• Nie Znaleziono Wyników

Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oświadczenie Wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

Wykonawca:

………

………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………

………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Szpitala w Staszowie”, prowadzonego przez SPZZOZ w Staszowie, oświadczam(y), co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

……….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

………

(podpis Wykonawcy)

Cytaty

Powiązane dokumenty

4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4.1. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo

1. Zamawiający dopuszcza dostarczanie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy w postaci elektronicznej poprzez e-mail, jak również na dowolnym masowym

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu

g) przedłużania się procedur w postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych lub przedłużającego się czasu wykonania robót budowlanych. Strony

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, w formularzu stanowiącym załącznik nr 9

4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub kilku podwykonawcom. Zamawiający nie

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. e) Żądanie od Kierownika budowy lub