I-[II Program

13  Download (0)

Full text

(1)

fl {

Fundusze Europejskle

Prograrn Fegionaltly

Unia [uropejska

Iurope;skr Fundusz spoiecu nY

Program do zajed artystycznych \ry

klasach I-[II

Prowadz4ca Elzt:ieta Dlugolgcka

,.Kreat1-r.vnoSi. rt,ieclza. rozrvo.j uczniriu./uczenrtic z SP u .ledr,"abti,'itt oraz SP tr Naclborach

(2)

Fundusze Europejskie

ProqriJn) Reql0^.rlrr!

Unia Europejska

iJroprJsk: l'!ncu5i 5p.,{c(1n,./

1.WST4P

OsobowoSi czlowieka

ksztaltuje

sig zar6wno

dzigki

temu, Ze czyta. slucha. ogl4da. .iak tez

dzigki wlasnej

aktywnoSci

- gdy maluje.

Spiewa. pisze....

DziEki

dzialalnoSci prakt,n-'cznej

zdobywa minimum do(wiadczenia

potrzebnego

do

dalszego

rozrvoju. Wlasna

tw6rczoSc plastyczna uczy patrze(

na

dziela

wielkich

artyst6w. r-rlatwia zrozumienie

tych

dziel. Ulatwia tez obcowanie

z

natur4.

W

Zyciu dziecka tw6rczo(6 zajmLiie bardzo wazne mieisce. Dzieci

lubi4 rysowai, malowa6, jest to zgodne z tch rozwojem i

zainteresowaniami. Chgtnie

pokazuj4 siebie

samego

czy swoich bliskich,

akcentuj4c

uczucia niepokoju,

nienawi(ci.

miloSci, lgku. Sam proces tworzenia iest dla dziecka przygod4,

zabawa,. swobodnym budowaniem.

Nie

pokazuje

ono

w- spos6b

realistyczny

rzeczywistosci

jedynie

swo.ie w'iz.ie,

mySli, uczucia czy

wyobralenia o

rzeczywistoSci.

o

Swiecie.

M6wi

ono na wlasny sposob o przedmiotach, zjawiskach za pomocq

form i

barw.

W

procesie tworczoSci zaangaZowane sE

wszystkie

funkcje

motoryczne

i

zmyslowe

jak

r6wniez uczucia, wyobrazenia. KaZda

z

form dzialalnoSci dziecka ma swoj4 wlasnq ewolucig. Ubostwo r,vy'tr.vor6w nloze Swiadczyi

tylko

o

braktr odpowiednich cwiczeh. Tw6rczoSd plastyczna nloze wplyn4i na zmianE

cech charakteru dziecka.

Dziecko

nieSmiale. zamknigte

w sobie moze

nabrac pewnoSci siebie.

stanie siE odwazne,

czynne.

pelne wytrwaloSci i inicjarl,rvl'. Tego rodzaju

dziatalnoSi mobilizuje dziecko. wzmacnia

jego

w.olE. uwalnia niejednokrotnie od kon"rpleksou,. rozbudza zamilou,anie

do

pigkna

we

wszelhich

jego

przejawach.

Najbardziej

istotny

iest

oczyu'iScie sam proces tworzenia

a

nie

jego wynik.

TworczoSi

jest

borviem zaspokojeniem w'rodzonej potrzeby dziaLania, ekspres.ii. DziEki tworczoSci dziecko wypowiada sig

i

wyzwala'ze swoich

problem6w

emocjonalnych.

Kazde, bez

w-zglgdu

na swoje

zdolnoSci,

kicdy tworzy

jest

szczEsliwe

i

radosne. OsobowoSi

czlowieka ksztaltuie sig zar6wno dzigki

ternu. 2e cz.y'Ia.

slucha, ogl4da,

jak te2 dzigki wlasnej

aktywnoSci

- gdy maluie.

Spieu'a. pisze.... Dzigki

dziaialnoSci praktycznej zdobywa minimum

doSwiadczenia

potrzebnego do

dalszego

rozwoiu. Muzyka pozwala

wejrzei w

siebie, oddzialuje na

wiele

zmyslcirl',

rozwija

zdolnoSci

i

umiejqtnoSci.

dzieci, wyzwala

pomyslowoSc

i aktywnoSi. a co za tym idzie

buduje

motywacje oraz

zainteresowania.

Muzyka u, pol4czentu z, ruchem tanecznym

zwiEksza bogactwo doSwiadczeri

w kierunku

ogolnego rozwo.ir-r wrazlirvoSci. przeZywania

i

ekspres.ii.

Muzyka i ruch

14c24

sig w

spos6b naturalny,

pierwotny. f'aniec. ktory

okreSlany

jest

jako

,,(...)

poezja ruchu

i

melodia

ciala to

nie

tylko

umieiEtnoSc

krok6n'tanecznych, to

r6wniez znajomoS6 form towarzyskich:

uklonow,

proszenia do taflca, przedstarviania sig. witania. .lest Srodkiem

i celem ksztaltowania kultury osobistei. Muzyka w polqczeniu z

okreSlonym

ruchem pelni wigc funkcjg relaksacyjn4. dyscyplinuj4cE

i

poznawczq. Jel przeznaczeniem.iest

budzii i ksztaltowac

drzemiEc4

w kazdej duszy dziecka

tgsknotE

za piqknem.

Zajqcia aftystyczne majE za zadanie

urnozliwii

dzieciom tworzenie. To za.igcia podczas kt6ry'ch mog4

czui

sig swobodnie. pozostaj4c "sam na sam" ze swoim dzielern. bez lgku przed ocen4

i

bez

lgku,

ze

czas zajEc siE hofrczy.

Moje wieloletnie

doSrviadczenia

w

prac,v

z

dziecntr staly siE

podstawq

do

skonstruowania

progralnu dla potrzeb

zEQc pozalekcl'jnycl-r

iakim jest

kolo

arlystyczne. Czgsto zdarza sig jednak, ze wiele problemow plastycznych

i

technicznych b1'wa realizowane podczas

zajgd

poSpiesznie

i ogolnie. Nie sprzyja to lozwoiowi

zdolnoSci i

zainteresowari

artystycznych dzieci, kt6re bardzo chgtnie poddaj4 siE pasii tworczej

w

dziedzinie plastyki. czy techniki. Tak wigc,

by

nie zaprzepaScic wrodzouej wrazliwoSci i ,,Kreat1,rinoSi. rviedza. rozn'6j Lrczni(xr/uczenuic z Si'u .letlu'a[)ltotll oraz SP

l

Nadborach"

(3)

Fundusze Europejsklq

Ptogrnm lieqioDah,',.

Unia Europejska

i:irr.p*jskr Fundtis: :;tJote<2n,",

zdolnoSci tw6rczych dzieci. postanowilam

poprowadzi(

zapcia artystyczne dla uczni6w edukacji wczesnoszkolnej Ponizej przedstawiam program autorski tych

zajgi.

Przy okazli roznych zabaw artystycznych uczefl moze

ugruntowywai

atakZe poszerzai wiedzg

z

dziedziny plastyki, techniki

i

muzyki zdobyt4 w trakcie programowych zajq6.

Rozszerzenie dzialalnoSci plastycznej. muzy,:znej

i

technicznej

w

ramach zajgd arll,stycznych ieszcze bardziej pobudza wyobraznig

i

wraZliwoSi uczni6w. co pow.odr,rje. ze postawa dziecka staje sig postaw4 malego artysty. Clzlonek

zajgi

ar-tystycznych uczestnicz4c w zajEciach wycisza swoje negatywne emocje

i

aktywnie anga2uje siE w sr.l,o.ie

dzielo.

Zalqcraplastyczne

s4 jedynym

w

swoim rodzaju za1gciem. na ktorym kaada wypowiedZ jest prawidlowa.

2. Z AT-OZENIA PRO

GRAMOWE

ZaiEcia artystyczne

w swoim

zaloZenit nie mog4

byi

podobne do codziennycl-r

zajgi

lekcyjnych. Jest to pewna lorma spgdzania wolnego czasu. a wigc mie.isce gdzie dzieci mog4 wspolnie

bawii

sig

i trvorzyi.

Miejsce. w

kt6ryrn

zaciera sig granica rnigdzy zabar,v4 a prac4 (tworzeniem).

- Nauczyciel jest

w

zasadzie organizatorem zajgc, pomaga w przygotowaniu w.arsztatu pracy.

Moze

byi

doradc4.

Ale

przede wszystkim musi zadbai o stworzenie odpowiedniego klimatu.

nastroju pomocnego w tworzeniu. Rozmowa. zabawa. opowiadanie. bajka . oraz muzvka czy piosenkamoze

wprowadzii w

inny Swiat. staje sig zr6dlem inspiracji ispraw,ia. Zc lawki, klasa, dzwonek przestaiq

byi

istotne. Stanowi rnoment emocjonalny. ktciry pou,oduje

narodziny r6znego rodza.iu

uczui. A

przecie| podlozem kazdego aktu tw6rczego.iest emocja.

- Odpow'iednia atmosfera pracy jest mo2liwa

dziqki zblilenir

uczni6w do opiekuna, zaufaniu, zaniechaniu formalnej lekcyjnej dyscypliny.

MozliwoSi

tatwego komunikowania siq ze wsp6luczestnikami, indywidualizacia ten.rpa

i

poziomu pracy- to wazne zaletT,tego

typu

zajg(.

3.

GLOWNE CELE

ZAJE/C

- stworzenie mo2liwoSci swobodnego wypowiadania wrazefl

i uczui

w-roZnych f,ormach arlystycznych, a

wisc

-

rozw6j

tw6rczej aktywnoSci dziecka

- rozwijanie tw6rczej w'yobraZni

i

wrazliwoSci estetycznej - rozwijanie sprawnoSci manualnej

i

percepcyjnej

- Rozwijanie umiejgtnoSci poslugiwania sig

r6znymi

narzgdziaLni (olowek. pi6rko. patyk.

pgdzel, kredka, itp.)

- wzbogacanie doSwiadczen dziecka

- wyposazanie

w

ogoln4 wiedzg o dziedzinach sztuk plastycznych - umacnianie w'iary we wlasne

sily i

mo2liwoSci

- wspomaganie rozwoju cmocjonalnego

i

motywowanie do san-rodzielnych rozw,iqzan tw6rczych

- Rozwijanie samodzielnoSci, odporviedzialnoSci, inwenc.ii

i

umie.f gtnoSci planolvania dzialan - Wspomaganie dziecka

w

zakresie jego funkcjonor,vania u,zespole rozw,iianie aktl,w,no5ci tw6rczej

i

indywidualnych zainteresowaf,

-dostrzeganie pigkna, ksztaltowanie wraZliwoSci estetyczne.j.

,rKrcatyrvttoSc, rviedza. rozu,6j ucznirirv/uozsnnic z SP rv Jedrvabncln orrlz SP u,Nadborach

(4)

ff [,i,{*r,::*,,

Unia Europejska

hrro;:e;sirr f l,ndu!,: lrri{i(;n'.,

-

rozbudzanie zainteiesowaf

i

rozrvijanie

uzdolnief

muzycznych.

-rozwij anie umiej gtnoSci wspoldzi alania

w

zespo le.

- organizowani zabawy

przy

muzyce;

- melodyjnie Spiewanie poznanych piosenek;

- odtwarzanie poznanych element6w tanecznych:

4.

METODY PRACY

- metody podaj4ce (przyswajanie podanego tekstu);

- metody ekspresyjne (wyrazanie

uczlri,

emoc.ii, postaw, poglqdow);

.

elementy metody

carla orfra

(integrLrj4ce takie fbrmy,

jak

mowa, ruch, gra na instrumentach)

S.Materialy i

Srodki

dydaktyczne

Materialy

'

Farby plakatowe" akwarelowe

'

Kredki Swiecowe. pastelowe

' Migkki

ol6wek

'

Tusz czarny

i kolorowy

'Plastelina

'

Stemple wykonane

z

ziemmaka, korka, g4bki. zmiEtej gazety.

'

Papier

kolorowy,

bibula gladka ' Nasiona ziarna

' Kolorowy

papier do ksero, karton. arkusze szarego papieru

'

Kalka maszynowa techniczna,

'Zelazko

'

Pasta do zgb6w,

'

Srvieca

'

Strszone

kwiaty,

galqzki, trawy

' Klej,

no1yczki, szczoteczka do zEb6w, sitko

'

Materialy tekstylne o r6znej fakturze

'

Lakier do w1os6w

'

Mydlo, n6z, sznurek lub wloczka

w

roznym kolorze

'

Plastykowe

kulki, pileczki

pingpongowe

'

Kolorowa kreda

Srodki d)rdakt),czne

'

AIbumy z reprodukcjami dziel sztLrki

-

ntalarstr.l,a, rze2by '

Albumy

o tematyce przyrodniczej

i

astronomiczne.f

'

Wiersze o tematyce wiosennej

'

,,Legendy starego

Krakowa"

'

Wybrane

plyty zplytoteki

szkolnej''

.,Kreat]'tvnoSd. rvier,lza. roz*6.j ucznior.l'/uczennic z SP ri .ledrabncln oraz SI) ri Naclborach

(5)

['it rrciuszt

Eui*pe;skre i.Jria [.lror:r1..,ke

Cele szczegtllowe: LJczefi :

' w1''dziera z

koloronego

papieru rbrrn3, uktadaitlc z nich postacie z baiek

'

lvykorzystuje zr6znicowane brzegi tbrnr cro trvorzenia kontur6w

' clostrzega rolg zr6znicowanego konturu u,

"j ednobarwnc-j kompozyc.i i

'

pozna.ie zasad-v opraw,iarnia obraz6w lv passe-partout

'

w5,cina z papieru sz-ablon;-

' dostrzega istotE kontrastu w obrazie

' u2yn'a.iasnych. cz1,'stycli

kolor6n

przervidujac tre,$i obrazu

' w-vdrapu.ie lbrrny'zgodnie z przviqtl,m *,czesnie'i schemarem obrazu ' wyrciZnia harwy kontrastuj4ce ze sob4

'

uzywa uraterialclr.v o r(rzne"i iakturze. rvycina z niclr

fonly

ro5linne

i

zwierzqce

'

zwraca uwagQ na bogactwo

i

r6znorodnoic organiznttir.i, z-1,jqcych pod rvocl4 ' dorl,sor.vuie skojarzenia w zale2noSci ocl ,,vlasnr.i inr,vencii

'

uz)'wa banr,'rozbielon1,,ch. miesza

kolorl,. rtlzcieicza

farh1.. ,uvocl4

' vr,'1,'pelnia konturl, plani4 barwn4

' dobiera kolorl.w,edh:g wlasriej inwencji

' eksponu.ie plany

w

obrazie stosul4c r6znc natq2enie barrv

'

uklada ususzone trarvy" kwiatl,'. gatqzki tworz4c pahrq wielkauocnq ' pozna.ie podstarvy sztuki ukladania kr.viat6u. ..ikclran1"'

'

wr,kazu.ie siq pom;,,slor,voSciq r.l.cloborze

i

ttpzeniu rnatcrialow

'

pro.i ekt u.i e rvz6r

kartki

w,v korzy str"ri 4c sl,mbole r.r i.-'lkarlocne '

rtycina

ornatltentl' wedtug wtasnego poml,stu

' komponu.ie obrazv rvykorzystu"i4c efekt rozsuniqcia wzorll

'

tworzy orgiarni plaskie

'

sklada papicr zgodnie z wzorem

'

zwraca szczegoln4 uwagq na dokladnosi. precl'z-iq i estetykq rv5,'konania

.Krcalrrittoi(". trier;lza. ruzrlol ucz-niri\\/uclcltnic z Sl)'"i .lcclu.abnctn otitl Sl, r.r Naclboruch"

(6)

flnciurze

E'.rrooeiskic Uni; Furopelr,ka

' maiowanie larbarni inspirowane obcjrzanym

lilmem-

te-chnika..mokre

w

nlokrym'.

'w-vdzieranka z koloro\\i ego papieru na tle pomalowanym.iasnymi. rozbielon-vmi koloranri ' utrwala alaczenie plam1,

i

konturu w malarslrvie

'

stosLrje r<lzne natqzenic barw

i r(tirqgrr-rbo$i

liresek

'

poznaje reprodukcje obraz(rw Vincenta van Cogha

'

poznaje nowq tec,hnikq - g\.vasz

' z'atrvvaZa r0zne ksztaity konar<lw" galpzi drzerv" r(rzne oclcienie

koior6w

krviatow

'

kiczy w obrazie r6znc techniki

' maluje ggstyrni {irrbami. u,y'korzystuje oclbi-ianki synletryczne ' rvyr6znia symetryczne

lbrmy

w otoczeniu

' dotnalowuie elementy tla zgodnie z- zasadami s1'metrii. w-vpelnia kontur_v plarnq barr,lnil ' dobiera

kolorl.

r,vedlug wlasne.i inu,enc.ji

' eksponu.ie plany w.obrazie stosu.j4c ro2ne natgzenie barw

' uklada ususzone tra\\')', kwiat1,. gal4zki tworzqc palrrrq r.vielkanocn4 ' poznaje podstawy sztr.rki ukladarria kwiat6r,v ..ikcban1,,..

' wykazu.ie sig pomyslowo$ciq w

d.borze i

l4czeniu materialow ' projektuje wz6r

ka(ki

wykorzvstuiqc symbole wielkanocne

'

wvcina ornament), wedlug wlasnego pomvslu

' komponuje clbrazy w1'korzystu.i4c efbkt rozsuniEcia wzoru ' tworz)' orgiami plaskie. sklada papier zgodnie z wzorenr

' z\.vraca szc,zegcilnq LrwagQ na dokladnosi" precyz-.iq i estet,v-kg wykonania ' wvpc.lnia konlury plamtl barwnq

' dobiera

kolory

rverllug wlasne.l inrvencji

' eksponu.ie plany w obrazie stosu.iilc r6zne natqzenie barrv

'

uklada ususzone trarvv. kiviaty'. galqzki tworz4c palnig wielkanocn4 ' pozna.ie podstar,r,y sztuki ukladania krr,.iatow ."ikehany"

'

'"v.r,kazu.ie siq pomyslorvosci4 rv doborze

i

lqczeniu material6w ' proiektuje r.vzor

kartki

w,vkorzysluf igc s1,mbole r.l,ielkanocne

Krcalru'noiC" ri'ictlza. rozw(l.i uczniriu,'llc,.cnnic z SI'ri. .lcduahuenr ora./- SP u Nadbgrach"'

(7)

Fundusze Europejskie

Progrirn ReLii,J^dtri Unia Europejska

ii",otrrj5kr 1.unCu57: 5tnlrr?n!

' maluje sw6.i portret wykorzystuj4c ciefr

' u?ywapojgi

portret, autopofiret, profi I

'

poznaje portrety malou,ane przezJana Matejkg. Sta,israwa wyspiariskiego proj ektuj e ksztalt swoich inic.l al6w

'

poznaje sposoby ozdabiania ksi4g Srednior.r,iecznych

'

poznaje znaczenie kontrastu barw w malarstwie Procedury osi4gania cel6w - techniki plastyczne:

' malowanie farbami

plakatowymi

- barwami podstawowymi

i pochodny,ri '

zabawaz cieniem

'

wyklejanie wlasnych

inicjalow

plastclin4. malow.anie tla

'

wydziera z koloro-wego papieru formy ukladajEc z nich postacie z bajek

'

wykorzystuje zr6znico.wane brzegi form do tworzenia konturow,

'

dostrzega rolg zroZnicowanego honturu w.jeclnobarwnej kompozl,c.ji ' poznaje zasady oprawiania obraz6w. w passe_pal.tout

' wycina z papieru szablony

'

dostrzega istotg kontrastu u,,obrazie

'

u2ywa jasnycli, czystych kolor6w przewidu.i4c

tresi

obrazu

' wydrapuje

formy

zgodnie

z

przyiEtyrnwczesniej schematem obrazu

'

wyr62nia barwy kontrastuj4ce ze sob4

'

uzywa material6w o r6znej fakturze, wycina z nich fbrmy roSlinne

i

zwierzgce

'

zwraca uwagg na bogactwo

i

r6znorodnosi organizm6w

lyiqcychpod

r.r,odE.

przedstawia

poloze,ie i

oddalenie postaci

u

przestrze,i

'

dorysowuje

skojarzeniaw

zareznosci od rvlasne.i inwencji

'

uzywa barw rozbielonych, miesza

kolory.

rozciehczafarby rvocl4

'

dorysowu.i e skojarzenia'ul, zaleznoSci ocl u,lasnej inu,enc.i i

'

u2ywa barw rozbielonych, miesza korory" rozciertczatarby w,od4

,, Kreah$'tto(ci. rvier.lza. rozrv6.j uczni6rv/uczcnnic z S[) rv.ledu,.abnenl ortrz Sp

*

Naclborach

.', :!, - ,, ,1: i, ,.1 ',

;|:-r"!'') t,; .1: :.,,1 ,,

(8)

Fundusze Europejskie

Prog.Jm fteqiona{I-\, Unia Europejska

lijrcF*jski f.!ndrs1 :;prkt(2n,",

tworzy poftret

- poznaje r6znic9 migdzy poftretem a autoportretem

' poznaje zasady szkicowania ' pracuje w plenerze

'

przedstawia pejzaZuwzglgdnia.j4c proporcje i plany w obrazie

'

dobiera odcienie bibuty

w

zare.nos.t o6 q,ybranego tematu

'

wydziera z

bibuly

rozne ksztalty

i

naklada na siebie r6zne odcienie

bibulki

w,celu uz_vskania efektu kolorystyczne go

'

w

zabawie ruchowej klgbkiem sznurka

tworzy ro,newzory

na podrodze

'

tworzy dowoln4 kornpozyc.ig z kolorowych wl6czek

' pracr-rje w zespole dzier4c sig z koleg4 zada,iami

i

materialarni

'

dostrzega rolg kreski

w

malarstwie

' tworzy kompozyc.f g ze srad6w utworzony

ch

przezpomalowa,4 kulkE

'

doszukr-rje sig realistycznego elementu rv abstrakclinej kompozyc.ii ' porownuje malarstwo realistyczne z abstrakcy,.inym

'

rozrolnia obraz abstrakcyjny

i

realistyczny

'

tworzy obraz wykorzystuj Ec du2a,powierzchnig ' u2ywa jasnych, wesolych

kolor6w

'

tworzy pracg wsp6ln4 dla calej klasy

Procedury osi4gania celow - techniki plastyczne

r.r 1 dzieranka z koloror.r ego papieru

Procedury osi4gania cel6w - techniki plastyczne

'

wydzieranha z kolorowego papieru

Tematvka

zaied muzycznych :

- Slucha,ie muzyki

jako

zr6dla

przyjem,osci.

relaksr, doswiadczanie piekna.

- Sluchanie

muzyki i

utw-or6w muzycznych ze z,wroceniem r-nvagi na charakter

i

nastril.i.

- Dobielanie wiersza lub fragrnentu prozy clo wybranego

utrv.ru

mLrzvcznego.

rrKrcatl'rvnoSi. rviedza. rozrv6.i uczni(ru,/Lrczennic z SP u..letlrvabncm oraz Sl) u.Nirclborach

' :i';;";i'.1; , t.."

d';: l--

",111 ,,,til.: , t^'t

ttl,.t

t'.'l

(9)

Fundusze Europe.!skic

ProErdm Re!io,)a1rj,

Unia Europejska

I ,'til

i ., i.l,L,r( J u'\.,1j\/r,J .r..1 ,.

I .:

, . .

I

- Wyrazanie muzyki

w

formie plastycznej.

- Rozpoznawanie barwy dzwigkou, instrument6w muzycznych- - Rytmiczne

recltowanie

tekst6w.

- Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki. wysokosci d2wigk6w.

- Cwiczenia ruchowe

przy

mllzyce, zabawy ze Spiewem.

- Spiewanie piosenek.

-

Spiewanie piosenek pol4czone z akompaniamentem naturalnych efektow akustycznvch klaskanie. tupanie. pstrykanie itp.

- Akompaniowanie do piosenek

i

zabaw ruchowych na instrumentach perkgsyjnych.

- Ukladanie

melodii

do

krotkich

tekst6w.

- Budowanie wlasnych instrumentow.

- Realizowanie ruchem prostych temat6w rytmicznych.

- Tworzenie ilustracj

i

muzycznych.

- Taiiczenie

w

r1.tm muzyki.

- Ukladanie wlasnych kompozl,c.ji tanecznl,ch

S.Ewaluacja

realizacji programu

Efektem caiorocznej

pracy

dzieci bgdzie prezentacjazdobyych umie.igtnoSci

i

,,viadomoSci u, r6znych formach:

'

systematyczne w.ystawy prac plastycznl,ch

'

konkursy plastyczne

'

zajgcia pokazowe organizowane

z

okazji uroczystosci szkolnych Do przeprowadzenta ewaluacji posluzg sig:

'

opini4 uczestnih6w kola w postaci ankiety badaj4cej stopief, zadowolenia uczestnik6rv

i

ich rodzic6w z przeprowadzonych

zajgi

'

analiza osi4gniEi grlrpy

i

osi4gniqi indyvr,idr_ralnych

'

dysktrs.ia

z

grLtpq u'zajgciacl-r podsumowujqcych. co sig udalo. a czego nie udalo siE zrealizow,

ai

i dlaczego

'

wspolna z dyrekcj4

szkoly

analiza u'pl1'wu zalEc na podniesienie

pozionu

i jakoSci ksztalcenia dzieci

w

szkole

..Kreatyr'r'noSi. rviedza. rozrvcl.j uczni6r,rr'uczcnnic z SP ri Jcclr,,ablem oraz Sp ri.Nadborach

(10)

Fundusze Europejskie

Progri,m Re!!t:nJinJ-

Unia Europejska [!rofri]rli Irrriur: 5f:okr:r,,

Literatura:

l.Jabloflska

A.

,.Zabawy plastyczne". Swiat Ksi4zki. Warszau,a 1997

2.JEder

M.

,"Techniki plastyczne rozw'iia.iqce nyobra2nig".. Oficyna Wydaw,nicza..Impuls", Krak6w 2004

3.,,Kolekcja sztuki polskiej

i

Swiatowej", W1'd. Polskie Media Amer. Com SA. Poznari 2002- 2004

4..

Neubacher-

Fesser

M.

,.100 zabawek

idekorac.jiz

papieru". Su,iat

Ksiqzki.

Warszaua 2003

5. Popek St. ,.Metodyka zalqc plastycznych w klasach pocz4tkowych", WSiP. Warszalr,a .

6.Wetzel

-

Maesmanns S. .,Kazde dziecko ta

potrafi".

Delta. Kielce 2000 7. Yoshida

M.

,,Orgiami". Krajowa Agencja

Wydawnicza.Lodi.1990

8. Danel-Bobrzyk H.. Gruchel

M..

Gruchel P., Sikora J.: Jak

sluchai

muzy

w

klasach

I-lll

Wydawnictwo

Uniwersytetll

Sl4skiego. Katou,ice 1 996.

9. Dymara B. (red):

W

Su,iecie muzyki. Impuls. Krak6u,2000.

Spis treSci 1.Wstgp.

2. Gl6wne zalo2enia program 3.Cele edukacj

i

artystycznej 4. Metody

i

forrny pracy

5. Materialy

i

Srodki dydaktyczne 6. Pomiar osi4gnigi

7. Ewaluacj a realizacji programu 8. Literatura

9. TreSci edukacl,jne

Opracowala: mgr Elzbieta Dlugolgcka

..KrcatvtinoSd. *iedza. rozri,(rj ucznitiu/uczcrrnic z SI) u .leilrrallnent ora/ SP u Naclburach"

(11)

Fundus.zc

Er.ir opr..lskie Uria Iuropr:;sk,:

Tematv'ka zaied olasWcznych

1 .Za.i Ecia prz)"gotowr,r j 4ce.

2' Kartki walentynkowe - zaprojektowanie i wykonanie kartek walentynkowych wedtug wlasnego pomyslu - technika dowolna.

3. Nasz wesoty balwanek-przygotowanie k6l z wacik6w

4'

Nasz wesoiy balwanek -wyklejanie balwana z okrqgtych wacik6w, dorysowywanie i

doklejan ie dodatkowych element6w,

5'Fantazyjny wazon - wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika r6znymi materiaiami, 6. Kwiaty do wazonu

-wykonanie

z gazet i wacik6w.

T.Obrazek z kleks6w - wykonanie kleksa z czarnej farby.

8'Obrazek z kleks6w - dorysowywanie pojedynczych element6w kredkami, flamastrami lub farbami.

9. Sztuczne ognie nad miastem - malowanie w technice natryskowej (z kartonu wycinamy zarys miasta

bqdl

szablon charakterystyczny dla znanego miasta, szablon przykladamy na czarn| kartkq, pryskamy bialq farbq, nastqpnie robimy kleksy kolorowymi farbami, ktore rozmazujemy cienkim patyczkiem, nadaiqc im formq wybuchaiqcych ogni).

10. Sztuczne ognie nad miastem

*

rozmazywanie kleksow cienkim patyczkiem, nadajqc im formq wybuchajqcych ogni.

11.Piqkno podwodnego dwiata - oglqdanie rysunk6w,

fotografii

przedstawiajqcych zycie w glgbinach m6rz i ocean6w; wykonanie plakatu wedtug wtasnego pomyslu. l\aktejanie na karton kolorowych ilustracji, element6w z kolorowego papieru, piasku, muszelek,

traw

12.Piqkno podwodnego dwiata - wykonanie plakatu wedlug wlasnego pomysfu. Naklejanie na karton kolorowych ilustracji, element6w z kolorowego papieru, piasku, rnuszelek,

traw

-.Krca[wt.to(t'. rricdza" rozrvoi uczttititr'liczcnrrie z SI'u .tredltahnL:l1t ol'ilr S[) ri Nadbrlrach

(12)

i;r.rririusre

turopejrkie Lrn:;; Eur-cpr:jska

'.

;'

13'Moie ulubione zwierzqtko - oglqdarrie ilustracji,

fotografii

i rysunkow przedstawiajqcych 16zne zwierzqta, pogadanka na ten

temat.

wykonanie zwierzqtka z plasteliny lub z masy solnej na bazie pojemnika plastikowego.

14'Moje ulubione zwierzqtko - oglqdanie ilustracji,

fotografii

i rysunk6w przedstawiajqcych r6zne zwierzqta, pogadanka na ten tenrat. Wykonanie zwierzqtka z plasteliny lub z masy solnej na bazie pojemnika plastikowego.

Ozdabianie zwierzqtka koralikami i guzikami.

L5'Wielkanocne pisanki- odrysowywanie od szablon6w

kontur6w

pisanek, wypelnianie ich dowolnymi materiatami

16.wielkanocne pisanki- wypelnianie ich dowolnymi materialami

17. wielkanocne kurczaczki i zajqczki-wykonanie z wydmuszek, krepiny, papieru

18. Wielkanocne kurczaczki i zajqczki-wykonanie z wydmuszek, krepiny, papieru lub wedlug wlasnego pomysfu

19. Kolorowy roz6mieszaczek - wykonanie stworka z rqkawiczki lub skarpety wypchanej watE. Ozdabianie guzikami i elernentanri dekoracyjnymi.

20. Kolorowy roz(mieszaczek - ozdabianie guzikami i elementami dekoracyjnymi.

ZL.l-qka pelna

kwiatdw

-malowanie palcami maczanymiw farbie.

22. Papierowe gatqzki- wykonanie galqzek z gazet

23.Kwitnqce drzewo

-Wykonanie

kulek z bibuly, naklejanie ich na kontur drzewa.

24.Kwitnqce drzewo - wypeinianie

kontur5w

obrazka kulkami z bibuly - praca zbiorowa.

Pomoce - karton z konturem drzewa, kolorowa bibuta, klej.

..Krcat-r'\r'ntlllc. rl'itdza. rozutti uczni(r*,'uczfnnic z Sl'rr ,lccllrirtrncnt orar Sl, n Natiborach"

(13)

Fi.rn d u s;:t:

furopelskie Unia liurop:re;ska

25' Kwiaty dla mamy - wyklejanka z papieru kolorowego i z klqbuszkdw welny; wycinanie lub wydzieranie kwiatdw z papieru kolorowego; nawijanie wetny na palec, obcinanie wefny i

wyklejanie z tych ktqbuszk6w r6znych kwiatow.

26' Kwiaty dla mamy - wykleianka z papieru kolorowego i z klqbuszk6w welny; wycinanie lub wydzieranie kwiat6w z papieru kolorowego; nawi.ianie welny na palec, obcinanie wetny i wyklejanie z tych kfqbuszkow

rdinych

kwiat6w.

27 'Egzotyczne ptaki - tworzenie kompozycji przestrzennych z papieru, wedlug instrukcji ,,krok po kroku".

28. Koia- kompozycja wtasna z

kot-origami

-sktadanie kot

29.Swiat w czarno-biatych kolorach-rysowanie ofowkiem na biaiym kartonie 30.wykonanie instrumentu muzycznego z 16znych material6w

31.luz nadchodzq wakacje - zajqcia w plenerze-zbieranie materiat6w przyrodniczych do pracy

32. Jui nadchodzq wakacje - wykonanie pracy z materialu przyrodniczego,

Krcatv$no(c" rriedza. rozrr(r.i uczniirrriuezcnriic z Sl, $ Jcti$abnent oriiz Sl, \\ Nadhorach

Figure

Updating...

References

Related subjects :