Wicerzewodniczący Senatu Przewodnicząca Senatu Paweł Zygarłowski dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

wersja 1 Strona 1

Uchwała nr 103/2020

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 28 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 37/2018 w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Działając na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), Senat DSW:

§1

1. Zmienia załącznik do uchwały Senatu nr 37/2020 r. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora poprzez dodanie w § 10 pktu 3 o treści:

„3. Posiedzenia Komisji doktorskiej mogą być przeprowadzane, a uchwały podejmowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

a) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa”.

2. Dotychczasowe pkty 3-5 w § 10 zmieniają numerację na 4-6.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Wyniki głosowania:

Za: 5 Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 0

Wicerzewodniczący Senatu Przewodnicząca Senatu Paweł Zygarłowski dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Paweł

Zygarłowski

Elektronicznie

podpisany przez Paweł Zygarłowski

Data: 2020.09.29 12:47:34 +02'00'

Figure

Updating...

References

Related subjects :