• Nie Znaleziono Wyników

Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusem”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusem”"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

mgr Katarzyna Piątkowska

Katedra Prawa Karnego Materialnego

Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo karne” dla Studiów Stacjonarnych Administracji – semestr zimowy 2016/2017:

1. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach.

2. Nieobecność na zajęciach należy zaliczyć w godzinach konsultacji w ciągu dwóch tygodni od ustania jej przyczyny. Każda niezaliczona nieobecność obniża ocenę o 0,5.

3. Kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach i przyjmie formę trzech pytań otwartych z listy zagadnień poruszanych na ćwiczeniach. W razie nieobecności na kolokwium, należy je zaliczyć w ciągu dwóch tygodni na konsultacjach.

4. Poprawa ocen, w tym również pozytywnych, ma miejsce na konsultacjach.

5. Możliwe jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej na konsultacjach, najwcześniej po czwartych zajęciach. Zakres zagadnień pozostaje ten sam, co na kolokwium.

6. Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusem”. Uzyskanie trzech „plusów”

skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 0,5.

7. Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych znajdujących się w rozdziale XXIX.

8. Na każdych zajęciach należy mieć aktualny Kodeks karny!

9. Proszę z dużą dozą ostrożności podchodzić do tzw. „skryptów” dostępnych w punktach ksero – zawierają dużo nieprawdziwych lub nieaktualnych treści.

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Prawo karne jako część systemu prawa – pojęcie i funkcje prawa karnego, zasady i źródła prawa karnego.

2. Czyn zabroniony a przestępstwo; struktura przestępstwa.

3. Kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek.

4. Zasady wymiaru kary.

5. Nadzwyczajny wymiar kary.

6. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie – warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zalecana literatura:

1. M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015 lub nowsze.

2. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010 lub nowsze.

3. J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012.

4. J. Giezek (red.), Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, Warszawa 2014.

5. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. I i II, Warszawa 2012 lub nowsze.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W kategorii 2 znajdują się zarówno prekursory (kwas antraniłowy), jak i substancje chemiczne niezbędne do wyrobu prekursorów i narkotyków (kwas fenylooctowy, bezwodnik octo­

— Krót­ ka historia rozwoju miasta oraz om ów ie­ nie w ytycznych i realizacji odbudowy za­ bytkowego ośrodka starom iejskiego (G. Jacka i kam ienic

Po pierwsze (1) stymulacja wywodząca się z lewej komory ma obraz bloku prawej odnogi (RBBB-like morphology) i po drugie (2) stymulacja, która wychodzi z prawej komory ma obraz

[r]

(Schmälerung der Freiheit des Beschuldigten).. Społeczeń­ stwo zżyje się z instytucją środków zabezpieczających tego rodzaju tak, jak już zżyło się ze

„zasady prawa przyczyniają się do uporządkowania norm prawnych kształtujących dane instytucje oraz do zharmonizowania procesów wykładni i stosowania prawa, a także

Organy postępowania wykonawczego w toku wykonywania orzeczeń powinny opierać się w szczególności na analizie: danych osobowych skazanego; informacji dotyczących życia

W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek

W razie śmierci skazanego nieuiszczona (nieściągnięta) grzywna nie podlega wykonaniu i nie obciąża majątku skazanego.. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych,

Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest

Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego pod groźbą kary 70.. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność i co do

przedmiot ochrony ( w tym pojęcie narażenia dobra na niebezpieczeństwo abstrakcyjne i konkretne ), podmiot przestępstwa ( wiek odpowiedzialności karnej, podział przestępstw ze

 „Wiąże w całości” – od chwili wejścia w życie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich, staje się częścią porządku prawnego (nie może być przez państwa

Umowy międzynarodowe mogą być zawierane wyłącznie przez UE gdy

Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym

pojęcie prawa karnego, funkcje prawa karnego, zasady prawa karnego, źródła prawa karnego oraz struktura normy, przepisu prawa karnego ( rodzaje sankcji, dyspozycji

 Skutek wertykalny – państwo a jednostka – TAK, jednostki mogą powołać się przed sądem krajowym przeciwko państwu na jasne i precyzyjne postanowienia dyrektywy, wtedy

Katedra Prawa Karnego Materialnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.. pokój 508, budynek A

W niniejszym opracowaniu mamy na myśli funkcje zamierzone, które można utożsamiać z „celami” lub „zadaniami” prawa karnego, przyjmując jednocześnie, iż badanie

- przyjęcie zasady publicznoprawnej w ściganiu przestępstw - określenie winy jako podstawy odpowiedzialności karnej - zniesienie systemu kar kompozycyjnych. - przyjęcie zasady

najczęściej termin „źródła prawa międzynarodowego” używany jest w znaczeniu formalnym, wła- śnie jako ściśle określona forma prawna. W nauce nie ma zbieżności

Prawo pokrzywdzonego do złożenia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego i rozpoznanie tego