17 6

553 370 6 78 20 474 29 50

299 218 w 7 9 234 38 27

714 615 mm 76 5 696 1 17

Krzyżanowice... . 1281 1018 'mm 122 39 1179 8 94

456 252 - 140 18 410 28 18

90 67 - 2 2 71 17 2

Libiąż... 22 22 22 _

149 71 — ' 57 14 142 2 5

1002 616 3 238 76 933 49 20

166 116 22 138 8 20

242 163 11 - 174 19 49

248 148 1 76 14 239 4 5

235 216 mm - 7 223 10 2

Pawłowice... 534 384 - 62 14 460 25 49

2469 2033 3 220 82 2338 43 88

1089 756 - 40 46 842 35 212

Pilica... 502 464 19 483 19

(13)

Tabl.3 UŻYTKOWANIE GRUNTĆW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH W 1981 ROKU /dok./

11

Ogólna Użytki rolne

Pozosta łe grun­

GMINY ty

powierz chnla gruntów

grunty

orne sady łęki trwałe

pastwi­

ska

razem użytki rolne

Lasy

w hektarach GMINY/dok./

350 204 78 30 312 38

197 148 32 . 180 2 15

682 632 1 36 _ 669 7 6

370 313 26 8 347 14 9

679 496 2 35 * 47 580 16 8 3 v

133 105 _ _ 13 * ____ 118 1 14

146 91 46 ____ ’ 137 ■ 4 5

184 176 1 4 181 3

415 328 1 72 . 401 10 4

191 122 14 10 14C 21 24

321 290 27 _ 317 4

138 134 _____ _ 134 4

220 178 1 3 13 204 2 14

327 243 ____ 21 4 268 18 41

289 151 _ 5 110 266 3 20

138 117 17 3 137 - 1

Tabl.4 ' UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W SPÓŁDZIELNIACH KÓŁEK ROLNICZYCH W 1981 ROKU

MIASTA GMINY

Powierz­

chnio gruntów

Użytki rolne

Pozosta­

łe grunty grunty

orne

łęki t rwa łe

razem użytki rolne w hektarach

WOJEWÓDZTWO... 213 169 3 172 41

MIASTA

2 1 - 1 1

81 80 - 80 1

12 4 - 4 8

44 42 - 42 2

22 15 3 18 4

GMINY

4 - - - 4

3 1 - 1 2

19 - - 19

26 26 26 -

Tabl.5 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W 1981 ROKU A.OGÓŁEM

MIASTA

Powierz chnia gruntów

Użytki rolne

Lasy

Pozosta­

łe grun­

ty grunty

orne sady łęki trwałe

pastwi­

ska

razem użytki rolne w hektarach

WOJEWÓDZTWO... 295553 195759 5196 39338 10067 21-0360 22604 22589 MIASTA

2995 1850 103 381 131 2465 80 450

1869 1205 188 168 53 1614 10 245

970 494 3 272 63 832 38 100

566 255 24 33 13 325 204 37

V

(14)

Tabl.5 UŻYTKOWANIE GRUNTĆW W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W I98I ROKU /od./

A. OGÓŁEM /od./________

Powierz

* Użytki rolne

Pozosta łe grun MIASTA ty

GMINY

chnia grun­

tów

grunty

orne sady łęki t rwała

pastwi­

ska

razem użytki rolne

Lasy

w hektarach MIASTA/dok./

1957 1495 37 89 9 1630 327

431 362 1 16 21 400 7 24

Chrzanów... 934 529 55 150 106 840 50 44

Czechowice-Dziedzice 1737 1088 37 186 59 1370 73 294

369 236 8 3 8 255 - 114

10091 4809 231 1936 193 7169 838 2084

5173 3893 162 410 190 4655 19 499

5446 3885 52 696 241 4874 223 349

4579 2931 137 869 22 3959 357 263

596 351 3 55 27 446 10 140

Kuźnia Raciborska.... 182 101 1 39 16 157 9 16

1422 1028 21 198 31 1278 9 135

Libiąż.. . . . 956 597 10 215 33 855 27 74

950 539 70 150 51 810 31 109

363 139 28 67 30 264 43 56

2798 1909 145 421 160 2635 64 99

4625 2744 193 1126 162 4225 51 349

1839 299 35 115 15 464 1216 159

1070 853 19 23 24 919 47 104

Orzesze... 2912 1815 56 696 70 2637. 32 243

1800 1340 29 108 51 1528 272

4868 3536 13 838 241 4628 55 185

1416 1195 ' 9 148 10 1362 17 37

3850 2940 66 484 11 3501 17 332

2118 1615 139 257 43 2054 7 . 57

Rybnik. 5940 3147 290 733 182 4352 250 1338

Siemianowice ślęskie 541 408 2 13 423 Pm 118

2479 761 14 554 , .52 1391 977 111

2185 991 113 187 39 1330 413 442

157 118 1 17 10 146 - 11

3110 2079 144 429 113 2765 42 303

444 383 2 30 7 422 5 17

1025 743 31 127 41 942 30 53

Tyohy... 13317 6602 194 3103 673 10572 253 2492

7215 5045 245 750 341 6381 231 603

339 280 16 15 2 313 1 25

1731 1305 97 147 25 1574 157

5986 2956 141 604 207 3908 1660 418

3813 2280 74 504 235 3093 173 547

GMINY

2649 1639 41 631 139 2450 128 71

2357 1581 132 316 76 2105 21 231

5022 3111 4 970 309 4394 156 472

3234 1671 28 253 215 2167 907 160

Chrzanów... 2478 1573 170 266 191 2200 204 74

Czechowice-Dziedzice 4503 3096 73 662 230 4061 114 328

Gaezowice... 2186 1314 40 397 122 1873 111 202

4151 3070 56 575 72 3773 57 321

2754 1R59 5 261 195 2320 184 250

4057 2988 28 592 20 3628 186 243

6792 3647 21 434 275 4377 22 lo 196

2746 2270 18 315 15 2618 3 123

Krzyżanowice... 3597 2934 52 371 25 3382 10 205

Kuźnia Raciborska.... 2002 934 20 567 101 1622 266 114

' 2811 1629 13 375 62 2079 358 37 4

1178 695 1 293 45 1034 46 98

1813 1412 56 240 4 1712 22 79

4261 3085 3 859 24 3971 98 192

5463 1986 120 1151 284 p

3 Z 0 7

1688 234

3932 2779 70 406 52 360 265

2552 1771 54 348 121 2294 141 117

1697 885 21 453 70 1429 79 189

(15)

Tabl.5 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W 1P81 ROKU /cd./

_____________________ A. OGÓŁEM /dok./__________________________________

Powierz­

chnia gruntów

* Użyt ki rolne

Pozosta­

3MINY grunty

orne sady łęki t rwa łe

pastwi­

ska

ra zem użytki rolne

Lasy łe grun ty

w hektarach GMINY/dok./

4438 2477 59 50 231 2817 1511 110

6746 5152 66 27 150 5395 1085 266

Pawłowice... 4321 3035 30 530 306 3901 99 321

Pietrowice Wielkie.... 2722 2264 32 286 8 2590 * 5 127

2918 2062 30 340 113 2545 132 241

Pilica... 10957 8412 65 631 121 9229 1339 389

2801 1971 54 560 73 2658 . 29 114

4258 3017 5 732 280 4034 48 176

3005 i 2444 93 301 28 2866 17 122

3746 2558 22 641 248 3469 6 271

5321 3430 27 1297 53 4807 415 99

2389 1425 27 411 193 2056 114 ?19

747 586 13 56 7 662 2 83

1713 1322 13 154 63 1552 67 94

3265 1783 7 1025 4 2815 402 48

3866 3190 1 416 61 3668 158 40

2682 1847 66 101 138 2152 405 125

2701 1717 3 239 345 2304 296 101

5842 4724 3 595 148 5470 205 167

11694 10162 78 329 180 10749 591 354

4816 3914 49 422 174 4559 44 213

2407 1752 45 125 266 2188 104 115

9139 7134 143 1027 133 8437 447 255

3660 2321 - 936 80 3337 156 167

Yabl.S UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W 1981 RCKU/od./

B. INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE POWYŻEJ 0,50 ha

Powierz­ Użytki rolne

Pozosta łe grun MIASTA ty

chnia

gruntów grunty

orne sady łglci t rwa łe

pastwi*- ska

razem użytki rolne

Laey

w hektarach

WOJEWÓDZTWO ... 247621 170359 3084 35908 8010 217361 19802 10458 MIASTA

1190 673 26 244 61 1004 78 108

726 512 48 90 12 662 1 63

799 427 1 254 21 703 32 64

450 213 8 28 9 258 176 16

886 714 15 84 8 821 65

156 137 1 13 151 _ 5

Chrzanów... 563 303 10 101 76 490 47 26

Czechowice-Dziedzice.. 1168 781 16 171 42 1010 68 90

7281 81 6 2 2 91 8

4236 131 1762 47 6176 831 196

3880 2957 99 370 183 3609 18 253

4970 3625 43 670 227 4565 222 183

3108 1810 62 748 16 2636 345 127

361 226 1 45 29 301 9 51

126 61 1 35 14 111 9 6

1113 828 16 177 26 1047 9 57

Libięż... 631 359 1 185 28 573 27 31

660 383 34 115 48 580 31 49

203 74 11 46 17 148 32 23

1936 1399 16 308 111 1834 58 44

3705 2314 63 loos- 141 3523 46 136

Ogrodzieniec... 1627 \ 256 26 105 14 401 1210 16

908 731 13 19 21 784 46 78

(16)

14

Tabl.5 UŻYTKOWANIE GRUNÔW W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONEJ W 1981 ROKU /cd / B. INDYWIDUALNE GOSPODARSTWA ROLNE PCWYŻEJ 0,50 ha /cd./

Powierz­ Uiytki rolne

1 '■ " }

\|

MIASTA GMINY

chnia

gruntów grunty

orne sady łęki trwałe

pastwi­

ska

razem użytki rolne

Lasy

. !

jTUZiUS 0U łe grun ty w hektarach

MIASTA/dOk*/

2436 1547 23 639 64 2273 32 131

946 828 19 53 2 902 44

4292 3125 12 783 240 4160 54 78

1315 1105 8 147 10 1270 17 28

3349 2656 45 462 11 3174 14 161

709 495 27 144 17 683 5 ' 21

3837 2462 110 621 161 3354 191 292

Siemianowice ślęskie.. 309 294 1 12 307 2

1015 567 8 356 2 933 72 10

776 458 56 135 15 664 14 98

Świętochłowice... 54 38 1 9 4 52 2

2378 1622 90 357 97 2166 42 170

393 346 2 30 7 385 5 3

611 386 17 124 38 565 29 177

Tychy.... ... 9505 5339 133 2671 492 8635 250 620

5035 3638 173 597 152 4560 228 247

185 176 - 2 178 1 6

552 370 13 104 17 504 _ 48

4891 2540 79 524 159 3302 1488 101

Żory..^;... 3366 2208 20 494 230 2952 173 241 GMINY

Babice... 2229 1423 31 604 6 2064 114 51

1742 1206 95 251 59 1611 20 111

4596 2958 3 930 195 4086 153 357

2679 1468 23 216 85 1792 784' 103

Ch r za nów 1944 1393 60 236 112 1801 125 18

Czechowice-Dziedzice.. 4045 2816 63 635 155 3669 112 i 264

1778 1035 26 349 112 1522 106 150

3497 2620 39 539 64 3262 56 179

2400 1618 5 246 176 2045 181 174

3517 2593 19 549 10 3171 183 163

Klucze... 6545 3533 18 420 255 4226 2171 148

2579 2142 15 309 14 2480 3 96

Krzyżanowice... 3285 2707 44 358 24 3133 10 142

1895 884 18 564 89 1555 264 76

Leszczyny... .. 2482 1422 12 347 60 1841 354 287

Libię*... 977 627 1 267 18 913 25 39

1592 1253 49 221 4 / 1527 22 43

3967 2886 3 819 21 3729 97 141

5143 1851 112 1111 228 3302 1639 202

3637 2758 70 403 29 3260 181 196

2404 1663 53 > 331 117 2164 139 101

1536 813 15 441 68 1337 78 121

4313 2446 54 46 217 2763 1455 95

6659 5084 64 27 147 5322 1081 256

Pawłowice... 4154 2932 27 521 303 3783 99 272

Pietrowice Wielkie.... 2547 ' 2158 32 263 8 2461 5 81

2622 1897 13 325 108 2343 130 149

Pilica... 10718 8344 65 630 121 9160 1187 371

2422 1766 45 481 27 2319 28 75

4000 2840 3 710 278 3831 47 122

2911 2378 87 297 28 • 2790 17 104

3503 2421 17 626 245 3309 6 188

5177 3397 27 1275 28 4727 371 79

2215 1351 20 394 190 1955 114 146

446 356 7 52 6/ 421 2 23

1456 1134 10 143 57 ! 1344 63 49

3091 1728 7 999 2734 321 36

3766 3109 1 414 60 3584 158 24

2016 1359 43 94 133 1629 330 57

2480 1568 2 229 338 2137 294 49

5784 4679 3 594 148 5424 205 155

11555 10080 77 317 175 10649 589 317

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :