Spis treści · Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój

Download (0)

Full text

(1)

Spis treści

Jaromir Jeszke, Słowo od redaktora . . . 9

SPRAWY NAUKI

Apel Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (projekt) . . . 15 Stanowisko Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

w sprawie proponowanych przekształceń

instytutów PAN . . . 19 Leszek Zasztowt, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie i Polska

Akademia Nauk. Co dalej? . . . 23

Józef Dulak, Światopogląd naukowy biotechnologa . . . 27 Przemko Tylzanowski, The Quest for Immortality . . . 39 Beata Anna Polak, Strategie i mechanizmy obronne w dyskursie

na temat szczepień. Analiza dyskusji w mediach

społecznościowych . . . 47

AUTOBIOGRAFIE UCZONYCH

Janina Marciak-Kozłowska, Z biegiem Sanu…. . . 65

STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI

Stefan Zamecki, Wokół naukoznawczych poglądów Eugeniusza Geblewicza

(1904–1974) . . . 73

Piotr Hübner, »Numerus clausus« w życiu akademickim

II Rzeczypospolitej . . . 105

Patryk Tomaszewski, Korporacje akademickie w Poznaniu w okresie

(2)

RECENZJE I OMÓWIENIA KSIĄŻEK WYDANYCH PRZY WSPARCIU KASY IM. J. MIANOWSKIEGO

Mimo różnic – znaleźć wspólny język (Monika Wiśniewska) . . . 169 Kathleen Staudt, »Granice w erze globalnej. Analiza porównawcza«.

Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 340

(Magdalena Lesińska) . . . 179

Duda Roman, »Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury«,

(Wiesław Wójcik) . . . 183

KRONIKA

Siódma edycja Konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza rozstrzygnięta

Figure

Updating...

References

Related subjects :