• Nie Znaleziono Wyników

1. Składanie wniosku w systemie DN a.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Składanie wniosku w systemie DN a."

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Działalność statutowa

1. Składanie wniosku w systemie DN

a. Z menu należy wybrać opcję Działalność statutowa.

b. Nastąpi przekierowanie na stronę z listą wniosków.

c. W celu złożenia nowego wniosku należy nacisnąć przycisk Dodaj znajdujący się pod listą wniosków po prawej stronie ekranu (jeśli lista jest pusta, przycisk znajduje się po lewej stronie).

d. Po otwarciu formularza należy wprowadzić niezbędne dane:

(2)

W celu dodania kolejnych osób należy użyć przycisku Dodaj – po prawej stronie ekranu pod listą wykonawców. Po otwarciu nowego okna, po wybraniu

odpowiedniego słownika (pracownicy dydaktyczni, autorzy spoza uczelni, …) należy wyszukać właściwą osobę, zaznaczyć ją klikając i wcisnąć przycisk Wybierz.

Podobnie należy postąpić z pozostałymi osobami. Brak pracownika na liście należy zgłosić w polu uwagi (na dole formularza) podając imię i nazwisko pracownika.

Osobę z listy można usunąć naciskając ikonkę kosza na końcu linii.

e. Następnie należy wpisać pozostałe dane: i. Tytuł projektu.

ii. Rok realizacji. iii. Rodzaj badań.

BS – dotacja podstawowa - jeśli wniosek składany jest w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

BSM – pracownik - jeśli wniosek składany jest przez pracownika w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

(3)

związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich.

iv. Zadanie badawcze wydziału – należy wybrać z listy zadanie badawcze wydziału w ramach, którego realizowany jest projekt, jeśli projekt pokrywa się z zadaniem badawczym należy wybrać zadanie o tej samej nazwie co projekt. Brak zadania na liście należy zgłosić w polu uwagi (na dole formularza) podając nazwę zadania badawczego wydziału.

v. Obszar, dziedzinę i dyscyplinę zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

vi. Dziedzinę nauki wg GUS.

vii. Miejsce realizacji projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz cel badań.

(4)

Po zapisaniu wniosku i najechaniu myszką na nazwę wniosku na liście wniosków wyświetli się menu:

Przyciskiem Edytuj można powrócić do edycji wniosku, przyciskiem Załącznik nr 1 możemy wygenerować plik MS WORD (MS Office powinien być zainstalowany na komputerze użytkownika) z wnioskiem o finansowanie działalności na utrzymanie potencjału badawczego.

Przyciskiem Załącznik nr 2 generujemy podobny wniosek dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. Podpisane wnioski można składać do właściwych komisji konkursowych.

2. Wypełnienie kosztorysu w systemie DN

(5)

wypadku należy wypełnić kosztorys po otrzymaniu finansowania.

a. Po najechaniu myszką na nazwę projektu na liście projektów, należy wybrać opcję Edytuj (brak tej opcji oznacza że formularz został wysłany do akceptacji, należy skontaktować się z Importerem działalności statutowej, aby przywrócił wniosek do edycji) następnie w polu Kosztorys projektu naciskamy przycisk Dodaj.

b. Wskazujemy odpowiedni rodzaj koszu, na który będzie przeznaczona niezerowa kwota i naciskamy przycisk Wybierz.

c. Czynność należy powtórzyć, jeśli w kosztorysie uwzględniamy inne rodzaje kosztów. d. W odpowiednie pola należy wpisać kwotę i uzasadnienie wydatkowania, a następnie

zapisać wniosek.

(6)

f. Wydrukowany i podpisany kosztorys należy złożyć w Biurze Nauki (uwaga, jeśli Komisja Konkursowa nie wypełnia kolumny przyznane należy, przed wydrukowaniem pliku Word kosztorysu, zmienić opis kolumny planowane na „przyznane”.

3. Tworzenie Sprawozdania w systemie DN

Uwaga: w sprawozdaniu za rok 2017 składanym w systemie OSF w przypadku:

- zadań badawczych wprowadza się jedynie nazwę zadania i cel badań (max 200słów) - zadaniach zrealizowanych w ramach dotacji dla młodych naukowców podaje się jedynie

nazwę zadania i jego cel oraz opis zrealizowanych prac (max 200słów)

Pozostałe elementy sprawozdania można uzupełnić, nie będą one jednak przesyłane do ministerstwa.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r.)

Po najechaniu myszką na nazwę projektu na liście projektów należy wybrać opcję Edytuj (brak tej opcji oznacza że formularz został wysłany do akceptacji i należy skontaktować się z Importerem działalności statutowej, aby przywrócił wniosek do edycji)

(7)

Uwaga: po najechaniu na pola tekstowe pojawiają się stosowne komentarze. b. Po wpisaniu ostatecznej wersji sprawozdania należy wcisnąć przycisk Wyślij do

Cytaty

Powiązane dokumenty

Redakcja językowa: dr Anna Tomaszuk Redakcja techniczna i skład: dr Anna Tomaszuk... Motywowanie w branży farmaceutycznej (na przykładzie

W ten sposób obok tekstów mówi ˛acych wprost o muzyce, muzykach czy instrumentach muzycznych znalazły sie˛ takz˙e waz˙ne Norwidowskie teksty traktuj ˛ace o sztuce w ogóle

d a jnika kw U dek gwiżdże w magazynach aamoeho- coraz głośniej, pozwalając dowyeh można kup ić apa- kierow cy zorientować a!ę. szerokie zastoso- irzeplywający

b) zator powietrzny d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe 34.. Badanie gdzie dowiadujemy się jakie patogeny zasiedlają np.. Tarczycę omacujemy:. a) na dobrzusznej części szyi b)

Wypełniamy tylko wtedy, gdy Wnioskodawca składa wniosek, jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego dziecka/niepełnoletniego podopiecznego lub jako rodzic/opiekun prawny

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kserokopii dokumentów

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne (książki, plakaty, płyty CD, broszury, ulotki, artykuły w prasie itp.) należy zaopatrzyć w odpowiednie ciągi znaków

Działalnośd gospodarcza jest to zarobkowa działalnośd wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

1.Proporcje sylwetki dorosłego człowieka wynoszą a) 1:6. Proporcje budowy ciała niemowlęcia wynoszą a) 1:3. Najbardziej pożądanym obecnie kształtem twarzy jest a)

7) podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do obsługi procesu pożyczkowego i zawarcia umowy - na podstawie Art. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu

Dzięki temu wewnętrzna częśd włosa (kora) jest chroniona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, parowaniem wody i urazami mechanicznymi. Pielęgnacja

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. c Rozporządzenia 2016/679 będą których mowa w pkt.5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczony od dnia następującego po

W celu wypełnienia elektronicznej deklaracji przed wylotem do Kenii, należy wejść w poniższy link: https://globalhaven.org/, a następnie przejść cały proces zgodnie z

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

– Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy załączyć dokumenty wskazane w pkt 3.2. oraz w poniżej zamieszczonym polu tekstowym przedstawić informacje na temat

W celu wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia, należy wejść w poniższy link: https://safemauritius.govmu.org/, a następnie uzupełnić wymagane informacje zgodnie

• Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół ustalonej osi — kinematyczne wielkości kątowe i liniowe, moment siły, moment pędu punktu materialnego i bryły sztywnej, druga zasada

7000 Brzyski Rafał Warszawa 10118286733 Retro Stork Team M40. 3042 Buczkowicz Paweł Warszawa 10084658954 Ośka

3) Każdy wykres należy podpisać oraz nazwać osie X, Y pamiętając o JEDNOSTKACH! Żeby to zrobić, należy wejść w opcje danego wykresu. Klikając na poszczególne jego

Wzór na niebieskim obszarze to wzór na

Klient może być porządny (szansa, że nie spłaci zaciągniętego kredytu wynosi 1%), lub średnio ryzykowny (szansa, że nie spłaci zaciągniętego kredytu wynosi 10%) lub bardzo

Ustalili więc następujący schemat: rzucają monetą i jeśli wypadnie orzeł, to Adam przekazuje Bartkowi złotówkę, zaś jeśli reszka – Bartek przekazuje złotówkę Adamowi..

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy,