• Nie Znaleziono Wyników

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 11:45, w sali nr 26 (parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 11:45, w sali nr 26 (parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b) "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNJ.0001.4.2020.KM Wrocław, dn. 7.01.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 11:45, w sali nr 26 (parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b)

Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z dn. 10.12.2019 r.

2. Komunikaty Przewodniczącej.

3. Informacja o dotychczasowych działaniach zespołu do spraw parametryzacji

– ref. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie otworzyli przewodu doktorskiego w terminie do 30 kwietnia 2019 r. – ref. dr hab. Artur Tworek, prof. UWr.

5. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Barbarze Kilijańskiej

– ref. dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr.

6. Sprawa zmiany egzaminatora języka francuskiego w przewodach doktorskich wszczętych w Instytucie Filologii Angielskiej – ref. Przewodnicząca.

7. Wolne wnioski.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozdział uzupełnia dyskusja nad strukturami złożonymi (zestawieniami), pseudokalkami i hybrydami. Rozważania i propozycje przedstawione w tym rozdziale są

Bujak-Lechowicz daleko różniące się między sobą nazwy pojęć wartościujących; w tym najbardziej wnikliwy portret językowy szczęścia w wypowiedziach młodzieży i

Adekwatne do badań w obszarze pedagogiki ogólnej i teorii wychowania są także pytania wyznaczające cel procesu poznawczego na czele z pytaniem głównym: co to

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2012

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz.. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref.. Monika

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz1. 17:30 (posiedzenie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o