Kierunek: filologia Specjalność: filologia germańska; Specjalizacje: asystent językowy w firmie asystent językowy w turystyce Profil: praktyczny KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

100  Download (0)

Pełen tekst

(1)

1

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie

INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Kierunek: filologia

Specjalność: filologia germańska;

Specjalizacje: asystent językowy w firmie asystent językowy w turystyce

Profil: praktyczny

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

II Rok

(2)

2

A. Przedmioty podstawowe ... 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego (PNJN) ... 3

PNJN – Pisanie ... 5

PNJN – Rozumienie ze słuchu... 8

PNJN – Rozumienie tekstu czytanego...11

PNJN – Gramatyka praktyczna...14

PNJN – Praca z podręcznikiem...16

PNJN – Konwersacje ...19

PNJN – opcja: Praca z tekstem literackim...22

PNJN – opcja: Praca z tekstem prasowym ...25

B. Przedmioty kierunkowe ...27

Gramatyka opisowa języka niemieckiego...27

Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego - ćwiczenia...34

Historia języka niemieckiego ...34

Historia literatury niemieckiej – semestr 3 ...34

Historia literatury niemieckiej – semestr 4 ...34

Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego ...34

Historia i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego ...34

Zagadnienia interkulturowości ...34

Emisja głosu ...34

Język niemiecki podstawowej opieki medycznej...34

Język niemiecki sektora socjalnego ...34

Podstawy rachunkowości i księgowości ...34

Wprowadzenie do języka niemieckiego biznesu ...34

Promocja turystyczna regionu i Polski ...34

Techniki prezentacji...34

C. Pozostałe przedmioty...34

Lektorat języka angielskiego ...34

Lektorat języka francuskiego ...34

Lektorat języka rosyjskiego ...34

Lektorat języka włoskiego ...34

Praktyka zawodowa ...34

(3)

3

A. Przedmioty podstawowe

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego (PNJN)

4 Kod modułu kształcenia/ przed-

miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 20 ECTS (10 + 10)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3, 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 255 h (120 + 135)

12 Koordynator 13 Prowadzący

14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona stan- dardami dotyczącymi II roku

18 Efekty kształcenia

Przedmiot ma formę modułu, w którego skład wchodzi kilka przedmiotów.

Efekty kształcenia zostały podane osobno dla kaŜdej części składowej PNJN

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe,

metoda tekstu przewodniego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny

21 Forma i warunki zaliczenia - zaliczenie z oceną po semestrze 3, zaliczenie i egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 4

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarów- no produktywnych, jak i receptywnych.

W ramach zajęć realizowane są treści, które umoŜliwić mają studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu B1.

23 Treści kształcenia (pełny opis) Na moduł PNJN składają się następujące przedmioty:

(4)

4

PNJN – Pisanie

PNJN – Rozumienie ze słuchu PNJN – Rozumienie tekstu czytanego PNJN – Gramatyka praktyczna PNJN – Praca z podręcznikiem PNJN – Konwersacje

PNJN – Opcja: Praca z tekstem literackim PNJN – Opcja: Praca z tekstem prasowym 24 Literatura podstawowa i uzupeł-

niająca

Wykaz obowiązującej literatury został podany osobno dla kaŜdej części składowej PNJN 25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(5)

5

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – Pisanie

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3, 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 15 + 15

12 Koordynator

13 Prowadzący mgr Magdalena Bodniak

14 Język wykładowy j. niemiecki

15 Zakres nauk podstawowych nauki humanistyczne; językoznawstwo

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku nie

17 Wymagania wstępne zaliczony I rok studiów filologii germańskiej

18 Efekty kształcenia

Wiedza:

- Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat sposobu redagowania tekstów niemiecko- języcznych przewidzianych w treściach kształce- nia; FI1P_W02→H1P_W02

Umiejętności:

- Student opanował warsztat językowy potrzeb- ny do prawidłowego redagowania tekstów nie- mieckojęzycznych przewidzianych programem;

FI1P_U02→H1P_U14

- Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku niemieckim dotyczą- cych zagadnień poruszanych w literaturze pod- stawowej; FI1P_U04→H1P_U12

- Student potrafi porozumiewać się w formie pisemnej redagując rodzaje tekstów przewidzia- ne w treściach kształcenia na róŜne tematy w języku niemieckim; FI1P_U14→H1P_U11 - Student posiada rozszerzone umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyj- nych; FI1P_U15

- Student potrafi skutecznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w doskonaleniu sprawno- ści pisania i uŜycia języka niemieckiego w formie pisanej; FI1P_U16

(6)

6

Kompetencje społeczne:

- Student ma świadomość poziomu swojej wie- dzy i rozumie potrzebę ciągłego jej doskonale- nia w zakresie sprawności pisania w j. niemiec- kim; FI1P_K01→H1P_K01

- Student charakteryzuje się tolerancją, otwar- tością na odmienność i róŜnorodność kulturową, jest świadomy wyzwań globalnych; FI1P_K07 - Student jest gotowy do podejmowania wy- zwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętno- ścią krytycznego myślenia i rozwiązywania pro- blemów; FI1P_K08

19 Stosowane metody dydaktyczne

- Metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego

- Metody podające: objaśnienia, opis

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie krótkich sprawdzianów pisemnych ze słownictwa i na podstawie praktycznej umiejęt- ności redagowania tekstów ćwiczonych podczas zajęć.

21 Forma i warunki zaliczenia

- Przygotowanie do zajęć.

- Aktywność na zajęciach.

- Wymagana frekwencja.

- zaliczenia: pozytywne zaliczenie prac kontro- lnych w czasie semestru (min. 60%, po seme- strze 3 zaliczenie z oceną)

- egzamin: w ramach PNJN – zaliczenie pracy pisemnej z wybranego rodzaju tekstu

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

- Omówienie głównych zasad dotyczących reda- gowania rodzajów tekstów ujętych w treściach kształcenia, pisanie kreatywne oraz ćwiczenia praktyczne we własnym ich redagowaniu

- Rozwijanie umiejętności redagowania wybra- nych tekstów z uwzględnieniem rozwinięcia kompetencji leksykalnej, ortograficznej i inter- punkcyjnej.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Ćwiczenia z przedmiotu PNJN – Pisanie obejmu- ją następujące rodzaje tekstów:

- rozprawka na zadany temat - list czytelnika

- przekazywanie informacji i udzielanie rad streszczenie

- portret waŜnej osobistości (kultura, sztuka, polityka)

- list motywacyjny - skarga

- zajęcie stanowiska – wyraŜanie Ŝyczeń

- pisanie kreatywne: historyjka, kryminał, teksty do historyjki obrazkowej

- próba interpretacji danych statystycznych na podstawie wykresu

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Literatura podstawowa:

- Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R., Lösche R.-P.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch.

(7)

7

Lehrbuch 2, Langenscheidt 2008

- Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R.: Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch 2.

Langenscheidt 2008 Literatura uzupełniająca:

- Goethe Institut (Hg.), Fremdsprache Deutsch, Schreiben, München 2000

- Berdychowska, Z.: Mały podręcznik listów pisanych. Warszawa-Kraków 1995

- Kast, B.: Fertigkeit Schreiben, München 1992 Deutsch. Sprachlehre Und Schriftverkehr. (Auto- ren: Arbeitsgemeinschaft). Warszawa 1991 - Ribbat, S.: Briefe – modern schreiben. Der Briefsteller für Geschäfts- und Privatkorrespon- denz. Wiesbaden1983

- Słowniki, gazety niemieckojęzyczne oraz ich wersje on-line

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(8)

8

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – Rozumienie ze słuchu

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3, 4

10 Typ zajęć ćwiczenia

11 Liczba godzin 15+15

12 Koordynator dr Małgorzata Stypińska

13 Prowadzący dr Małgorzata Stypińska

14 Język wykładowy język niemiecki 15 Zakres nauk podstawowych Nauki humanistyczne

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku Nie

17 Wymagania wstępne Ukończony I rok studiów fil. germańskiej

18 Efekty kształcenia

Wiedza:

- Student ma podstawą wiedzę z zakresu języ- koznawstwa (zna system języka niemieckiego (FI1P_W01).

Umiejętności:

- Student ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla danego etapu nauki (FI1P_U01).

- Student opanował warsztat językowy potrzeb- ny do skutecznego wykonywania zadań typo- wych dla pracy z tekstem słuchanym prezento- wanym przez jednego bądź wielu mówców, w róŜnym tempie, stopniu trudności słownictwa i struktur, o róŜnej tematyce (FI1P_U02).

- Student potrafi skutecznie stosować strategie pracy z tekstem słuchanym oraz strategie ucze- nia się (FI1P_U16).

Kompetencje:

- Student ma świadomość poziomu swojej wie- dzy i umiejętności w zakresie sprawności rozu- mienia ze słuchu, zna strategie pracy z tek- stem, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01).

- Poprzez słuchanie tekstów student zdobywa wiedzę o kulturze i realiach krajów niemieckoję- zycznych, charakteryzuje się tolerancją, otwar-

(9)

9

tością na odmienność i róŜnorodność kulturową (FI1P_K07).

- Student rozwiązuje zadania dotyczące zrozu- mienia i interpretacji wysłuchanego tekstu, dys- kutuje na tematy poruszone w wysłuchanych tekstach, wykazuje się kreatywnością np. w interpretacji tekstów, umiejętnością krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów

(FI1P_K08).

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: prezentacja i ćwiczenie strategii moŜliwych do zastosowania w czasie słuchania tekstu w języku obcym - metody praktyczne: ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych i słownictwa, ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia i pisania

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie: testów pisemnych na rozumienie globalne i szczegółowe tekstu, testów spraw- dzających znajomość bierna i czynną poznanego słownictwa. Ocena bieŜących wypowiedzi ust- nych , świadczących o stopniu zrozumienia wy- słuchanych tekstów .

21 Forma i warunki zaliczenia

- Zaliczenie z oceną po 1 semestrze: Wyma- gana frekwencja na zajęciach, zaliczenie pisem- nych testów cząstkowych, systematyczne przy- gotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Zaliczenie + egzamin po 2 semestrze:

- Egzamin: pozytywna ocena pracy pisemnej Na zrozumienie wysłuchanego tekstu oraz umie- jętność uŜycia słownictwa poznanego na zaję- ciach.

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Na zajęciach ćwiczona jest sprawność rozumie- nia ze słuchu tekstów literackich (róŜnej długo- ści), tekstów publicystycznych, słuchowisk, sce- nek, piosenek.

Prezentowane są i ćwiczone strategie pracy z tekstem słuchanym. Studenci poszerzają swoją kompetencję kulturową.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Zajęcia słuŜą rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu. Studenci stosują róŜne strategie:

rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe, samodzielna semantyzacja, stawianie hipotez i ich sprawdzanie

Teksty: literackie, słuchowiska, materiały zdy- daktyzowane, piosenki

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

• (materiały do słuchania)

- Hantschel, Hans-Jürgen/Krieger, Paul (2009):

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1. Testbuch.

Stuttgart: Klett

- Heidenreich, E. Die Liebe, Das Geheimnis der chinesischen Wäscherei,

- Kurzhörspiele für den Unterricht, Inter Natio-

(10)

10

nes, Nr 20385

- Motta, Giorgio (2009): Lebensgeschichten direkt. Opowiadania z ćwiczeniami. Poznań:

LektorKlett

- Stypińska,M, Spitz deine Ohren, kaseta i pod- ręcznik, Warszawa 1998

- audiobooki współczesnych autorów 25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(11)

11

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczn

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – Rozumienie tekstu czytanego

4 Kod modułu kształcenia/ przed-

miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3

10 Typ zajęć ćwiczenia

11 Liczba godzin 15

12 Koordynator mgr Maria Lustofin

13 Prowadzący mgr Joanna Boratyńska-Sumara

14 Język wykładowy niemiecki

15 Zakres nauk podstawowych Nauki humanistyczne

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku Nie

17 Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego określona stan- dardami dotyczącymi II roku studiów studiów (B1).

18 Efekty kształcenia

Umiejętności:

student:

- ma umiejętności językowe zgodne

z wymaganiami określonymi dla standardów kierunku na tym etapie nauki (FI1P_U01).

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania zadań typowych dla pracy z tekstem o róŜnym stopniu formalności i ekspresji. (FI1P_U02).

- potrafi skutecznie stosować strategie pracy z tekstem, strategie uczenia się i uŜycia języka (FI1P_U16)

- rozumie konieczność częstego indywidualnego czytania tekstów w j. niemieckim [FI1P_U07]

Kompetencje:

student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności czytania ze zrozumieniem, zna strategie pracy z tekstem, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01)

- poprzez lekturę tekstów student zdobywa wiedzę o charakterze kulturoznawczym

(12)

12

i realioznawczym, charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŜnorodność kul- turową (FI1P_K07)

- rozwiązując zadania typu: przygotowanie inscenizacji w oparciu o tekst, opowiadanie z róŜnych perspektyw, przedstawienie swoich interpretacji tekstów, dyskusja na tematy poru- szone w tekstach i stosując inne kreatywne formy pracy z tekstem student, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego my- ślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08) - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role (FI1P_K02).

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny

21 Forma i warunki zaliczenia - zaliczenie z oceną po semestrze 1, egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 2

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zajęcia słuŜą rozwijaniu sprawności receptyw- nych tj. czytania ze zrozumieniem. Studenci stosują róŜne strategie czytania: rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe (tytuł, sło- wa kluczowe, forma graficzna, rodzaj tekstu, kontekst, ilustracje itp.), poznają róŜne formy pracy z tekstem jak np. stawianie hipotez doty- czących treści,, inscenizacje, opowiadanie z róŜnych perspektyw, streszczenie, interpretacja, rozpoznawanie struktury tekstu, zrozumienie głównej myśli tekstu, przewidywanie rozwoju argumentacji, wyciąganie wniosków, odróŜnia- nie faktów od opinii, zrozumienie nieznanych słów z kontekstu (kontekst zdania i paragrafu, wykorzystania wskazówek gramatycznych, in- terpunkcji itp.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Przykładowe lektury:

Teksty literackie:

- Siegfried Lenz, Eine Liebesgeschichte - Siegfried Lenz, Die Nacht im Hotel - Brüder Grimm. Dornröschen.

- Wolfdietrich Schnurre, Die Leihgabe - Ilse Aichinger, Das Fenstertheater - Otto Flake, Der Brief

- Jurek Becker, Die Strafe

- Marie Luise Kaschnitz, Popp und Mingel

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

- Weber, Hans, Vorschläge: literarische Texte für den Unterricht, Inter Nationes, Bonn, 1991 - Hermes, Ursula, Kurzgeschichten - einmal anders, Denmark: Systime, 1994

(13)

13

- Grimm, Jacob, Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Hanau, 1991

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(14)

14

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – Gramatyka praktyczna

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3, 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 30+30

12 Koordynator

13 Prowadzący mgr Anna Sikora

14 Język wykładowy język niemiecki, język polski 15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona stan- dardami dotyczącymi II roku (B2)

18 Efekty kształcenia

Wiedza:

- zna podstawową terminologię z zakresu języ- koznawstwa (FI1P_W03);

Umiejętności:

- ma umiejętności językowe w zakresie studio- wanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Sys- temu Opisu Kształcenia językowego

(FI1P_U01);

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznej komunikacji (FI1P_U02);

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŜycia języka (FI1P_U16);

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01);

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role (FI1P_K02);

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08).

19 Stosowane metody dydaktyczne - metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: metoda

(15)

15

sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach

21 Forma i warunki zaliczenia - zaliczenie z oceną po 1 semestrze - zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 22 Treści kształcenia (skrócony

opis)

Student ćwiczy wybrane, zaawansowane zagad- nienia z gramatyki języka niemieckiego na po- ziomie B2 – C1 ESOKJ.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

- Czasowniki mocne i nieregularne; czasowniki przechodnie i nieprzechodnie; czasowniki z for- mami mieszanymi, tworzenie czasu Perfekt z czasownikami posiłkowymi haben i sein. (Powtórzenie)

- Rzeczownik. Typy deklinacyjne rzeczownika;

deklinacja imion własnych; homonimy i paronimy; tworzenie liczby mnogiej, Singula- ria- i Pluraliatantum.

- Konstrukcje bezokolicznikowe.

- Tworzenie i uŜycie imiesłowów. Tworzenie i uŜycie formy Gerundivum. Przydawka rozwi- nięta. Konstrukcje imiesłowowe.

- Werbalne frazy składniowe. Ćwiczenia styli- styczne.

- Czasowniki modalne, obiektywne i subiektywne znaczenie czasowników modal- nych; przysłówki modalne.

- Nominalizacja zdań pobocznych. Funkcje syn- taktyczne form nominalnych.

- Rekcja czasowników, przymiotników i rzeczowników.

- Ćwiczenia w uŜyciu czasów.

- UŜycie rodzajnika.

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

- CZOCHRALSKI J. (1992) Gramatyka niemiecka dla Polaków, Wiedza Powszechna, Warszawa - HELBIG G. / BUSCHA J. (1984 i nast.) Deut- sche Grammatik. Ein Handbuch für den Auslän- derunterricht, Langenscheidt / Verlag Enzyklo- pädie, Leipzig

- HELBIG G. (1996) Deutsche Grammatik.

Grundfragen und Abriss, iudicum verlag, Mün- chen

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(16)

16

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – Praca z podręcznikiem

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3, 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 30+30

12 Koordynator mgr Maria Lustofin

13 Prowadzący mgr Joanna Boratyńska-Sumara

14 Język wykładowy język niemiecki

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona stan- dardami dotyczącymi II roku.

18 Efekty kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI : student:

- ma umiejętności językowe w zakresie studio- wanej specjalności zgodne

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia języ- kowego (FI1P_U01)

- rozwija i utrwala kompetencje w zakresie po- szczególnych sprawności językowych [FI1P_U01]

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŜycia języka (FI1P_U16)

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania zadań typowych dla doskonalenia kompetencji językowej w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych [FI1P_U02]

- potrafi korzystać z róŜnych źródeł, w tym mul- timedialnych i internetowych, celem doskonale- nia swojej kompetencji językowej [FI1P_U15]

- potrafi wykorzystując poznane strategie kon- wersacyjne brać czynny udział w dyskusji [FI1P_U02]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy

(17)

17

i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych [FI1P_K01]

- poprzez lekturę tekstów mówionych i pisanych zdobywa wiedzę o charakterze kulturoznawczym i realioznawczym, a poznając nowe słownictwo w języku obcym (zasady słowotwórcze, etymo- logię, wpływ innych języków), porównując związki frazeologiczne i idiomatyczne w jęz.

polskim i niemieckim, zostaje uwraŜliwiony na odmienność i róŜnorodność kulturową (FI1P_K07).

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŜnorodność kulturową [FI1P_K07]

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów [FI1P_K08]

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role (FI1P_K02);

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny

21 Forma i warunki zaliczenia - zaliczenie z oceną po semestrze 1, zaliczenie i egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 2

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Przedmiot obejmuje kształcenie sprawności produktywnych: mówienia, pisania; receptyw- nych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem oraz naukę słownictwa. W ra- mach zajęć realizowane są treści, które umoŜli- wić mają studentom osiągnięcie po dwóch se- mestrach nauki poziomu B2.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Przedmiot realizowany w oparciu o podręcznik:

Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 Zagadnienia:

- Ojczyzna

Ojczyzna i emigracja. Anglicyzmy w jęz. nie- mieckim i germanizmy w innych językach. Nie- porozumienia interkulturowe. Integracja mię- dzykulturowa

- Komunikacja:

Komunikacja i mowa ciała. Wczesna nauka ję- zyków obcych. Smalltalk. Kłótnie, konflikty, krytyka.

- Praca:

Opisy zawodów. Poszukiwanie pracy. Czynniki

(18)

18

motywujące. Praca w zespole. Ubieganie się o pracę. Plany na przyszłość.

- Zycie w społeczeństwie

Sport przeciwko przemocy. Bieda to nie hańba.

Korzystanie z internetu. Kobiety i męŜczyźni – róŜnice.

- Wiedza i nauka

Nauka dla dzieci. Kłamstwo. Ziemia bez ludzi.

Znaczenie snu.

- Kultura

Dziedzictwo kultury światowej. GrabieŜe sztuki.

Wymierające języki. KsiąŜki.

- Umiejętności

Poradnik finansowy. Telefonowanie. W firmie.

Stres egzaminacyjny - Historia

Wydarzenia historyczne. PodróŜ w czasie. Po- myłki w historii. Przekraczanie granic.

- Uczucia

Interpretacja wierszy. Znaczenie kolorów. Mu- zyka. Emocje i uczucia.

- Spojrzenie w przyszłość

Energia alternatywna. Zawody przyszłości. Hi- storia robotów.

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Literatura podstawowa:

- Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittel- stufe Deutsch. Niveau B2 (Lehrbuch 2). Lan- genscheidt. Berlin i München, 2008. + CDs - Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittel- stufe Deutsch. Niveau B2 (Arbeitsbuch 2). Lan- genscheidt. Berlin i München, 2008. + CDs Literatura uzupełniająca:

Daniels, Albert, Estermann Chrystian, Mittel- punkt – Deutsch als Fremdsprache für Fortge- schrittene, Klett, 2008

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(19)

19

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – Konwersacje

4 Kod modułu kształcenia/ przed-

miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 3, 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 15 + 15

12 Koordynator

13 Prowadzący Dr Małgorzata Stypińska

14 Język wykładowy język niemiecki

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Ukończenie I roku studiów fil. germ.

18 Efekty kształcenia

UMIEJĘTNOŚCI:

- student rozwija i utrwala produktywne kompe- tencje w zakresie sprawności mówienia

[FI1P_U01];

- student poznaje i uczy się stosować strategie konwersacyjne (np. zmiana tematu,

przerywanie) [FI1P_U16]

- student potrafi wykorzystując poznane strate- gie konwersacyjne brać czynny udział w dysku- sji [FI1P_U02]

- student potrafi przedstawić własny punkt widzenia, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i obrony własnego punktu widzenia [FI1P_U13]

- student potrafi rozpocząć dyskusję, animować ją w trakcie jej trwania oraz zakończyć

[FI1P_U14];

- student rozwija umiejętność samodzielnego przedstawiania róŜnych zagadnień przed grupą w formie krótkiego wykładu lub prezentacji [FI1P_U05];

- student potrafi korzystać z róŜnych źródeł, w tym multimedialnych i internetowych, celem zdobywania, poszerzania i utrwalania słownic- twa tematycznego [FI1P_U15];

- student wykorzystuje nabyte na zajęciach umiejętności konwersacji w j. niemieckim na-

(20)

20

wiązując kontakty z niemieckojęzycznymi rówie- śnikami lub specjalistami interesującej go dzie- dziny z wykorzystaniem internetowych kanałów komunikacji [FI1P_U14]

- student potrafi posługiwać się rozszerzonym słownictwem z róŜnych dziedzin Ŝycia społecz- nego [FI1P_U02];

- student potrafi poprawnie uŜywać poznane struktury gramatyczne w języku mówionym [FI1P_U01]

- student zwraca uwagę na fonetyczną popraw- ność wypowiedzi ustnej [FI1P_U01].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01) - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role (FI1P_K02) - student kształci postawę akceptacji i zrozu- mienia odmienności kulturowych [FI1P_K07]

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów [FI1P_K08]

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (przygotowanie do zajęć;

aktywność na zajęciach)

- praca semestralna (przygotowanie referatu na wybrany temat + przedstawienie go na forum grupy + animowanie dyskusji);

- ćwiczenia praktyczne w mówieniu (praca w parach / w grupach / w duŜej grupie dyskusyj- nej)

- egzamin ustny

21 Forma i warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu PNJN- konwersacje student:

- uczestniczy we wszystkich zajęciach;

- przygotowuje się na zajęcia - bierze aktywny udział w zajęciach,

- przygotowuje krótki referat na wybrany temat i prezentuje go przed grupą, a następnie animu- je dyskusję.

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Student ćwiczy i rozwija sprawność mówienia w j. niemieckim

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Przegląd aktów mowy

Skonwencjonalizowane sformułowania słuŜące do realizacji poszczególnych aktów mowy Tematyka będąca przedmiotem zajęć:

- Problematyka i słownictwo związane z tematy- ką nagrań, opracowywanych na zajęciach z

(21)

21

rozumienia ze słuchu

- Problemy społeczne współczesnego świata - BieŜąca sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce, w Niemczech i na świecie

- Nauka i edukacja

- Zdrowie i ochrona zdrowia

- Problemy etyczne i moralne współczesnego człowieka

- Kultura wysoka i niska

W ramach ćwiczeń student poznaje, rozwija i doskonali środki językowe umoŜliwiające:

aktywny udział w dyskusji;

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Literatura podstawowa:

- Lipińska,S./Podgórni,H./Stypinska M., Proble- me unserer Zeit. Anthologie von Pressetexten mit Übungen, Kraków 2012

- Specht,E., Deutsch für Fortgeschrittene. Ver- schiedene Formen der Mitteilung. Leipzig 1992 - Tadeusz E., Laskowski, M., Stereotype Zwil- lingsformen im Deutschen, Warszawa1994 - Czasopisma i prasa niemiecka

- Aktualne ulotki i reklamy redagowane w języ- ku niemieckim

Literatura uzupełniająca:

- Herzog,A./Michel,A./Riedel,H.,Deutsche idio- matische Wendungen für Auslände,r, Leipzig, 1972

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(22)

22

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – opcja: Praca z tekstem literackim 4 Kod modułu kształcenia/ przed-

miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 30

12 Koordynator

13 Prowadzący mgr Joanna Boratyńska

14 Język wykładowy język niemiecki

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona stan- dardami dotyczącymi II roku studiów studiów.

18 Efekty kształcenia

Umiejętności:

student:

- ma umiejętności językowe zgodne

z wymaganiami określonymi dla standardów kierunku na tym etapie nauki (FI1P_U01).

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania zadań typowych dla pracy z tekstem o róŜnym stopniu formalności i ekspresji. (FI1P_U02).

- potrafi skutecznie stosować strategie pracy z tekstem, strategie uczenia się i uŜycia języka (FI1P_U16)

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim, dotyczących przygotowania wyznaczonej partii materiału w zakresie danego zagadnienia tematycznego korzystając z róŜnych źródeł (FI1P_U05)

- potrafi posługiwać się poszerzonym słownic- twem z róŜnych dziedzin Ŝycia społecznego na poziomie B2 [FI1P_U02]

- rozumie konieczność częstego indywidualnego czytania tekstów w j. niemieckim [FI1P_U07]

Kompetencje:

student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności czytania ze

(23)

23

zrozumieniem, zna strategie pracy z tekstem, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P_K01)

- poprzez lekturę tekstów student zdobywa wiedzę o charakterze kulturoznawczym

i realioznawczym, charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność i róŜnorodność kul- turową (FI1P_K07)

- rozwiązując zadania typu: przygotowanie inscenizacji w oparciu o tekst, opowiadanie z róŜnych perspektyw, przedstawienie swoich interpretacji tekstów, dyskusja na tematy poru- szone w tekstach i stosując inne kreatywne formy pracy z tekstem student, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego my- ślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08) - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role (FI1P_K02)

- poznając nowe słownictwo w języku obcym (zasady słowotwórcze, etymologię, wpływ in- nych języków), porównując związki frazeolo- giczne i idiomatyczne w jęz. polskim

i niemieckim, student zostaje uwraŜliwiony na odmienność i róŜnorodność kulturową (FI1P_K07)

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P_K08)

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody eksponujące: nagrania audio i video - metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) - przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach - wymagana frekwencja - egzamin pisemny i ustny

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną po semestrze 3, egzamin (pisemny oraz ustny) po semestrze 4

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Rozwijanie sprawności receptywnych tj. czytania ze zrozumieniem na podstawie krótkich opowia- dań oraz powieści Bernharda Schlinka „Der Vor- leser”.

Ćwiczenie sprawności produktywnych, analiza tekstu pod kątem intencji autora, rodzaju narra- cji, struktury, stylu i języka.

Studenci potrafią:

- stosować róŜne strategie dotyczące czytania (rozumienie globalne, selektywne i szczegóło- we)

- interpretować informacje zawarte w tekście,

(24)

24

wyciągać na ich podstawie wnioski oraz formu- łować własne opinie

- rozwinąć kompetencję leksykalną

- przeprowadzić analizę tekstu pod kątem inten- cji autora, rodzaju narracji, stylu i języka - lepiej orientować się w problematyce kulturo- znawczeji realioznawczej

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Przykładowe lektury:

Krótkie teksty literackie:

- Bertolt Brecht. Unwürdige Greisin.

- Heinrich Böll, Die Waage der Baleks - Luise Rinser, Die rote Katze

- Marie Luise Kaschnitz, Popp und Mingel - Walter Jens, Bericht über Hattington Powieść:

- Bernhard Schlink, Der Vorleser

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

- Weber, Hans, Vorschläge : literarische Texte für den Unterricht, Inter Nationes, Bonn, 1991 - Weber, Hans, Vorschläge 2 – literarische Texte – Anregungen für den Unterricht , Goethe Insti- tut Inter Nationes 1998

- Schlink, Bernhard, Der Vorleser, Diogenes Taschenbuch, 1995

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(25)

25

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu PNJN – opcja: Praca z tekstem prasowym

4 Kod modułu kształcenia/ przed-

miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 0 (część składowa przedmiotu PNJN)

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 4

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne

11 Liczba godzin 30

12 Koordynator 13 Prowadzący

14 Język wykładowy język niemiecki

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

18 Efekty kształcenia

- ma umiejętności i warsztat językowy w zakre- sie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi standardami dla pierwszego roku studiów FI1P_U01, FI1P_U02

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań w wybranej sferze działalności – rozumienie i przekazywanie informacji o charakterze notatek prasowych FI1P_U02

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem róŜnych źródeł i sposobów FI1P_U06

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie filologii i wybranej specjalizacji w j.

polskim i niemieckim FI1P_U14

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie FI1p_K01

- potrafi pracować i współdziałać w grupie FI1P_K02

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: wyjaśnienie - metody aktywizujące: dyskusja - metody praktyczne: analiza tekstów

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- oceniane w ciągu całego semestru: testy pi- semne (60% punktów), aktywny udział w zaję- ciach

- obecność na zajęciach

(26)

26

21 Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie, pozytywny wynik testów cząstko- wych, obecność na zajęciach zgodnie z regula- minem studiów w PWSZ

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów słownictwa charakterystycznego dla krótkich artykułów prasowych (wiadomości bieŜące z kraju i ze świata)

23 Treści kształcenia (pełny opis)

Słownictwo obejmuje:

- spotkania dyplomatyczne i polityczne na róŜ- nych szczeblach

- wypadki, katastrofy - sytuacja gospodarcza - konflikty zbrojne

- inne waŜne aktualne wydarzenia w Niemczech, w Polsce i na świecie

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Literatura podstawowa:

- gazety i czasopisma niemieckojęzyczne w wersji papierowej oraz on-line

- słowniki niemiecko-polskie, polsko-niemieckie 25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(27)

27

B. Przedmioty kierunkowe

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu Gramatyka opisowa języka niemieckiego

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.3

6 Punkty ECTS 4+6

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów I i II

9 Semestr 3 i 4

10 Typ zajęć wykład i ćwiczenia

11 Liczba godzin 60+60

12 Koordynator dr hab. Zofia Berdychowska, prof. PWSZ

13 Prowadzący mgr Anna Sikora

14 Język wykładowy język niemiecki, język polski

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych, językoznawstwo

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego określona wa- runkami przyjęcia na studia. Znajomość pod- stawowej terminologii gramatycznej w języku polskim.

18 Efekty kształcenia

- student zna podstawową niemiecką terminolo- gią gramatyczną (FI1P _W03)

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu grama- tyki opisowej języka niemieckiego (FI1P _W02)

- posiada odpowiednie umiejętności językowe pozwalające na opis struktur gramatycznych języka niemieckiego (FI1P _U02)

- umie rozpoznać w tekście formy wyrazów oraz je sklasyfikować (FI1P _W02)

- rozpoznaje i poprawnie stosuje w wypowie- dziach czasy, środki modalne, wyróŜniki

(nie)określoności, kategorie gramatyczne (FI1P _W02)

- zna znaczenia konstrukcji gramatycznych, potrafi je rozpoznać i zastosować w tekście (FI1P _W02)

- potrafi określić funkcje syntaktyczne wyraŜeń w zdaniu stosując metody operacjonalne, okre- ślić minimum gramatyczne zdania, rodzaje i typy zdań, poprawnie budować zdania i modyfi- kować szyk (FI1P _W02)

(28)

28

- zna kryteria analizy zdań złoŜonych i potrafi ją przeprowadzić (FI1P _W02)

- ma umiejętności i warsztat językowy w zakre- sie języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi standardami dla pierwszego roku studiów (FI1P_U01, FI1P_U02)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności (FI1P _U07)

- posiada umiejętność merytorycznego argu- mentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (FI1P _U13)

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŜycia języka (FI1P _U16)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych (FI1P _K01)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role (FI1P _K02) - jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów (FI1P _K08)

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie - metody problemowe: wykład konwersatoryjny, - metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, burza mózgów), metoda sytuacyjne, studium przypadku

- metody praktyczne: metoda przewodniego tekstu, analiza tekstów, ćwiczenia

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe

- zaliczenie wszystkich testów pisemnych w semestrze na co najmniej 55% liczby punktów - przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnic- two w nich

- wymagana frekwencja

- zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze 21 Forma i warunki zaliczenia

- wykład – zaliczenie po 3 i 4 semestrze - ćwiczenia – zaliczenie z oceną po 3 i 4 seme- strze

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zapoznanie z opisem systemu języka niemiec- kiego (ujęcie G. Helbiga i J. Buschy) oraz termi- nologią gramatyczną.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

- Gramatyka – pojęcie, rodzaje. Kryteria podzia- łu wyrazów na części mowy. Części mowy w gramatyce tradycyjnej a klasy wyrazów w gra- matyce Helbig/Buscha. Pojęcie kategorii grama- tycznej.

- Czasownik jako centrum strukturalne zdania.

Pojęcie struktury. Walencja, walencja czasowni- ka. Uzupełnienia i przyłączenia.

- Zdanie. Definicje. Zdanie a wypowiedzenie.

Rodzaje zdań. Pozycyjne typy zdań. Minimum gramatyczne zdania. Schematy składniowe

(29)

29

zdań. Wzorce zdaniowe – zdania pojedyncze i złoŜone. RównowaŜniki zdań. Ekwiwalenty zdań.

- Funkcje syntaktyczne w zdaniu - operacjonalne metody ich określania. Człony pozycyjne a części zdania. Prymarne części zdania. Sposoby rozpoznawania podmiotu. Typy orzeczenia.

Dopełnienie i okolicznik. Przydawka jako część członów zdania – typy przydawki.

- Topologia zdania niemieckiego. Rama czasownikowa i nominalna. Wyłączenia poza ramę - rodzaje. Szyk podstawowy w zdaniu niemieckim, zasada TEKAMOLO, pozycje zaimka sich. Czynniki determinujące pozycje części zdania. Temat, remat, funkcjonalna perspektywa zdania.

- Relacje między wyrazami i grupami wyrazów.

Koordynacja, subordynacja. Kongruencja, rekcja.

- Zdanie pojedyncze nierozwinięte, rozwinięte, zdania złoŜone współrzędnie, podrzędnie, okres zdaniowy. Elipsa.

- Zdania współrzędnie złoŜone. Rodzaje połączeń.

- Zdanie podrzędnie złoŜone. Kryteria analizy.

Wykres zaleŜności. Semantyczne rodzaje zdań podrzędnych. Człon zdania a zdanie podrzędne.

Zdania wtrącone, zdania rozwijające. Analiza zdań złoŜonych.

- Czasownik: Podziały wg cech morfologicznych, kryteriów syntaktycznych i semantycznych.

Czasownik: Formy nieodmienne, ich przynaleŜność do klas wyrazów i funkcje syntaktyczne. Formy odmienne - kategorie gramatyczne. Osoba i liczba, system czasów, tryby, ich tworzenie; zastosowanie trybu łącznego w zdaniach prostych i złoŜonych.

Mowa zaleŜna. Strony, ograniczenia w tworzeniu strony biernej.

- Wyrazy rzeczownikowe. Rzeczownik - grupy wg rodzaju gramatycznego, kategorie

gramatyczne, typy deklinacyjne. Podział semantyczny, funkcje syntaktyczne. Funkcje syntaktyczne przypadków. Zaimki rzeczowne – podział, funkcje. Klasyfikująca kategoria osoby.

- Wyrazy funkcyjne - wyrazy rodzajnikowe (determinanty i kwantyfikatory). Podział.

Funkcje. Rodzajnik a wyróŜnienie. UŜycie rodzajnika.

- Przymiotnik. Podział morfologiczny i

semantyczny. Typy deklinacyjne. Stopniowanie.

Funkcje syntaktyczne.

- Przysłówek. Podział morfologiczny i semantyczny. Funkcje syntaktyczne.

- Wyrazy modalne.

(30)

30

- Partykuły.

- Przeczenie i wyrazy przeczące, pozycje prze- czenia w zdaniu.

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Lektura podstawowa:

Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (1984 i nast.): Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig.

Lektury uzupełniające:

Czochralski, Jan (1990): Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa (i nast. wydania) Helbig, Gerhard (1996): Deutsche Grammatik.

Grundfragen und Abriß. München: iudicium.

Kessel, Katja / Reimann, Sandra (2005): Basis- wissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(31)

31

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu

Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego - wykład

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 3

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 4

10 Typ zajęć wykład

11 Liczba godzin 30 godz.

12 Koordynator dr hab. Zofia Berdychowska, prof. PWSZ 13 Prowadzący dr hab. Zofia Berdychowska, prof. PWSZ 14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Zdany egzamin z gramatyki opisowej języka niemieckiego.

18 Efekty kształcenia

WIEDZA:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu języko- znawstwa zorientowaną na zastosowania prak- tyczne [FI1P_W01];

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu nauk filologicznych zorientowaną na zastosowania praktyczne [FI1P_W02];

- zna podstawową terminologię z zakresu języ- koznawstwa [FI1P_W03];

- ma podstawową wiedzę o metodyce wykony- wania zadań, normach, procedurach i wzorco- wych zachowaniach [FI1P_W08].

UMIEJĘTNOŚCI:

Student

- ma umiejętności językowe w zakresie studio- wanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu A2 Europejskiego Sys- temu Opisu Kształcenia Językowego [FI1P_U01];

- opanował warsztat językowy potrzebny do skutecznego wykonywania typowych zadań [FI1P_U02];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać

(32)

32

umiejętności profesjonalne [FI1P_U07];

- posiada umiejętności merytorycznego argu- mentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków [FI1P_U13];

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŜycia języka [FI1P_U16].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych [FI1P_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role [FI1P_K02];

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów [FI1P_K08].

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis - metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: metoda tekstu przewod- niego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnic- two w nich

- wymagana frekwencja - egzamin pisemny 21 Forma i warunki zaliczenia egzamin po semestrze 4

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zapoznanie z waŜniejszymi zagadnieniami doty- czącymi podobieństw i róŜnic pomiędzy syste- mami języka niemieckiego i języka polskiego.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

- Konfrontacja językowa - podstawowe pojęcia, metody, sposoby. Ekwiwalencja, koresponden- cja, adekwatność . [1]

- Transfer – pojęcie, rodzaje. Interferencja – pojęcie, rodzaje. Zjawisko interferencji w po- szczególnych podsystemach języka. Błąd języ- kowy – pojęcie, rodzaje. Błąd a interferencja.

[1]

- Procesy słowotwórcze- kompozycja, derywa- cja, konwersja, skracanie - i ich produkty. Sło- wotwórstwo w językach polskim niemieckim – analiza słowotwórcza.[1]

- Czas gramatyczny a temporalność. Systemy czasów w językach niemieckim i polskim. WraŜ- liwość interferencyjna w zakresie wyraŜania temporalności w języku polskim i niemieckim.

[2]

- Aspektualność w językach niemieckim i pol- skim. Aspekt w języku polskim. MoŜliwości wy- raŜania aspektualności w języku niemieckim.

Aspekt a rodzaj czynności. [2]

- Modalność – rodzaje, środki wyraŜania w ję-

(33)

33

zykach polskim i niemieckim. Rodzaje modalno- ści wyraŜane przez niemiecki /Konjunktiv/ a partykuła /by /jako jego funkcjonalny odpo- wiedni - analogie i róŜnice. [1]

- Diateza bierna - strona bierna i formy konku- rencyjne w językach polskim i niemieckim. [2]

- Fraza nominalna w językach polskim i nie- mieckim - budowa, funkcje syntaktyczne. [1]

- Określoność/nieokreśloność i sposoby ich wy- raŜania w językach niemieckim i polskim. [2]

- Szyk podstawowy w językach niemieckim i polskim. Pozycja uzupełnień i przyłączeń. [2]

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Literatura podstawowa:

Engel, U. et al. (1999): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Heidelberg (rozdziały odpowiadające tematyce)

Literatura uzupełniająca:

Helbig, G. (1981): Sprachwissenschaft – Kon- frontation – Fremd-sprachenunterricht. Leipzig.

Lewicki, Roman (2000): Grundgrammatik Pol- nisch. Wałbrzych.

Sternemann, R.(1983): Einführung in die kon- frontative Linguistik. Berlin.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(34)

34

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu

Gramatyka kontrastywna języka niemiec- kiego - ćwiczenia

4 Kod modułu kształcenia/ przed- miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 3

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 4

10 Typ zajęć ćwiczenia

11 Liczba godzin 30 godz.

12 Koordynator dr hab. Zofia Berdychowska, prof. PWSZ

13 Prowadzący dr Radosław Pytlik

14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne Zdany egzamin z gramatyki opisowej języka niemieckiego

18 Efekty kształcenia

WIEDZA:

Student

- ma podstawową wiedzę z zakresu języko- znawstwa zorientowaną na zastosowania prak- tyczne [FI1P_W01];

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą wybrane obszary z zakresu nauk filologicznych zorientowaną na zastosowania praktyczne [FI1P_W02];

- zna podstawową terminologię z zakresu języ- koznawstwa [FI1P_W03];

- ma podstawową wiedzę o metodyce wykony- wania zadań, normach, procedurach i wzorco- wych zachowaniach [FI1P_W08].

UMIEJĘTNOŚCI:

Student

- ma umiejętności językowe w zakresie studio- wanej specjalności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu A2 Europejskiego Sys- temu Opisu Kształcenia Językowego [FI1P_U01];

- opanował warsztat językowy potrzebny do

(35)

35

skutecznego wykonywania typowych zadań [FI1P_U02];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne [FI1P_U07];

- posiada umiejętności merytorycznego argu- mentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków [FI1P_U13];

- potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŜycia języka [FI1P_U16].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych [FI1P_K01];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej róŜne role [FI1P_K02];

- jest gotowy do podejmowania wyzwań, wyka- zuje się kreatywnością, umiejętnością krytycz- nego myślenia i rozwiązywania problemów [FI1P_K08].

19 Stosowane metody dydaktyczne

- metody podające: objaśnienie, opis

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

- ocenianie ciągłe (testy) - przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach - wysoka frekwencja - egzamin pisemny

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną po semestrze 4, egzamin po semestrze 4

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zapoznanie z waŜniejszymi zagadnieniami doty- czącymi róŜnic pomiędzy systemami języka niemieckiego i języka polskiego.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

- Procesy słowotwórcze - kompozycja, derywa- cja, konwersja, skracanie - i ich produkty. Sło- wotwórstwo w językach polskim niemieckim – analiza słowotwórcza.[3]

- Czas gramatyczny a temporalność. Systemy czasów w językach niemieckim i polskim. WraŜ- liwość interferencyjna w zakresie wyraŜania temporalności w języku polskim i niemieckim.

[2]

- Aspektualność w językach niemieckim i pol- skim. Aspekt w języku polskim. MoŜliwości wy- raŜania aspektualności w języku niemieckim.

Aspekt a rodzaj czynności. [2]

- Modalność – rodzaje, środki wyraŜania w języ- kach polskim i niemieckim. Rodzaje modalności

(36)

36

wyraŜane przez niemiecki /Konjunktiv/ a party- kuła /by /jako jego funkcjonalny odpowiedni - analogie i róŜnice. [1]

- Diateza bierna - strona bierna i formy konku- rencyjne w językach polskim i niemieckim. [2]

- Fraza nominalna w językach polskim i nie- mieckim - budowa, funkcje syntaktyczne. [1]

- Określoność/nieokreśloność i sposoby ich wy- raŜania w językach niemieckim i polskim. [2]

- Szyk podstawowy w językach niemieckim i polskim. Pozycja uzupełnień i przyłączeń. [2]

24 Literatura podstawowa i uzupeł- niająca

Literatura podstawowa:

Engel, U. et al. (1999): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Heidelberg (rozdziały odpowiadające tematyce)

Literatura uzupełniająca:

Cockiewicz, W. (1992): Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim. Kraków.

Czarnecki, T. (1977): Der Konjunktiv im Deut- schen und Polnischen – Versuch einer Konfron- tation. Wrocław.

Kessel, K. / Reimann, S. (2005): Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen.

Lewicki, R. (2000): Grundgrammatik Polnisch.

Wałbrzych.

Wróbel, H. (2001): Gramatyka języka polskiego:

podręcznik akademicki. Kraków.

25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do ob- szaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określenia liczby punktów

ECTS

27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickie-

go

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

(37)

37

Nr pola Nazwa pola Opis

1 Jednostka Instytut Humanistyczny

Zakład Filologii Germańskiej

2 Kierunek studiów Filologia, specjalność: filologia germańska 3 Nazwa modułu kształcenia/

przedmiotu Historia języka niemieckiego

4 Kod modułu kształcenia/ przed-

miotu

5 Kod Erasmusa 09.0

6 Punkty ECTS 1

7 Rodzaj modułu obowiązkowy

8 Rok studiów II

9 Semestr 4

10 Typ zajęć wykład

11 Liczba godzin 15

12 Koordynator mgr Magdalena Bodniak

13 Prowadzący mgr Magdalena Bodniak

14 Język wykładowy j. niemiecki, j. polski

15 Zakres nauk podstawowych nauki humanistyczne; językoznawstwo

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na

innym kierunku NIE

17 Wymagania wstępne zaliczenie trzech semestrów studiów filologii germańskiej

18 Efekty kształcenia

Wiedza:

- Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii języka niemieckiego i etapach jego roz- woju; FI1P_W01 H1P_W01

- Student dysponuje podstawowymi wiadomo- ściami z historii języka niemieckiego w celu jej praktycznego zastosowania w rozumieniu róŜnic językowych w państwach niemieckiego obszaru FI1P_W02 H1P_W02

- Student zna podstawową terminologię z histo- rii języka niemieckiego; FI1P_W03  H1P_W03 - Student ma podstawową wiedzę o metodyce badań nad zmianami zachodzącymi w języku niemieckim na przestrzeni wieków;

FI1P_W08H1P_W07 Umiejętności:

- Student opanował podstawową wiedzę z za- kresu historii języka niemieckiego i rozumie zmiany, które zaszły w jego historycznym roz- woju oraz ich wpływ na obecną formę języka niemieckiego; FI1P_U02 H1P_U14

- Student potrafi skutecznie stosować zdobytą wiedzę w celu zrozumienia wypowiedzi rodzi- mych uŜytkowników języka niemieckiego z róŜ- nych regionów Niemiec, Austrii i Szwajcarii;

(38)

38

FI1P_U16

- Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności rozumienia zmian zacho- dzących w języku niemieckim;

FI1P_U07H1P_U02

- Student posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w celu porównania wariantów języka w krajach niemieckiego obszaru języko- wego i posługiwania się odpowiednim warian- tem na danym obszarze; FI1P_U13H1P_U10 - Student potrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i uŜycia języka; FI1P_U16

Kompetencje społeczne:

- Student ma świadomość poziomu swojej wie- dzy i rozumie potrzebę ciągłego jej doskonale- nia w zakresie wymowy niemieckiej;

FI1P_K01H1P_K01

- Student potrafi dostosować się pod względem językowym (warianty języka) do miejsca prze- bywania; FI1P_K02H1P_K02

- Student charakteryzuje się tolerancją, otwar- tością na odmienność i róŜnorodność językową i kulturową mieszkańców niemieckiego obszaru językowego; FI1P_K07

- Student jest gotowy do podejmowania wy- zwań, wykazuje się kreatywnością, umiejętno- ścią krytycznego myślenia i rozwiązywania pro- blemów; FI1P_K08

19 Stosowane metody dydaktyczne

- Wykład

- Praca z tekstem fachowym

- Metody podające: objaśnienia, opis.

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Sprawdzanie i ocena efektów kształcenia na podstawie krótkich sprawdzianów pisemnych i ocena na bieŜąco zdobytej wiedzy.

21 Forma i warunki zaliczenia

- Przygotowanie do zajęć.

- Aktywność na zajęciach.

- Wymagana frekwencja.

zaliczenie: pozytywne zaliczenie prac kontrol- nych w czasie semestru (min. 60%)

egzamin: pozytywna ocena pracy pisemnej z zakresu zaplanowanego i zrealizowanego mate- riału z historii języka niemieckiego

22 Treści kształcenia (skrócony opis)

Zapoznanie studentów z najwaŜniejszymi eta- pami rozwoju języka niemieckiego w ujęciu historycznym . Omówienie wszystkich okresów kształtowania się niemieckiego języka narodo- wego i obecnej sytuacji językowej w krajach niemieckiego obszaru językowego.

23 Treści kształcenia (pełny opis)

- Podstawy teoretyczne: pojęcie języka jako systemu, jako języka narodowego, jako narzę- dzia komunikacji; historia języka a gramatyka historyczna; sposoby badań nad językiem; poję- cia zmiany językowej i dźwiękowej, teorie zmian językowych.

- Rodzina języków indoeuropejskich.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :