z realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie: od dnia

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Warszawa, ___________________

_______________________________

(imię i nazwisko rodzica)

_______________________________

(adres zamieszkania)

_______________________________

(telefon)

Pani

Zofia Rostek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 227

PODANIE O ZWOLNIENIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Proszę o zwolnienie mojej córki / syna * _________________________________________________

(imię i nazwisko dziecka)

ur. ___________________, uczennicy / ucznia klasy _______ z realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie: od dnia ___________________ do dnia _____________________ z powodu _________________________________________________________________________________ . W załączeniu przedstawiam opinię lekarską.

_______________________________________

(Podpis rodzica / opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Figure

Updating...

References

Related subjects :