• Nie Znaleziono Wyników

Ankieta uczestnika LV Ankieta uczestnika LV Ankieta uczestnika LV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ankieta uczestnika LV Ankieta uczestnika LV Ankieta uczestnika LV"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ankieta uczestnika LV Ankieta uczestnika LV Ankieta uczestnika LV

Ankieta uczestnika LVIIIII Olimpiady Astronomicznej I Olimpiady Astronomicznej I Olimpiady Astronomicznej I Olimpiady Astronomicznej 2013/2014 2013/2014 2013/2014 2013/2014

imię ... nazwisko ...

adres prywatny: ulica ... nr domu/mieszkania ……...……..

kod pocztowy …………....… miejscowość …….…………...……….………

województwo ………. powiat ……….

pełna nazwa szkoły: ………..……….

im. ……….….………

adres szkoły: ulica ... nr ………….

kod pocztowy …………....… miejscowość ……….……...……….………

województwo ……….. powiat .………...

klasa ……… profil klasy ………...

rok urodzenia uczestnika ….…….………

imię i nazwisko nauczyciela fizyki ...

adres poczty elektronicznej e-mail uczestnika ………...

Zapoznałem/am się z regulaminem Olimpiady zamieszczonym na stronie internetowej: www.planetarium.

edu.pl/oa.htm. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Olimpiady Astrono- micznej.

……….

czytelny podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podaj, w jakiej odległości od Ziemi znajdowałaby się gwiazda supernowa typu Ia, gdyby jej jasność obserwowana była taka, jak jasność obserwowana Słońca.. Oceń, jakie skutki

W strategiach rozwoju wszystkich sześciu analizowanych miast podkreśla się ich korzystne usytuowanie, uwzględniając różne jego wymiary (Strategia Rozwoju Miasta Żory…

n ie zw rócił zaciągniętego długu

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „ Z teorią w praktykę – program

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji

- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach

Okazuje się, że zachodzi istotny statystycznie, umiarkowanie silny związek między podejmowaniem roz- mów z partnerem jako sposobu rozwiązywania przeżywanych przez kobiety

The Proceedings consist of the list of participants, the list of all lectures and communications and of 36 papers submitted to this volume.. Most of the papers contain original

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Olimpiady Astrono-

o     osoba długotrwale bezrobotna Data rozpoczęcia udziału w projekcie. Data zakończenia udziału w projekcie.. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są

[r]

Uważam za rzecz dosyć niezwykłą, że istnieje grupa młodych malarzy (część z nich nie należy zresztą, jak dotąd, do Związku Plastyków), którzy nie malują na gwałt, aby

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem

Pozwoli nam ona na pełne rozeznanie statusu materialnego lekarzy emerytów i rencistów, a dane zawarte w niej będą stanowić konkretną podstawę do ubiegania się o

Czy korzysta Pan/Pani ze świadczeń pomocy społecznych udzielanych przez powiatowe centrum pomocy. Tak ( z jakiej formy pomocy

o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz. 5) Pani/Pana danych osobowe mogą być udostępnione podmiotom prawa uprawnionym przepisami prawa do ich odbioru, a także mogą

Wypełniając ankietę, należy oznaczyć krzyżykiem wybrany wariant (warianty) odpowiedzi oraz odpowiedzieć na pytania. Zaznacz najistotniejsze wg Ciebie czynniki

4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Uczniowi moŜe być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i

kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań administracyjnych. 7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia,

Do tego ważna jest i mocna osobowość krytyka, ale też instytucjonalna różnorodność oraz zgoda na istnienie pluralizmu w życiu literackim, akceptacja różnic, a więc zgoda i

Oczywiście ocena polityki mocarstw zachodnich wobec Polski jest w wielu punktach dyskusyjna (np. polityki Lloyd George’a wobec Piłsudskiego w 1920 r.); krytykę