Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Pełen tekst

(1)

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Data utworzenia 2015-02-27

Numer aktu 20

Akt prawa miejscowego TAK

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885) w związku z §10 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu nr IV/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzam, co następuje:

§1 Zwiększyć plan dochodów o kwotę 183.023,00 zł w tym: dochody bieżące 183.023,00 zł

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) 618,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) 182.405,00 zł

w tym:

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł 183.023,00 w tym: dochody bieżące zł 183.023,00

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) zł 618,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) zł 182.405,00

§2

Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 50.726,00 zł w tym: dochody bieżące 50.726,00 zł

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) 50.726,00 zł

w tym:

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę zł 4.691,00

(2)

w tym: dochody bieżące zł 4.691,00

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) zł 4.691,00

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł 46.035,00 w tym: dochody bieżące zł 46.035,00

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) zł 46.035,00

§3

Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 68.050,00 zł w tym: wydatki bieżące 67.427,00 zł

z tego: wydatki statutowe 16.353,00 zł wynagrodzenia + składki 5.992,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.082,00 zł wydatki majątkowe inwestycyjne 623,00 zł

w tym:

w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę zł 5.500,00

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę zł 5.500,00

w tym: wydatki bieżące zł 5.500,00

z tego: wydatki statutowe zł 5.500,00

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę zł 8.691,00 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę zł 4.691,00

w tym: wydatki bieżące zł 4.691,00

z tego: wynagrodzenia + składki zł 4.691,00

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 4.000,00

w tym: wydatki bieżące zł 4.000,00

z tego: wydatki statutowe zł 4.000,00

(3)

w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę zł 5.500,00 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 5.500,00

w tym: wydatki bieżące zł 5.500,00

z tego: wydatki statutowe zł 5.500,00 (80110 § 4300 – 500,00 80113 § 4300 – 5.000,00)

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł 47.736,00

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę zł 46.435,00

w tym: wydatki bieżące zł 46.435,00

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 45.082,00 wydatki statutowe zł 1.353,00

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

o kwotę zł 1.301,00

w tym: wydatki bieżące zł 1.301,00

z tego: wynagrodzenia + składki zł 1.301,00

w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę zł 623,00 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę zł 623,00

w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne zł 623,00

§4

Zwiększyć plan wydatków o kwotę 200.347,00 zł w tym: wydatki bieżące 195.724,00 zł

z tego: wynagrodzenia + składki 5.900,00 zł wydatki statutowe 5.518,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 184.306,00 zł wydatki majątkowe inwestycyjne 623,00 zł

(4)

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 623,00 zł wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne 4.000,00 zł

w tym:

w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę zł 5.500,00

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę zł 5.500,00

w tym: wydatki bieżące zł 5.500,00

z tego: wynagrodzenia + składki zł 5.500,00

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę zł 4.000,00

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 4.000,00

w tym: wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zł 4.000,00

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę zł 5.500,00 rozdz. 80110 – Gimnazja

o kwotę zł 500,00

w tym: wydatki bieżące zł 500,00

z tego: wydatki statutowe zł 500,00

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę zł 5.000,00

w tym: wydatki bieżące zł 5.000,00

z tego: wydatki statutowe zł 5.000,00

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę zł 184.724,00

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

o kwotę zł 400,00

w tym: wydatki bieżące zł 400,00

z tego: wynagrodzenia + składki zł 400,00

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(5)

o kwotę zł 183.706,00

w tym: wydatki bieżące zł 183.706,00

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 183.706,00

rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę zł 618,00

w tym: wydatki bieżące zł 618,00

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 600,00 wydatki statutowe zł 18,00

w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę zł 623,00 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę zł 623,00

w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne zł 623,00

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 623,00

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba odwiedzin: 26

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom Osoba wprowadzająca informację: Katarzyna Nowak

Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Nowak

Czas wytworzenia: 2015-02-27 14:29:43

Czas publikacji: 2015-03-05 14:31:40

Data przeniesienia do archiwum: Brak

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :