CEL OGÓLNY: Promowanie zdrowego stylu życia. CELE OPERACYJNE: związanych,

18  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

realizowany w Zespole Szkół Sportowych im.Janusza Kusocińskiego nr 50

w Warszawie ul. Lindego 20 na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

CEL OGÓLNY: Promowanie zdrowego stylu życia.

CELE OPERACYJNE:

- ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą,

- kształtowanie postaw otwartych i asertywnych oraz bezpiecznych zachowań społecznych, - wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, - kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi,

- dostarczanie informacji o wpływie substancji uzależniających i zachowań ryzykownych na organizm człowieka oraz zagrożeniach z nimi związanych,

- pomoc w dążeniu do samoakceptacji, poczucia własnej wartości i samorealizacji, - pokazanie walorów zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych,

- dostarczenie informacji na temat zasad zdrowego żywienia, w szczególności dla osób uprawiających sport, - oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- stworzenie warunków umożliwiających wszystkim uczniom pełną integrację z grupą i społeczeństwem, - dostarczenie informacji na temat depresji u młodzieży- psychoedukacja,

- dostarczenie informacji na temat zaburzeń odżywiania- psychoedukacja.

(2)

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (oświaty Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U poz. 532)

5. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.)

6. .Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz.

1489)

7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania oraz zakresu treści dot. wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego macierzyństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67 z 1999r., poz.

756)

8. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.)

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

(3)

PRZEPISY POZAOŚWIATOWE:

1. Konwencja o Prawach Dziecka ONZ 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 7 czerwca 1991 r. (Dz. U. nr 120 poz. 526 i 527) 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz.U. Nr 78, poz.428)

5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55) 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE:

1. Statut Szkoły

2. Szkolny Program Wychowawczy

3. Plan Rozwoju Szkoły

(4)

I. OBSZAR DZIAŁANIA - PROMOCJA ZDROWIA

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN

REALIZACJI

UWAGI

1. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.

-

Wdrożenie Programu KIK 34 zdrowe odżywianie

-

projekcja filmów i prezentacji o tematyce zdrowotnej w tym odżywianie właściwe dla wieku rozwojowego i wysiłku sportowego, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, uzależnienia, inne wynikające z aktualnej diagnozy

środowiskowej i potrzeb)

-

dostarczenie informacji na temat zaburzeń odżywiania- psychoedukacja

-

dostarczenie informacji na temat suplementów diety

-

organizowanie wśród uczniów konkursów wiedzy i konkursów plastycznych o problematyce zdrowotnej

-

prowadzenie lekcji wychowawczych oraz innych form zajęć poświęconych tematyce zdrowia i harmonijnego rozwoju młodzieży

-

przeprowadzenie ankiety dotyczącej zdrowia uczniów i jej analiza

-

zapoznanie rodziców z głównymi problemami zdrowotnymi uczniów oraz

potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi charakterystycznych dla tej grupy wiekowej

-

samodzielne wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych związanych ze zdrowiem wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych

-

propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy styl życia

Zespół ds. promocji zdrowia Bibliotekarz szkolny Nauczyciel biologii Pedagog

Pedagog Dyrektor szkoły Nauczyciele Wychowawcy Pedagog Pielęgniarka Wychowawcy Dyrektor szkoły Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Bibliotekarz szkolny

Cały rok

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Cały rok Cały rok

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(5)

2. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą.

-

zorganizowanie zajęć poświęconych higienie osobistej ucznia

-

informowanie rodziców o stanie czystości uczniów w czasie zebrań i indywidualnych rozmów

-

nawiązywanie współpracy z przedstawicielami firm kosmetycznych celem pozyskania materiałów reklamowych przeznaczonych dla młodzieży – broszur, próbek, kosmetyków, podpasek, wkładek, filmów, itp.

Wychowawcy Pielęgniarka Wychowawcy Dyrektor szkoły

Wychowawcy Pielęgniarka

I okres

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

3. Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym.

-

przygotowywanie przez uczniów plakatów poświęconych tematyce chorób zakaźnych i dróg ich szerzenia się

-

projekcja filmów i prezentacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych

-

propagowanie naukowych informacji o szczepieniach ochronnych

Zespół przyrodniczy Wychowawcy Pielęgniarka Wychowawcy Pielęgniarka

Cały rok szkolny

I okres

Cały rok szkolny

4. Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania.

-

zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków na stołówce

-

pozyskanie środków na dofinansowanie posiłków dla dzieci z rodzin z trudną

sytuacją materialną

-

zorganizowanie konkursów dotyczących właściwego odżywiania

Dyrekcja szkoły Dyrekcja szkoły Pedagog

Zespół przyrodniczy Pielęgniarka

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

Lekcje

biologii/przyrody

(6)

-

analiza zasad piramidy pokarmowej, „dekalogu zdrowego odżywiania” oraz układanie jadłospisu

-

zorganizowanie przykładów zdrowego odżywiania

-

wdrożenie zasad zdrowego odżywiania właściwego dla młodzieży uprawiającej sport

- udział w programach promujących zdrowie

Zespół przyrodniczy

Zespół przyrodniczy Dyrekcja

Kierownik stołówki szkolnej Nauczyciele

Pedagog Pielęgniarka

Lekcje

biologii/przyrody Festyn szkolny Prezentacje projektów gimnazjalnych

Cały rok szkolny

5. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.

-

udział uczniów w akcjach Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi

-

przygotowanie przez uczniów różnych form prezentacji dotyczących ekologii i ochrony środowiska

-

propagowanie wiedzy na temat recyklingu oraz udział uczniów zbieraniu i segregacji surowców wtórnych

-

przeprowadzenie wywiadu z ludźmi zajmującymi się ochroną przyrody

-

projekcja filmów i prezentacji o tematyce ekologicznej

-

sporządzanie katalogu sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej, segregacji śmieci, stosowania środków chemicznych w gospodarstwie domowym

Wychowawcy Nauczyciele biologii

Nauczyciele biologii

Zespół Przyrodniczy

Zespół Przyrodniczy Zespół Przyrodniczy

Zespół Przyrodniczy

IX/X IV/V

II okres

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(7)

6. Kształtowanie zdrowia w aspekcie emocjonalnym, psychicznym, społecznym.

-

Realizacja programu adaptacyjno-integracyjnego dla klas pierwszych gimnazjum i liceum oraz wyjazdu na Białą Szkołę

-

przeprowadzenie zajęć dotyczących agresji, asertywności i tolerancji oraz innych wartości tworzących kulturę, obyczaje oraz bezpieczeństwo społeczne

-

zapoznanie uczniów z zasadami kulturalnego i bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych

-

wpojenie zasad fair play podczas zawodów sportowych

-

organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców

-

współudział Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego

-

przeprowadzenie zajęć poświęconych nauce właściwej komunikacji interpersonalnej

-

dostarczenie informacji na temat depresji u młodzieży- psychoedukacja

Dyrekcja Szkoły Wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego

Pedagog Wychowawcy Pedagog/Psycholog

Nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa

Nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Dyrekcja szkoły Wychowawcy Pedagog Pedagog Wychowawcy

Pedagog

Opiekun Samorządu

IX/X

I okres

Według programu zajęć

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

II okres

(8)

-

zorganizowanie cyklu spotkań z przedstawicielami samorządu celem przedyskutowania ciekawych propozycji usprawniających funkcjonowanie szkoły

-

objęcie działaniami wychowawczymi uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i/lub przejawami zdemoralizowania

Uczniowskiego

Zespół Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

Wychowawcy Pedagog

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

7. Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia.

-

organizowanie szkolnych imprez sportowych np. Dzień Sportu, Dzień Dziecka Piknik Sportowy

-

zapewnienie uczniom aktywnego udziału w zawodach na różnych szczeblach

-

zorganizowanie wycieczek pieszych, wycieczek autokarowych, rajdów,

zielonych szkół i lekcji w terenie

-

zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi uczniów na podstawie badań okresowych i obserwacji ucznia

-

propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu

-

zorganizowanie miejsc odpoczynku na boisku szkolnym

-

organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych

-

organizowanie szkolnych dyskotek i innych zabaw rekreacyjnych

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy Dyrekcja szkoły

Wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele wychowania fizycznego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Wychowawcy internatu

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

I i II okres

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(9)

szkolnego

I.

II . OBSZAR DZIAŁANIA: PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN

REALIZACJI

UWAGI

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

- przeprowadzenie zajęć poświęconych nauce autoprezentacji

-

przeprowadzenie zajęć na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych

-

zapoznanie uczniów z treścią przepisów dotyczących dzieci i przemocy w rodzinie oraz odpowiedzialności prawnej

Wychowawcy Pedagog Pedagog

Pedagog Straż Miejska Policja

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

2. Budzenie pragnienia naśladowania cech pozytywnych wzorców i autorytetów.

-

przeprowadzenie warsztatów: „Moje mocne strony”

-

przeprowadzenie dyskusji na godzinach wychowawczych dotyczących współczesnych autorytetów

Wychowawcy

Wychowawcy

I okres

II okres

3. Wywoływanie refleksji na temat własnej przyszłości.

-

przeprowadzenie zajęć dotyczących planowania rozwoju osobistego

-

przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie doradztwa

Wychowawcy Doradca zawodowy

II okres I okres

(10)

zawodowego i planowania ścieżek kariery zawodowej

-

przeprowadzanie zajęć na temat planowania własnej rodziny i związków z rodziną pochodzenia

Pedagog Wychowawcy Pedagog

Cały rok szkolny

4. Kształtowanie właściwego stosunku do różnych przejawów subkultur młodzieżowych.

-

zorganizowanie warsztatów dotyczących sekt i subkultur młodzieżowych oraz innych zagrożeń współczesnego środowiska ucznia

Policja Pedagog

II okres

5. Informowanie uczniów o zmianach zachodzących w świecie.

-

omawianie aktualnych informacji przekazywanych przez media dotyczących wydarzeń na świecie i kraju

-

zorganizowanie dyskusji i debat na temat bieżących wydarzeń na świecie i w kraju

Wychowawcy

Nauczyciele historii i WOS

Nauczyciel WOS Wychowawcy

Cały rok szkolny

II okres

III. OBSZAR DZIAŁANIA: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN

REALIZACJI

UWAGI

1. Zapoznanie uczniów z tematyką i profilaktyką uzależnień w zakresie dostosowanym do aktualnych potrzeb środowiskowych.

-

prezentowanie filmów na temat uzależnień

-

tworzenie zbiorów dotyczących tematyki uzależnień

Wychowawcy Pedagog

Bibliotekarz szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(11)

-

omawianie informacji na temat stosowania środków uzależniających, środków dopingujących i innych substancji wspomagających

Wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego

Trenerzy Wychowawcy

Cały rok szkolny

2. Zapoznanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania.

-

zorganizowanie zajęć ( projekcji filmów oraz prezentacji, dyskusji) na temat skutków stosowania środków zmieniających świadomość

-

przygotowanie przez uczniów własnych środków wyrazu dotyczących zapobieganiu uzależnieniom

Wychowawcy Pedagog Wychowawcy

II okres

II okres

3. Wyrabianie zdrowych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu.

-

dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu

-

organizowanie apeli poświęconych zdrowemu stylowi życia

-

organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, na koncerty, zwiedzanie miasta, oglądanie zabytków itp

-

propagowanie wśród uczniów czytelnictwa - konkurs czytelniczy

-

organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych

-

udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych i rozgrywkach sportowych na terenie szkoły

Wychowawcy Opiekun Samorządu Uczniowskiego Wychowawcy

Nauczyciele geografii, historii, WOS, WOK, Wychowawcy internatu szkolnego

Bibliotekarz szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

II okres

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(12)

-

organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli

fizycznego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Cały rok szkolny

4. Rozwijanie u uczniów postaw asertywnych.

-

przeprowadzenie zajęć o tematyce porównawczej w zakresie asertywności i agresji

-

prezentowanie postaw asertywnych

-

przeprowadzenie zajęć metodami aktywnymi w zakresie stosowania postaw asertywnych

Wychowawcy Pedagog Nauczyciel

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

5. Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień.

-

popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień i zachowań ryzykownych

-

informowanie o zagrożeniach poprzez plastyczne środki wyrazu np. plakaty, ulotki o tematyce uzależnień

-

propagowanie umiejętności wychowawczych rodziców

Wychowawcy

Wychowawcy Pedagog Wychowawcy Pedagog

I okres

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

6. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z objawami wpływu środków zmieniających świadomość człowieka.

-

zorganizowanie spotkania dla rodziców poświęconego rozpoznawaniu objawów wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka

-

przekazanie informacji o instytucjach działających na rzecz zapobiegania uzależnieniom oraz terapii osób uzależnionych

-

zorganizowanie spotkania o tematyce uzależnień w aspekcie prawnym dla

Wychowawcy

Wychowawcy Pedagog Pielęgniarka Wychowawcy

I okres

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(13)

rodziców, nauczycieli, uczniów Opiekun Samorządu Uczniowskiego

7. Otoczenie opieką uczniów, u których stwierdzono zachowania o charakterze ryzykownym i/lub objawy uzależnienia oraz demoralizacji -

indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami i ich rodzicami

-

spotkanie z rodzinami uczniów mających podobne problemy

-

kontaktowanie uczniów i ich rodziców z terapeutami w dziedzinie terapii uzależnień, socjoterapii oraz innych zgodnie z potrzebą zdrowotną

Dyrekcja szkoły Wychowawcy Pedagog Wychowawcy Pedagog Wychowawcy Pedagog

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

IV. OBSZAR DZIAŁANIA: PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN

REALIZACJI

UWAGI

1. Poznanie środowisk rodzinnych uczniów. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo.

-

Rada Pedagogiczna poświęcona diagnozowaniu zjawisk patologii wśród uczniów oraz działaniom profilaktycznym

-

prowadzenie diagnozy ucznia pod kątem wczesnego wykrywania zagrożenia demoralizacją

Dyrekcja szkoły Nauczyciele Pedagog

Nauczyciel Pedagog

Wychowawcy internatu

I lub II okres

Cały rok szkolny

(14)

-

współpraca szkoły z ośrodkiem pomocy społecznej, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami działającymi w tym obszarze społecznym

-

prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów

-

tworzenie grup pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mających trudności

w nauce

Dyrektor szkoły Pedagog Pedagog

Wychowawcy Nauczyciel

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

2. Poprawa frekwencji uczniów.

-

wdrożenie Szkolnego Programu Poprawy Frekwencji

-

zapoznanie uczniów z zasadami zawartymi w prawie szkolnym

-

informowanie rodziców o bieżącej frekwencji ich dzieci w szkole

-

nagradzanie uczniów, którzy wykazali się najlepszą frekwencją

-

zorganizowanie atrakcyjnych obchodów Dnia Wiosny

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Dyrektor szkoły Wychowawcy Wychowawcy

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

IX

IX

Cały rok szkolny

Po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej Dzień Wagarowicza

3. Zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów.

-

zorganizowanie dyskotek i zabaw szkolnych

Wychowawcy

Wychowawcy internatu Nauczyciele

Cały rok szkolny

(15)

-

aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach sportowych

-

zorganizowanie zajęć kół zainteresowań

-

współpraca z ośrodkiem kultury i innymi instytucjami miasta działającymi w obszarze kultury i sportu

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Wychowawcy internatu Nauczyciel

Wychowawcy

Nauczyciel języka polskiego, WOK, WOS

Nauczyciele wychowania fizycznego

Bibliotekarz szkoły

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

4. Informacja o instytucjach świadczących pomoc dla uczniów i ich rodzin.

-

przygotowanie informacji o rodzajach pomocy i instytucjach działających na rzecz osób wymagających pomocy

-

świadczenie wsparcia dla uczniów i ich rodzin

Pedagog Wychowawcy

Pedagog Wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

V. OBSZAR DZIAŁANIA: PROMOWANIE WARTOŚCI I TRADYCJI KULTURY I HUMANIZMU.

1. Zapoznanie uczniów z systemem ogólnoludzkich i chrześcijańskich wartości uznawanych powszechnie w kulturze i tradycji.

-

prezentowanie dorobku polskiej i światowej kultury

Wychowawcy Nauczyciele poloniści Nauczyciele WOS, WOK

Cały rok szkolny

(16)

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności segregowania i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej.

-

organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, radia, redakcji

-

organizowanie spotkań z ludźmi teatru, kina, twórcami kultury, dziennikarzami

-

przeprowadzenie zajęć na temat korzystania z informacji w internecie

-

tworzenie zasad użytkowania Internetu, środków łączności, komunikatorów

-

stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod i form realizacji celów kształcenia, rozwijających u uczniów twórcze postawy i umiejętność realizacji zadań w grupie

-

prezentowanie wybranych książek, filmów, programów telewizyjnych, ciekawych artykułów prasowych itp – eksponowanie pozytywnych wartości wytworów kultury oraz działania, osobowości i poglądów bohaterów

Wychowawcy

Nauczyciele języka polskiego, historii, WOK, Sztuki, Muzyki Nauczyciel informatyki Nauczyciel informatyki Wychowawcy

Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego Wychowawcy

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

Cały rok szkolny Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

4. Przeciwdziałanie ujemnym wpływom masowego przekazu audiowizualnego.

-

Przeprowadzenie zajęć na temat fizycznych i psychicznych konsekwencji uzależnienia od telewizora, komputera itp.

-

inscenizacje, dramy, gry dydaktyczne z zastosowaniem przykładów manipulacji występujących w reklamach, w sprzedaży, dyskusjach politycznych itp.

(ujawniające mechanizmy wywierania wpływu na ludzi)

-

organizowanie spotkań ze znanymi działaczami sportu, kultury oraz

sportowcami, członkami zespołów muzycznych, wokalnych, teatralnych

Nauczyciele języka polskiego Pedagog

Pedagog Wychowawcy

Wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

(17)

-

organizowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych, konkursów, festynów, pokazów

Dyrektor szkoły Wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok szkolny

5. Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat sekt, przyczyn ich atrakcyjności i mechanizmu psychomanipulacji.

-

przeprowadzanie zajęć o tematyce atrakcyjności sekt dla rozwijającego się człowieka

-

spotkanie z konsultantem ds. grup psychomanipulacyjnych lub specjalistą zajmującym się wsparciem terapeutycznym byłych członków sekt w ich powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie

Wychowawcy Pedagog Wychowawcy Pedagog

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

6. Kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania strategii wpływu i obrony przed manipulacją w codziennych sytuacjach.

-

warsztaty poświęcone obserwacji własnych uczuć podczas działań prób perswazji tzw. werbowników, wzmacniających autonomię ucznia w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji oraz zachowań asertywnych w sytuacjach wątpliwości

-

opracowanie informacji ostrzegających przed działalnością tzw. werbowników i opisujących metody rekrutacji do sekt

Pedagog

Pedagog Wychowawcy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

7. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z oznakami wpływu sekty na młodego człowieka, skutecznymi sposobami reagowania oraz możliwościami profesjonalnej pomocy.

-

przygotowanie informacji i szkoleń dla rodziców i nauczycieli dot. umiejętności rozpoznawania symptomów zaangażowania młodego człowieka w grupę psychomanipulacyjną oraz umiejętności postępowania i pomocy w takich

Pedagog Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

(18)

przypadkach

-

opracowanie informatora z adresami i telefonami instytucji wspierających rodziców i nauczycieli w walce z destrukcyjną działalnością sekty

Pedagog Cały rok szkolny

8. Otoczenie opieką dzieci specjalnej troski jako jednostek szczególnie podatnych na zwerbowanie do sekty.

-

współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi w obszarze niesienia pomocy społecznej w zakresie organizowania różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla dzieci

Wychowawcy Pedagog

Cały rok szkolny

Figure

Updating...

References

Related subjects :