SPIS ILUSTRACJI

Pełen tekst

(1)

SPIS ILUSTRACJI

1. O braz M. B oskiej C hórow ej w k lasztorze PP. N o rb e rta n e k

w K ra k o w ie n a Z w ierzyńcu (pooz. X VI w . ) ... 32

2. In ic ja ł z k a n c jo n a łu W dktoryna < 1 5 2 7 ) ... 32

3. S taro ży tn y kościół św. S a lw a to ra na Z w ierzyńcu . . . . 32

4. K laszto r PP. N o rb e rta n e k w K rak o w ie n a Z w ierzyńcu (w. X V I I ) ...48

5. K laszto r P P. N o rb e rta n e k na Z w ierzyńcu (1659) . . . . 48

6. K ościół i k la szto r św. N o rb e rta w K r a k o w i e ...48

7. K laszto r zw ierzyniecki, p odw órko gospodarcze . . . . 64

8. K laszto r zw ierzyniecki, schody do k la u zu ry ... 64

9. K laszto r zw ierzyniecki, górny k o r y t a r z ... 64

10. R e fe k ta rz w k lasztorze na Z w i e r z y ń c u ... 80

11. K laszto r zw ierzyniecki, dziedziniec w ew n ętrz n y . . . . 80

12. S pichlerz k la sz to rn y z poł. X V II w ... 80

13. K ap liczk a bł. B ronisław y w K ra k o w ie n a S ik o rn ik u (rys. 1822) 80 14. O braz bł. B ronisław y z r. 1840, m ai. W. E l i a s z ...112

15. R e lik w ia rz n a głowę bł. B ro n isław y (1 8 4 0 )... 112

16. W idok ogólny n a Z w i e r z y n i e c ...112

17. Z ab y tk o w a k a p a z X V II w ... 128

18. K ap lica św. M ałgorzaty na Z w ierzyńcu (1690) .' 128 19. K ościół św. D oroty w G rodżcu k. B ędzina (1637) . . . . 123

20. K ościół w K rzęcinie k. S k aw in y (1 7 0 0 ) ... 128

21. K słan i D orota K ątsk a, p o r tre t z r. 1672 ... 176

22. K a r ta z k ro n ik i N o rb e rta n e k (1 5 7 9 )... 176

23. K a r ta z k ro n ik i N o rb e rta n e k (1 5 8 3 ) ... 192

24. D edy k acja dzieła ksiend D. K ą ts k ie j (1 6 2 7 )... 192

25. A m bona p rz y kościele N. S alw a to ra w K rakow ie na Z w ierzy ń ­ cu (oik. 1 6 2 0 )... 200

26. T ab lica p am iątk o w a p rz y kościele N. S alw ato ra . . . . 200

27. O p raw a sta tu tó w zakonnych z r. 1638 ... 200

28. A u to g raf ksieni D oroty K ątsk iej (1 6 0 6 )... 200

29. E m ilia P odoska ( 1 8 7 2 ) ... 216

30. D w orek P odoskich w G ra jo w ie k. W i e l i c z k i ...216

31. D w ór P odoskich w P tasz k o w ej k. G r y b o w a ...216

32. S. E m ilia P odoska, n o r b e r t a n k a ...224

33. K ościół p a ra fia ln y w P tasz k o w ej (w. X V I ) ...224

34. K ry p ta SS. N o rb e rta n e k w K ra k o w ie na Z w ierzyńcu . . . 224

(2)

35. Ks. prof. T adeusz K r u s z y ń s k i ... 248

36. Ks. b p H e n ry k G rządziel, su fra g a n o p o l s k i ... 264

37. R odzina G r z ą d z a e l ó w ... 264

38. H e n ry k G rządziel z sio strą S a l o m e ą ... 272

39. Ks. H en ry k G rządziel ( 1 9 3 4 ) ... 272

40. Ks. b isk u p H e n ry k G r z ą d z i e l ... 272

S P IS TR EŚC I K RYSTYNA K R A M A R SK A -A N Y SZEK : D zieje k la szto ru PP. N or­ b e rta n e k w K ra k o w ie na Z w ierzyńcu do r. 1840 . . . . 5

S. A N U N C JA TA DYGAT, S. A N IELA RYBAK: O drodzenie k la ­ sz to ru zw ierzynieckiego za ksdeni D oroty K ątsk iej . . . 171

S. BOGUM IŁA RYTKO: S iostra E m ilia P odoska, n o rb e rta n k a (1845—1889) . 211 Ks. JA N K U Ś: Ks. T adeusz K ru szy ń sk i (1884—1959). P rzyczynek do h isto rii sz tu k i kościelnej n a W ydziale Teologicznym U niw . J a g i e l l o ń s k i e g o ...237

Ks. JA N K O PIE C : Ks. b isk u p H e n ry k G rządziel (1897—1968), su fra g a n o p o l s k i ... 259

R ecenzje i s p r a w o z d a n i a ... 285

Spis ilu s tra c ji 295

Pismo każde o p ie ra się na dw óch czyn n ika ch : na w ysiłku w y d a w n ic tw a i re d a k c ji o ra z na ż y czliw ym

i o fia rn y m p o p a rc iu C z y te ln ik ó w

P rosim y o re g u la rn q w p ła tę p re n u m e ra ty N a sze konto: P K O I O d d z . K ra k ó w

n r 3 5 5 1 0 -6 8 7 1 -1 3 2

Prosim y P.T. P re n u m e ra to ró w o k ie ro w a n ie w s z e lkie j ko re s p o n d e n c ji

pod adrese m :

3 0 -2 1 5 K ra k ó w , ul. S trze ln ica 6

(tel. 2 2 0 - 1 1 w e w . 194 )

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :