• Nie Znaleziono Wyników

„CO MOGĘ ZROBIĆ ZE SWOJĄ ZŁOŚCIĄ?” Z ł o ś ć s a m a w s o b i e n i e j e s t z ł a , c z ę s t o s y g n a l i z u j e n a m , i ż c o ś j e s t n i e t a k . Z ł o ś ć b y w a m a s k ą d l a t r u d n y c h e m o c j i t a k i c h j a k l ę k , w s t

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„CO MOGĘ ZROBIĆ ZE SWOJĄ ZŁOŚCIĄ?” Z ł o ś ć s a m a w s o b i e n i e j e s t z ł a , c z ę s t o s y g n a l i z u j e n a m , i ż c o ś j e s t n i e t a k . Z ł o ś ć b y w a m a s k ą d l a t r u d n y c h e m o c j i t a k i c h j a k l ę k , w s t "

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

„CO MOGĘ ZROBIĆ ZE SWOJĄ ZŁOŚCIĄ?”

Z ł o ś ć s a m a w s o b i e n i e j e s t z ł a , c z ę s t o s y g n a l i z u j e n a m , i ż c o ś j e s t n i e t a k . Z ł o ś ć b y w a m a s k ą d l a t r u d n y c h e m o c j i t a k i c h j a k l ę k , w s t y d , s m u t e k .

A c o z ł o ś c i C i e b i e ? J e ś l i c h c e s z s i ę d o w i e d z i e ć d o k o ń c z z d a n i a :

1 W wolnym czasie najbardziej lubię...

Lubię, kiedy ludzie mówią mi…

2

Nie lubię, kiedy ludzie mówią mi…

3

Złości mnie, kiedy ktoś…

4

Do szału doprowadza mnie…

5

Kiedy się złoszczę, to…

6

Kiedy się złoszczę, pomaga mi…

7

O swoich uczuciach najczęściej rozmawiam z…

8

Kiedy się złoszczę, pomaga mi…

9

Cytaty

Powiązane dokumenty

ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek o przyznanie stypendium

- sekretarza komisji - pracownik administracyjny ZSI lub wytypowany nauczyciel. Obowiązkiem członków Komisji jest złożenie niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami

1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

Logic is conceived as a holistic discipline in two senses: (a) the acceptance (rejection, revision) of a given logical theory is partly based on pragmatic considerations, and (b) to

ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. w sprawie

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią

Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie Zawiera: dekan-1-ol, etoksylowany. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz i pary. H318

 Make sure you collect sufcient information/measurements to perform the mathematical processes you mentioned in Criterion A..  Include all your raw information/measurements in

W ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze sesje rady miejskiej i rady powiatu.. Czytelnicy „G azety" w ybiorą

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są

1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z

[r]

For short-term forecasting, these arguments have long been anticipated in practice, and models with good (and improvable) track- ing properties have been obtained by

Natomiast to, czego musiałaś się nauczyć w drodze zdobywania wiedzy i treningu - to umiejętności (kompetencje) twarde, czyli specyficzne, bardzo określone,

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.. Działanie toksyczne na narządy docelowe

Z upełnie inaczej jednak m ożna ocenić człow ieka, um ierającego n a gruźlicę, któ rej się isam nabaw ił przez lek ­ kom yślność lub lekcew ażenie tej

Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie Zawiera: d-limonene; izotridekanol, etoksylowany; α-pinen. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS.. Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek