• Nie Znaleziono Wyników

„Dysleksja nie może być wymówką”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„Dysleksja nie może być wymówką”"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

„Dysleksja nie może być wymówką”

Prawa ucznia z dysleksją rozwojową:

Obowiązujące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej gwarantują uczniom dyslektycznym prawa do:

 wczesnej diagnozy;

 wczesnej, specjalistycznej interwencji;

 program i metody nauczania dostosowane do potrzeb, możliwości i stylu uczenia się

 udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych;

 dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania do możliwości ucznia (nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii przez poradnię);

 wyrównania szans podczas egzaminów (sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury).

Obowiązki ucznia z dysleksją rozwojową:

Opinia to nie przywileje i zwolnienie z pracy. Opinię wydaje się w celu

wyrównania szans edukacyjnych ucznia i rozpoczęcia ukierunkowanej pracy nad usprawnianiem umiejętności czytania i pisania, dlatego obowiązkiem ucznia jest:

 systematyczna praca w domu według zaleceń specjalisty w zakresie:

 doskonalenia techniki, tempa czytania i zrozumienia czytanych treści,

 utrwalania zasad poprawnej pisowni ortograficznej w ćwiczeniach ortograficznych,

 usprawniania poziomu graficznego pisma zgodnie z zaleceniami specjalisty,

 sprawdzanie zeszytów i poprawności zapisu prac domowych (samokontrola) z zastosowaniem słownika ortograficznego,

 współpraca ze specjalistami w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno--motorycznych,

(2)

 gromadzenie dowodów pracy nad usprawnianiem umiejętności czytania i pisania i okazywania ich podczas badań w poradni,

 zgłoszenie się na badania kontrolne w wyznaczonym terminie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

4 1 0 1 0 znaków z odpowiednią tonacją, ich pomijanie, kłopoty w skojarzeniu zapisu nutowego z tonacją, trudności w odczytywaniu tekstu nutowego w różnych kluczach

Natomiast z mecenatu nad zespołami artystycznymi KUL i Studium Nauczycielskiego i Rada Okręgowa będzie musiała zrezygnować, ponieważ zespoły te od dłuższego czasu

– składni – rozpoznaje na typowych przykładach części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik, rozpoznaje związki wyrazów w

Niektóre wartości moralne tej powieści są tak jednoznaczne, jak każda rozprawka ze szkółki niedzielnej lub zwykły apolog: James sugeruje na przy- kład – choć nigdy nie

Sprawdza się na całym świecie, więc my też po- winniśmy do tego dążyć?. jest wpisany algorytm przekształceń

Koszty wejścia 0,00% Wpływ kosztów, które inwestor ponosi przy rozpoczynaniu inwestycji Koszty wyjścia 0,00% Wpływ kosztów wyjścia

W dniu 14 grudnia 2017r inwestor: Gmina Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w

Otrzy ma ne wy ni ki sta no wią po twier dze nie dla wnio - sków wy cią gnię tych przez au to rów ba da nia, że obec ność prze ciw ciał prze ciw tar czy co wych wy kry tych