ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE. Koncepcja pracy szkoły na lata

Pełen tekst

(1)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

Koncepcja pracy szkoły

na lata 2012- 2015

MILEJÓW 2012

(2)

2

Spis treści

I. PODSTAWA PRAWNA... 3

II. MERYTORYCZNA PODSTAWA PLANOWANIA... 3

III. PREZENTACJA SZKOŁY... 4

IV. OBSZARY PRACY SZKOŁY... 6

1. Osiąganie wysokich wyników z egzaminu maturalnego i zawodowego... 6

2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole... 9

3.Odpowiedzialność nauczycieli za wyniki nauczania, wychowywania oraz bezpieczeństwo uczniów... 10

V. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY... 11

(3)

3

I.PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego;

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

II. MERYTORYCZNA PODSTAWA PLANOWANIA 1. Zewnętrzne i wewnętrzne standardy jakości.

2. Wyniki mierzenia jakości – raporty dyrektora szkoły.

3. Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie

4. Program wychowawczy i program profilaktyki Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie.

5. Zestaw programów nauczania.

(4)

4

III. PREZENTACJA SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie szczyci się ponad siedemdziesięcioletnią tradycją i od początku swego istnienia stara się pomagać młodzieży w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie. Organem prowadzącym Szkoły jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Szkoła mieści się przy ulicy Partyzanckiej 62 w Milejowie.

W skład Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie wchodzą następujące szkoły:

liceum ogólnokształcące:

- klasa europejsko-dziennikarska pod patronatem Radia Lublin;

- klasa turystyczno-krajoznawcza;

technikum:

- technik ekonomista;

- technik informatyk;

zasadnicza szkoła zawodowa:

- cukiernik;

- kucharza;

- ślusarz;

- fryzjer;

- mechanik pojazdów samochodowych;

- blacharz samochodowy;

- murarz-tynkarz;

- wędliniarz;

- piekarz;

- sprzedawca;

szkoła zaoczna:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

szkoła policealna (forma zaoczna):

- technik turystyki wiejskiej;

- technik administracji;

kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- technik obsługi turystycznej.

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze:

przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy

w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki kraju;

(5)

5

przygotowuje kadry pracownicze na poziomie technikum i szkoły zasadniczej;

skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu;

tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej;

organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach;

proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych;

doskonali proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji;

rozwija edukację europejską m.in. poprzez międzynarodową wymianę szkolną nauczycieli i uczniów;

zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem;

systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę dydaktyczną;

zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom;

uczy młodych ludzi odpowiedzialności i właściwych postaw społecznych;

udostępnia uczniom bogaty księgozbiór biblioteczny;

umożliwia korzystanie z technologii informacyjnych w centrum multimedialnym.

Na wysoką jakość pracy szkoły składa się dorobek pracujących tu nauczycieli, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie jest zróżnicowane. Ponad 80% uczniów pochodzi ze środowiska wiejskiego. Sytuacja materialna tych rodzin jest bardzo trudna i nie ulega zmianie. Dodatkowym obciążeniem dla uczniów i ich rodzin jest konieczność dojazdów do szkoły.

Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

Założeniem placówki jest nie tylko działalność czysto dydaktyczna, ale również kreowanie i wyzwalanie w młodych uczniach twórczych zainteresowań. W tym celu proponowana jest uczniom szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych m.in.:

· Koło Żywego Słowa

· Szkolne Koło Informatyczne

· Szkolne Koło Sportowe

· Koło Fotograficzne

· Szkolny Klub Europejski.

(6)

6

Przygotowywany jest i przestrzegany kalendarz imprez cyklicznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 chętnie biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, zarówno szkolnych jaki i okręgowych.

Oferta edukacyjna naszej placówki cieszy się w środowisku zainteresowaniem.

Ten stan rzeczy szkoła wypracowała sobie następującymi działaniami:

1) ciekawą i systematycznie aktualizowaną ofertą kierunków kształcenia, dostosowaną do potrzeb rynku pracy;

2) dobrą opinią w zakresie poziomu nauczania, wyposażenia i bezpieczeństwa;

3) promocją w środowisku: organizowanie dni otwartych, spotkania w gimnazjach, udział w targach edukacyjnych, wydawanie ulotek informacyjnych, udostępnianie aktualnych informacji o szkole na stronie internetowej.

Najlepszą jednak reklamą dla szkoły są zadowoleni uczniowie i ich rodzice, którzy polecają ją swoim znajomym.

IV. OBSZARY PRACY SZKOŁY

1. Osiąganie wysokich wyników z egzaminu maturalnego i zawodowego

Cele ogólne Zadania Termin

realizacji

Odpowiedzialny za realizację

zadania

1.1

Analiza wyników egzaminów.

Analiza egzaminu maturalnego i zawodowego, danych w tabelach, wykresów, prezentacji, danych ilościowych i jakościowych, treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów.

Do końca roku szkolnego, w którym odbyły się egzaminy.

Nauczyciele przedmiotów

Opracowanie i wdrożenie wniosków z analizy wyników egzaminów oraz podjęcie koniecznych działań. Przeprowadzanie matury próbnej w II semestrze klasy II LO i III technikum.

Na bieżąco

II semestr w kl. II LO i III technikum Wymiana młodzieży w ramach projektów

edukacyjnych.

Na bieżąco

1.2

Nabycie przez uczniów wiadomości i umiejętności.

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

Przeprowadzanie testów diagnozujących z przedmiotów w każdej klasie.

Na bieżąco

Raz w roku

Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele przedmiotów Realizowanie zadań w ramach pomocy

pedagogiczno-psychologicznej.

W ramach potrzeb Zespoły nauczycieli

Dostosowanie treści kształcenia do planów nauczania.

Na bieżąco Stosowanie metod odpowiadających celom

kształcenia.

(7)

7 Indywidualizowanie procesu nauczania.

Współpraca nauczycieli w zespołach

przedmiotowych. Wypracowywanie nowatorskich metod pracy. Ujednolicenie przedmiotowego systemu w obrębie danych przedmiotów. Lekcje pokazowe. Przykłady dobrej praktyki.

Zespoły przedmiotowe

Wzbogacenie bazy dydaktycznej o środki dydaktyczne i audiowizualne.

W miarę możliwości

Dyrekcja

Wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez stosowanie technologii komputerowej.

Na bieżąco Nauczyciele przedmiotów 1.3

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

Wyłanianie uzdolnionych uczniów

i kierowanie ich do szkolnych kół zainteresowań zgodnie z ich potrzebami.

Na bieżąco Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań i zdolności poprzez tworzenie kół zainteresowań, organizowanie konkursów, wystaw, zawodów.

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań;

Wychowawcy Pedagog szkolny Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i

w środowisku lokalnym.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy Nagradzanie uczniów za aktywność

i zaangażowanie przez np. prezentowanie nazwisk uczniów w gazetce szkolnej i na tablicy ogłoszeń.

Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

Wspieranie Samorządu Uczniowskiego

i szkoły w realizacji działań zainicjowanych przez uczniów.

Samorząd Uczniowski

Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.

Wychowawcy

Sprawdzanie samodzielności uczniów w odrabianiu prac domowych.

Nauczyciele przedmiotów 1.4

Zapewnienie realizacji podstawy programowej przez ofertę edukacyjną.

Zapoznanie wszystkich uczniów i ich rodziców z przedmiotowym systemem oceniania. Promowanie w systemie oceniania postaw twórczych.

Na bieżąco Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Zapoznanie uczniów ze standardami wymagań edukacyjnych.

Umożliwianie uczniom korzystania

z różnych źródeł informacji: udostępnienie uczniom

Bibliotekarz, nauczyciele przedmiotów

(8)

8 zasobów bibliotecznych (woluminy, multimedia),

możliwość korzystania z Internetu, zachęcanie do poszukiwania i poznawania wiadomości

wykraczających poza obowiązkowe.

Skonstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów zgodnie z zasadami pomiaru

dydaktycznego.

Nauczyciele przedmiotów

Stwarzanie warunków umożliwiających poprawę ocen.

Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych.

1.5

Wyrównywanie szans

edukacyjnych.

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

Na bieżąco Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i aspiracji uczniów.

Programy i plany wynikowe realizowane w szkole zapewniają uczniom osiąganie systematycznych postępów, ciągły rozwój edukacyjny oraz możliwość osiągania sukcesów.

Indywidualna praca z uczniem mającym trudności w nauce.

Kierowanie uczniów z trudnościami

w nauce na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łęcznej

Pedagog szkolny

Współpraca ucznia zdolnego

z uczniem słabszym (pomoc koleżeńska)

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Objęcie pomocą pedagogiczną uczniów w zależności od ich umiejętności i zdolności (koła zainteresowań, konkursy przedmiotowe)

Pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Objęcie szczególna opieka dydaktyczna uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami. Możliwości kompensowania i wyrównywania różnic poprzez organizowanie dodatkowych zajęć oraz stosowanie zróżnicowanych wielopoziomowych metod pracy.

Pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Organizowanie indywidualnych konsultacji i porad nauczycieli przedmiotów dla rodziców w celu podniesienia wyników nauczania uczniów mających trudności w nauce

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów.

Objęcie szerszą opieką socjalną dzieci z rodzin potrzebujących: analiza sytuacji materialnej rodzin, wnioskowanie o udzielenie pomocy materialnej z zewnątrz, przeprowadzenie akcji charytatywnych (Np. zbiórka żywności, zabawek, odzieży, środków czystości).

Wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja.

(9)

9

Współpraca z uczelniami wyższymi. Dyrekcja,

nauczyciele przedmiotów.

2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole.

Cele ogólne Zadania Termin

realizacji

Odpowiedzialny za realizację

zadania

2.1

Respektowanie norm

społecznych.

Przeprowadzenie lekcji dotyczących praw i obowiązków ucznia, zawartych w Statucie.

Na bieżąco Wychowawcy, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia.

Zapoznanie rodziców z prawami

i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie.

Wychowawcy, rzecznik praw ucznia.

Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

Wychowawcy, pedagog szkolny.

Organizacja opieki w czasie wolnym (kółka, zajęcia

sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki) Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny.

Wizualizacja wizji i misji szkoły. Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów.

Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji

i niedostosowaniu społecznemu.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny.

Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Strażą Miejską, MOPS, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczną, Parafią, Policją, Sądem itp.)

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, dyrekcja.

Monitoring sytuacji w szkole podczas przerw oraz w trakcie lekcji.

2.2

Kształtowanie postaw.

Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

Na bieżąco Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny.

Planowanie i modyfikowanie działań

wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez

działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

Nauczyciele wychowania fizycznego Promowanie uczniów osiągających sukcesy w

różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Wychowawcy.

nauczyciele przedmiotów 2.3

Zapewnienie warunków

Zapoznanie uczniów

z regulaminem pracowni, sali gimnastycznej, obiektów sportowych, boisk, świetlicy, biblioteki,

Na pierwszych

zajęciach Nauczyciele przedmiotów, świetlicy,

(10)

10 lokalowych

i wyposażenia.

zachowania się podczas przerw. biblioteki.

W pracowniach, na sali gimnastycznej, w obiektach sportowych, boiskach, bibliotece znajdują się regulaminy instruujące.

Nauczyciele

Pomieszczenia do których wstęp uczniów jest zabroniony są odpowiednio oznakowane.

Co najmniej 1 raz w roku

Zespół ds. BHP Przeglądy stanu technicznego budynku, obiektów są

wykonywane z należytą dokładnością.

3. Odpowiedzialność nauczycieli za wyniki nauczania, wychowywania oraz bezpieczeństwo uczniów.

Cele ogólne Zadania Termin

realizacji

Odpowiedzialny za realizację

zadania

3.1

Koncepcja pracy szkoły.

Modyfikacja szkolnego planu nauczania,

umożliwiająca wprowadzenie nowych kierunków kształcenia.

W miarę potrzeb Dyrekcja szkoły

Opracowanie i realizacja ewaluacji podjętych działań Zgodnie z planem pracy

Opracowanie założeń nadzoru pedagogicznego. Co roku Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i

harmonogramu hospitacji.

Na początku roku szkolnego Organizacja i współudział w organizacji imprez

środowiskowych.

Na bieżąco Wysyłanie życzeń okolicznościowych i

podziękowań.

W miarę potrzeb Dyrekcja szkoły Szkolny Klub Wolontariusza Działania nauczycieli są zgodne z przyjętą przez

Radę Pedagogiczną koncepcja pracy Na bieżąco Wychowawcy

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły w razie potrzeb.

Wychowawcy zapoznają oraz angażują uczniów oraz ich rodziców do realizacji zadań

z koncepcji pracy szkoły.

Na początku roku szkolnego

3.2

Zorganizowany charakter procesów edukacyjnych.

Współpraca z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.

Na bieżąco Nauczyciele

Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

Udzielanie informacji o postępach w nauce, wspieranie ucznia w planowaniu jego rozwoju i w indywidualnym procesie uczenia się.

Analiza wyników monitorowania osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z tych analiz

3.3 Procesy

Współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Na bieżąco Nauczyciele Zespoły zadaniowe

(11)

11 edukacyjne są

efektem współdziałania nauczycieli.

Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń miedzy nauczycielami

Dwa razy w roku szkolnym

3.4 Szkolna współpraca zespołów.

Dydaktycy pracują kolektywnie i analizują rezultaty swojej pracy

Na bieżąco Nauczyciele

Współpraca przy planowaniu działań podejmowanych w szkole lub placówce.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

V. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

1. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.

2. Doskonalenie obiegu informacji w szkole.

3. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

4. Eliminowanie przejawów demoralizacji uczniów poprzez zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne.

Zaopiniowano podczas zebrania

Rady Pedagogicznej w dniu 26 czerwca 2012r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :