• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy UMK 1992 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy UMK 1992 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
304
0
0

Pełen tekst

(1)

B ib liotek a G łów na U M K T oruń

(2)
(3)

^ UJ

U N IW E R S Y T E T M IK O Ł A J A K O P E R N IK A

SKŁAD OSOBOWY UMK

w t

s t a n z 3 1 . 0 8 . 1 9 9 2 r.

J

(4)

PL ISBN 83-231-0350-X

O lM it & h

Mapki wykonali mgr Krystyna Czetwertyńska

mgr Krzysztof Lankauf Zdjęcie na okładkę fot. Tadeusz Krawiec

(5)

!

SKŁAD OSOBOWY UMK został opracowany przez Dział Organizacji, lostki, .i UMK.

i dzień i orga- e mogą druku.

formy ro dal­

ii uwag 243 ) .

do str. 25

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT

prof.zw.: prof. dr hab. Leszek Janiszewski kierownik - url. nauk. do 30.09.92

prof.nadzw.: prof. dr hab. Zofia Bargiel p.o. kierownika do 30.09.92

do str. 26 i 27

ZAKŁAD TAKSONOMII I GEOGRAFII ROŚLIN

prof.nadzw.: dr hab. Marian Rejewski kierownik - url. nauk. do 30.09.92

prof.nadzw.: dr hab, Mirosława Ceynowa - Gieldon p.o. kierownika do 30.09.92

E R R A T A

Str. Wiersz Jest Winno być

6 12 d Koputeryzacji Komputeryzacj i 12 3 g n i ezatw i erdzona nie zatwierdzona 63 16 g Izabela Dobrżyńska, Izabela Dobrzyńska 83 1 d prof. nadzw. dr hab. prof. nadzw. dr hab.

Zbigniew Cieślinski Zbigniew Cieśliński 140 3 g prof. dr hab. inż. arch. prof. dr hab. inż. arch.

Wojcieh Kalinowski Wojciech Kalinowski 149 3 d Bińkowska Maria Anna, dr Binkowska Maria Anna, dr

W Y J A Ś N I E N I E

(6)
(7)

SKŁAD o s o b o w y UMK został opracowany przez Dział Organizacji, na podstawie danych przekazanych przez poszczególne jednostki, Dział Spraw Pracowniczych i wydrukowany w Zakł. Poligrafii UMK.

Uwzględniono w nim organizację i zatrudnienie wg. stanu na dzień 31 sierpnia 1992 r. Z powodu stale przeprowadzanych zmian orga­

nizacyjnych i osobowych, niektóre zamieszczone informacje mogą okazać się częściowo nieaktualne w chwili ukończenia jego druku.

Zdając sobie sprawę z możliwości różnego ujęcia treści i formy tego rodzaju wydawnictwa informacyjnego oraz dążąc do jego dal­

szego ulepszenia, uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag do Działu Organizacji UMK ( Rektorat, p. 306, tel. 14-243 ).

(8)

SPIS TREŚCI

WŁADZE UNIWERSYTETU... 7

JM Rektor, Prorektorzy... 7

Senat... 7

KOMISJE SENACKIE... 9

Komisja Statutowa... 9

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich.... 9

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów... 10

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów... 11

Komisja d s . Nagród dla Nauczycieli Akademickich... 11

Komisja ds . Zmian Strukturalnych UMK... 11

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK... 12

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE UMK-CZŁONKOWIE PAU I PAN...14

UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI...16

REKTORZY UMK W LATACH 1945 - 1993... 18

WYDZIAŁY Wydział Biologii i Nauk o Ziemi... ... 19

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 19

Rada Wydziału... 19

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 21

Studia Zaoczne i Podyplomowe... 21

Instytut Biologii... ...22

Instytut Geografii... 30

Muzeum Przyrodnicze... 33

Wydział Humanistyczny... 34

Dziekan, Prodziekan, Dziekanat... 34

Rada Wydziału... 34

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 36

Studia Zaoczne i Podyplomowe... 36

' Instytut Archeologii i Etnografii... 38

Instytut Filologii Polskiej... 40

v Instytut Filologii Słowiańskiej... 43

(9)

__ Instytut Historii i Archiwistyki... 45

Instytut Pedagogiki... 49

_ Katedra Filologii Angielskiej... 52

/Katedra Filologii Germańskiej... 53

. Katedra Filologii Klasycznej... 54

V y Katedra Filologii Rosyjskiej... 55

__ Katedra Logiki... 55

Katedra Psychologii... 55

\JKatedra Socjologii... 56

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie... 56

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii... 57

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 57

Rada Wydziału... 57

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 59

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie... 59

Instytut Astronomii... 61

Instytut Chemii... 62

Instytut Fizyki... 70

Instytut Matematyki... 78

Katedra Metod Komputerowych... 81

Katedra Radioastronomii... 82

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie... 82

Wydział Nauk Ekonomicznych... 83

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 83

Rada Wydziału...83

Emerytowani Profesorowie i Docenci... 84

Studia Zaoczne i Podyplomowe... 84

Katedra Ekonometrii i Statystyki... 85

Katedra Ekonomiki Inwestycji i Budownictwa... 86 Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy... 8 6 Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania... 8 6 Katedra Polityki Agrarnej i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej... 8 6 Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego.... 87

Katedra Teorii Ekonomii ... 87

i

(10)

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem... 87

Zakład Finansów i Rachunkowości...8 8 Toruńska Szkoła Zarządzania...88

Wydział Prawa i Administracji... 89

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 89

Rada Wydziału... 89

Emerytowani Profesorowie i Docenci...91

Studia Zaoczne i Podyplomowe... 91

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego... 91

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych... 92

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego... 92

Katedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce... 92

Katedra Kryminalistyki... 92

Katedra Postępowania Cywilnego... 92

Katedra Postępowania Karnego... 93

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa... 93

Katedra Praw Człowieka...9 3 Katedra Prawa Administracyjnego... 93

Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego...9 3 Katedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego... 94

Katedra Prawa Finansów Publicznych...94

Katedra Prawa Handlowego... . Katedra Prawa Kanonicznego... . Katedra Prawa Karnego i Kryminologii...95

Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej... 95

Katedra Prawa Konstytucyjnego...95

Katedra Prawa Międzynarodowego...9 5 Katedra Prawa Pracy...9 5 Katedra Prawa Rolnego... 96

Katedra Prawa Rzymskiego... 96

Katedra Teorii Prawa i Państwa... ...9 6 Wydział Sztuk Pięknych...97

Dziekan, Prodziekan, Dziekanat... 97

Rada Wydziału... 97

(11)

I

Emerytowani Profesorowie i Docenci...

Studia Zaoczne i Podyplomowe...

Instytut Artystyczno-Pedagogiczny...

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa...

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE...

Archiwum U MK...

Biblioteka Uniwersytecka...

Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy...

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE...

Studium Pedagogiczne...

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych...

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu...

CENTRA UNIWERSYTECKIE I INNE JEDNOSTKI

ORGANIZACYJNE...

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności...

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych

im. Juliusza P. Schaudera...

Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Bezwzględnego...

Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska...

Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française...

ADMINISTRACJA...

Dyrektor Administracyjny, Zastępcy Dyrektora Administracyjnego...

Biuro Rektora...

Radca Prawny...

Dział Dydaktyki...

Dział Badań Naukowych...

Dział Aparatury Naukowej...

Dział Współpracy z Zagranicą...

Zespół Wynalazczości i Ochrony Patentowej...

.98 .98 .99 102

106 106 106 114 116 116 116 119

120

120

, 120

.121

.121

.122 .123

.123 .123 .123 .123 .124 . 124 .124 .124

r

(12)

Dział Spraw Pracowniczych... 125

Dział Socjalno-Bytowy... 125

Inspektorat BHP i Ochrony PPOZ... 12 6 Dział Organizacji... 126

Dział Spraw Obronnych... 126

Sam. Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej... 126

Sam. Stanowisko Pracy ds. Komputeryzacji A d m ... 126

Dział Remontów, Energetyki i Inwestycji... 126

Dział Zaopatrzenia i Transportu... 127

Dział Administracyjno-Gospodarczy... 127

Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich... 128

Dział Zbiorowego Żywienia... 129

Sam. Sekcji Inwentaryzacji... 130

Sam. Sekcja ds. Auli i Klubów Studenckich... 130

Sekretariat Ogólny... 130

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa... 131

Dział Księgowości... 131

Dział Finansowy... 132

JEDNOSTKI USŁUGOWE I DOŚWIADCZALNE... 133

Dział Wydawnictw... 133

Zakład Poligrafii... 133

Rolniczy Zakład Doświadczalny... 134

Zespół Pełnomocnika Rektora ds. Koputeryzacji Uniwersytetu... 135

Akademicka Przychodnia Lekarska... . .135

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE... 137

Zarząd ZNP... 137

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność"...138

Pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ds. Zatrudnienia Absolwentów Szkół Wyższych przy UMK.... 138

Profesorowie i docenci zmarli w latach 1990 - 1992...139

Pracownicy UMK zmarli w roku akad. 1991/1992... 140

Portiernie - numery telefonów... 141

Indeks nazwisk... 143

(13)

WŁADZE U M K

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR

prof. zw.: prof. dr hab. Sławomir Kalembka

PROREKTORZY

226-94 14-242

Rektora 246-02 14-228

233-53 14-230

233-53 14-230

14-240

SENAT UMK

PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR prof. zw. dr hab. Sławomir Kalembka

CZŁONKOWIE SENATU Prorektorzy:

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. zw. dr hab. Marian Filar

prof. nadzw. dr hab. Michał Caputa

PROREKTOR D S . NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ - I Zastępca prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Jamiołkowski

PROREKTOR D S . STUDENTÓW

prof. zw.: prof. dr hab. Marian Filar

PROREKTOR D S . ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM prof. nadzw.: dr hab. Michał Caputa

BIURO REKTORA

Kierownik: mgr Justyna Morzy

Dziekani Wydziałów :

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Donderski prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wincławski prof. zw. dr hab. Michał Rozwadowski prof. nadzw. dr hab. Marek J. Stankiewicz prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman

7

(14)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiada­

jących stopień doktora habilitowanego:

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Churski prof. nadzw. dr hab. Andrzej Giziński prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kądziela prof. zw. dr hab. Antoni Czacharowski prof. nadzw. dr hab. Janusz Kryszak prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Wajda prof. zw. dr hab. Karol Jankowski prof. nadzw. dr hab. Andrzej Woszczyk prof. nadzw. dr hab. Marek Zaidlewicz prof. zw. dr hab. Władysław Bojarski prof. zw. dr hab. Krzysztof Kolasiński prof. zw. dr hab. Wiesław Lang

prof. zw. dr hab. Piotr Jaworowski prof. zw. dr. hab. Stanisław Sudoł prof. nadzw. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski prof. nadzw.art.piast. Romuald Drzewiecki prof. nadzw. dr Józef Flik

prof. zw. dr hab. Zygmunt Kruszelnicki dr Krzysztof Obremski

dr Andrzej Zielski dr Jacek Kobus dr Jan Piszczek dr Jerzy Romański dr Lech T. Brusewicz mgr Roman Suchocki

Janusz Rojek Szymon Domagalski Klaudia Kamińska Piotr Konieczny Maciej Stefański Tomasz Szymański

mgr Adela Kozłowska mgr Bogumił Makowski

mgr Danuta Poklewska-Koziełł

(15)

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y : dr Stefan Ni e l e k

Dyrektor Biblioteki

Uniwersyteckiej: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

Kwestor

Przedstawiciel NSZZ

"Solidarność"

Przedstawiciel ZNP

mgr Henryk Heldt

dr Stanisław Biniak dr Bernard Krygier

KOMISJE SENACKIE

KOMISJA STATUTOWA

Przewodniczący:

Członkowie:

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wincławski prof. zw. dr hab. Władysław Bojarski prof. nadzw. dr hab. Michał Caputa prof. zw. dr hab. Antoni Czacharowski prof. nadzw. dr hab. Andrzej Giziński prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ochendowski prof. nadzw. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski prof. nadzw. dr hab. Andrzej Woszczyk dr Lech T. Brusewicz

dr Jacek Kobus dr Krzysztof Obremski Piotr Konieczny

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz Z-ca przewodniczącego: prof. nadzw. dr hab. Lech Witkowski Członkowie: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Cieśliński

prof. nadzw. dr hab. Alicja Górska-Brylass

9

(16)

KOMISJA DYSCYPLINARNA

Przewodniczący:

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski prof. zw. dr hab. Władysław Niewiarowski prof. nadzw. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. zw. dr hab. Mieczysław Wojciechowski prof. nadzw. art. mal. Mieczysław Ziomek dr Tadeusz Kufel

mgr Michał Träger Sławomir Koprowski Tomasz Rosiński

DLA STUDENTÓW

prof. nadzw. dr hab. Jan Falkowski mgr Krzysztof Noskowicz

doc. dr hab. Jerzy Kotas

doc. dr hab. Andrzej Przystalski dr Roman Czaja

dr Wojciech Czerwiński dr Cezary Gorzka

dr Wioletta Konarska-Wrzosek dr Bogumiła Rouba

dr Kazimierz Skrzydlewski dr Jan Wiśniewski

mgr Sławomir Janiak mgr Rafał Maszkowski Bohdan Bieniek Ziemowit Kołakowski Andrzej Krasuski Agnieszka Modeńska Danuta Niedzielska Agnieszka Rusinek Igor Siemionkowski

(17)

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Adam Makowski Z-ca przewodniczącego: dr Zbigniew Myszka

Członkowie: dr hab. Witold Plichta dr Lech T. Brusewicz dr Wojciech Chudziak dr Bohdan Godziszewski

Anna Kochańska, Adam Mielcarek Waldemar Podel, Cezary Wieński O D W O Ł A W C Z A K O M I S J A D Y S C Y P L I N A R N A D L A S T U D E N T Ó W

KOMISJA DS. NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Członkowie: prof. nadzw. dr hab. Wojciech Donderski

prof. zw. dr hab. Ryszard Laszewski prof. zw. dr hab. Michał Rozwadowski prof. nadzw. dr hab. Marek J. Stankiewicz prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wincławski dr Jerzy Romański

Przedstawiciele Zw. Zaw. dr Stanisław Biniak ( z głosem doradczym ): dr Bernard Krygier

KOMISJA DS. ZMIAN STRUKTURALNYCH UMK

prof. nadzw. dr hab. Michał Caputa prof. nadzw. dr hab. Wojciech Donderski prof. zw. dr hab. Ryszard Laszewski prof. zw dr hab.. Michał Rozwadowski prof. nadzw. dr hab. Marek J. Stankiewicz prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wincławski dr Jacek Kobus

dr Stefan Nielek dr Jerzy Romański

student - delegat Samorządu Studenckiego

11

(18)

D O K T O R Z Y H O N ORIS C A U S A UMK

1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

1 0. 11. 12. 13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2 0.

Prof, dr Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa, nieza- twierdzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

Prof, dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja 10.06.1959 r.

Prof, dr Władysław Dziewulski - astronom, Polska 29.04.1961 r.

Prof, dr Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska 11.07.1962 r.

Prof, dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia 29.10.1963 r.

Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia 16.05.1964 r.

Prof, dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, WNP 24.03.1965 r Prof, dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom,WNP 7.09.1973 r Prof, dr Georgij Nikołajewicz Duboszin - astrofizyk,WNP 7.09.1973 r Prof, dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania 7.09.1973 r Prof, dr Harlan J. Smith - astronom, USA 7.09.1973 r.

Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia 7.09.1973 r.

Prof, dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada 7.09.1973 r.

Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA 7.09.1973 r.

Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy 2.10.1973 r.

Prof, dr Peter Colotka - prawnik, Czecho-Słowacja 2.10.1973 r.

Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska 2.10.1973 r.

Prof, dr Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska 2.10.1973 r.

Prof, dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia 2.10.1973 r.

Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja 2.10.1973 r.

(19)

21. Prof, dr Alfons Klafkowski - prawnik, Polska 25.06.1974 r.

22. Prof, dr hab. Karol Górski - historyk, Polska 24.04.1979 r.

23. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska 2.10.1979 r.

24. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska 2.10.1980 r.

25. Prof, dr Olavi Granö - geograf, Finlandia 2.10.1980 r.

26. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska 2.10.1980 r.

27. Prof, dr hab. Konrad Górski - historyk literatury,Polska 5.05.1981 r.

28. Prof, dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska 31.05.1983 r.

29. Prof, dr Victor Gutmann - chemik, Austria 31.05.1983 r.

30. Prof, dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada 31.05.1983 r.

31. Prof, dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja 3.10.1983 r.

32. Dr Giulio Andreotti - historyk,prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej 21.12.1984 r.

33. Prof, dr Franco Sartori - historyk, Włochy 19.02.1985 r.

34. Prof, dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska 19.02.1985 r.

35. Prof, dr Robert Bandurski - biolog, USA 13.10 1987 r.

36. Prof, dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA 27.02.1990 r.

37. Prof, dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA 29.06.1990 r.

38. Lech Wałęsa - Przewodn. KKW NSZZ “Solidarność", Polska 1.10.1990 r.

39. Prof, dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska 19.02.1991 r.

40. Dr Marion gräfin Dönhoff - publicystka, Niemcy 21.06.1991 r.

41. Prof, dr William 0. Morris - prawnik, USA 19.02.1992 r.

42. Prof, dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska 21.05.1992 r.

13

(20)

BYLI I OB E C N I P R O F E S O R O W I E U M K - C Z Ł O N K O W I E P A U I P A N

1. Prof. Antoni Basiński

2. Prof. Marian Biskup

3. Prof. Władysław Dziewulski

4. Prof. Rajmund Galon

5. Prof. Władysław Gorczyński

8. Prof. Karol Górski

9. Prof. Konrad Górski

6. Prof. Kazimierz Hartleb

7. Prof. Janina Hurynowicz

1 0. Prof. Wilhelmina Iwanowska

1 1. Prof. Aleksander Jabłoński

12. Prof. Ludwik Kolankowski

czł. korespondent PAN (1967,Wydz. III) czł. rzeczywisty PAN (1977,Wydz. III) prac. UMK (1945 - 1976), zm. 1990 czł. czynny PAU (1991,Wydz. II) czł. korespondent PAN (1991,Wydz. I) prac. UMK (1957 - 1962)

czł. korespondent PAU (1932) czł. tytularny PAN (1952)

czł. rzeczywisty PAN (1957,Wydz. III) prac. UMK (1945 - 1960), zm. 1962 czł. korespondent PAN (1969,Wydz. III) czł. rzeczywisty PAN (1980,Wydz. III) prac. UMK (1946 - 1976), zm. 1986 czł. korespondent PAU (1923) prac. UMK (1947 - 1953), zm. 1953 czł. korespondent PAU (1950) prac. UMK (1945 - 1973), znj. 1988 czł. korespondent PAU (1947) czł. rzeczywisty PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945 - 1970), zm. 1990 czł. korespondent PAU (1951) prac. UMK (1945 - 1951), zm. 1951 czł. korespondent PAU (1946) prac. UMK (1945 - 1965), zm. 1967 czł. korespondent PAN (1956,Wydz. III) czł. rzeczywisty PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1945 - 1976)

czł. korespondent PAU (1951)

czł. korespondent PAN (1956,Wydz. III) czł. rzeczywisty PAN (1961,Wydz. III) prac. UMK (1946 - 1968), zm. 1980 czł. tytularny PAU (1934)

czł. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945 - 1955), zm. 1956

(21)

13. Prof. Marian Kryszewski

14. Prof. Eugeniusz Kucharski

15. Prof. Jerzy Łoś

16. Prof. Marian Michniewicz

17. Prof. Edward Passendorfer

18. Prof. Jan Rzewuski

19. Prof. Stanisław Salmonowicz

20. Prof. Irena Sławińska

21. Prof. Henryk Szarski

22. Prof. Andrzej Tomczak

23. Prof. Bronisław Włodarski

24. Prof. Franciszek Wokroj

czł. korespondent PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1946 - 1958)

czł. korespondent PAU (1927) prac. UMK (1946 - 1952), zm. 1952 czł. korespondent PAN (1964,Wydz. III) prac. UMK (1952 - 1961)

czł. korespondent PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (od 1953)

czł. korespondent PAN (1960,Wydz. III) prac. UMK (1945 - 1952), zm. 1984 czł. korespondent PAN (1965,Wydz. III) czł. rzeczywisty PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948 - 1952)

czł. korespondent PAU (1992,Wydz. II) prac. UMK (od 1966)

czł. korespondent PAU (1951) prac. UMK (1945 - 1949)

czł. korespondent PAN (1965,Wydz. II) czł. rzeczywisty PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (1948 - 1967)

czł. korespondent PAU (1991,Wydz. II) prac. UMK (1946 - 1950,1957 - 1992) czł. korespondent PAU (1949) prac. UMK (1945 - 1966), zm. 1974 czł. korespondent PAU (1946) prac. UMK (1955 - 1961)

15

-

(22)

UMOWY I POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z UCZELNIAMI I INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI

1. Uniwersytet w Padwie (Włochy) - filologia klasyczna, historia, prawo, psychologia, biologia, geografia, chemia, fizyka,sztuki piękne, konserwacja i restauracja zabytków, ekonomia.

2. Uniwersytet w Ferrarze (Włochy) - nauki humanistyczne, prawo, chemia, fizyka.

3. Uniwersytet w Oldenburgu (RFN) - filologia germańska, historia, peda­

gogika, psychologia, slawistyka , astronomia , chemia , fizyka, informatyka, matematyka, biologia, geografia, ekonomia , prawo, sztuki piękne, konserwacja i restauracja zabytków , wymiana bi­

blioteczna.

4. Uniwersytet w Bambergu (RFN) - nauki humanistyczne, ekonomia, konser­

wacja i restauracja zabytków, wymiana biblioteczna.

5. Uniwersytet w Rostocku (RFN) - historia, ekonomia, informatyka, mate­

matyka .

6. Uniwersytet w Greifswaldzie (RFN) - historia, geografia.

7. Uniwersytet Bundeswery w Monachium (RFN) - ekonomia.

8. Uniwersytet w Angers (Francja) - humanistyka , biologia , geografia, ekonomia, chemia, fizyka, prawo, sztuki piękne, wymiana biblio­

teczna.

9. Uniwersytet w Rydze (Łotwa) — humanistyka, ekonomia, geografia.

10. Uniwersytet w Liège (Belgia) - astronomia (Instytut Astrofizyczny).

11. Uniwersytet w Valladolid (Hiszpania) - ekonomia, fizyka.

(23)

12. U n i w e r s y t e t w M o n t e v i d e o (Urugwaj) - fizyka.

13. Uniwersytet w Trondheim (Norwegia) - logika (Katedra Logiki).

14. Uniwersytet w Hull (Wielka Brytania) - humanistyka , prawo , wymiana biblioteczna.

15. Politechnika w Nottingham (Wielka Brytania) - ekonomia.

16. Litewska Akademia Nauk w Wilnie (Litwa) - fizyka.

17. Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie (Ukraina) - chemia.

18. Wyższa Szkoła Techniczna w Brnie (CSRF) - ekonomia.

19. Wyższa Szkoła Zawodowa w Oldenburgu (RFN) - konserwacja i restauracja zabytków.

20. Wyższa Szkoła Zawodowa w Kolonii (RFN) - konserwacja i restauracja zabytków, ekonomia.

21. Wyższa Szkoła Zarządzania w Hadze (Holandia) - ekonomia.

22. Instytut Budowlany w Debreczynie (Węgry) - ekonomia.

23. Instytut Chemii Makromolekularnej Czecho - Słowackiej Akademii Nauk w Pradze (CSRF) - chemia.

24. Federalny Urząd Gospogarki Rolnej w Wiedniu (Austria) - socjologia.

17

(24)

R E K T O R Z Y UMK W LATACH 1945 1993

| prof. zw. dr hab. Ludwik Kolankowski - 1945-1948 |

| prof. zw. dr hab. Karol Koranyi - 1948-1951 |

prof. nadzw. dr Leon Kurowski - 1951-1952

| prof. zw, dr hab. Antoni Basiński - 1952-1956 |

prof. zw. dr hab. Henryk Szarski - 1956-1959

| prof. zw. dr Stanisław Jaśkowski - 1959-1962 |

1 P^°f- ZW. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski- 1962-1965 1 4-10ua zw. dr dr h.c. Witold Łukaszewicz 1965-1975 |

prof. zw. dr hab. Wiesław Woźnicki 1975-1978

1 prof. nadzw. dr hab. Ryszard Bohr 1978-1981 |

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Dembiński - 1981-1982

prof. nadzw. dr hab. Jan Kopcewicz 1982-1984

prof. zw. dr hab. Stanisław Łęgowski 1984-1987

prof. nadzw. dr hab. Jan Kopcewicz 1987-1990

prof. ZW. dr hab. Sławomir Kalembka 1990-1993

(25)

W Y D Z I A Ł B IOLOGII I N A U K O ZIEMI

centr.: 14 ul. Gagarina 9

DZIEKAN

prof.nadzw.: dr hab. Wojciech Donderski w.441

PRODZIEKANI

prof.nadzw.: dr hab. Lech Jacuński prof.nadzw.: dr hab. Henryk Rochnowski

w.442 w.442

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w.441

Specjalista: mgr Maria Wroniecka

Sam.referenci: Aleksandra Ułanowska, Ewa Wolska Referent: Mirella Bruchwalska

w. 444 w.442 w. 444

RADA WYDZIAŁU

PRZEWODNICZĄCY - DZIEKAN

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Donderski

CZŁONKOWIE Prodziekani:

prof. nadzw. dr hab. Lech Jacuński prof. nadzw. dr hab. Henryk Rochnowski

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiada­

jący stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale:

prof. nadzw. dr hab. Zofia Bargiel , prof. nadzw. dr hab. Michał Caputa, prof. nadzw. dr hab. Mirosława Ceynowa - Giełdon , prof. nadzw. dr hab.

Zygmunt Churski, prof. nadzw. dr hab. Arnold Drozdowski, prof. nadzw. dr hab. Jan Falkowski, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Giziński , prof. zw. dr hab. Maciej Giertych , prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Gniot - Szulżycka, prof. nadzw. dr hab. Alicja Górska - Brylass , prof. zw. dr hab. Leszek

19

(26)

Janiszewski, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kądziela , prof. zw. dr hab.

Jan Kopcewicz , prof. nadzw. dr hab. Guido Kriesel, prof. nadzw. dr hab.

Wiesław Maik, prof. zw. dr Marian Michniewicz, prof. zw. dr hab. Juliusz Narębski, prof. zw. dr hab. Władysław Niewiarowski, prof. nadzw. dr hab.

Czesław Pietrucień, prof.zw. dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz, prof.nadzw.

dr hab. Marian Rejewski, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sadurski, prof.zw.

dr hab. Edmund Strzelczyk, prof. nadzw. dr hab. Jan Tkocz , prof. nadzw.

dr hab. Jadwiga Wilkoń - Michalska, prof. nadzw. dr hab. Gabriel Wójcik, prof. nadzw. dr hab. Edward Wiśniewski, dr hab. Renata Bednarek, dr hab.

Elżbieta Bednarska , dr hab. Jarosław Buszko , dr hab. Barbara Wiesława Chwirot, dr hab. Adam Czarnecki,dr hab. Helena Dziadowiec,dr hab. Witold Plichta, dr hab. Andrzej Przystalski, dr hab. Daniela Szymańska, dr hab.

Andrzej Tretyn

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Barbara Grajpel, dr Urszula Pokojska, dr Marek Stopiński, dr Roman Zytkowicz, mgr Edmund Kartanas

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Lucja Lewicka

Przedstawiciele studentów:

Jarosław Białkowski, Szymon Domagalski, Małgorzata Grąbczewska, Katarzyna Wanatowska, Janusz Wilczyński

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedsta­

wiciele związków zawodowych:

NSZZ “Solidarność“ dr hab. Adam Czarnecki

ZNP dr Eugenia Tęgowska

(27)

E M E R Y T O W A N I P R O F E S O R O W I E I DOCENCI

prof. nadzw. dr Melityna Gromadska prof. zw. dr hab. Piotr Masłowski prof. zw. dr Izabella Mikulska prof. zw. dr hab. Klemens Kępczyński doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Leszek Michalski doc. dr Władysław Mrózek doc. dr Ludmiła Roszko doc. dr hab. Sabina Wąsowska

STUDIA ZAOCZNE I PODYPLOMOWE

ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGII Kierownik

adiunkt: dr Sławomira Ciesielska 14-444

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII Kierownik

prof.nadzw.: dr hab. Czesław Pietrucień 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGII Kierownik

prof.nadzw.: prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Kierownik

prof.nadzw.: prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII Kierownik

prof.nadzw.: dr hab. Czesław Pietrucień 14-444

21

(28)

INSTYTUT BIOLOGII

ul. Gagarina 9 centr.: 14

DYREKTOR

prof.nadzw.: dr hab. Wojciech Kądziela w.443

ZASTĘPCA DYREKTORA

docent: dr hab. Andrzej Przystalski w.457

Z-ca Dyr. Inst.

ds. Adm.-Tech.: mgr Aldona Kalińska-Pudło w.460

Sekretariat

Sam.referent: Małgorzata Sobczak w.443

ZAKŁAD ANTROPOLOGII Kierownik

w. 466

prof.nadzw.: prof. dr hab. Guido Kriesel w.448

Adiunkci: dr Wiesław Buchwald dr Andrzej Piórkowski Asystent: mgr Wiesław Kozłowski St.wykiadowca: dr Gizela Sobczak Prac.inż.-tech.: Krystyna Jaworska

ZAKŁAD BIOCHEMII ul. Gagarina 7 Kierownik:

w.520

prof.nadzw. : dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka w.540

Adiunkci: dr Anna Jakubowska w.501

dr Michał Komoszyński w.520

dr Stanisław Kowalczyk w.542

dr Antoni Leźnicki w. 540

Asystent: mgr Barbara Wojczuk

Prac.inż.-tech.: mgr Maria Różańska, Iwona Dolata, Hanna Pater, Anna Slot

(29)

w . 451 ZAKŁAD BIOFIZYKI

ul. Gagarina 9 Kierownik

prof.nadzw.: dr hab. Wojciech Kądziela

Adiunkt: dr Maria Stankiewicz Asystent: mgr Andrzej Zienkiewicz

Prac.inż.-tech.: mgr Agnieszka Wolska, Roman Tomaszewski

w. 464

ZAKŁAD FIZJOLOGII I MORFOGENEZY ROŚLIN Kierownik

prof.zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz

w.456

w.431

Prof.zw.:

Adiunkci:

Asystenci:

Prac.nauk.-tech

Prac.inż.-tech.

prof. dr Marian Michniewicz (1/4 et.) w.440

dr Sławomira Ciesielska w.438

dr Mariusz Cymerski dr Joanna Czapiewska dr Elżbieta Galoch

dr Krystyna Herzog-Kriesel dr Halina Kulikowska-Gulewska dr Jadwiga Stopińska

mgr Jacek Kęsy mgr Hanna bukasiewicz mgr Marlena Nizioł mgr Maciej Pawlak mgr Alina Trejgell

.:mgr Elżbieta Burkacka-Łaukajtys, mgr Barbara Rożej, mgr Teresa Szczęśniak '

: mgr Grażyna Załuska, Barbara Jezierny-Gosik, Edward Orczykowski (1/2 et.), Wanda Skrzydlewska,

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

Kierownik

prof.zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz Adiunkci: dr Mariusz Cymerski

dr Halina Kulikowska-Gulewska Asystent: mgr Jacek Kęsy

w.431

23

(30)

ZAKŁAD CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN Kierownik

prof.nadzw.: prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass

Adiunkci! dr hab. Elżbieta Bednarska

dr hab. Barbara Wiesława Chwirot dr Bogdan Wróbel

Asystenci! mgr Rafał Butowt mgr Dariusz Smoliński

Prac.inż.-tech.: mgr Maria Lewandowska, mgr Agnieszka Narbutt, Iwona Jachowska

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Kierownik

prof.nadzw.! prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska

Adiunkci: dr Adam Barcikowski dr Andrzej Nienartowicz Asystent! mgr Anna Filbrandt-Czaja

Prac.inż.-tech.: mgr Jolanta Janiszewska (url.wych.) Lucja Okryńska

STACJA EKOLOG 11 ROŚLIN W OLKU

Olek, 87-148 Łysomice tel.i 78-33-85

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT ul Gagarina 9

Kierownik

adiunkt: dr hab. Jarosław Buszko w.469

Adiunkci: dr hab. Adam Czarnecki dr Tadeusz Pawlikowski dr Tadeusz Witkowski Asystent: mgr Edmund Kartanas

Prac.inż.-tech.: mgr Ewa Jurkiewicz, mgr Anna Kozłowska

centr.: 14 w. 449

w.453

w.437 w.454

w.467

(31)

w . 451 ZAKŁAD F I Z J O L O G I I Z W I E R Z Ą T

Kierownik

prof.zw.: prof. dr hab. Leszek Janiszewski w.463

p.o. kierownika prof.nadzw.:

Prof.zw.:

prof. dr hab. Zofia Bargiel

prof. dr hab. Juliusz Narębski (1/2 et.)

Prof.nadzw.: dr hab. Michał Caputa w.383

Adiunkci: dr Barbara Grajpel dr Maria Katkowska

Prac.nauk.-tech.

dr Jadwiga Szymczak dr Elżbieta Swięcka dr Eugenia Tęgowska :dr inż. Elżbieta Wasilewska

Prac.inż.-tech.: dr Marek Tyczyński, mgr Beata Beszczyńska,

mgr Sylwia Sadowska (url.wych.), Danuta Dworznikowska

ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA centr. : 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w.8,12

Kierownik

prof.zw.: prof. dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz 232-43

Adiunkci: dr hab. Renata Bednarek dr hab. Helena Dziadowiec

Prac.nauk.-tech.

dr hab. Witold Plichta dr Kazimierz Biały dr Urszula Pokojska :dr ALeksandra Kwiatkowska

Prac.inż.-tech.: mgr Jadwiga Józefkowicz-Kotlarz, Marianna Amroziewicz, Hanna Kalinowska, Liliana Magiera

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII

ul. Gagarina 9 centr.: 14

Kierownik

prof.nadzw. : prof. dr hab. Andrzej Giziński w. 300

25

(32)

A d i u n k c i : dr Leszek Błędzki w. 450 dr Andrzej Kentzer

dr Roman Zytkowicz Asystent: mgr Janusz Zbikowski

Prac.inż.-tech.: dr Barbara Głogowska, Jan Mielczarek,

STACJA LIMNOLOGICZNA U IŁAWIE

ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława Prac.nauk.-tech.:dr Wojciech Zawiślak

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ul Gagarina 9

Kierownik

prof.zw.: prof. dr hab. Edmund Strzelczyk

Adiunkci: dr Hanna Dahm dr Maria Kampert

dr Aleksandra Pokojska-Burdziej dr Henryk Różycki

Prac.inż.-tech.: mgr Lucja Lewicka, mgr Ewa Raczkowska, mgr Urszula Wągrowska (url.wych.)

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII Kierownik

prof.nadzw.: dr hab. Wojciech Donderski

Adiunkt: dr Marek Stopiński Asystenci: mgr Małgorzata Głuchowska

mgr Michał Kunicki mgr Elżbieta Lalkę

Prac.inż.-tech.: mgr Barbara Nowacka, Anna Janisz

ZAKŁAD TAKSONOMII I GEOGRAFII ROŚLIN Kierownik

prof.nadzw.: dr hab. Marian Rejewski

Izabela Oczki

tel.: 25-57

centr.: 14 w.447

w.436

w.433

w.571

w.447

w.453

w.458

(33)

p.o. kierownika prof.nadzw.:

Adiunkci:

Asystent:

St.wykładowca:

Prac.inż.-tech.

PRACOWNIA GEOBOTANIKI

Kierownik prof.nadzw.:

Adiunkci:

Asystent:

ZAKŁAD ZOOLOGII Kierownik prof.nadzw.:

Prof.nadzw.:

Adiunkci:

Asystenci:

St.wykładowca:

Prac.nauk.-tech.

Prac.inż.-tech.:

dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon dr Marian Boiński

dr Wanda Gugnacka-Fiedor dr Marta Luścińska dr Lucjan Rutkowski dr Tomasz Załuski dr Andrzej Zielski dr Wiesław Cyzman dr Urszula Boińska

: mgr Elżbieta Cymerska, mgr Ewa Kaźmierczak, Bogumiła Foksińska (url.bezpł.), Wojciech Kniat

dr hab. Marian Rejewski

dr Marian Boiński dr Lucjan Rutkowski dr Tomasz Załuski dr Wiesław Cyzman

BEZKRĘGOWCÓW

prof. dr hab. Arnold Drozdowski

dr hab. Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr Teresa Lewandowska

mgr Adam Adamski, mgr Krystyna Jacuńska, Barbara w.519

w.453

w.458

w.452

w.468

w.472

Kobak

27

(34)

w . 465 ZAKŁAD ZOOLOGII KRĘGOWCÓW

Kierownik

docent: dr hab. Andrzej Przystalski

Adiunkci: dr Alicja Francois-Krassowska dr Bogdana Wilczyńska dr Krzysztof Wołk

Asystenci: mgr Anna Demicka, mgr Krzysztof Kasprzyk St.wykładowca: dr Henryk Andrzejewski

Prac.inż.-tech.: mgr Joanna Kujawska

w

PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII Kierownik

st.wykładowca: dr Andrzej Noryśkiewicz

Asystent: mgr Bożena Kmiecik

Wykładowca: dr Danuta Bronisz-Wolnomiejska

PRACOWNIA GENETYKI Kierownik

adiunkt: dr Anna Goc

Prof.zw.:

Asystent:

St.wykładowca:

Prac.inż.-tech.:

prof. dr hab. Maciej Giertych (1/2 et.) mgr Anna Egierun

dr Barbara Piątkowska

mgr Monika Kordyla-Bronka (url.macierz. )

w

PRACOWNIA IZOTOPOWA I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ Kierownik:

adiunkt: dr hab. Andrzej Tretyn

Prac.inż.-tech.: mgr Krystyna Kuik, Paweł Zieliński

.457

.572

576

455

559

(35)

PRACOWNIA M IK R O S K O P II ELEKRONOWEJ W. 555 Kierownik

docent: dr hab. Andrzej Przystalski w.457

Prac.inż,-tech. : Maria Kowalczyk, Piotr Lewandowski

OŚRODEK BADAWCZY BIOLOGII STOSOWANEJ W KONICZYNCE

Koniczynka, 87-148 Łysomice 48-48-33

Kierownik

adiunkt: dr hab. Adam Czarnecki w.469

OGRÓD BOTANICZNY c e n t r 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w.50

Kierownik

adiunkt: dr Lucjan Rutkowski w.453

St. rzem.: Józef Nackowski

DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ul. Gagarina 9 centr.: 14

Kierownik, Z-ca Dyr. Instytutu

d s . Adm.-Tech.: mgr Aldona Kalińska-Pudło w.460

Specjalista:

Sam.referenci:

Prac.inż.-tech.:

mgr Alina Dauksza-Wiśniewska w.452

Krystyna Janisz (1/2 et.) w.470

Irena Klimowicz w.470

Włodzimierz Piątkowski w.445

Krystyna Wiorowska w.478

Włodzimierz Zuk (url.bezpł.)

Andrzej Karlewski, Jacek Trzeciak w.566

WARSZTATY Kierownik:

w.470 Janusz Kamiński

St. rzem.: Marek Kurkowski, Stanisław'Lemański, Jerzy

Milanowski (1/3 et.), Edmund Ossowski, Jan Sadowski

29

(36)

BIBLIOTEKA INSTYTUTU BIOLOGII

centr.: 14 ul. Gagarina 9

Kierownik

kustosz: mgr Barbara M. Zaidlewicz w.434

Kustosz: mgr Elżbieta Pawlikowska St.bibliotekarz: mgr Maria Błędzka (url.bezpł.)

ul. Fredry 6 / 8

INSTYTUT GEOGRAFII

centr.: 273-07(08)

DYREKTOR w.17

prof.nadzw: prof. dr hab. Zygmunt Churski 239-36

Z-ca Dyr. Inst.

ds. Tech.-Gosp.:: mgr Krzysztof Lankauf w.55

S e k r e t a r i a t

Specjalista: mgr Grażyna Krężelewska w.12

239-36

ZAKŁAD GEOGRAFII EKONOMICZNEJ

ul. Danielewskiego 6 centr.: 243-05, 275-11

Kierownik

prof. nadzw.: dr hab. Jan Falkowski w. 6

Prof.nadzw.:

Asystenci:

dr hab. Henryk Rochnowski w. 10

mgr Mieczysław Kluba w.l

dr Roman Rudnicki w.9

St.wykładowca: dr Jan Szczepkowski (2/3 et.) w.4

ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ I PALEOGEOGRAFII CZWARTORZĘDU

ul. Fredry 6 / 8 centr.: 273-07(08)

Kierownik

prof.zw.: prof. dr hab. Władysław Niewiarowski w. 16

(37)

Adiunkci: dr Zenon Kozieł w.52

dr Michał Pasierbski w.19

Asystent: mgr Wojciech Wysota w.36

St.wykładowca: mgr Tadeusz Celmer w.34

PRACOWNIA TELEDETEKCJI W . 57

Adiunkt: dr Mieczysław Sinkiewicz w.13

PRACOWNIA PALINOLOGICZNA

Prac.nauk.-tech.:dr Bożena Noryśkiewicz w.35

Prac.inż,-tech.: Krystyna Krysiak w. 35

PRACOWNIA 5EDYHENT0L0CII I DATOWANIA TERHOLUNINESCENCYJNEGO

Prac.nauk.-tech.:mgr Krzysztof Lankauf mgr Sławomir Hinc (3/5 et.)

ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNEJ

ul. Danielewskiego 6 centr.: 243-05, 275-11

Kierownik

prof.nadzw.: dr hab.. Wiesław Maik w. 4

Prof.nadzw.: dr hab. Jan Tkocz w. 9

Adiunkci:- dr hab. Daniela Szymańska w. 3

dr Jan Stachowski w. 5

Asystent: mgr Dariusz Sokołowski w.3

Prac.inż.-tech.: mgr Leszek Kozłowski w.3

ZAKŁAD GEOLOGII

ul. Sienkiewicza 30/32 centr.: 270-51(52)

Kierownik

prof.nadzw.: dr hab. Andrzej Sadurski w.4,13

Asystenci: mgr Tomasz Bolanowski mgr Barbara Tomaszewicz mgr Małgorzata Ziółkowska

w.55 w.58

31

(38)

ZAKŁAD GEOMORFOLOGII

ul. Fredry 6 / 8 centr.: 273-07(08)

Kierownik

prof.nadzw.: prof. dr hab. Edward Wiśniewski w.30

Adiunkci: dr Leon Andrzejewski w.14

dr Antoni Olszewski w.18

dr Zdzisław Preisner w.15

Asystent: mgr Paweł Molewski w.22

ZAKŁAD HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Kierownik

prof.nadzw.: prof. dr hab. Zygmunt Churski w.17

Prof.nadzw.: dr hab. Czesław Pietrucień w.33

Adiunkci: dr Włodzimierz Marszelewski w.21

dr Zbigniew Rayzacher w.31

dr Wiktor Szczepanik w.32

Asystent: mgr Halina Pomianowska w.37

Prac.nauk.-tech.:mgr Rajmund Skowron w.31

PRACOWNIA HYDROCHEMICZNA

Prac.inż.-tech.: mgr Elżbieta Pilecka-Chmurzyńska w.56

ZAKŁAD KLIMATOLOGII

ul. Danielewskiego 6 centr.: 243-05, 275-11

Kierownik

prof.nadzw.: prof. dr hab. Gabriel Wójcik w.7

Adiunkt: dr Rajmund Przybylak w. 8

Asystent: mgr Marek Kejna w.l

St.wykładowca: dr Kazimierz Marciniak w.i

Prac.nauk.-tech.:dr Jerzy Słomiński w. 8

Prac.inż.-tech.: mgr Anna Rochnowska w. 8

(39)

PRACOWNIA DYDAKTYKI GEOGRAFII ul. Danielewskiego 6

Kierownik

st.wykładowca: dr Edward Switalski Wykładowca: mgr Zbigniew Podgórski

centr.: 243-05, 275-11

w. 2 w. 2

ZESPÓL TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ul.Fredry 6 / 8 centr.: 273-07(08)

Kierownik, Z-ca Dyr. Instytutu

ds. Tech.-Gosp.: mgr Krzysztof Lankauf w.55

Prac.inż.-tech.: Andrzej Breński (w.39), Iwona Skowrońska (w.53)

KREŚLARNIA

Prac.inż.-tech.: mgr Krystyna Czetwertyńska w.51

NAPIARNIA (GABINET NAP)

Prac.inż.-tech.: mgr Lucyna Pietruszewska, w.53

PRACOWNIA REPROCRAFICZNA

Prac.inż.-tech.: Jerzy Przytarski w.50

BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOGRAFII

Kierownik

st.bibliotekarz: mgr Małgorzata Kozieł w.38

Bibliotekarz: Daria Cichocka

Mł.bibliotekarz: Mirosława Wojciechowska

MUZEUM PRZYRODNICZE

ul. Gagarina 9 centr.: 14

Kierownik

prac.nauk.-tech.: dr Wiesław Kokociński w.432

Prac.inż.-tech.: mgr Edyta Adamska, mgr Roman Pawlak

33

(40)

Coli. Maius, ul.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Fosa Staromiejska 3 centr.: 260-21(26)

DZIEKAN

prof.nadzw.: prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski w.105

PRODZIEKAN

prof.nadzw.: dr hab. Czesław Łapicz w.156

DZIEKANAT

Kierownik: Zofia Nolka

w.123 266-59

Sam. referenci: Krystyna Bartoszewicz (w.

Jadwiga Macholc (w.111), Maria Ratajczak (w.111),

116), Barbara Kusz <w.l60), Stanisława Piotrowska (w.160) Krystyna Ulaszewska (w.116)

KIEROWNIK OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. STYPENDIÓW

mgr Michał Strzelecki

RADA WYDZIAŁU

PRZEWODNICZĄCY - DZIEKAN

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wincławski

CZŁONKOWIE Prodziekan:

prof. nadzw. dr hab. Czesław Łapicz

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadają­

cy stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne te­

mu stopniowi, zatrudnieni w wydziale:

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Alexandrowicz, prof. nadzw. dr hab. Wies­

ław Awedyk, prof. nadzw. dr hab. Adam Bezwiński, prof.zw. dr hab. Janusz Bieniak, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Borowicz, prof.nadzw. dr hab. Ste­

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby które nie podjęły oferty AA - zaliczono tu tych pacjentów, którzy po wypisaniu z oddziału nie przybyli ani razu na spotkanie.. Pacjenci, którzy po wypisaniu z

Andrzej Giziński, prof nadzw.. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste

zainteresowań metodyki edukacji zdrowotnej, rolę i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.. W2 współczesną definicję

W południowo-zachodniej części miasta (bezpośrednio przy jego granicy) połoŜony jest Las Belzacki, w północno-wschodniej części Piotrkowa znajduje się Las

W4 czym jest uczenie się, jakie są metody nauczania-uczenia się W5 jakie są metody edukacji żywieniowej dzieci, młodzieży i dorosłych Umiejętności — Absolwent potrafi:. U1

• różne formy internacjonalizacji – 50 przedsiębiorstw stosujących jednocześnie więcej niż jedną formę internacjonalizacji z wyjątkiem firm posiadających