Zapytanie ofertowe nr 3/KONIN/2015

Pełen tekst

(1)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

Poznao, 06.05.2015 r.

Zamawiający:

Eureka sp. z o.o.

Dąbrowa, ul. Innowatorów 8 62-070 Dopiewo

Zapytanie ofertowe nr 3/KONIN/2015

W związku z realizacją projektu „Przekwalifikowani na sukces! Kompleksowy program wsparcia dla nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty subregionu konioskiego” nr POKL.08.01.02-30-015/14

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

firma Eureka sp z o.o. zaprasza do składania ofert na:

organizację cateringu dla uczestników cyklu szkoleo p.n. „Profesjonalny coach i doradca personalny”

I. Przedmiot zapytania ofertowego:

1.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 55520000-1

2.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja cateringu podczas cyklu szkoleo p.n. „Profesjonalny coach i doradca personalny” dla 153 osób (pracowników sektora oświaty zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem). Szkolenia trwad mają 16 dni. Zakłada się realizację szkoleo w 10 grupach szkoleniowych po około 15 osób każda. Łącznie każda z grup weźmie udział w 16 dniach szkoleo.

Zamówienie dotyczyd będzie dostarczenia 2448 zestawów wyżywienia dla uczestników projektu. W skład zestawu wchodzid będzie:

 kawa i herbata bez ograniczeo w tym herbaty smakowe i ziołowe,

 mleko do kawy,

 cukier,

 soki i woda bez ograniczeo,

 ciastka,

 owoce sezonowe,

 obiad

(2)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

Dostępnośd posiłków:

Godzina 09:00 – kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka

Godzina 11:00 – kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka, owoce, soki i woda Godzina 13:30 – obiad, kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka,

Godzina 15:30 – kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka, owoce, soki i woda

Cel szkoleo: Celem szkoleo jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające wykonywanie pracy w charakterze coacha. Uczestnicy:

zdobędą wiedzę przydatną w pracy coacha,

poznają metody pracy wykorzystywane w coachingu,

 zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w charakterze doradcy personalnego

Miejsce realizacji szkoleo: Szkolenia realizowane będą w powiatach: m. Konin, konioski, słupecki, turecki, kolski. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid wyżywienie (przygotowad, dostarczyd i podad posiłki) na salach szkoleniowych wskazanych przez Zamawiającego w ww. powiatach przez cały okres trwania szkoleo tj. w okresie od 29 maja 2015 r. do 15.09.2015 r.

II. Opis projektu:

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do 333 osób należących do kategorii nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012, które zamieszkują lub/i pracują na obszarze województwa wielkopolskiego: Powiaty: m. Konin, konioski, słupecki, turecki, kolski.

W ramach projektu przewidziano dwie ścieżki wsparcia. Jedna to szkolenia zawodowe połączone z 3- miesięcznym ze stażem dla 180 osób, druga szkolenia z zakresu coachingu i doradztwa personalnego dla 153 osób.

III. Czas realizacji zadao:

Zadanie realizowane będzie w okresie od 29.05.2015 r. do 15.09.2015 r.

IV. Kryteria dopuszczające do udziału w postępowaniu:

1.

Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w miejscach oznaczonych jako obligatoryjne,

2.

Złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) o akceptacji regulaminu przeprowadzania procedury wyboru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

3.

Złożenie oświadczenia (załącznik nr 4) o akceptacji warunków ramowych umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, w tym wysokości kary umownej (120 000,00

(3)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

złotych) w przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w zapytaniu oraz umowie.

4.

Złożenie oświadczenia (załącznik nr 5) o zgodzie na podpisanie weksla in blanco z deklaracją wekslową do wysokości kary umownej.

Do oceny punktowej dopuszczone będą wyłącznie oferty spełniające powyższe kryteria.

V. Kryteria punktowe:

Kryteria punktowe wraz z opisem Sposób oceny i znaczenie

Cena brutto za całodzienne wyżywienie jednego uczestnika szkoleo

Cena musi zawierad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cmin

Cena = --- x 100 x 100%, Cr

gdzie:

Cmin – cena oferty najtaoszej Cr – cena oferty rozpatrywanej

Waga kryterium: 100%

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składad:

1. osobiście w siedzibie firmy,

2. przesłanie na adres korespondencyjny:

Eureka sp. z o.o.

Dąbrowa, ul. Innowatorów 8 62-070 Dopiewo

(4)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

do dnia: 20 maja 2015 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

VII. Sposób kontaktu

Zapytania prosimy kierowad na adres m.litwinska@eurekagroup.pl

Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie http://www.eureka- hr.pl/pl/aktywizacja_nauczycieli/o_projekcie.html

...

Pełnomocnik/Prezes Zarządu/inna osoba upoważniona

(5)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 3/KONIN/2015 z dnia 06.05.2015 r. - formularz ofertowy

..., dn. ...

... Miejscowośd i data*

...

...

Nazwa oferenta i dane teleadresowe*

Oferta dla

Eureka sp. z o.o.

Dąbrowa, ul. Innowatorów 8 62-070 Dopiewo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:

Organizacji cateringu dla uczestników cyklu szkoleo p.n. „Profesjonalny coach i doradca personalny” dla 153 osób (pracowników sektora oświaty zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem) przedkładam ofertę na wyżej wskazany przedmiot zapytania:

Kryteria punktowe wraz z opisem Sposób oceny i znaczenie

Cena brutto za całodzienne wyżywienie jednego uczestnika szkoleo

Cena musi zawierad wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cmin

Cena = --- x 100 x 100%, Cr

gdzie:

Cmin – cena oferty najtaoszej Cr – cena oferty rozpatrywanej

Waga kryterium: 100%

Oferta jest ważna do 30.09.2015 r.

...

Podpis wystawcy oferty*

*informacje obligatoryjne

(6)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/KONIN/2015 z dnia 06.05.2015

..., dn. ...

... Miejscowośd i data*

...

...

Nazwa oferenta i dane teleadresowe*

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu przeprowadzania procedury wyboru Wykonawcy w projekcie nr POKL.08.01.02-30-015/14 w szczególności, że nie dotyczą mnie wykluczenia z udziału w postępowaniu stosownie do zapisów regulaminu.

...

Podpis wystawcy oferty*

(7)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/KONIN/2015 z dnia 06.05.2015

..., dn. ...

... Miejscowośd i data*

...

...

Nazwa oferenta i dane teleadresowe*

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że akceptuję warunki ramowe umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym wysokośd kary umownej (120 000,00 złotych) za niezrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w zapytaniu oraz umowie.

...

Podpis wystawcy oferty*

(8)

Realizator Projektu:

Eureka Sp. z o.o.

www.eureka-hr.pl

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3/KONIN/2015 z dnia 06.05.2015

..., dn. ...

... Miejscowośd i data*

...

...

Nazwa oferenta i dane teleadresowe*

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podpisanie weksla in blanco zabezpieczającego prawidłową realizację umowy.

...

Podpis wystawcy oferty*

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :