Pełen tekst

(1)

ST-352A Seagate 3,5” ID E

P o je m n o ś ć D ysk n ie s fo m n a to w a n y F o rm a t (512 B na s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 4 8 ,8 41 ,0

p o w ie rz c h n i [M B ] c y lin d ra [M B ]

ś c ie ż k i [B ]

W y m ia ry z e w n ę trz n e i c ię ż a r w y s o k o ś ć [m m ]

s z e ro k o ś ć [m m ] g łę b o k o ś ć [m m ]

c ię ż a r [k g ]

O rg a n iz a c ja F izyczna L o g ic z n a

d y s k ó w 1 3

c y lin d r ó w 9 8 0 (977)

g ło w ic d a n y c h 2 5

g ło w ic s e rw o s u m a s e k to ró w

s e k t/ś c ie ż k ę 17 17

Dop. temp. P racy Spocz.

P C ] O p ó źn ie n ia [m s ]

Ś re d n io 28

R W

TR/TR 7

M ax 65

L a te n c y 9 ,8 4 O verhead

D o p u szcza ln e p rz e c ią ż , g ra w it [G ] D y s k z a p a rk o w a n y

P ra ca be z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

P rę d k o ś ć tra n s m is ji m / s ] D y s k <■> B u fo r 1 ,2 5 ... 1,75 B u fo r <■> H o st

W rtp re . R e -w rt c u rr L a nd, z o n e C M O S -typ

n/d n/d a u to 40, 44

Poj. zapas. Z B R

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y (xx ->1 na E xx)

M T B F [*1 0 0 0 h ] M T T R [m in ] CDL [la ta ] O N O F F [*1 0 0 0 ] RER UER S E R 150

B u fo r d y s k u [k B ]

P rę d k o ś ć o b r. [1 /m in ] 30 4 8 S yfe m k o d o w a n ia (2 ,7 )R L L G ę s to ś ć z a p is u [T P I] 1290

P o z y c jo n e r S te p p e r S ta rt / S to p [s ]

Poz. h a ł. [d B A @ 1 m ] T y p o w y R IW S&&ł( M ax S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 2 ,0 0 0

lin ia +12V [AJ 0 ,1 0 0 0 ,8 0 0

lin ia + 5V [A ] 0 ,1 1 0

(2)

1

1 — 3 = ^

R S T G N D

D B 7 o a a

D B6 D B 9

D S 5 D B A

D B 4 D B 8

D B3 D B G

D B2 DBO

DB1 D 9 E

D 9 0 D B F

G N D K E Y

R E S G N D

IO W G N D

IO R G N D

R E S R E S

R E S G N D

IR Q s i e

AD1 P D G

A D 2 A D 2

OSO C S 1

D S P G N D

O ♦ 12V o GND (12V) o GND (5V) O +■ 5V

p = c

1— 1 + 5V

=> + 12V

e= GND

J2

1

11 0 02

12

z i r r c v o

D rug i d ysk w system ie dw udyskow ym (Slave D rive).

Je d y n y d ysk w system ie (S ingle Drive).

2 [ i i T V«

P ierw szy d ysk w syste m ie dwudyskowym (M aster, S lave Present).

J 2 : 9 ' 1 0 |

Z a re z e rw o w a n a

Z a re z e rw o w a n a

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :